ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 11
2 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 8
3 มานพ คณะโต 7
4 เสาวนันท์ บำเรอราช 7
5 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 7
6 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 7
7 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 6
8 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 6
9 วันชัย มาลีวงษ์ 6
10 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 5
12 จินตนา สัตยาศัย 5
13 สมพงษ์ ศรีแสนปาง 5
14 ศุภศิลป์ สุนทราภา 5
15 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 5
16 ชัยศิริ วงศ์คำ 5
17 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 5
18 จามรี ธีรตกุลพิศาล 5
19 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 5
20 วรรณภา อิชิดะ 4
21 สมชาย ปิ่นละออ 4
22 บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
23 พิศาล ไม้เรียง 4
24 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 4
25 ธิดารัตน์ บุญมาศ 4
26 พจน์ ศรีบุญลือ 4
27 โสพิศ วงศ์คำ 4
28 สุกรี สุนทราภา 4
29 เจษฎา นพวิญญูวงศ์ 3
30 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 3
31 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 3
32 สมาน เทศนา 3
33 พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง 3
34 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 3
35 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 3
36 วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ 3
37 แจ่มใส เพียรทอง 3
38 วิจิตรา ทัศนียกุล 3
39 โกวิท ไชยศิวามงคล 3
40 วัชรา บุญสวัสดิ์ 3
41 ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ 3
42 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 3
43 ธัญดา สุทธิธรรม 3
44 อุบล ชาอ่อน 3
45 ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 3
46 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3
47 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
48 จริยา ชมวารินทร์ 3
49 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
50 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 3
51 กิมาพร ขมะณะรงค์ 2
52 อรชร บุญลา 2
53 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
54 ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ 2
55 พัชรี บุญศิริ 2
56 จริยา อำคา เวลบาท 2
57 นิรันดร์ เงินแย้ม 2
58 เทอดไทย ทองอุ่น 2
59 วัชรินทร์ ลอยลม 2
60 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 2
61 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 2
62 สัญญา ร้อยสมมุติ 2
63 วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 2
64 วิเศษ นามวาท 2
65 บุศยศรี ศรีบุศยกุล 2
66 เบญจมาศ พระธานี 2
67 Apida Runvat 2
68 อภิดา รุณวาทย์ 2
69 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2
70 อนงค์ศรี งอสอน 2
71 ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2
72 Anongsri Ngoson 2
73 ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ 2
74 เนสินี ไชยเอีย 2
75 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
76 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
77 บรรจบ ศรีภา 2
78 ปณิตา ลิมปะวัฒนะ 2
79 สมชาย ธรรมสารโสภณ 1
80 สาวิณี กาสา 1
81 พรทิพย์ บุญเรืองศรี 1
82 สมชาย พรหมจักร 1
83 วัชรพล จังพล 1
84 สุดา วรรณประสาท 1
85 ศศิธร อินทยุง 1
86 จันทิรา วชิราภากร 1
87 ปิยะวุฒิ แสวงผล 1
88 หัสยา ดอกดวง 1
89 น้ำฝน สืบวงษา 1
90 รัชฎาพร กุลสุวรรณ 1
91 นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ 1
92 ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 1
93 ณัฐพร พันชะโก 1
94 เทวราช หล้าหา 1
95 จรินยา ขุนทะวาด 1
96 วรพล หนูนุ่น 1
97 วนิดา ดรปัญหา 1
98 รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ 1
99 จุไรรัตน์ จงถวิล 1
100 เอื้อมเดือน ประวาฬ 1
101 โชติมา โพธิทรัพย์ 1
102 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
103 สุพัตรา เพชรเลิศ 1
104 กิตติมา โมะเมน 1
105 กฤษฎา วิจิตรเจริญ 1
106 ชลธิป พงศ์สกุล 1
107 ศุภกร โฆศิริมงคล 1
108 อ้อมขวัญ ทิมินกุล 1
109 จาตุรณต์ บุรวัฒน์ 1
110 อุมาพร ยอดประทุม 1
111 ทวี ศิริวงศ์ 1
112 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
113 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
114 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
115 อรุณนี สังกา 1
116 บุษกร สุวรรณรงค์ 1
117 พัฒนพงษ์ บุญพรม 1
118 ปณคพร วรรณานนท์ 1
119 ปัญญา ท้วมสุข 1
120 โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ 1
121 จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ 1
122 กุลธิดา กุลบุตร 1
123 วิรัติ วัฒนพิทักษ์ 1
124 สุดารัตน์ สังฆะมณี 1
125 ดอกรัก ก้อนทอง 1
126 ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 1
127 SONEXAI KIDOIKHAMMOUAN 1
128 ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์ 1
129 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 1
130 ลลิตยา กองคำ 1
131 ประเสริฐ ดิษสมบูรณ์ 1
132 นภัทร แผ่ผล 1
133 มานัส สุหา 1
134 ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 1
135 รัตนา ยอดอานนท์ 1
136 ชาญชัย บุญอยู่ 1
137 จรุง บุญกาญจน์ 1
138 เตือนใจ ขุนรักษ์ 1
139 ภัชภิชา อรัญสาร 1
140 ธัชณัน กองพันธ์ 1
141 ชวลิต กงเพชร 1
142 รินรพี งามแสง 1
143 กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ 1
144 สมเกียรติ สอดโคกสูง 1
145 ฐาปนี เริงฤทธิ์ 1
146 สุพิศ โคตะมาศ 1
147 ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 1
148 ลักขณา สะเดา 1
149 อิสระพงศ์ โพธิ์สุข 1
150 กฤติณ ศิลานันท์ 1
151 อุมาวดี เหลาทอง 1
152 สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ 1
153 ฉัตรชฎา สุตาลังกา 1
154 ธวัชชัย ปราบศัตรู 1
155 ชิดชนก อนุตระกูลชัย 1
156 ณัฐญา วัดเวียงคำ 1
157 เฉลิมลาภ ดอนไทยสงค์ 1
158 สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ 1
159 สุทิน ชนะบุญ 1
160 นุชรัตน์ มังคละคีรี 1
161 รวยริน ชนาวิรัตน์ 1
162 เกศรา แสนศิริทวีสุข 1
163 ไพฑูรย์ พรหมเทศ 1
164 ประเสริฐ ประสมรักษ์ 1
165 ดวงใจ วิชัย 1
166 มะลิวัลย์ นามกิ่ง 1
167 เตือนใจ ภูสระแก้ว 1
168 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 1
169 สุรชัย แซ่จึง 1
170 จริยา อินทรรัศมี 1
171 ฉัตรชัย ภู่มาก 1
172 จินดาพร ยิ้มดี 1
173 ณัฐพงษ์ พุทธดี 1
174 ปิยะนาฏ บุญเนตร 1
175 สุพักตร์ โยไธสง 1
176 อนุวัตร อมตฉายา 1
177 ประนอม บุพศิริ 1
178 ณัฐติยา เตียวตระกูล 1
179 สุภาวดี ภาบับภา 1
180 วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 1
181 นิตยา ค้าคุ้ม 1
182 ศิริลักษณ์ ใจช่วง 1
183 นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว 1
184 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
185 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
186 Office of the President, Mahidol University 1
187 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 1
188 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
189 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
190 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
191 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
192 Siriwat Tiptaradol 1
193 กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ 1
194 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
195 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
196 กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
197 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
198 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
199 ไม่มีข้อมูล 1
200 สมบูรณ์ เทียนทอง 1
201 วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 1
202 วิจารณ์ พานิช 1
203 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
204 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
205 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 1
206 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
