ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 11
2 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 8
3 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 7
4 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 7
5 มานพ คณะโต 7
6 เสาวนันท์ บำเรอราช 7
7 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 6
8 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 6
9 วันชัย มาลีวงษ์ 6
10 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
11 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 5
12 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 5
13 ศุภศิลป์ สุนทราภา 5
14 จามรี ธีรตกุลพิศาล 5
15 สมพงษ์ ศรีแสนปาง 5
16 จินตนา สัตยาศัย 5
17 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 5
18 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 5
19 ชัยศิริ วงศ์คำ 5
20 บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
21 วรรณภา อิชิดะ 4
22 ธิดารัตน์ บุญมาศ 4
23 สมชาย ปิ่นละออ 4
24 พิศาล ไม้เรียง 4
25 สุกรี สุนทราภา 4
26 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 4
27 พจน์ ศรีบุญลือ 4
28 โสพิศ วงศ์คำ 4
29 วัชรา บุญสวัสดิ์ 3
30 ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ 3
31 ธัญดา สุทธิธรรม 3
32 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3
33 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 3
34 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
35 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 3
36 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
37 จริยา ชมวารินทร์ 3
38 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 3
39 ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 3
40 แจ่มใส เพียรทอง 3
41 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 3
42 โกวิท ไชยศิวามงคล 3
43 สมาน เทศนา 3
44 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 3
45 วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ 3
46 วิจิตรา ทัศนียกุล 3
47 อุบล ชาอ่อน 3
48 เจษฎา นพวิญญูวงศ์ 3
49 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 3
50 พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง 3
51 เบญจมาศ พระธานี 2
52 สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 2
53 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2
54 วิเศษ นามวาท 2
55 กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน 2
56 Bussayasri Sribussayakul 2
57 วัชรินทร์ ลอยลม 2
58 ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ 2
59 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
60 บุศยศรี ศรีบุศยกุล 2
61 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
62 ปณิตา ลิมปะวัฒนะ 2
63 เนสินี ไชยเอีย 2
64 บรรจบ ศรีภา 2
65 ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2
66 นิษณา นามวาท 2
67 สัญญา ร้อยสมมุติ 2
68 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 2
69 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 2
70 วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 2
71 กิมาพร ขมะณะรงค์ 2
72 อรชร บุญลา 2
73 Apida Runvat 2
74 เทอดไทย ทองอุ่น 2
75 พัชรี บุญศิริ 2
76 Anongsri Ngoson 2
77 นิรันดร์ เงินแย้ม 2
78 อนงค์ศรี งอสอน 2
79 อภิดา รุณวาทย์ 2
80 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
81 ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ 2
82 จริยา อำคา เวลบาท 2
83 สุหัทยา บุญมาก 1
84 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
85 กมลวรรณ เจนวิถีสุข 1
86 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
87 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
88 วิชัย เอกพลากร 1
89 บดี ธนะมั่น 1
90 เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 1
91 Wichai Aekplakorn 1
92 Chalermchai Chaikittiporn 1
93 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
94 นิตย์สุภา วัฒนชัย 1
95 ธนพร ศรีเมือง 1
96 Thanarak Suwanprapisa 1
97 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
98 กนก สีจร 1
99 ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล 1
100 Siriwat Tiptaradol 1
101 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
102 วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 1
103 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
104 Virasak Chongsuvivatwong 1
105 Bodi Thanamun 1
106 บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 1
107 พลากร สุรกุลประภา 1
108 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
109 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 1
110 Amorn Premgamone 1
111 ปราณี คำมา 1
112 ทวี ศิริวงศ์ 1
113 สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี 1
114 ชลธิป พงศ์สกุล 1
115 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 1
116 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
117 Phisal Maireang 1
118 สมชาย พรหมจักร 1
119 สมชาย ธรรมสารโสภณ 1
120 วัชรพล จังพล 1
121 เอมอร ไม้เรียง 1
122 จันทิรา วชิราภากร 1
123 สาวิณี กาสา 1
124 ศศิธร อินทยุง 1
125 เสาวนีย์ นาคมะเริง 1
126 นุจรี ประทีปวณิช จอห์นส 1
127 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1
128 Pranee Kumma 1
129 อรุณนี สังกา 1
130 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand 1
131 อุมาพร ยอดประทุม 1
132 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
133 กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ 1
134 พรรณทิพา ว่องไว 1
135 สมสุดา ทีปสว่าง 1
136 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 1
137 กุศลาภรณ์ วงษ์นิยม 1
138 Pisaln Mairieng 1
139 อมร เปรมกมล 1
140 ชิงชิง ฟูเจริญ 1
141 ศศิธร แก้วเกษ 1
142 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 1
143 บุญนภา กนกทิพย์พรชัย 1
144 สุภาพร พิมพ์ทอง 1
145 นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว 1
146 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 1
147 โกวิท คำพิทักษ์ 1
148 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 1
149 สมหญิง อุ้มบุญ 1
150 สมพนธ์ ทัศนิยม 1
151 มณเฑียร เปสี 1
152 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
153 สวิตา คิ้มสุขศรี 1
154 สุนิสา ชิระกุล 1
155 สุภาวดี พลเยี่ยม 1
156 วรลักษณ์ สมบูรณ์พร 1
157 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
158 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
159 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
160 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
161 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
162 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
163 กัลยา อโณทยานนท์ 1
164 พลพันธ์ บุญมาก 1
165 สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์ 1
166 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
167 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
168 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
169 วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 1
170 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
171 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
172 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
173 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
174 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
175 Office of the Food and Drug Administration 1
