ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมกฤต เล็กสกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- คมกฤต เล็กสกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการปริญญษเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 (นายพงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล)
ปี พ.ศ. 2558
2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต
ปี พ.ศ. 2557
3 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปกระดูกเทียมโดยเทคนิคฟัซซี่หลายพื้นผิวผลตอบ
ปี พ.ศ. 2556
4 การขึ้นลายหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยการประยุกต์ใช้รังสีซินโครตรอน
5 โรงงานต้นแบบเพื่อการเผยแพร่เทคโนโลยีการอบยางพาราด้วยเตาอบยางแบบไฮบริจ
6 การขึ้นรูปโครงกสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบโครเมียมอัลลอย โดยเทคนิคการปลูกชิ้นฟิล์มบางหลายชิ้น
ปี พ.ศ. 2555
7 การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับและแผนภูมิควบคุมการผลิตสำหรับกระบวนการตัดแต่งไก่
ปี พ.ศ. 2554
8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดฟัซซี่เพื่อแก้ปัญหาการสับเปลี่ยนหม้อแปลงจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2553
9 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
10 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
11 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
12 การหาเส้นทางการขนส่งพนักงานที่เหมาะที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
14 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยแบบเอ็ม/จี/วัน ที่เกิดการหยุดทำงานของหน่วยบริการภายใต้นโยบายเอ็น
15 การจัดลำดับความสำคัญของสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 เควี. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ เพื่อการจัดสรรงบประมาณการบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
17 การคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา ในกระบวนการการตรวจสอบการ์ด ด้วยเทคนิค ฟัซซี่ เอเฮชพี และฟัซซี่ ทอปลิส
18 การคัดเลือกวิธีการและที่ตั้งที่เหมาะสม สำหรับกำจัดขยะชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
19 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
20 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
21 การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การเลือกสถานีเพื่อควบคุมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลัง: กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
23 Off-Season Supply Forecasting in Thai Longan Supply Chain with Artificial Neural Network
24 Patterning of Burnishing Head using SU-8 Hard Mask Fabricated by Deep X-ray Lithography
25 The Study on Deep X-ray Lithography to Fabricate SU-8 Hard Mask of Burnishing Head Patterns
26 Value Creation Through Collaborative Supply Chain: Holistic Performance Enhancement Road Map
27 การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการสับเปลี่ยนหม้อแปลงจำหน่าย
28 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบด้านหลัง