ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิต ไข่มุกด์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- คณิต, ไข่มุกด์
- คณิต ไข่มุกต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2 รายงานการวิจัยระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนา อบต.
ปี พ.ศ. 2547
3 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนา อบต.
4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
5 โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
6 ประมวลสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2535
8 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2534
9 การพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ
10 การพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ
ปี พ.ศ. 2531
11 Profile analysis