207 อนุชา พัวไพโรจน์ 1
208 Office of the Food and Drug Administration 1
209 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
210 Virasak Chongsuvivatwong 1
211 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1
212 เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 1
213 บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 1
214 อมร เปรมกมล 1
215 พลากร สุรกุลประภา 1
216 ปราณี คำมา 1
217 กมลวรรณ เจนวิถีสุข 1
218 Phisal Maireang 1
219 นิตย์สุภา วัฒนชัย 1
220 ธนพร ศรีเมือง 1
221 สุหัทยา บุญมาก 1
222 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
223 บดี ธนะมั่น 1
224 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
225 วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 1
226 เอมอร ไม้เรียง 1
227 Amorn Premgamone 1
228 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
229 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
230 ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล 1
231 Chalermchai Chaikittiporn 1
232 วิชัย เอกพลากร 1
233 กนก สีจร 1
234 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
235 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
236 มณเฑียร เปสี 1
237 ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 1
238 วรลักษณ์ สมบูรณ์พร 1
239 สมคิด เจนกลาง 1
240 ปกป้อง ประยงค์ 1
241 ศาสตราชัย ประสพดี 1
242 พีชานิกา ชอบจิตต์ 1
243 เอกลักษณ์ พุกนุ่น 1
244 วิศนุกร พุทธบาล 1
245 นุชสุภา สุนทมาลา 1
246 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
247 สุรีวัลย์ บำรุงไทย 1
248 สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี 1
249 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 1
250 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
251 สมสุดา ทีปสว่าง 1
252 พรรณทิพา ว่องไว 1
253 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
254 กุศลาภรณ์ วงษ์นิยม 1
255 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
256 กัลยา อโณทยานนท์ 1
257 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
258 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
259 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
260 เสาวนีย์ นาคมะเริง 1
261 พลพันธ์ บุญมาก 1
262 เมธาวี สุตัญตั้งใจ 1
263 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
264 สมหญิง อุ้มบุญ 1
265 ศศิธร แก้วเกษ 1
266 โกวิท คำพิทักษ์ 1
267 บุญนภา กนกทิพย์พรชัย 1
268 สมพนธ์ ทัศนิยม 1
269 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 1
270 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
271 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
272 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 1
273 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
274 สุภาพร พิมพ์ทอง 1
275 สุนิสา ชิระกุล 1
276 อรอนงค์ ทัศคร 1
277 ศิรินภา ศรีเบ็ญจา 1
278 วราวรรณ วงษ์บุตร 1
279 จิรโรจน์ เนียมนาค 1
280 ฐิติพร สหกุลบุญญรักษ์ 1
281 ศีตกานต์ นัดพบสุข 1
282 รัฐพล ไกรกลาง 1
283 สุภาวดี พลเยี่ยม 1
284 สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์ 1
285 ชิงชิง ฟูเจริญ 1
286 ฐาติมา เพชรนุ้ย 1
287 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 19
5 2552 7
6 2551 25
7 2550 24
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2538 1
13 2537 1
14 2533 1
15 543 348
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นเจลาตินชุบยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียร์รอยด์ยับยั้ง COX-2: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไต ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะและคลังเลือดกลาง
3 การเปรียบเทียบทางด้านระบาดวิทยาด้านโมเลกุลและผลการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและภาคกลางของประเทศลาว
4 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน II
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อประเมินผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในช่วงอายุ 5-6 ปี
7 การเปรียบเทียบการลดความดันโลหิตด้วยยา propofol เทียบกับการลดความดันโลหิตด้วยวิธีอื่นๆ ขณะผ่าตัดส่องกล้องบริเวณโพรงจมูก
8 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี
9 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
10 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีน HLA-B*1502 โดยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
11 ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน
12 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
13 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
14 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
15 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน XRCC1 และจีน XRCC3 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
16 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของโรคมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 การเปรียบเทียบการนำสลบด้วยยาดมสลบ sevoflurane แบบความเข้มข้นสูงและต่ำ
18 แบบทดสอบสมองรูดัสในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
19 ความหนาแน่นของกระดูกและกระดูกสันหลังหักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
20 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
21 ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี
22 การศึกษาความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของหุ่นยนต์ช่วยถือกล้อง สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
23 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
24 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2 II
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอสุจิจากการเตรียมอสุจิระหว่างวิธีการคัดแยกอสุจิโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน และวิธีการแยกอสุจิที่ว่ายขึ้นข้างบนในน้ำเชื้อก่อนการเตรียมน้ำเชื้อและหลังการแช่แข็ง
26 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะที่เส้นประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง
27 ปริมาณก๊าซน้อยที่สุดที่ใช้ในการดมยาสลบเด็ก ด้วยวงจรดมยาสลบ ชนิด Baby Enclosed Afferent Reservoir เปรียบเทียบกับ วงจร Jackson Rees ในแบบหายใจเอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
28 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี II
29 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ II
30 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์ II
31 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ II
ปี พ.ศ. 2551
32 การเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในไตรมาสที่สอง:ประสบการณ์ 14 ปี ที่ รพ. ศรีนครินทร์
33 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
34 การศึกษานำร่องถึงศักยภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันผู้ป่วยในการรักษาแผลกดทับ
35 ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง
36 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีโดยสารยับยั้งโปรตีนกลุ่มไคเนส
37 การแยกและจำแนก bacteriophage ที่มีความสามารถในการทำให้เซลล์ Burkholderia pseudomallei แตกอย่างจำเพาะ
38 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน Rv2787-sirR ในเชื้อวัณโรค
39 อัตราการสงบของโรคอารมณ์แปรปรวนระยะที่มีอารมณ์ซึมเศร้า จากการรักษาโดยยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
40 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการปรับรูปแบบโครงสร้างและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหนูขาวหลังจากยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
41 ปริมาณการบริโภคผงชูรสกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน
42 นิติกีฏวิทยากับการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
43 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei II
44 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี
45 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน GSTM1 และจีน GSTT1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
46 การแสดงออกของยีน myristoylated alanine-rich C Kinase substrate (MARCKS) ที่สัมพันธ์กับยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
47 ความชุกและความตระหนักของแทพย์ในกลุ่มอาการของผู้สูงอายุที่ห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์
48 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
49 รูปแบบการกระจายของแอนติเจนและดีเอนเอพยาธิใบไม้ตับและการประเมินประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลในหนูแฮมสเตอร์
50 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2
51 ปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตและโอกาสการรอดชีวิตใน 2 ปี ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่มีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ประเทศไทย
52 อัตราการคงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของศิษย์เก่าแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 การใช้วัสดุทำแผลชนิด nanocrystalline silver ในการรักษาบาดแผลที่ลึกถึงกระดูก
55 Result of New Technique for Stump Management in Laparoscopic Appendectomy
56 การศึกษาความดันเลือดที่ปอด ค่า NT-proBNP และสภาวะหลังการผ่าตัดผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลตีบจากโรครูห์มาติคในผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
57 การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด
58 การศึกษาระดับไอจีจีแอนติบอดีที่ลดลง ในผู้ป่วยโรคพยาธิแคปิลลาเรีย เพื่อใช้ติดตามการรักษา
59 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
60 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
61 การสำรวจหาเชื้อราก่อโรคกลุ่มแบล็คยีสต์และเชื้อราที่ใกล้เคียงจากสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
62 การศึกษาผลของการประคบอุ่นต่อการหายของกุ้งยิงระยะเริ่มต้นเปรียบเทียบกับการให้ยาอย่างเดียว
63 ฤทธิ์ของสารสกัดติ้วในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
64 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
65 ผลของเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติในหนูขาวความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดไนตริกออกไซด์
66 ระดับวิตามิน B6 ในกลุ่มประชากรที่มีความทนต่อกลูโคสแตกต่างกัน
67 แบบลายเส้นผิวหนังบนฝ่ามือและนิ้วในผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทยเปรียบเทียบคู่กับกลุ่มควบคุม
68 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei
69 อณูระบาดวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีนซ่อมแซมดีเอ็นเอต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
70 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์
71 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ
72 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
73 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
74 ระดับความหนักของการแกว่งแขนในผู้มีสุขภาพปกติ และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติขณะแกว่งแขนในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
75 ลิพิดเพอร์ออกซิเดชันและเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต้านออกซิเดชันในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความทนต่อกลูโคสผิดปกติ
76 การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการป้องกันการเกิดกระดูกหักด้วยยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนไทย
77 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
78 คุณสมบัติทางจีโนทัยป์และการดื้อยาของเชื้อวิบริโอ คลอรีลาโอหนึ่ง ที่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79 เหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัด Forbesione ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
80 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
ปี พ.ศ. 2548
81 Antihiotic prophylaxis for fourth-degrce perineal tear after vaginalbirth
82 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค capillariasis philippinensis ในคน โดยวิธี immunoblot analysis
ปี พ.ศ. 2547
83 ความไวต่อยาต้านเชื้อราและ variefies แยกทางคลินิก Cryptococcus Neoforman ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
84 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
85 "30 บาทรักษาทุกโรค" โชคหรือเคราะห์ของใคร : หลากหลายมุมมอง จากผู้ให้ ผ่านผู้รับ สู่ผู้ประเมิน ถึงผู้อ่าน
86 การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2538
87 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2537
88 การประเมินผลและติดตามผลของการใช้สมุนไพรบางชนิดในการรักษาโรคนิ่วไตในชนบท
ปี พ.ศ. 2533
89 ผลกระทบของฤดูกาลต่อค่าทางชีวเคมีในปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
90 ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563): ความเห็นจากประชากรจังหวัดขอนแก่น
91 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงของเคอร์คูมินในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงโดยการหนีบคลิปที่หลอดเลือดแดงที่ไต
92 การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
93 คะแนนพยากรณ์สำหรับทำนายความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
94 การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติและเมแทบอลิซึมต่อความเย็น การออกกำลังกายและอาหารในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคไหลตาย
95 ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม
96 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามภาระงานของข้าราชการโรงพยาบาลโกสุมพิสัยตาม กฏ ก.พ. พ.ศ. 2552
97 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยยอด
98 การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
99 ผลขยายหลอดเลือดของเปปไทด์จากรำข้าวไทยในหนูทดลองความดันเลือดสูงเนื่องจากหลอดเลือดไตตีบแคบ
100 การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา, ต้อกระจกและต้อหิน ในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงรายภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
101 ประสิทธิภาพของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในการรักษาโรคสมองพิกาชนิดเกร็ง
102 ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนผ่านกระโหลกรักษาโรคลมชัก ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักเฉพาะที่ที่ดื้อต่อการรักษา
103 แอลฟ่า-1แอนตี้ทริปซินและรูปออกซิไดซ์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
104 ปัจจัยทางคลินิกที่ชี้วัดภาวะอุจจาระร่วง ที่มีสาเหตุจากโปรโตซัวในลำไส้
105 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
106 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย
107 ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
108 ความเชื่อมั่นในตนเองต่อสมรรถนะด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ:กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
109 รูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากพยาธิใบไม้ตับ
110 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ฉี่หนูในจังหวัดกาฬสินธุ์
111 มุมหมุนหน้าของกระดูกต้นขาในประชากรไทยวัยผู้ใหญ่
112 การใช้เถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าในโรงพยาบาลชุมชน
113 ความเข้าใจในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของผู้บริหารงานบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
114 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวทาง CUP Accreditation
115 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบามฆ่าตัวตายในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
116 ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
117 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสถานบริการปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
118 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเบาหวานในอำเภอห้วยแถลง