176 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
177 Office of the President, Mahidol University 1
178 กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ 1
179 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
180 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
181 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
182 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
183 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
184 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
185 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 1
186 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
187 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
188 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
189 ทัศนีย์ ญานะ 1
190 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
191 อนุชา พัวไพโรจน์ 1
192 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
193 สมบูรณ์ เทียนทอง 1
194 ไม่มีข้อมูล 1
195 กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
196 วิจารณ์ พานิช 1
197 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 1
198 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
199 ปรัชญา แก้วแก่น 1
200 ฉัตรชัย ภู่มาก 1
201 สุรชัย แซ่จึง 1
202 ณัฐติยา เตียวตระกูล 1
203 ณัฐพงษ์ พุทธดี 1
204 ปิยะนาฏ บุญเนตร 1
205 วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 1
206 โชคชัย ช่วงโชติ 1
207 รวยริน ชนาวิรัตน์ 1
208 นิตยา ค้าคุ้ม 1
209 สุภาวดี ภาบับภา 1
210 อนุวัตร อมตฉายา 1
211 สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ 1
212 จินดาพร ยิ้มดี 1
213 ประนอม บุพศิริ 1
214 สุพักตร์ โยไธสง 1
215 จรุง บุญกาญจน์ 1
216 รินรพี งามแสง 1
217 ชาญชัย บุญอยู่ 1
218 นภัทร แผ่ผล 1
219 ประเสริฐ ดิษสมบูรณ์ 1
220 บังอรศรี จินดาวงค์ 1
221 ชวลิต กงเพชร 1
222 ณัฐญา วัดเวียงคำ 1
223 เฉลิมลาภ ดอนไทยสงค์ 1
224 ภัชภิชา อรัญสาร 1
225 เตือนใจ ขุนรักษ์ 1
226 ธัชณัน กองพันธ์ 1
227 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 1
228 จริยา อินทรรัศมี 1
229 นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ 1
230 สุดา วรรณประสาท 1
231 ณัฐพร พันชะโก 1
232 ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 1
233 จรินยา ขุนทะวาด 1
234 เอื้อมเดือน ประวาฬ 1
235 รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ 1
236 พรทิพย์ บุญเรืองศรี 1
237 สุพัตรา เพชรเลิศ 1
238 เพชรากร หาญพานิชย์ 1
239 จุไรรัตน์ จงถวิล 1
240 โชติมา โพธิทรัพย์ 1
241 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
242 วรพล หนูนุ่น 1
243 วิรัติ วัฒนพิทักษ์ 1
244 นุชรัตน์ มังคละคีรี 1
245 สุทิน ชนะบุญ 1
246 ศิราณี ศรีหาภาค 1
247 เกศรา แสนศิริทวีสุข 1
248 มะลิวัลย์ นามกิ่ง 1
249 ไพฑูรย์ พรหมเทศ 1
250 เทวราช หล้าหา 1
251 ดวงใจ วิชัย 1
252 ศิริลักษณ์ ใจช่วง 1
253 เตือนใจ ภูสระแก้ว 1
254 เจศฏา ถิ่นคำรพ 1
255 ประเสริฐ ประสมรักษ์ 1
256 มานัส สุหา 1
257 ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 1
258 ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 1
259 ดอกรัก ก้อนทอง 1
260 ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 1
261 สมคิด เจนกลาง 1
262 ปกป้อง ประยงค์ 1
263 SONEXAI KIDOIKHAMMOUAN 1
264 พีชานิกา ชอบจิตต์ 1
265 พัฒนพงษ์ บุญพรม 1
266 จาตุรณต์ บุรวัฒน์ 1
267 นุชสุภา สุนทมาลา 1
268 สุรีวัลย์ บำรุงไทย 1
269 บุษกร สุวรรณรงค์ 1
270 เอกลักษณ์ พุกนุ่น 1
271 ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์ 1
272 ศาสตราชัย ประสพดี 1
273 ปิยะวุฒิ แสวงผล 1
274 พรชีรา ชูสอน 1
275 ปณคพร วรรณานนท์ 1
276 หัสยา ดอกดวง 1
277 น้ำฝน สืบวงษา 1
278 วนิดา ดรปัญหา 1
279 กุลธิดา กุลบุตร 1
280 โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ 1
281 สุดารัตน์ สังฆะมณี 1
282 กิตติมา โมะเมน 1
283 จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ 1
284 ปัญญา ท้วมสุข 1
285 อ้อมขวัญ ทิมินกุล 1
286 วิศนุกร พุทธบาล 1
287 ฐาติมา เพชรนุ้ย 1
288 ธวัชชัย ปราบศัตรู 1
289 ชิดชนก อนุตระกูลชัย 1
290 รัฐพล ไกรกลาง 1
291 ศีตกานต์ นัดพบสุข 1
292 อุมาวดี เหลาทอง 1
293 ฉัตรชฎา สุตาลังกา 1
294 สิริชัย นามทรรศนีย์ 1
295 รัตนา ยอดอานนท์ 1
296 รัชฎาพร รุญเจริญ 1
297 ลลิตยา กองคำ 1
298 สมเกียรติ สอดโคกสูง 1
299 สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ 1
300 กฤติณ ศิลานันท์ 1
301 ศิรินภา ศรีเบ็ญจา 1
302 ฐิติพร สหกุลบุญญรักษ์ 1
303 อิสระพงศ์ โพธิ์สุข 1
304 กฤษฎา วิจิตรเจริญ 1
305 เมธาวี สุตัญตั้งใจ 1
306 ศุภกร โฆศิริมงคล 1
307 จิรโรจน์ เนียมนาค 1
308 ลักขณา สะเดา 1
309 ฐาปนี เริงฤทธิ์ 1
310 สุพิศ โคตะมาศ 1
311 อรอนงค์ ทัศคร 1
312 ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 1
313 วราวรรณ วงษ์บุตร 1
314 รัชฎาพร กุลสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 19
5 2552 7
6 2551 25
7 2550 24
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2541 1
13 2538 1
14 2537 1
15 2533 1
16 543 347
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นเจลาตินชุบยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียร์รอยด์ยับยั้ง COX-2: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไต ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะและคลังเลือดกลาง
3 การเปรียบเทียบทางด้านระบาดวิทยาด้านโมเลกุลและผลการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและภาคกลางของประเทศลาว
4 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน II
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อประเมินผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในช่วงอายุ 5-6 ปี
7 การเปรียบเทียบการลดความดันโลหิตด้วยยา propofol เทียบกับการลดความดันโลหิตด้วยวิธีอื่นๆ ขณะผ่าตัดส่องกล้องบริเวณโพรงจมูก
8 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี
9 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
10 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีน HLA-B*1502 โดยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
11 ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน
12 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
13 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
14 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
15 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน XRCC1 และจีน XRCC3 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
16 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของโรคมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 การเปรียบเทียบการนำสลบด้วยยาดมสลบ sevoflurane แบบความเข้มข้นสูงและต่ำ
18 แบบทดสอบสมองรูดัสในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
19 ความหนาแน่นของกระดูกและกระดูกสันหลังหักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
20 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
21 ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี
22 การศึกษาความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของหุ่นยนต์ช่วยถือกล้อง สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
23 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
24 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2 II
ปี พ.ศ. 2552
25 การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอสุจิจากการเตรียมอสุจิระหว่างวิธีการคัดแยกอสุจิโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน และวิธีการแยกอสุจิที่ว่ายขึ้นข้างบนในน้ำเชื้อก่อนการเตรียมน้ำเชื้อและหลังการแช่แข็ง
