ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมกริช วงศ์ภาคำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพโรจน์ ประมวล 33
2 สุทธิรา ขุมกระโทก 26
3 สุรพล ยอดศิริ 22
4 ชฎาพร เสนาคุณ 22
5 วรายุธ พิลาภ 22
6 วิภาวดี ได้ผลมาก 11
7 อารยะ เสนาคุณ 11
8 อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 11
9 ถวิล ชนะบุญ 3
10 อำภาภิลัย คณะโท 1
11 ปรีชา ประเทพา 1
12 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
13 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
14 งบประมาณแผ่นดินปี 2548. 1
15 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
16 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
17 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 วรวิต ต้นบุญ 1
19 ปนิดา ศรีภิรมย์ 1
20 ภารดี ศรีภิรมย์ 1
21 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
22 พัฒนา ภาสอน 1
23 บุญเติม แสงดิษฐ 1
24 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2549. 1
25 พนิดา เหล่าทองสาร 1
26 อุษา กลิ่นหอม 1
27 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ 1
28 จินตนา จิตต์จำนง 1
29 โสภณ เสือแก้ว 1
30 เจษฎา ทิพยะสุขศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2556 2
4 2553 1
5 2549 2
6 2548 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2543 1
10 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความแปรผันของสัณฐานวิทยา ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาขบในระบบแม่น้ำโขง ชี มูล และสงคราม
2 ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบของความหลากหลายทางพันธุกรรมและพลวัตการถ่ายเทยีนของพืชดัชนีสำคัญในป่าเต็งรังโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์
4 ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการจำแนกชนิดริ้นน้ำจืด (Diptera, Chironomidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2553
10 -
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาชีพลักษณ์และการอนุรักษ์เมล็ดของพรรณไม้สำคัญในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ
12 การเจริญเติบโต ผลผลิต และมวลชีวภาพของไม้สกุลก่อหนาม
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าวัฒนธรรม (Cultural Forest) อย่างยั่งยืน
14 การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยา เรณูและกายวิภาคศาสตร์มะตูมพื้นบ้านเพื่อการจำแนกทางอนุกรมวิธาน และรวบรวมลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2546
15 การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2545
16 รายงานการวิจัยการตรวจหาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิด
ปี พ.ศ. 2543
17 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษานิเวศวิทยาของเห็ดสกุล Russula ในป่าโคก