ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมสัน เพ็ชรรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งโรจน์ ชนะ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
3 ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช 2
4 สกล สังขะกูล 2
5 ชาญณรงค์ บาลมงคล 2
6 วิทวัส เรืองกิตติคุณ 2
7 อภินันต์ สามพันธ์ 1
8 มานพ ยิ่งรัมย์ 1
9 วรวิทย์ ขำปัญญา 1
10 คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ 1
11 ณัฐพล นิพันธ์ไพศาล 1
12 นริศ ชัชธรานนท์ 1
13 ประสาน ทวีวรรณกิจ 1
14 วิภูวนัตถ์ ภักดี 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ 1
17 วิชัย วรรธนะโสภณ 1
18 สำรวย สังข์สะอาด 1
19 เดชสิทธิ์ ถาวร 1
20 กฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว 1
21 สำรวย สังข์สะอาด 1
22 ภูวนารถ ชุณหปราณ 1
23 ชลวิทย์ วินิจฉัย 1
24 พินิจ ศรีธร 1
25 อรรณพ ลิ้มสีมารัตน์ 1
26 ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ 1
27 พงษ์ศักดิ์ มฤคทัต 1
28 มนตรี ระษารักษ์ 1
29 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
30 ชาญชัย เลาห์พงศ์ไพศาล 1
31 พงศ์ภัทร อะสีติรัตน์ 1
32 จีรพัฒน์ นวอนุรักษ์ 1
33 ชนันนัทธ์ หมู่สุวรรณ 1
34 อุดม คลอดกลาง 1
35 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
36 ศุภวัตร น้าประเสริฐ 1
37 กมล กำธรเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 4
9 2546 3
10 2545 4
11 2544 6
12 2543 4
13 2542 3
14 2540 1
15 2539 1
16 2529 1
17 1086 1
18 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาเวลาเฉลี่ยที่จะเกิดความเสียหายในสถานีไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่าลงบนสายส่ง
2 การเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าระหว่าง IEC62305 Ed.1 และ Ed.2
ปี พ.ศ. 2553
3 โปรแกรมสำหรับการประสานสัมพันธ์ฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60071-2:1996
4 โปรแกรมสำหรับการประสานสัมพันธ์ฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60071-2 : 1996
5 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการเกิดสตรีมเมอร์เบรกดาวน์ในแกปอากาศที่ความดันบรรยากาศ:
ปี พ.ศ. 2552
6 อิทธิพลของหน้าคลื่นอิมพัลส์ต่อแรงดันวาบไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยแขวน
7 อิทธิพลของหน้าคลื่นอิมพัลส์ต่อแรงดันวายไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยแขวน
ปี พ.ศ. 2551
8 โปรแกรมประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-2:2006
9 โปรแกรมประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-2 : 2006
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์ระบบต่อลงดินของเสาส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาดินเป็นแบบชั้นเดียวและสองชั้น
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 80-2000
ปี พ.ศ. 2548
12 การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]
ปี พ.ศ. 2547
13 ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐาน
14 ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐาน
15 การศึกษาแรงดนเบรกดาวน์อิมพัลส์ของแกประหว่างทรงกลมระนาบภายใต้การส่องแสง UV
16 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอนเนคเตอร์ต่แยกสายที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาแบบจำลองจุดบกพร่องของฉนวนในเครื่องจักรกลหมุนโดยการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน
18 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
19 การตรวจวัดระดับมลภาวะของลูกถ้วยไฟฟ้าบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
20 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
21 การทดสอบเสถียรภาพระยะยาวของอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิงขนาด 300 กิโลโวลต์ตามมาตรฐาน IEC60060-2
22 การศึกษาผลของการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุดตัวเก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยระดับแรงดันปานกลาง
23 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์แบบพกพาได้ ขนาด 800 V
ปี พ.ศ. 2544
24 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
25 การออกแบบและสร้างตัวทริกเกอร์ของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์
26 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดอิมพัลส์คลื่นผสม 6 กิโลโวลต์ 3 กิโลแอมแปร์
27 การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
28 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟตรงแรงดันสูงเคลื่อนย้ายได้สะดวกขนาด 5 mA 100 kv แรงดันระลอก 2%
29 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน
ปี พ.ศ. 2543
30 แรงดันเบรกดาวน์กระแสตรงและสวิตชิ่งอิมพัลส์ ของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สนามไฟฟ้าไม่เอกพันธุ์
31 การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง
32 การออกแบบระบบการต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อยโดยพิจารณาผลของชั้นดิน
33 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารทั่วไป
ปี พ.ศ. 2542
34 ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
35 การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า
36 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิง ขนาด 300 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2540
37 การพัฒนาเครื่องนับฟ้าผ่าซ้ำ
ปี พ.ศ. 2539
38 ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง
ปี พ.ศ. 2529
39 การคำนวณหาสนามไฟฟ้าของอีเล็กโทรดแรงสูงด้วยวิธีไฟไนต์อิเล็มเมนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดคลื่นแกว่งแบบหน่วงซ้ำ 100 kHz