26 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะที่เส้นประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง
27 ปริมาณก๊าซน้อยที่สุดที่ใช้ในการดมยาสลบเด็ก ด้วยวงจรดมยาสลบ ชนิด Baby Enclosed Afferent Reservoir เปรียบเทียบกับ วงจร Jackson Rees ในแบบหายใจเอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
28 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี II
29 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ II
30 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์ II
31 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ II
ปี พ.ศ. 2551
32 การเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในไตรมาสที่สอง:ประสบการณ์ 14 ปี ที่ รพ. ศรีนครินทร์
33 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
34 การศึกษานำร่องถึงศักยภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันผู้ป่วยในการรักษาแผลกดทับ
35 ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง
36 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีโดยสารยับยั้งโปรตีนกลุ่มไคเนส
37 การแยกและจำแนก bacteriophage ที่มีความสามารถในการทำให้เซลล์ Burkholderia pseudomallei แตกอย่างจำเพาะ
38 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน Rv2787-sirR ในเชื้อวัณโรค
39 อัตราการสงบของโรคอารมณ์แปรปรวนระยะที่มีอารมณ์ซึมเศร้า จากการรักษาโดยยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
40 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการปรับรูปแบบโครงสร้างและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหนูขาวหลังจากยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
41 ปริมาณการบริโภคผงชูรสกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน
42 นิติกีฏวิทยากับการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
43 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei II
44 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี
45 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน GSTM1 และจีน GSTT1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
46 การแสดงออกของยีน myristoylated alanine-rich C Kinase substrate (MARCKS) ที่สัมพันธ์กับยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
47 ความชุกและความตระหนักของแทพย์ในกลุ่มอาการของผู้สูงอายุที่ห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์
48 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
49 รูปแบบการกระจายของแอนติเจนและดีเอนเอพยาธิใบไม้ตับและการประเมินประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลในหนูแฮมสเตอร์
50 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2
51 ปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตและโอกาสการรอดชีวิตใน 2 ปี ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่มีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ประเทศไทย
52 อัตราการคงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของศิษย์เก่าแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 การใช้วัสดุทำแผลชนิด nanocrystalline silver ในการรักษาบาดแผลที่ลึกถึงกระดูก
55 Result of New Technique for Stump Management in Laparoscopic Appendectomy
56 การศึกษาความดันเลือดที่ปอด ค่า NT-proBNP และสภาวะหลังการผ่าตัดผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลตีบจากโรครูห์มาติคในผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
57 การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด
58 การศึกษาระดับไอจีจีแอนติบอดีที่ลดลง ในผู้ป่วยโรคพยาธิแคปิลลาเรีย เพื่อใช้ติดตามการรักษา
59 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
60 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
61 การสำรวจหาเชื้อราก่อโรคกลุ่มแบล็คยีสต์และเชื้อราที่ใกล้เคียงจากสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
62 การศึกษาผลของการประคบอุ่นต่อการหายของกุ้งยิงระยะเริ่มต้นเปรียบเทียบกับการให้ยาอย่างเดียว
63 ฤทธิ์ของสารสกัดติ้วในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
64 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
65 ผลของเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติในหนูขาวความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดไนตริกออกไซด์
66 ระดับวิตามิน B6 ในกลุ่มประชากรที่มีความทนต่อกลูโคสแตกต่างกัน
67 แบบลายเส้นผิวหนังบนฝ่ามือและนิ้วในผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทยเปรียบเทียบคู่กับกลุ่มควบคุม
68 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei
69 อณูระบาดวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีนซ่อมแซมดีเอ็นเอต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
70 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์
71 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ
72 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
73 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
74 ระดับความหนักของการแกว่งแขนในผู้มีสุขภาพปกติ และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติขณะแกว่งแขนในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
75 ลิพิดเพอร์ออกซิเดชันและเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต้านออกซิเดชันในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความทนต่อกลูโคสผิดปกติ
76 การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการป้องกันการเกิดกระดูกหักด้วยยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนไทย
77 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
78 คุณสมบัติทางจีโนทัยป์และการดื้อยาของเชื้อวิบริโอ คลอรีลาโอหนึ่ง ที่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79 เหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัด Forbesione ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
80 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
ปี พ.ศ. 2548
81 Antihiotic prophylaxis for fourth-degrce perineal tear after vaginalbirth
82 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค capillariasis philippinensis ในคน โดยวิธี immunoblot analysis
ปี พ.ศ. 2547
83 ความไวต่อยาต้านเชื้อราและ variefies แยกทางคลินิก Cryptococcus Neoforman ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
84 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
85 "30 บาทรักษาทุกโรค" โชคหรือเคราะห์ของใคร : หลากหลายมุมมอง จากผู้ให้ ผ่านผู้รับ สู่ผู้ประเมิน ถึงผู้อ่าน
86 การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2541
87 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ
ปี พ.ศ. 2538
88 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2537
89 การประเมินผลและติดตามผลของการใช้สมุนไพรบางชนิดในการรักษาโรคนิ่วไตในชนบท
ปี พ.ศ. 2533
90 ผลกระทบของฤดูกาลต่อค่าทางชีวเคมีในปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
91 ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563): ความเห็นจากประชากรจังหวัดขอนแก่น
92 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงของเคอร์คูมินในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงโดยการหนีบคลิปที่หลอดเลือดแดงที่ไต
93 การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
94 คะแนนพยากรณ์สำหรับทำนายความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
95 การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติและเมแทบอลิซึมต่อความเย็น การออกกำลังกายและอาหารในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคไหลตาย
96 ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม
97 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามภาระงานของข้าราชการโรงพยาบาลโกสุมพิสัยตาม กฏ ก.พ. พ.ศ. 2552
98 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยยอด
99 การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
100 ผลขยายหลอดเลือดของเปปไทด์จากรำข้าวไทยในหนูทดลองความดันเลือดสูงเนื่องจากหลอดเลือดไตตีบแคบ
101 การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา, ต้อกระจกและต้อหิน ในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงรายภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
102 ประสิทธิภาพของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในการรักษาโรคสมองพิกาชนิดเกร็ง
103 ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนผ่านกระโหลกรักษาโรคลมชัก ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักเฉพาะที่ที่ดื้อต่อการรักษา
104 แอลฟ่า-1แอนตี้ทริปซินและรูปออกซิไดซ์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
105 ปัจจัยทางคลินิกที่ชี้วัดภาวะอุจจาระร่วง ที่มีสาเหตุจากโปรโตซัวในลำไส้
106 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
107 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย
108 ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
109 ความเชื่อมั่นในตนเองต่อสมรรถนะด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ:กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
110 รูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากพยาธิใบไม้ตับ
111 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ฉี่หนูในจังหวัดกาฬสินธุ์
112 มุมหมุนหน้าของกระดูกต้นขาในประชากรไทยวัยผู้ใหญ่
113 การใช้เถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าในโรงพยาบาลชุมชน
114 ความเข้าใจในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของผู้บริหารงานบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
115 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวทาง CUP Accreditation
116 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบามฆ่าตัวตายในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
117 ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
118 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสถานบริการปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
119 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเบาหวานในอำเภอห้วยแถลง
120 การจัดบริการคลินิกโรคเบาหวานที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
121 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิง ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
122 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในบทบาทการบริการปฐมภูมิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
123 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิต่อการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน
124 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง
125 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลอง
126 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน
127 การตรวจโดยวิธีโมเลกุลลาร์และฟีโนไทป์ของเชื้อสกุลวิบริโอ ซัลโมเนลลา และชิเกลลา จากหอยแครงในประเทศไทย
128 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพญายอต่อการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และผลต่อการแสดงออกของจีน toll-like receptor
129 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท
130 การปรับตัวตอบสนองที่ไม่สมดุลและความไม่เสถียรของไมโครแซทเทลไลท์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดี
131 การการแสดงออกของ ATP-binding cassette transporter ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic: บทบาทในการพยากรณ์โรค
132 การแสดงออกของยีน DMT1 และ ZIP14 กับระดับแมงกานีส : ศึกษาเปรียบเทียบในรกมนุษย์ที่มีแคดเมียมสะสมต่ำและสูง
133 ความผันแปรของ brachial plexus ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตัดต่อย้ายเส้นประสาทที่บาดเจ็บ
134 ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเหง้าว่านน้ำต่อพฤติกรรมทางเพศ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและสเปิร์มในหนูไมซ์เพศผู้
135 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงต่อหน้าที่ของเซลล์ไขมันและกระบวนการสร้างไขมันของตับในหนูแรทที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันสูง
136 แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของ Wnt/B-catenin ในมะเร็งท่อน้ำดี
137 การแสดงออกของจีน E2 ของ episomal human papillomavirus type 16 (HPV16) และผลของสารชีวเคมีต่อการแสดงออกของจีนก่อมะเร็งของ HPV16
138 การศึกษาศักยภาพของกระทกรกต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในโรคหลอดเลือดสมอง
139 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดตรีกฎุกต่อสุขภาพจิตของอาสาสมัครวัยปกติ
140 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA กับแพ้ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการใช้ยา phenytoin, phenobarbital และ lamotrigine
141 ผลของสารสกัดด้วยน้ำของเหง้าว่านน้ำต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
142 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
143 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อการคัดหลั่งอะดิโพเนกตินและการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแรทเบาหวาน
144 ข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์โครโมโซมของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
145 การจัดเรียงตัวของระบบประสาท และการควบคุมการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
146 ระดับ u-plasminogen activator และ matrix metalloproteinase-9 ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิปอดหนู
147 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ
148 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
149 ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม
150 การพัฒนาและกลไกการฟักตัวของไข่พยาธิใบไม้ตับคนชนิด Opisthorchis viverrini
151 การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของเททราสแปนินในพยาธิออพิสทรอคิสวิเวอร์รินี
152 แมททริกเมททอลโลโปรตีนเนสและตัวควบคุมในโรคพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี : บทบาทในการใช้เป็นตัวชี้วัดและการป้องกับด้วยเคอร์คูมิน
153 บทบาทของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในโรคระบบตับและท่อน้ำดี
154 การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
155 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
156 ผลร่วมกันของโซเดียมคลอไรด์ ธาตุเหล็กและอุณหภูมิต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
157 ผลของเมลาโทนินต่อภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
158 การวัดขนาดของกระดูกกระเบนเหน็บของคนไทยเพื่อจำแนกเพศ
159 บทบาทของ TROP2 ในมะเร็งท่อน้ำดี
160 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผลชูรสและโรคอ้วนลงพุงในมนุษย์
161 คุณลักษณะของ Lysogenic Phages จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei K96243
162 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและความไวต่อยา Fluconazole ของเชื้อ Candida dubliniensis
