ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมสันติ์ ดาโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 2
6 2552 1
7 2550 1
8 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายแบบมัลติเฟส
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลกระทบของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาแบบจำลองโหลดจริงที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
4 การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
5 การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2553
6 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย เพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
7 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย เพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อคำนวณค่าดัชนีสรรถนะของสายส่งสำหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะของระบบสายส่งไฟฟ้า (ระยะที่1)
ปี พ.ศ. 2550
9 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2541
10 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
11 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง