ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ครรชิต ผิวนวล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 คุณวุฒิ อรรถสิษฐ์ 4
3 วิทยา รุ่งแสง 2
4 พูลพร แสงบางปลา 2
5 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2
6 ครรชิต ผิวนวล 2
7 สมชาย ศิริวรพิทักษ์ 1
8 อิสาณ รัตนมาลัย 1
9 สราวุธ ทรงศิวิไล 1
10 ศุภชัย ตั้งศรีวงศ์ 1
11 วัชรินทร์ บรรพต 1
12 สมหมาย นุ้ยสินธุ์ 1
13 รังสรรค์ อุดมศรี 1
14 สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล 1
15 กนก ศรีกนก 1
16 ศรศักดิ์ แสนสมบัติ 1
17 สุขสันติ์ ปิตะโหตะระ 1
18 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
19 เศรษฐา ปานงาม 1
20 วิชัย พรสิริพงษ์ 1
21 วิชาญ เอกรินทรากุล 1
22 ธงชัย จินตนาวงศ์ 1
23 ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข 1
24 ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง 1
25 วันชัย ศิริทองถาวร 1
26 วิสูตร ทองวิวัฒน์ 1
27 วิฑูรย์ เจนวิริยะกุล 1
28 จิตร วสุธาสวัสดิ์ 1
29 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
30 ผจงลักษณ์ โกสุจริต 1
31 ชาคริต ศรัทธาบุญ 1
32 ธงไชย สมนิมิตร 1
33 อดุลย์ เชาว์วาทิน 1
34 จาตุรนต์ ธนะสมบูรณ์ 1
35 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
36 ประวิช ทินกร ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2539 1
4 2537 2
5 2535 3
6 2534 3
7 2532 4
8 2531 1
9 2530 1
10 2529 3
11 2528 2
12 2527 3
13 2526 2
14 2524 1
15 2523 4
16 2522 2
17 2521 1
18 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลักและจังหวัดชายแดน
ปี พ.ศ. 2539
3 การประเมินผลข้อเสนอแนะการจัดการจราจรแบบใหม่ในกทม.
ปี พ.ศ. 2537
4 การประเมินผลข้อเสนอแนะการจัดการจราจรแบบใหม่ในกทม.
5 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ปี พ.ศ. 2535
6 การพัฒนาโปรแกรม Simulation สำหรับวิเคราะห์- สภาพการจราจร
7 การประยุกต์แบบจำลองพฤติกรรมการเดินทางประเภท Disaggregate Demand Models ใน กทม.และปริมณฑล
8 การพัฒนาโปรแกรม Simulation สำหรับวิเคราะห์สภาพการจราจร
ปี พ.ศ. 2534
9 ลักษณะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
10 การพยากรณ์ความต้องการเดินทางโดยวิธี "ดิสแอ็กกรีเกต" สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 การพัฒนาแบบจำลองการเกิดคิวในซี ยู ทราฟฟิค ซิมูเลชั่น โปรแกรม
ปี พ.ศ. 2532
12 การจัดลำดับความสำคัญสำหรับระบบบริหารงานบำรุงทางในประเทศไทย (TPMS)
13 ผลกระทบของทางแยกสัญญาณไฟใหม่และการเดินรถสองทางต่อสภาพการจราจรในกทม.
14 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
15 แบบจำลองซิมูเลชันของสภาพการจราจร สำหรับทางแยก สัญญาณไฟเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2531
16 แบบจำลองจำแนกความสัมพันธ์ของการเกิดการเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2530
17 ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
18 แบบจำลองการตัดสินใจเลือกวิธีสำหรับการก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนชนบท
19 การศึกษาแบบจำลองการเกิดการเดินทางในภาคกลาง
20 การปรับปรุงแบบจำลองวิเคราะห์การจราจรที่ทางแยกสัญญาณไฟ
ปี พ.ศ. 2528
21 การใช้ไดนามิคโปรแกรม กับการจัดโครงการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรทางบก
22 การจัดแผนการบำรุงรักษาสะพานทางหลวง
ปี พ.ศ. 2527
23 การศึกษาการจัดลำดับและประเมินราคาการบำรุงรักษาทางหลวงจังหวัด
24 แบบจำลองการไหลอิ่มตัวของการจราจรที่ทางแยกควบคุมสัญญาณไฟ ในกรุงเทพมหานคร
25 ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากถนนชนบท
ปี พ.ศ. 2526
26 การประเมินผล วิธีการบางประการของการแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรบนถนน
27 พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณทางแยกในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2524
28 การประเมินผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการจราจร ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
29 การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการจัดลำดับการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุ ทางจราจร
30 การจัดลำดับความสำคัญของข้อพิจารณา ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงการตัดถนนเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้าน
31 การศึกษาระบบการจราจรและที่จอดรถในบริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
32 ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานครโดยโปรแกรมทรานสิท
ปี พ.ศ. 2522
33 ระบบการจอดรถในบริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถประจำทาง
ปี พ.ศ. 2521
35 การประเมินผลของวิธีการคาดการณ์การขนส่งของรถบรรทุก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
37 แบบจำลองซิมูเลชันของสภาพการจราจร สำหรับทางแยก สัญญาณไฟเดี่ยว
38 การพัฒนาโปรแกรม Simulation สำหรับวิเคราะห์- สภาพการจราจร
39 การประยุกต์แบบจำลองพฤติกรรมการเดินทางประเภท Disaggregate Demand Models ใน กทม.และปริมณฑล