163 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของพืชที่รับประทานได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
164 การวิเคราะห์ชนิดและบทบาทของออกซิสเตอรอลในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
165 ผลของสมุนไพรไทยต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยา: การศึกษาในหลอดทดลอง และในร่างกาย
166 บทบาทของฮีมออกซิจีเนส-1 ต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาของมะเร็งท่อน้ำดี
167 ความสำคัญของการแทรกตัวของ Human papillomavirus DNA ในจีโนมของโฮสต์ และผลทางชีววิทยาที่เกิดขึ้น
168 การศึกษา polymorphism ของ microRNA-142 ในมะเร็งชนิด diffuse large B cell lymphoma ที่สัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กับเชื้อ Epstein Barr virus
169 การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติหลังการฟื้นตัวจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในหนูขาวโตเต็มตัวที่ได้รับทอรีนน้อยหรือมากเกินในระยะก่อนและหลังคลอด
170 ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว
171 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
172 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก จากการติดเชื้อ HPV หลังจากรักษาด้วยวิธีจี้เย็น
173 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรพญายอและฟ้าทะลายโจรต่อ การติดเชื้อ dengue virus 2 และการสร้าง prostaglandin E2
174 การยับยั้งการแสดงออกของ sirR operon ในเชื้อ Mycobacterium bovis BCG โดยการใช้ antisense mRNA
175 การตรวจวัดโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเทคนิคด้านโปรตีโอมิก
176 การประเมินสมรรถภาพปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใย ความไวของท่อทางเดินอากาศ และการควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน
177 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อความจำและสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
178 การประเมินภาวะการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์เอนโดทิเลียมของหลอดเลือดและภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
179 คุณลักษณะของ lysogenic bacteriophage จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei
180 ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและเอนเทอโรคอคคัส ฟีเซียมชนิดดื้อยาเจนตามัยซินในระดับสูงที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาล
181 ผลของแอนติบอดีและแบคทิริโอเฟจ ต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของเซลล์ A549
182 การวิเคราะห์โปรตีโอมของไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
183 การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
184 ผลของขมิ้นชันต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini และได้รับสารก่อมะเร็งไนโตรโซไดเมททิลเอมีน
185 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของยีน protein kinase A regulatory subunit 1 alpha (PRKAR1A) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
186 การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
187 ลักษณะทางพันธุกรรมของเอนไซม์ NAD(P)H-quinone oxidoreductase-1 ในประชากรไทยและความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
188 ฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์และสารกึ่งสังเคราะห์แอนโดรกราโฟไลด์ต่อพฤฒิกรรมทางเพศ ปริมาณสเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในหนูเพศผู้
189 ระดับแอนติออกซิแดนท์ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดนอนสมอลเซลล์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
190 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อน้ำตาลในเลือดและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2
191 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยึน CYP3A5 และ MDR1 และขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
192 การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย
193 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น
194 รูปแบบแขนงของหลอดเลือดแดง แมกซิลาลี่ ส่วนที่สามที่อยู่ในแอ่ง pterygopalatine ช่อง sphenopalatine และโพรงจมูก รวมถึงระยะทางของ greater palatine canal ในคนไทย
195 การใช้ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และการพัฒนา risk score ในการคัดกรอง ภาวะก่อนเบาหวานชนิด impaired glucose tolerance
196 การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในตับหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ (Poisthorchis viverrini)
197 ผลของนิโคลซาไมด์(เบลูไซด์) ต่อการฆ่าหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) โฮสต์กลางที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
198 ฤทธิ์ของผลหม่อนต่อการป้องกันระบบประสาทจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์
199 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมจากตับหนูในโรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini จากการวิเคราะห์ด้วย 31 P MRS
200 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด
201 การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยต่อการใช้เครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารก
202 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้สื่อการสอนกับการสอนตามปกติ ในผู้ป่วยโรคต้อหิน
203 การพัฒนา Dithranol Ointment Srinagarind เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษา psoriasis
204 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะราย : ฟลูโรซีไมด์น้ำเชื่อมกับไดอะชีแพม น้ำเชื่อม
205 การศึกษาความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาวะแช่แข็งในผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นโรคจอตาอักเสบจากเชื้อซัยโตเมกกะโลไวรัส
206 ดัชนีไกลซีมิกโหลดและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉับพลันของอาหารไทย
207 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจักรยาน
208 การทดลองเพื่อลดการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ในฟาร์มเลี้ยงปลาในประเทศลาว
209 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาจักรยาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยไขมันเลือดผิดปกติ
210 ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือด การตอบสนองของหลอดเลือดและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในหนูขาวความดันเลือดสูงที่มีภาวะพร่องในตริกออกไซด์
211 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
212 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
213 การเตรียมตัวด้านสุขภาพสู่วัยเกษียณอายุ ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
214 ผลของสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความยืดหยุ่นและโครงสร้างผนังหลอดเลือดของหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
215 ความอยู่ดีมีสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
216 ผลของเคอร์คูมินต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลอดเลือดและหัวใจในหนูขาวทดลองความดันเลือดสูงที่ถูกโน้มน้าวด้วยสาร L-NAME
217 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดีง จังหวัดเลย ปี 2551
218 การศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความีสัมปชัญญะด้านสุขภาพในกลุ่มผู้นำเยาวชนโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น อย.น้อยและเยาวชนอาสายุวทันตรักษ์
219 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
220 บทบาทของ RECK ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