119 การจัดบริการคลินิกโรคเบาหวานที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
120 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิง ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
121 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในบทบาทการบริการปฐมภูมิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
122 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิต่อการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน
123 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง
124 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลอง
125 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน
126 การตรวจโดยวิธีโมเลกุลลาร์และฟีโนไทป์ของเชื้อสกุลวิบริโอ ซัลโมเนลลา และชิเกลลา จากหอยแครงในประเทศไทย
127 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพญายอต่อการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และผลต่อการแสดงออกของจีน toll-like receptor
128 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท
129 การปรับตัวตอบสนองที่ไม่สมดุลและความไม่เสถียรของไมโครแซทเทลไลท์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดี
130 การการแสดงออกของ ATP-binding cassette transporter ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic: บทบาทในการพยากรณ์โรค
131 การแสดงออกของยีน DMT1 และ ZIP14 กับระดับแมงกานีส : ศึกษาเปรียบเทียบในรกมนุษย์ที่มีแคดเมียมสะสมต่ำและสูง
132 ความผันแปรของ brachial plexus ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตัดต่อย้ายเส้นประสาทที่บาดเจ็บ
133 ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเหง้าว่านน้ำต่อพฤติกรรมทางเพศ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและสเปิร์มในหนูไมซ์เพศผู้
134 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงต่อหน้าที่ของเซลล์ไขมันและกระบวนการสร้างไขมันของตับในหนูแรทที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันสูง
135 แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของ Wnt/B-catenin ในมะเร็งท่อน้ำดี
136 การแสดงออกของจีน E2 ของ episomal human papillomavirus type 16 (HPV16) และผลของสารชีวเคมีต่อการแสดงออกของจีนก่อมะเร็งของ HPV16
137 การศึกษาศักยภาพของกระทกรกต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในโรคหลอดเลือดสมอง
138 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดตรีกฎุกต่อสุขภาพจิตของอาสาสมัครวัยปกติ
139 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA กับแพ้ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการใช้ยา phenytoin, phenobarbital และ lamotrigine
140 ผลของสารสกัดด้วยน้ำของเหง้าว่านน้ำต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
141 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
142 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อการคัดหลั่งอะดิโพเนกตินและการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแรทเบาหวาน
143 ข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์โครโมโซมของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
144 การจัดเรียงตัวของระบบประสาท และการควบคุมการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
145 ระดับ u-plasminogen activator และ matrix metalloproteinase-9 ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิปอดหนู
146 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ
147 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
148 ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม
149 การพัฒนาและกลไกการฟักตัวของไข่พยาธิใบไม้ตับคนชนิด Opisthorchis viverrini
150 การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของเททราสแปนินในพยาธิออพิสทรอคิสวิเวอร์รินี
151 แมททริกเมททอลโลโปรตีนเนสและตัวควบคุมในโรคพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี : บทบาทในการใช้เป็นตัวชี้วัดและการป้องกับด้วยเคอร์คูมิน
152 บทบาทของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในโรคระบบตับและท่อน้ำดี
153 การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
154 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
155 ผลร่วมกันของโซเดียมคลอไรด์ ธาตุเหล็กและอุณหภูมิต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
156 ผลของเมลาโทนินต่อภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
157 การวัดขนาดของกระดูกกระเบนเหน็บของคนไทยเพื่อจำแนกเพศ
158 บทบาทของ TROP2 ในมะเร็งท่อน้ำดี
159 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผลชูรสและโรคอ้วนลงพุงในมนุษย์
160 คุณลักษณะของ Lysogenic Phages จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei K96243
161 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและความไวต่อยา Fluconazole ของเชื้อ Candida dubliniensis
162 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของพืชที่รับประทานได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
163 การวิเคราะห์ชนิดและบทบาทของออกซิสเตอรอลในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
164 ผลของสมุนไพรไทยต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยา: การศึกษาในหลอดทดลอง และในร่างกาย
165 บทบาทของฮีมออกซิจีเนส-1 ต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาของมะเร็งท่อน้ำดี
166 ความสำคัญของการแทรกตัวของ Human papillomavirus DNA ในจีโนมของโฮสต์ และผลทางชีววิทยาที่เกิดขึ้น
167 การศึกษา polymorphism ของ microRNA-142 ในมะเร็งชนิด diffuse large B cell lymphoma ที่สัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กับเชื้อ Epstein Barr virus
168 การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติหลังการฟื้นตัวจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในหนูขาวโตเต็มตัวที่ได้รับทอรีนน้อยหรือมากเกินในระยะก่อนและหลังคลอด
169 ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว
170 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
171 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก จากการติดเชื้อ HPV หลังจากรักษาด้วยวิธีจี้เย็น
172 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรพญายอและฟ้าทะลายโจรต่อ การติดเชื้อ dengue virus 2 และการสร้าง prostaglandin E2
173 การยับยั้งการแสดงออกของ sirR operon ในเชื้อ Mycobacterium bovis BCG โดยการใช้ antisense mRNA
174 การตรวจวัดโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเทคนิคด้านโปรตีโอมิก
175 การประเมินสมรรถภาพปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใย ความไวของท่อทางเดินอากาศ และการควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน
176 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อความจำและสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
177 การประเมินภาวะการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์เอนโดทิเลียมของหลอดเลือดและภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
178 คุณลักษณะของ lysogenic bacteriophage จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei
179 ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและเอนเทอโรคอคคัส ฟีเซียมชนิดดื้อยาเจนตามัยซินในระดับสูงที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาล
180 ผลของแอนติบอดีและแบคทิริโอเฟจ ต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของเซลล์ A549
181 การวิเคราะห์โปรตีโอมของไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
182 การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
183 ผลของขมิ้นชันต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini และได้รับสารก่อมะเร็งไนโตรโซไดเมททิลเอมีน
184 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของยีน protein kinase A regulatory subunit 1 alpha (PRKAR1A) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
185 การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
186 ลักษณะทางพันธุกรรมของเอนไซม์ NAD(P)H-quinone oxidoreductase-1 ในประชากรไทยและความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
