ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ครรชิต ผิวนวล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 คุณวุฒิ อรรถสิษฐ์ 4
3 ครรชิต ผิวนวล 2
4 วิทยา รุ่งแสง 2
5 พูลพร แสงบางปลา 2
6 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2
7 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
8 กนก ศรีกนก 1
9 สุขสันติ์ ปิตะโหตะระ 1
10 วิชาญ เอกรินทรากุล 1
11 ศรศักดิ์ แสนสมบัติ 1
12 เศรษฐา ปานงาม 1
13 สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล 1
14 วิสูตร ทองวิวัฒน์ 1
15 ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง 1
16 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
17 ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข 1
18 วันชัย ศิริทองถาวร 1
19 จิตร วสุธาสวัสดิ์ 1
20 วัชรินทร์ บรรพต 1
21 วิฑูรย์ เจนวิริยะกุล 1
22 รังสรรค์ อุดมศรี 1
23 ธงชัย จินตนาวงศ์ 1
24 ชาคริต ศรัทธาบุญ 1
25 อดุลย์ เชาว์วาทิน 1
26 จาตุรนต์ ธนะสมบูรณ์ 1
27 ผจงลักษณ์ โกสุจริต 1
28 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
29 ธงไชย สมนิมิตร 1
30 ประวิช ทินกร ณ อยุธยา 1
31 สมชาย ศิริวรพิทักษ์ 1
32 สราวุธ ทรงศิวิไล 1
33 สมหมาย นุ้ยสินธุ์ 1
34 ศุภชัย ตั้งศรีวงศ์ 1
35 วิชัย พรสิริพงษ์ 1
36 อิสาณ รัตนมาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2537 1
3 2535 1
4 2534 3
5 2532 2
6 2531 1
7 2530 1
8 2529 3
9 2528 2
10 2527 3
11 2526 2
12 2524 1
13 2523 4
14 2522 2
15 2521 1
16 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2537
2 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ปี พ.ศ. 2535
3 การพัฒนาโปรแกรม Simulation สำหรับวิเคราะห์สภาพการจราจร
ปี พ.ศ. 2534
4 ลักษณะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
5 การพยากรณ์ความต้องการเดินทางโดยวิธี "ดิสแอ็กกรีเกต" สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6 การพัฒนาแบบจำลองการเกิดคิวในซี ยู ทราฟฟิค ซิมูเลชั่น โปรแกรม
ปี พ.ศ. 2532
7 การจัดลำดับความสำคัญสำหรับระบบบริหารงานบำรุงทางในประเทศไทย (TPMS)
8 ผลกระทบของทางแยกสัญญาณไฟใหม่และการเดินรถสองทางต่อสภาพการจราจรในกทม.
ปี พ.ศ. 2531
9 แบบจำลองจำแนกความสัมพันธ์ของการเกิดการเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2530
10 ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
11 แบบจำลองการตัดสินใจเลือกวิธีสำหรับการก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนชนบท
12 การศึกษาแบบจำลองการเกิดการเดินทางในภาคกลาง
13 การปรับปรุงแบบจำลองวิเคราะห์การจราจรที่ทางแยกสัญญาณไฟ
ปี พ.ศ. 2528
14 การใช้ไดนามิคโปรแกรม กับการจัดโครงการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรทางบก
15 การจัดแผนการบำรุงรักษาสะพานทางหลวง
ปี พ.ศ. 2527
16 การศึกษาการจัดลำดับและประเมินราคาการบำรุงรักษาทางหลวงจังหวัด
17 แบบจำลองการไหลอิ่มตัวของการจราจรที่ทางแยกควบคุมสัญญาณไฟ ในกรุงเทพมหานคร
18 ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากถนนชนบท
ปี พ.ศ. 2526
19 การประเมินผล วิธีการบางประการของการแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรบนถนน
20 พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณทางแยกในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2524
21 การประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการจราจร ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
22 การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการจัดลำดับการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุ ทางจราจร
23 การจัดลำดับความสำคัญของข้อพิจารณา ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงการตัดถนนเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้าน
24 การศึกษาระบบการจราจรและที่จอดรถในบริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
25 ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานครโดยโปรแกรมทรานสิท
ปี พ.ศ. 2522
26 ระบบการจอดรถในบริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์
27 การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถประจำทาง
ปี พ.ศ. 2521
28 การประเมินผลของวิธีการคาดการณ์การขนส่งของรถบรรทุก