221 สมรรถภาพทางกายและความทนทานของหัวใจและปอดเลือดภายหลังการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคในคนไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
222 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน
223 ผลลัพธ์การจัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
224 คุณลักษณะของผู้ป่วยและปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
225 รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม
226 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
227 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส หลังสิ้นสุดการได้รับยาเป็นเวลา 45 วัน
228 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหลังจากได้รับยาเป็นเวลา 30 วัน
229 การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
230 ผลของการใช้ร่วมกันของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้นรงทองร่วมกับยาเคมีบำบัดต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลองและกลไกในระดับโมเลกุล
231 การศึกษาความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนบนใบหน้าของของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ในภาคอีสาน
232 การศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของผู้บริหารระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา
233 ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
234 ความชุกของการเกิดการบิดเบี้ยว คองด และโป่งพอง ของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้องและหลอดเลือดแดงอิลิแอ็กในศพคนไทย
235 ผลของแอลลาจิคแอซิดต่อโครงสร้างหัวใจในหนูที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วย L-NAME
236 การศึกษานำร่องในการประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในประชากรไทยสูงอายุ
237 ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเดินเร็วยกแขนสูงต่อการหายใจ และประสาทอิสระหัวใจในผู้สูงอายุไทย
238 การเสริมประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีด้วย TNP-470
239 การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดปัญหาเส้นประสาททำงานบกพร่องและต้อกระจกที่เหนี่ยวนำโดยภาวะเบาหวาน
240 การเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง
241 การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย
242 การศึกษาผลการป้องกันของสารสกัดดอกอัญชัน ต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตในหนูแรท
243 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไทย ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรมด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
244 อัตราความชุก ลักษณะทางคลินิก และการจำแนกสปีชีส์ทางชีวโมเลกุล ของการติดเชื้อพยาธิทริโคสตรองไจลัสในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
245 ผลของทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอดต่อการควบคุมความดันเลือดแดงในหนูเพศผู้วัยโตเต็มที่
246 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของจีน hOGG1 (C1245G) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
247 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
248 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน และโรคทางเดินหายใจในกลุ่มคนงานแกะสลักหินที่สัมผัสกับฝุ่นอนินทรีย์ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
249 การพัฒนากระบวนการถกแถลงเพื่อกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
250 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
251 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก
252 ความไวของโฮต์สต่อการติดเชื้อพยาธิทริคิเนลล่า สปีชีส์ ในกลุ่มที่มีแคปซูลและไม่มีแคปซูล ระหว่างหนูถีบจักร เจอร์บิล แรท และแฮมสเตอร์
253 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
254 การศึกษาโรคที่พบในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดอนตาลตาม ICD 10 ปีงบประมาณ 2554
255 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งคลินิกจิตเวชใน รพ.สต. ของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
256 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน
257 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด
258 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดระบบประสาทจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
259 การตอบสนอมต่อสภาวะอดอยาก การสร้างไบโอฟิล์ม และการดื้อยาใน Burkholderia pseudomallei
260 ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการ ตามโครงการระบบการดูแลความดันใกล้บ้าน รักษาเบาหวานใกล้ใจ เครือข่ายปฐมภูมิปากช่อง
261 อัตราการคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
262 ความสัมพันธ์ของวิธีการใช้ยาพ่นชนิดสูดกับอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
263 การศึกษาแบบย้อนหลังเปรียบเทียบเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬในเวลา 1 ปี
264 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
265 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนลดเสี่ยงลดโรค อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
266 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการรถแมล์สายสุขภาพ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
267 การสร้างฐานข้อมูลเมตาจีโนมเพื่อคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งผลในการยับยั้งการเจริญของ Burkholderia pseudomallei
268 ผลทางคลินิกของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียงพลันที่เข้ารับการรักษาโดยระบบช่องทางด่วนของโรงพยาบาลสิชล
269 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
270 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
271 ลักษณะทางพันธุกรรมของ nuclear factor erythroid 2-related factor 2 และความสัมพันธ์กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
272 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากการใช้ยา co-trimoxazole กับลักษณะทางพันธูกรรมของยีน HLA
273 ความชุก พฤติกรรม และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนักศึกษาหญิง สายอาชีวศึกษาที่คัดสรรแห่งหนึ่ง
274 การประเมินประสิทธิภาพของยาพราซิควอลเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยตรวจหาดีเอ็นเอ และแอนติเจนในอุจจาระ
275 การแสดงลักษณะของ cystogenous glands ในระยะ cercariae ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
276 การรักษาโรคออทิซึมด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศรีษะ
277 ผลของสมุนไพรไทยต่อระบบประสาทส่วนกลางและฤทธิ์ต้านภาวะชักซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร pentylenetetrazole
278 ศักยภาพของสารสกัด Rhus javanica และ Rafflessia kerrii ในการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด
279 บทบาทของ O-GlcNAcylation ในมะเร็งท่อน้ำดี
280 ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ Berberine ในมะเร็งท่อน้ำดี
281 ผลของโมโนโซเดียมกลูทาเมตต่อเซลล์ islets of Langerhans ของตับอ่อนในหนูแรท
282 การแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงและการยับยั้งวิถีฟอสฟาทิดิลอิโนซิทอล 3-ไคเนส ในมะเร็งท่อน้ำดี
283 อัตราการติดเชื้อและพัฒนาการของเมตาร์เซอคาเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverriniในปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus (Cyprinidae)
284 ประสิทธิผลของการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้มาตรการไม่พึ่งพิงยา ในนักเรียนจังหวัดนครพนม
285 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
286 การพัฒนาระบบเผ้าระวังเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
287 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
288 ภาวะเอนโดทิเลียมทำงานผิดปกติ หลอดเลือดแข็ง และภาวะเครียดออกซิเดชันในคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
289 คุณลักษณะและกระบวนการของเอนไซม์จากแบคเทอริโอเฟจ ST79 ที่ทำลายเชื้อ Burkholderia pseudomallei
290 การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีจำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
291 การคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
292 ประสิทธิผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นวิทยากรชุมชน ในการลดความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย
293 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น
294 การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น
295 การศึกษาศักยภาพของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจในอาสาสมัครปกติวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
296 การค้นหาตัวบ่งชี้ในซีรัมโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์เพื่อการวิฉิจฉัยเริ่มแรกและการป้องกันรักษาในโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี : การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
297 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ให้บริการทางเพศในการลดความต้องการใช้สารเสพติดบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
298 ประสิทธิผลการบำบัดสารระเหยในพื้นที่จังหวัดคัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
299 การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม
300 การศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางชีววิทยาของดินที่พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีเมตานีโนมิกส์
301 บทบาทของ NADP(H):quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ต่อการตอบสนองยาเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
302 การติดเชื้อร่วมกันของพยาธิใบไม้ในตับ
303 ผลของการใช้ Laser acupuncture และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "AP1" ในการบำบัดภาวะออทิสติก
304 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพังเจอร์ ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว
305 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผงชูรส ตัวชี้วัดภาวะตับถูกทำลาย และอัตรการเกิดโรคไขมันจุตับในมนุษย์
306 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและต้านออกซิเดชันของเปปไทด์รำข้าวและเคอร์คูมินในรูปแบบการทดลองความดันเลือดสูงในหนูแรท
307 บทบาทของวิถีพรอสตาแกลนดินอี-2 ในมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งแบบมุ่งเป้า
308 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2551
309 การประเมินนโยบายการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
310 หน้าที่ของโปรตีน HPV16 As-variant E2 และผลต่อปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน E2 และ E6
311 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อกลุ่ม Mycobacteria โดยวิธี multiplex and multistep real time PCR จากสิ่งส่งตรวจ
312 การศึกษาโปรตีนกลุ่ม Singnal transducer and transcription activator (STAT) ในมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกันและรักษา
313 การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง
314 ความสามารถของ Bacteriophanges ในการทำเชื้อ Burkholderia pseudomallei แตก และผลต่อการสร้าง biofilm
315 การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ
316 บทบาทของ CD44 และ isoforms ในกระบวนการดำเนินโรคของมะเร็งท่อน้ำดี
317 ผลของวิตามินซีและสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
318 การศึกษาบทบาทของ micorRNAs ในมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
319 ความสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ human papillomavirus (HPV) และโปรตีนผสมชนิด HPV16E2-p16INK4a ที่สร้างขึ้น
320 การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในหอยไข่ (Bithynia siamensis goniomphaloos) ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini.
321 อิทธิพลของโฮสต์กึ่งกลาง โฮสต์กักตุน และโฮสต์จำเพาะ ต่อโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร และ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini sensu lato) ในประเทศไทยและลาว
322 ฤทธิ์ของ tiliacorinine ต่อการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เพราะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
323 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเตอร์ลิวคิน 6 และความหลากหลายของตัวรับอินเตอร์ลิวคิน 6 กับพยาธิวิทยาคลินิกของมะเร็งท่อน้ำดี
324 ข้อมูลการแสดงออกของจีนใน primary human keratinocytes ที่ถูกทำให้เป็นอมตะโดย human papillomavirus 16 Asian-variant E6
325 การศึกษาจีนที่สัมพันธ์กับการแพร่ลุกลามของมะเร็งน้ำดี
326 บทบาทของ Thymosin B10 ในกระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
327 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
328 ฤทธิ์ของสาร phenethyl isothiocyanate ในการต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
329 การพัฒนาวิธี Multiplex PCR และ SYBR Green real-time PCR สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและยีนที่ควบคุมการสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากอาหารและผู้ป่วย
330 การศึกษาหน้าที่ของยีน BPSL2024 ของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI โดยใช้หนูทดลอง
331 ผลของสารสกัดบริสุทธิ์จาก ต้นรงทองต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและกลไกในระดับโมเลกุล
332 การตรวจหาเชื้อในกลุ่ม MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX ในสิ่งตรวจโดยวิธี IMMUNOCHROMATOGRAPHIC ASSY (ICA) และ REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION
333 กลไกระดับโมเลกุลในการหยุดวัฎจักรของเซลล์ละการเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis โดยสาร rhinacanthin-C และสารสกัดบริสุทธิ์จากต้น Mallotus spodocarpus ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง ท่อน้ำดีของมนุษย์
334 กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ human papillomavirus ในมะเร็งปากมดลูก
335 การแสดงออกของอาร์เอ็นเอบ่งบอกระดับของรอยโรคปากมดลูก
336 ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม
337 การพัฒนาการตรวจโดยวิธี multiplex PCR และการศึกษาคุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์บางชนิดที่ผลิตโดยเชื้อวิบริโอ คลอเลรี
338 กลไกการควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
339 การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)
340 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของเชื้อ burkholderia pseudomallei โดยใช้ข้อมูลจาก DNA microarray
341 การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของ Th17 cytokine ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini
342 การศึกษาแบบสุ่มเลือกเปรียบเทียบด้วยกลุ่มควบคุมถึงผลการใช้ยาทรานเอกซามิคแอซิดป้องกันการเกิดเลือดออกที่สมองในผู้ป่วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บทางสมอง
343 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่ดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
344 การค้นหา Molecular Signature ของมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เทคนิค Real-time PCR
345 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
346 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีหลังหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