187 ฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์และสารกึ่งสังเคราะห์แอนโดรกราโฟไลด์ต่อพฤฒิกรรมทางเพศ ปริมาณสเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในหนูเพศผู้
188 ระดับแอนติออกซิแดนท์ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดนอนสมอลเซลล์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
189 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อน้ำตาลในเลือดและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2
190 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยึน CYP3A5 และ MDR1 และขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
191 การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย
192 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น
193 รูปแบบแขนงของหลอดเลือดแดง แมกซิลาลี่ ส่วนที่สามที่อยู่ในแอ่ง pterygopalatine ช่อง sphenopalatine และโพรงจมูก รวมถึงระยะทางของ greater palatine canal ในคนไทย
194 การใช้ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และการพัฒนา risk score ในการคัดกรอง ภาวะก่อนเบาหวานชนิด impaired glucose tolerance
195 การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในตับหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ (Poisthorchis viverrini)
196 ผลของนิโคลซาไมด์(เบลูไซด์) ต่อการฆ่าหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) โฮสต์กลางที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
197 ฤทธิ์ของผลหม่อนต่อการป้องกันระบบประสาทจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์
198 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมจากตับหนูในโรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini จากการวิเคราะห์ด้วย 31 P MRS
199 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด
200 การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยต่อการใช้เครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารก
201 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้สื่อการสอนกับการสอนตามปกติ ในผู้ป่วยโรคต้อหิน
202 การพัฒนา Dithranol Ointment Srinagarind เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษา psoriasis
203 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะราย : ฟลูโรซีไมด์น้ำเชื่อมกับไดอะชีแพม น้ำเชื่อม
204 การศึกษาความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาวะแช่แข็งในผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นโรคจอตาอักเสบจากเชื้อซัยโตเมกกะโลไวรัส
205 ดัชนีไกลซีมิกโหลดและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉับพลันของอาหารไทย
206 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจักรยาน
207 การทดลองเพื่อลดการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ในฟาร์มเลี้ยงปลาในประเทศลาว
208 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาจักรยาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยไขมันเลือดผิดปกติ
209 ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือด การตอบสนองของหลอดเลือดและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในหนูขาวความดันเลือดสูงที่มีภาวะพร่องในตริกออกไซด์
210 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
211 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
212 การเตรียมตัวด้านสุขภาพสู่วัยเกษียณอายุ ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
213 ผลของสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความยืดหยุ่นและโครงสร้างผนังหลอดเลือดของหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
214 ความอยู่ดีมีสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
215 ผลของเคอร์คูมินต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลอดเลือดและหัวใจในหนูขาวทดลองความดันเลือดสูงที่ถูกโน้มน้าวด้วยสาร L-NAME
216 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดีง จังหวัดเลย ปี 2551
217 การศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความีสัมปชัญญะด้านสุขภาพในกลุ่มผู้นำเยาวชนโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น อย.น้อยและเยาวชนอาสายุวทันตรักษ์
218 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
219 บทบาทของ RECK ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
220 สมรรถภาพทางกายและความทนทานของหัวใจและปอดเลือดภายหลังการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคในคนไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
221 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน
222 ผลลัพธ์การจัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
223 คุณลักษณะของผู้ป่วยและปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
224 รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม
225 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
226 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส หลังสิ้นสุดการได้รับยาเป็นเวลา 45 วัน
227 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหลังจากได้รับยาเป็นเวลา 30 วัน
228 การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
229 ผลของการใช้ร่วมกันของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้นรงทองร่วมกับยาเคมีบำบัดต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลองและกลไกในระดับโมเลกุล
230 การศึกษาความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนบนใบหน้าของของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ในภาคอีสาน
231 การศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของผู้บริหารระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา
232 ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
233 ความชุกของการเกิดการบิดเบี้ยว คองด และโป่งพอง ของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้องและหลอดเลือดแดงอิลิแอ็กในศพคนไทย
234 ผลของแอลลาจิคแอซิดต่อโครงสร้างหัวใจในหนูที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วย L-NAME
235 การศึกษานำร่องในการประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในประชากรไทยสูงอายุ
236 ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเดินเร็วยกแขนสูงต่อการหายใจ และประสาทอิสระหัวใจในผู้สูงอายุไทย
237 การเสริมประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีด้วย TNP-470
238 การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดปัญหาเส้นประสาททำงานบกพร่องและต้อกระจกที่เหนี่ยวนำโดยภาวะเบาหวาน
239 การเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง
240 การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย
241 การศึกษาผลการป้องกันของสารสกัดดอกอัญชัน ต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตในหนูแรท
242 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไทย ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรมด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
243 อัตราความชุก ลักษณะทางคลินิก และการจำแนกสปีชีส์ทางชีวโมเลกุล ของการติดเชื้อพยาธิทริโคสตรองไจลัสในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
244 ผลของทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอดต่อการควบคุมความดันเลือดแดงในหนูเพศผู้วัยโตเต็มที่
245 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของจีน hOGG1 (C1245G) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
246 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
247 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน และโรคทางเดินหายใจในกลุ่มคนงานแกะสลักหินที่สัมผัสกับฝุ่นอนินทรีย์ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
248 การพัฒนากระบวนการถกแถลงเพื่อกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
249 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
250 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก
251 ความไวของโฮต์สต่อการติดเชื้อพยาธิทริคิเนลล่า สปีชีส์ ในกลุ่มที่มีแคปซูลและไม่มีแคปซูล ระหว่างหนูถีบจักร เจอร์บิล แรท และแฮมสเตอร์
252 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
253 การศึกษาโรคที่พบในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดอนตาลตาม ICD 10 ปีงบประมาณ 2554
254 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งคลินิกจิตเวชใน รพ.สต. ของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
255 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน
256 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด
257 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดระบบประสาทจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
258 การตอบสนอมต่อสภาวะอดอยาก การสร้างไบโอฟิล์ม และการดื้อยาใน Burkholderia pseudomallei
259 ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการ ตามโครงการระบบการดูแลความดันใกล้บ้าน รักษาเบาหวานใกล้ใจ เครือข่ายปฐมภูมิปากช่อง
260 อัตราการคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
261 ความสัมพันธ์ของวิธีการใช้ยาพ่นชนิดสูดกับอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
262 การศึกษาแบบย้อนหลังเปรียบเทียบเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬในเวลา 1 ปี
263 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
264 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนลดเสี่ยงลดโรค อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
265 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการรถแมล์สายสุขภาพ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
266 การสร้างฐานข้อมูลเมตาจีโนมเพื่อคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งผลในการยับยั้งการเจริญของ Burkholderia pseudomallei
267 ผลทางคลินิกของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียงพลันที่เข้ารับการรักษาโดยระบบช่องทางด่วนของโรงพยาบาลสิชล
268 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
269 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
270 ลักษณะทางพันธุกรรมของ nuclear factor erythroid 2-related factor 2 และความสัมพันธ์กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
271 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากการใช้ยา co-trimoxazole กับลักษณะทางพันธูกรรมของยีน HLA
272 ความชุก พฤติกรรม และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนักศึกษาหญิง สายอาชีวศึกษาที่คัดสรรแห่งหนึ่ง
273 การประเมินประสิทธิภาพของยาพราซิควอลเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยตรวจหาดีเอ็นเอ และแอนติเจนในอุจจาระ
274 การแสดงลักษณะของ cystogenous glands ในระยะ cercariae ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
275 การรักษาโรคออทิซึมด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศรีษะ
276 ผลของสมุนไพรไทยต่อระบบประสาทส่วนกลางและฤทธิ์ต้านภาวะชักซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร pentylenetetrazole
277 ศักยภาพของสารสกัด Rhus javanica และ Rafflessia kerrii ในการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด
278 บทบาทของ O-GlcNAcylation ในมะเร็งท่อน้ำดี
279 ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ Berberine ในมะเร็งท่อน้ำดี
280 ผลของโมโนโซเดียมกลูทาเมตต่อเซลล์ islets of Langerhans ของตับอ่อนในหนูแรท
281 การแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงและการยับยั้งวิถีฟอสฟาทิดิลอิโนซิทอล 3-ไคเนส ในมะเร็งท่อน้ำดี
282 อัตราการติดเชื้อและพัฒนาการของเมตาร์เซอคาเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverriniในปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus (Cyprinidae)
283 ประสิทธิผลของการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้มาตรการไม่พึ่งพิงยา ในนักเรียนจังหวัดนครพนม
284 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
285 การพัฒนาระบบเผ้าระวังเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
286 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
287 ภาวะเอนโดทิเลียมทำงานผิดปกติ หลอดเลือดแข็ง และภาวะเครียดออกซิเดชันในคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
288 คุณลักษณะและกระบวนการของเอนไซม์จากแบคเทอริโอเฟจ ST79 ที่ทำลายเชื้อ Burkholderia pseudomallei
289 การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีจำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
290 การคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
291 ประสิทธิผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นวิทยากรชุมชน ในการลดความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย
292 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น
293 การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น
294 การศึกษาศักยภาพของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจในอาสาสมัครปกติวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
295 การค้นหาตัวบ่งชี้ในซีรัมโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์เพื่อการวิฉิจฉัยเริ่มแรกและการป้องกันรักษาในโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี : การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
296 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ให้บริการทางเพศในการลดความต้องการใช้สารเสพติดบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
297 ประสิทธิผลการบำบัดสารระเหยในพื้นที่จังหวัดคัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
298 การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม
299 การศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางชีววิทยาของดินที่พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีเมตานีโนมิกส์
300 บทบาทของ NADP(H):quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ต่อการตอบสนองยาเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
301 การติดเชื้อร่วมกันของพยาธิใบไม้ในตับ
302 ผลของการใช้ Laser acupuncture และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "AP1" ในการบำบัดภาวะออทิสติก
303 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพังเจอร์ ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว
304 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผงชูรส ตัวชี้วัดภาวะตับถูกทำลาย และอัตรการเกิดโรคไขมันจุตับในมนุษย์
305 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและต้านออกซิเดชันของเปปไทด์รำข้าวและเคอร์คูมินในรูปแบบการทดลองความดันเลือดสูงในหนูแรท
306 บทบาทของวิถีพรอสตาแกลนดินอี-2 ในมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งแบบมุ่งเป้า
307 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2551
308 การประเมินนโยบายการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
309 หน้าที่ของโปรตีน HPV16 As-variant E2 และผลต่อปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน E2 และ E6
310 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อกลุ่ม Mycobacteria โดยวิธี multiplex and multistep real time PCR จากสิ่งส่งตรวจ
311 การศึกษาโปรตีนกลุ่ม Singnal transducer and transcription activator (STAT) ในมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกันและรักษา
312 การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง
313 ความสามารถของ Bacteriophanges ในการทำเชื้อ Burkholderia pseudomallei แตก และผลต่อการสร้าง biofilm
314 การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ
315 บทบาทของ CD44 และ isoforms ในกระบวนการดำเนินโรคของมะเร็งท่อน้ำดี
316 ผลของวิตามินซีและสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
317 การศึกษาบทบาทของ micorRNAs ในมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
318 ความสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ human papillomavirus (HPV) และโปรตีนผสมชนิด HPV16E2-p16INK4a ที่สร้างขึ้น
319 การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในหอยไข่ (Bithynia siamensis goniomphaloos) ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini.
320 อิทธิพลของโฮสต์กึ่งกลาง โฮสต์กักตุน และโฮสต์จำเพาะ ต่อโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร และ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini sensu lato) ในประเทศไทยและลาว
321 ฤทธิ์ของ tiliacorinine ต่อการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เพราะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
322 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเตอร์ลิวคิน 6 และความหลากหลายของตัวรับอินเตอร์ลิวคิน 6 กับพยาธิวิทยาคลินิกของมะเร็งท่อน้ำดี
323 ข้อมูลการแสดงออกของจีนใน primary human keratinocytes ที่ถูกทำให้เป็นอมตะโดย human papillomavirus 16 Asian-variant E6
324 การศึกษาจีนที่สัมพันธ์กับการแพร่ลุกลามของมะเร็งน้ำดี
325 บทบาทของ Thymosin B10 ในกระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
326 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
327 ฤทธิ์ของสาร phenethyl isothiocyanate ในการต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
328 การพัฒนาวิธี Multiplex PCR และ SYBR Green real-time PCR สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและยีนที่ควบคุมการสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากอาหารและผู้ป่วย
329 การศึกษาหน้าที่ของยีน BPSL2024 ของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI โดยใช้หนูทดลอง
330 ผลของสารสกัดบริสุทธิ์จาก ต้นรงทองต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและกลไกในระดับโมเลกุล
331 การตรวจหาเชื้อในกลุ่ม MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX ในสิ่งตรวจโดยวิธี IMMUNOCHROMATOGRAPHIC ASSY (ICA) และ REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION
332 กลไกระดับโมเลกุลในการหยุดวัฎจักรของเซลล์ละการเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis โดยสาร rhinacanthin-C และสารสกัดบริสุทธิ์จากต้น Mallotus spodocarpus ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง ท่อน้ำดีของมนุษย์
333 กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ human papillomavirus ในมะเร็งปากมดลูก
334 การแสดงออกของอาร์เอ็นเอบ่งบอกระดับของรอยโรคปากมดลูก
335 ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม
336 การพัฒนาการตรวจโดยวิธี multiplex PCR และการศึกษาคุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์บางชนิดที่ผลิตโดยเชื้อวิบริโอ คลอเลรี
337 กลไกการควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
338 การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)
339 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของเชื้อ burkholderia pseudomallei โดยใช้ข้อมูลจาก DNA microarray
340 การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของ Th17 cytokine ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini
341 การศึกษาแบบสุ่มเลือกเปรียบเทียบด้วยกลุ่มควบคุมถึงผลการใช้ยาทรานเอกซามิคแอซิดป้องกันการเกิดเลือดออกที่สมองในผู้ป่วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บทางสมอง
342 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่ดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
343 การค้นหา Molecular Signature ของมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เทคนิค Real-time PCR
344 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
345 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีหลังหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
346 Modified Singh index KKU.model ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
347 ความสามารถในการติดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการตอบสนองของโฮสต์และพยาธิวิทยาของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กตระกูล Lecithodendriidae ในสัตว์ทดลอง
348 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
349 ผลของวิตามินซีต่อ eNOS expression และความยืดหยุ่นของหลอดเลือดในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
350 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh (Hungarian) IUD ในสตรีไทย
351 การตรวจหาเชื้อ Human metapneumovirus ในเด็กที่มีปัญหาโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
352 การทำนายการเกิดภาวะหายใจลำบากของทารกแรกเกิดโดยการทดสอบ stable microbubble ของน้ำดูดจากกระเพาะอาหาร
353 การสำรวจความชุกของโรคหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถาม ISAAC (ระยะที่สาม)
354 การตรวจหาสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กระตุ้นสารก่อมะเร็ง arylamine N-acetyltransferase - 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมนุษย์
355 ผลของ Trichloroethylene ต่อการขับถ่ายทางท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในหนูขาว
356 ความสามารถของปฏิกิริยา Arylamine N-acetylation ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
357 การแสดงออกของ Tiam 1 ในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีโดยการย้อมความสัมพันธ์ทางคลินิก
358 การกำจัดสารประจุลบโดยตับในหนูขาวที่ได้รับสารตัวทำละลายออแกโนคลอลีน
359 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
360 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
361 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสักเสบจากรังสีโดยการสวนด้วยว่านหางจระเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
362 คาร์โบไฮเดรทแอนติเจนจำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี
363 การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test
364 การวิเคราะห์โปรตีนทั้งหมดของกล้ามเนื้อลาย และไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
365 สาเหตุของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
366 ปริมาณโพแทสเซียมและรูปแบบของโซเดียมโพแทสเซียม เอทีพีเอสไอโซไซม์ ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
367 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม
368 การตรวจ Admission Test : การทดสอบทารกที่อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะเจ็บครรภ์
369 การศึกษาซิเตรทเมตาบอลิซิมในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
370 อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
371 การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของสารกดภูมิคุ้มกันในน้ำดีและซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับโฆจิโอฆาร์ซิโนมาร์
372 การตรวจวัดหา และแยกวินิจฉัย Wuchereria bancroftiและ Brugia malayiในยุงอย่างรวดเร็ว โดยวิธี Mutiplex real-time polymerase chain reaction และการวิเคราะห์ด้วย melting curve
373 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเชื้อหนอนพยาธิตัวจี๊ด
374 ผลกระทบต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini ) และข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาในหนูแฮมสเตอร์ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ O.viverrini
375 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
376 การตรวจวิเคราะห์หาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของเซลล์แมกโครเฟจในภาวะการอักเสบ
377 การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดสารกลูทาไทออน ในหนูไมซ์
378 ผลในการลดความดันโลหิตของสมุนไพรบางชนิดในหนูขาวที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
379 การตรวจกรองฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลองความดันโลหิตสูง
380 ผลของสารไตรเทอร์ปินอยด์จากต้นบัวบกต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่ชักนำโดยการยับยั้งการสังเคราะห์ในตริกออกไซด์
381 การศึกษาโพลิมอร์ฟิสึมของจีน PERB11.1 หรือ MHC class I chain-related gene A (MICA) in psoriasis patients
382 แอนติเอชแอลเอในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ : การทดสอบความเข้ากันได้ และ การตรวจหาแอนติบอดี
383 การศึกษายีน MHC haplotypes ในครอบครัวชายไทยอีสาน
384 การศึกษาชนิดของ platelet antigens ในชาวไทยอีสานด้วยเทคนิค PCR-SSP
385 แอนติเจน HLA class I ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
386 การตรวจหายีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-DR และ DQ ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิค PCR-SSP
387 การตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ VII : C ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตและในไครโอปรีซีปิเตท
388 การใช้ Singh Index ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
389 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.ขอนแก่น (ระยะที่ 1)
390 โปรแกรมโครงสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
391 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพันคนชรา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (ระยะที่สอง)
392 ฤทธิ์ป้องกันความเครียดจากภาวะออกซิไดซ์ของผักพื้นบ้านในหลอดทดลองแบบต่างๆ
393 การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์
394 การศึกษาเปรียบเทียบ Farnsworth panel D-15 test และ Ishihara test ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยตาบอดสีแต่กำเนิดชนิด red-green deficiency
395 การรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีโอสิโนฟิล ด้วยสเตียรอยด์เป็นเวลา 1 สัปดาห์
396 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอบกอฮอล์
397 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษา Optic nerve injury
398 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
399 ปริมาณสารทาร์เตรดและซ์เตรดในผลไม้ไทย : ทางเลือกที่อาจพัฒนาเพื่อนำมาใช้ควบคุมและป้องกันโรคนิ่วไตในอนาคต
400 การใช้ยาโบทุไลนุ่มท๊อกซินรักษาผู้ป่วยด้วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกในคนไทยศึกษาผลการลดขนาดยา
401 ผลการรักษาโรค Eosinophilic menigitis ที่เกิดจาก Angiostrongylus cantonensis ด้วยยา Albendazole การศึกษาด้วยวิธี Double blind placebo-controlled
402 ผลของเชื้อ Leptospira ชนิดก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ในการกระตุ้นการสร้าง proinflammatory cytokines ของ human monocyte cell line
403 ระบาดวิทยาและการควบคุมแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์ใหม่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
404 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
405 การแยกและการตรวจวินิจฉัยเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกจากเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
406 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด GNATHOSTOMA SPINIGERUM เพื่อใช้วินิจฉัยดรคพยาธิตัวจี๊ดในคนไทย โดยวิธีทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลือวิทยา
407 การศึกษาภาวะการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และผู้ป่วยที่มีระเร็งท่อน้ำดีร่วมด้วย
408 การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
409 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปบีในมารดา และทารกแรกคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
410 การประเมินการทำหมันหญิงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
411 การศึกษาแยกกลุ่มโรคในผู้ป่วย DYSPEPSIA โดยอาศัยการสำคัญ อาการร่วมและอาการแสดง
412 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันในสตรีตั้งครรภ์ปกติและการฉีดวัคซีนป้องกันแก่สตรีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในระยะหลังคลอด
413 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
414 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
415 ค่ามาตรฐานสมรรถภาพปอดของคนไทย
416 ค่าสัดส่วนของพลังงานเสียงที่ออกจมูกและปากของเด็กไทยปกติในจังหวัดขอนแก่น
417 โรคปอดบวมที่เกิดจากการติดเชื้อ นอกโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
418 ความเข้าใจและการพูดคำนามของนักเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
419 การผลิตและจำแนกชนิดของโมโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากสารขับถ่ายคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica
420 การพัฒนาวิธี latex agglutination ที่ใช้แอนติเจนจำเพาะของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica สำหรับวินิจฉันทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis)
421 การศึกษาเชื้อแยกชนิดของแอนติเจนของหนอนพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus โดยวิธี SDS-PAGE และ western blot
422 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีต่อพยาธิใบไม้ตับในระยะยาวภายหลังการรักษา
423 การศึกษาถึงความชุกชุมของแอนติบอดีย์ ต่อเชื้อ Toxoplasma ในประชากร จังหวัดขอนแก่น
424 การตรวจวัดระดับแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดในซีรั่มด้วยวิธี double-sandwich enzymeimmunoassay
425 คุณสมบัติของ humoral immune response ในโรค strongyloidiasis และการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
426 ผลการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในเด็ก
427 การศึกษาเชิงปริมาณของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในท่อทางเดินน้ำดีและไตจากการตรวจศพ
428 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC
429 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน
430 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กไทยอายุ 18 เดือน
431 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา
432 แนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
433 โครงการสุขภาพดีของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
434 แนวทางการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรสูงวัย
435 การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำดีและตับในผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น