ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิต วิชิตพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การโคลนและการแสดงออกของยีนเบต้ากลูโคซิเดสจากยิสต์ Pichia anomala MDD24
2 การโคลนและแสดงออกของยีนบีต้ากลูโคซิเดสจาก Pichia anomala MDD24 (กท-055)
3 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำโดยใช้ราแดง Monascus purpureus
4 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
5 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำโดยใช้ราแดง Monascus purpureus
6 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำโดยใช้ราแดง Monascus purpureus
8 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2554
9 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำโดยใช้ราแดง Monascus purpureus
10 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
11 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและเชื้อราสายพันธ์ Monascus purpureus
12 การประยุกต์ใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์จากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
13 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์
14 การโคลนและการแสดงออกของยีนเบต้ากลูโคซิเดสจากยีสต์ Pichia anomala MDD24
15 การพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปูม้าด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน : การใช้รังสีแกมมาในการทำลายเชื้อ Listeria Monocytogenes.
16 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสาน เพื่อขยายเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณภาพหม่ำ และไส้กรอกอีสาน
17 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน
18 การพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปูม้าด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน : การใช้รังสีแกมมาในการทำลายเชื้อ Listeria Monocytogenes.
ปี พ.ศ. 2552
19 การตรวจหาสารออกฤทธิ์การทำให้บริสุทธิ์และการตรวจสอบคุณสมบัติของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์จากสมุนไพรกระชายดำและผลมะม่วงหิมพานต์ที่ปลูกในประเทศไทย
20 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
21 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
22 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำ และไส้กรอกอีสาน
23 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
24 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสาน เพื่อขยายเวลาในการเก็บรักษาและคงคุณภาพหม่ำ และไส้กรอกอีสาน
25 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
26 การผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสานคุณภาพสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
28 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
29 คุณสมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของไวน์กระชายดำ
ปี พ.ศ. 2550
30 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
31 การศึกษาวิจัยการเก็บรักษาและการบรรจุหม่ำและไส้กรอกอีสานเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณภาพหม่ำและไส้กรอกอีสาน
32 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotic) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
33 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
34 โครงการการสร้างสมรรถนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสุราแช่ไทยเพื่อการแข่งขันในตลาด
35 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotic) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
36 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
37 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้ม เพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2549
38 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2548
39 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotic) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก
40 การศึกษาศักยภาพในการใช้ Azotobacter vinelandii เพื่อลดปริมาณไซยาไนด์จากน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อน
41 การศึกษาศักยภาพในการใช้ Azotobacter vinelandii เพื่อลดปริมาณไซยาไนด์จากน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อน
ปี พ.ศ. 2547
42 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
43 การศึกษาศักยภาพในการใช้ Azotobacter vinelandii เพื่อลดปริมาณไซยาไนด์จากน้ำเสียที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อน
ปี พ.ศ. 2542
44 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2540
45 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2538
46 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2537
47 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากแป้งมันสำปะหลัง
48 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2536
49 เอ็นไซม์บีต้า-เอ็น-อะเซตีย์ลเฮกโซสแอมมินิเดสในคนปกติและผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus
51 เอ็นไซม์บีต้า-เอ็น-อะเซตีย์ลเฮกโซสแอมมินิเดสในคนปกติและผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับ
52 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน