ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิตา ตังคณานุรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 4
3 2554 14
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2547 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์และแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยและไคโตซานเชิงพาณิชย์
3 การเปรียบเทียบการกำจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้าโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยผงเมล็ดมะรุมและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ และการประยุกต์ใช้ผงเมล็ดมะรุมในกระบวนการโคแอคกูเลชั่น
4 การกำจัดไขมันและน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ด้วยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกล้วย
5 การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยเถ้าแกลบและถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
6 การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์
7 การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ
8 การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยซิลิกาจากแกลบข้าวและเถ้าแกลบ
9 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
10 การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงโดยใช้เซลลูโลสจากผักตบชวา
11 การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง
12 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวย่างภาคสนามเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน
13 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำและดินภาคสนาม เพื่อใช้สำหรับบริการวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแทนนินในน้ำภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง
15 การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนียและไนเตรทในน้ำภาคสนาม สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16 การลดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำทิ้งจากโรงผลิตเบียร์ โดยใช้ผงเซลลูโลสและผงเซลลูโลสอะซิเตทที่เตรียมได้จากผักตบชวา
17 ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ
18 การใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์ ในการกำจัดฟอร์มัลดีไฮด์ในสารละลาย
19 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟ (RBBR) ด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้สน และไม้สัก และถ่านกัมมันต์นอริท
ปี พ.ศ. 2553
20 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซึบและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วน ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2551
22 การผลิตคอลัมน์ HPLC ประสิทธิภาพสูงจากแกลบข้าว (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
23 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC