ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 5
2 อัครินทร์ นิมมานนิตย์ 4
3 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
4 ภาวนา ภูสุวรรณ 2
5 ปารยะ อาศนะเสน 2
6 มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ 2
7 นภมน ศรีตงกุล 2
8 พรรณี ผณินทรารักษ์ 1
9 ธนัญญา บุณยศิรินันท์ 1
10 สุพาณี ช่วยประสาทวัฒนา 1
11 สุรจิต สุนทรธรรม 1
12 จิตหทัย สุขสมัย 1
13 วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ 1
14 วันเพ็ญ นิจสุนกิจ 1
15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
16 พจี เจาฑะเกษตริน 1
17 อรทัย ศิริพิทักษ์โยธิน 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
20 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
21 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
22 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
23 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
24 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
25 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
26 กอบกุล เมืองสมบูรณ์ 1
27 อนิรุธ ภัทรากาญจน์ 1
28 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
29 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 1
30 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
31 ภาสกร อัครเสวี 1
32 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
33 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
35 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
36 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
37 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
39 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
40 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
41 ลดาทิพย์ สุวรรณ 1
42 ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ 1
43 ยงชัย นิละนนท์ 1
44 ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ 1
45 สรินยา งามทิพย์วัฒนา 1
46 กุลธร เทพมงคล 1
47 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
48 สุรพล อิสรไกรศีล 1
49 โรงพยาบาลศิริราช 1
50 วิภาภรณ์ โชคชัยวรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 9
2 2554 9
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การปฏิบัติงานใน Acute Stroke Unit โรงพยาบาลศิริราช
2 สายธารแห่งคุณค่า R2R ครบวงจร
3 The Specimen Handling of GI Mucosal Biopsy: a Simple and Effective Quality Improvement Initiative
4 การใช้เทคนิคถ่ายภาพอวัยวะ 3 มิติชนิดสเปค (Conventional SPECT) เปรียบเทียบกับเทคนิค Multi-planar imaging ในการวินิจฉัยรอยโรคของกระดูกเชิงกรานจากการตรวจสแกนกระดูกด้วย 99 mTc-MDP กรณีที่ผู้ป่วยมีปริมาณรังสีเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะ
5 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไทยได้รับการดูแลรักษาอย่างไร
6 เรียนรู้ก้าวไกลไปกับคุณอำนวย
7 แบบวัดกับงานวิจัย
8 แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดระบบและการขับเคลื่อนระบบการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาจุลชีพในประเทศไทย
9 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 อุบัติการณ์การตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจประจำวันในหอผู้ป่วย ซี.ซี.ยู.และ ไอ.ซี.ซี.ยู.
11 R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R
12 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสีสะสมที่บุคคลในครอบครัวได้รับจากการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษด้วยไอโอดีน-๑๓๑ ที่มีความแรงรังสีต่ำและสูง
13 R2R มาราธอน
14 CASE REPORT/RECORD FORM (CRF)
15 R2R clinic: คำถามวิจัย
16 ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ร่วมด้วยช่วยกันลดขยะรังสีชีวภาพ
17 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
18 เชื่อมพลังเครือข่าย INN R2R: Link, Share, Learn
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552
20 การวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้
21 ดูหน้ารู้โรค : สิย์เทมิค ลูปัส อีรีย์เธมาโทสัส
ปี พ.ศ. 2552
22 Study Designs
23 ทางทะลุติดต่อช่องปากกับโพรงอากาศข้างจมูกบริเวณโหนกแก้ม
24 การนอนกรน
25 วัณโรคช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2551
26 แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : ประสบการณ์ที่ศิริราช