ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิต วัฒนวิเชียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- คณิต วัฒนวิเชีบร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
3 อนวัช คงสุริยะภิญโญ 2
4 เกริกไกร ยุวมิตร 2
5 วาทิต ตั้งพิสิฐโยธิน 2
6 วิสุทธิ์ กวยรักษา 1
7 พิชญ์ ปริญญาจารย์ 1
8 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1
9 ปัญจพล นวลละออง 1
10 จักร์กฤช ตั้งรัตนโสภณ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 ชลมิตร ทิพย์สิงห์ 1
13 คมกริช ประกอบธรรม 1
14 พงศธร บวรสิน 1
15 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
16 เมธวัฒน์ สงพัฒน์แก้ว 1
17 อณัติ จิตรานุเคราะห์ 1
18 พรรณรพี ซิงห์ 1
19 ประพันธ์ ดลวิชัย 1
20 สุพิชณ์ ไตรภพภูมิ 1
21 เทอดศักดิ์ ชัยสุริยะพันธ์, 2522- 1
22 จักรภพ นาคฤทธิ์ 1
23 มนตรี สี่พยัคฆ์ 1
24 พิพัฒน์ ตันติเวชการวงศ์ 1
25 เยาวลักษณ์ ถมปัทม์ 1
26 ไพรัช เลิศอารยะพงษ์ 1
27 พงษ์ภัทร พุกะนัดด์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 5
12 2544 1
13 2543 1
14 2542 1
15 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลของความแปรปรวนของคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเศษไม้ที่มีต่อผลผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2555
2 นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำที่ไม่ได้ใช้
ปี พ.ศ. 2554
3 การดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กให้เป็นเครื่องยนต์ HCCI สำหรับใช้เชื้อเพลิง DME
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาผลการปรับค่าองศาการฉีดเชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซล ในดครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฏการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง DME ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า
6 การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฏการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง DME ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2551
7 การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ส่วนหน้า
8 การกำหนดลักษณะถนนเพือใช้ในการทดสอบรถกอล์ฟ
9 การวิเคราะห์สมรรถนะและการปล่อยพลังงานของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้เชื้อเพลิง DME
10 การกำหนดลักษณะถนนเพื่อใช้ในการทดสอบรถกอล์ฟ
11 การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง DME ผสมปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า
12 การวิเคราะห์สมรรถนะและการปล่อยพลังงานของเครื่องยนต์จุดระเบิด ด้วยการอัดที่ใช้เชื้อเพลิง DME
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาการใช้น้ำมันปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก
14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้เและสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มโอลีอินและน้ำมันดีเซล ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็ก
15 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อเครื่องยนต์ขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มโอเลอีน
16 การศึกษาผลการใช้ก๊าซธรรมชาติระบบเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์ดีเซล
17 การวิเคราะห์การเผาไหม้และภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชนิดห้องเผาไหม้ล่างหน้า
ปี พ.ศ. 2549
18 อิทธิพลของตัวแปรการทำงานต่อพฤติกรรมของเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงคู่ที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
19 ผลของการใช้น้ำมันดีเซลทางเลือกในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้และสมรรถนะของเชื้อเพลิงปาล์มดิบดีเซลและเชื้อเพลิงดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า
21 การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้มในระบบเชื้อเพลิงคู่กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียน
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย
23 การใช้น้ำมันปาล์มดีเซลในเครื่องยนต์ CI ชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าของรถบรรทุกขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2546
24 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI
25 การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI
26 การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตระหว่างการใช้ดีเซลผสมเอทานอลชนิด 95% และ 99.5% ในภาคการขนส่งของประเทศไทย
27 การศึกษาผลกระทบจากองค์ประกอบของมีเทนและก๊าซเฉื่อยต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
28 ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดีเซลในเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็กที่ใช้ในการเกษตร
ปี พ.ศ. 2544
29 การออกแบบระบบควบคุมเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชนิดวาริเอเปิลเวนทูรีสำหรับครื่องยนต์เอสไอสองจังหวะ
ปี พ.ศ. 2543
30 การศึกษาขีดจำกัดการเผาไหม้ที่ส่วนผสมบางในเครื่องยนต์ เอส ไอ สองจังหวะ
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาผลกระทบเชิงทฤษฎีของตัวแปรในการออกแบบต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานยนต์