ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมศร วงษ์รักษา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 1
2 2540 2
3 2537 1
4 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
ปี พ.ศ. 2540
2 การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
3 การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
ปี พ.ศ. 2537
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
ปี พ.ศ. 2531
5 ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม