ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมสัน เพ็ชรรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งโรจน์ ชนะ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
3 ชาญณรงค์ บาลมงคล 2
4 ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช 2
5 วิทวัส เรืองกิตติคุณ 2
6 สกล สังขะกูล 2
7 ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ 1
8 พงษ์ศักดิ์ มฤคทัต 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 วิภูวนัตถ์ ภักดี 1
11 มนตรี ระษารักษ์ 1
12 สำรวย สังข์สะอาด 1
13 วิชัย วรรธนะโสภณ 1
14 ชลวิทย์ วินิจฉัย 1
15 ชาญชัย เลาห์พงศ์ไพศาล 1
16 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
17 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
18 พินิจ ศรีธร 1
19 อรรณพ ลิ้มสีมารัตน์ 1
20 เดชสิทธิ์ ถาวร 1
21 ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ 1
22 อภินันต์ สามพันธ์ 1
23 พงศ์ภัทร อะสีติรัตน์ 1
24 จีรพัฒน์ นวอนุรักษ์ 1
25 ภูวนารถ ชุณหปราณ 1
26 ชนันนัทธ์ หมู่สุวรรณ 1
27 ศุภวัตร น้าประเสริฐ 1
28 อุดม คลอดกลาง 1
29 กมล กำธรเจริญ 1
30 กฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว 1
31 มานพ ยิ่งรัมย์ 1
32 ณัฐพล นิพันธ์ไพศาล 1
33 วรวิทย์ ขำปัญญา 1
34 ประสาน ทวีวรรณกิจ 1
35 คงศักดิ์ หล่อรุ่งโรจน์ 1
36 นริศ ชัชธรานนท์ 1
37 สำรวย สังข์สะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 4
11 2544 6
12 2543 4
13 2542 3
14 2540 1
15 2539 1
16 2529 1
17 1086 1
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาเวลาเฉลี่ยที่จะเกิดความเสียหายในสถานีไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่าลงบนสายส่ง
2 การเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าระหว่าง IEC62305 Ed.1 และ Ed.2
ปี พ.ศ. 2553
3 โปรแกรมสำหรับการประสานสัมพันธ์ฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60071-2:1996
4 โปรแกรมสำหรับการประสานสัมพันธ์ฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60071-2 : 1996
5 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการเกิดสตรีมเมอร์เบรกดาวน์ในแกปอากาศที่ความดันบรรยากาศ:
ปี พ.ศ. 2552
6 อิทธิพลของหน้าคลื่นอิมพัลส์ต่อแรงดันวาบไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยแขวน
7 อิทธิพลของหน้าคลื่นอิมพัลส์ต่อแรงดันวายไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยแขวน
ปี พ.ศ. 2551
8 โปรแกรมประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-2:2006
9 โปรแกรมประเมินความเสี่ยงของความเสียหายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-2 : 2006
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาปัญหาที่เกิดกับดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายของ กฟภ.
11 การวิเคราะห์ระบบต่อลงดินของเสาส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาดินเป็นแบบชั้นเดียวและสองชั้น
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบกราวด์กริดของสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 80-2000
ปี พ.ศ. 2548
13 การหาค่าตัวประกอบแก้ไขความชื้นของการทดสอบแรงดันวาบไฟตามผิวรูปคลื่นฟ้าผ่าและการทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ค่า h/alpha เกินกว่า 15 g/m[superscript 3]
ปี พ.ศ. 2547
14 ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐาน
15 ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐาน
16 โครงการวิจัยรูปแบบกราวด์กริดในสถานีไฟฟ้าและการต่อลงดินในระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17 การศึกษาแรงดนเบรกดาวน์อิมพัลส์ของแกประหว่างทรงกลมระนาบภายใต้การส่องแสง UV
18 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอนเนคเตอร์ต่แยกสายที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษาแบบจำลองจุดบกพร่องของฉนวนในเครื่องจักรกลหมุนโดยการทดสอบการปล่อยประจุบางส่วน
20 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
21 การตรวจวัดระดับมลภาวะของลูกถ้วยไฟฟ้าบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
22 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
23 การทดสอบเสถียรภาพระยะยาวของอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิงขนาด 300 กิโลโวลต์ตามมาตรฐาน IEC60060-2
24 การศึกษาผลของการสับและปลดสวิตช์ชนิดสูญญากาศต่อชุดตัวเก็บประจุที่สถานีไฟฟ้าย่อยระดับแรงดันปานกลาง
25 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์แบบพกพาได้ ขนาด 800 V
ปี พ.ศ. 2544
26 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
27 การออกแบบและสร้างตัวทริกเกอร์ของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์
28 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดอิมพัลส์คลื่นผสม 6 กิโลโวลต์ 3 กิโลแอมแปร์
29 การศึกษาและการจำลองสนามไฟฟ้าเพื่อหามิติช่องว่างทรงกลมมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
30 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟตรงแรงดันสูงเคลื่อนย้ายได้สะดวกขนาด 5 mA 100 kv แรงดันระลอก 2%
31 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน
ปี พ.ศ. 2543
32 แรงดันเบรกดาวน์กระแสตรงและสวิตชิ่งอิมพัลส์ ของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สนามไฟฟ้าไม่เอกพันธุ์
33 การออกแบบและสร้างชุดทดสอบความคงทนไดอิเล็กตริกกระแสสลับ ของน้ำมันหม้อแปลง
34 การออกแบบระบบการต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อยโดยพิจารณาผลของชั้นดิน
35 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารทั่วไป
ปี พ.ศ. 2542
36 ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
37 การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า
38 การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิง ขนาด 300 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2540
39 การพัฒนาเครื่องนับฟ้าผ่าซ้ำ
ปี พ.ศ. 2539
40 ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูง
ปี พ.ศ. 2529
41 การคำนวณหาสนามไฟฟ้าของอีเล็กโทรดแรงสูงด้วยวิธีไฟไนต์อิเล็มเมนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดคลื่นแกว่งแบบหน่วงซ้ำ 100 kHz