347 Modified Singh index KKU.model ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
348 ความสามารถในการติดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการตอบสนองของโฮสต์และพยาธิวิทยาของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กตระกูล Lecithodendriidae ในสัตว์ทดลอง
349 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
350 ผลของวิตามินซีต่อ eNOS expression และความยืดหยุ่นของหลอดเลือดในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
351 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh (Hungarian) IUD ในสตรีไทย
352 การตรวจหาเชื้อ Human metapneumovirus ในเด็กที่มีปัญหาโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
353 การทำนายการเกิดภาวะหายใจลำบากของทารกแรกเกิดโดยการทดสอบ stable microbubble ของน้ำดูดจากกระเพาะอาหาร
354 การสำรวจความชุกของโรคหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถาม ISAAC (ระยะที่สาม)
355 การตรวจหาสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กระตุ้นสารก่อมะเร็ง arylamine N-acetyltransferase - 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมนุษย์
356 ผลของ Trichloroethylene ต่อการขับถ่ายทางท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในหนูขาว
357 ความสามารถของปฏิกิริยา Arylamine N-acetylation ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
358 การแสดงออกของ Tiam 1 ในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีโดยการย้อมความสัมพันธ์ทางคลินิก
359 การกำจัดสารประจุลบโดยตับในหนูขาวที่ได้รับสารตัวทำละลายออแกโนคลอลีน
360 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
361 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
362 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสักเสบจากรังสีโดยการสวนด้วยว่านหางจระเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
363 คาร์โบไฮเดรทแอนติเจนจำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี
364 การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test
365 การวิเคราะห์โปรตีนทั้งหมดของกล้ามเนื้อลาย และไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
366 สาเหตุของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
367 ปริมาณโพแทสเซียมและรูปแบบของโซเดียมโพแทสเซียม เอทีพีเอสไอโซไซม์ ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
368 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม
369 การตรวจ Admission Test : การทดสอบทารกที่อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะเจ็บครรภ์
370 การศึกษาซิเตรทเมตาบอลิซิมในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
371 อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
372 การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของสารกดภูมิคุ้มกันในน้ำดีและซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับโฆจิโอฆาร์ซิโนมาร์
373 การตรวจวัดหา และแยกวินิจฉัย Wuchereria bancroftiและ Brugia malayiในยุงอย่างรวดเร็ว โดยวิธี Mutiplex real-time polymerase chain reaction และการวิเคราะห์ด้วย melting curve
374 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเชื้อหนอนพยาธิตัวจี๊ด
375 ผลกระทบต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini ) และข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาในหนูแฮมสเตอร์ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ O.viverrini
376 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
377 การตรวจวิเคราะห์หาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของเซลล์แมกโครเฟจในภาวะการอักเสบ
378 การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดสารกลูทาไทออน ในหนูไมซ์
379 ผลในการลดความดันโลหิตของสมุนไพรบางชนิดในหนูขาวที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
380 การตรวจกรองฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลองความดันโลหิตสูง
381 ผลของสารไตรเทอร์ปินอยด์จากต้นบัวบกต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่ชักนำโดยการยับยั้งการสังเคราะห์ในตริกออกไซด์
382 การศึกษาโพลิมอร์ฟิสึมของจีน PERB11.1 หรือ MHC class I chain-related gene A (MICA) in psoriasis patients
383 แอนติเอชแอลเอในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ : การทดสอบความเข้ากันได้ และ การตรวจหาแอนติบอดี
384 การศึกษายีน MHC haplotypes ในครอบครัวชายไทยอีสาน
385 การศึกษาชนิดของ platelet antigens ในชาวไทยอีสานด้วยเทคนิค PCR-SSP
386 แอนติเจน HLA class I ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
387 การตรวจหายีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-DR และ DQ ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิค PCR-SSP
388 การตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ VII : C ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตและในไครโอปรีซีปิเตท
389 การใช้ Singh Index ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
390 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.ขอนแก่น (ระยะที่ 1)
391 โปรแกรมโครงสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
392 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพันคนชรา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (ระยะที่สอง)
393 ฤทธิ์ป้องกันความเครียดจากภาวะออกซิไดซ์ของผักพื้นบ้านในหลอดทดลองแบบต่างๆ
394 การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์
395 การศึกษาเปรียบเทียบ Farnsworth panel D-15 test และ Ishihara test ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยตาบอดสีแต่กำเนิดชนิด red-green deficiency
396 การรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีโอสิโนฟิล ด้วยสเตียรอยด์เป็นเวลา 1 สัปดาห์
397 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอบกอฮอล์
398 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษา Optic nerve injury
399 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400 ปริมาณสารทาร์เตรดและซ์เตรดในผลไม้ไทย : ทางเลือกที่อาจพัฒนาเพื่อนำมาใช้ควบคุมและป้องกันโรคนิ่วไตในอนาคต
401 การใช้ยาโบทุไลนุ่มท๊อกซินรักษาผู้ป่วยด้วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกในคนไทยศึกษาผลการลดขนาดยา
402 ผลการรักษาโรค Eosinophilic menigitis ที่เกิดจาก Angiostrongylus cantonensis ด้วยยา Albendazole การศึกษาด้วยวิธี Double blind placebo-controlled
403 ผลของเชื้อ Leptospira ชนิดก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ในการกระตุ้นการสร้าง proinflammatory cytokines ของ human monocyte cell line
404 ระบาดวิทยาและการควบคุมแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์ใหม่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
405 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
406 การแยกและการตรวจวินิจฉัยเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกจากเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
407 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด GNATHOSTOMA SPINIGERUM เพื่อใช้วินิจฉัยดรคพยาธิตัวจี๊ดในคนไทย โดยวิธีทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลือวิทยา
408 การศึกษาภาวะการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และผู้ป่วยที่มีระเร็งท่อน้ำดีร่วมด้วย
409 การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
410 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปบีในมารดา และทารกแรกคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
411 การประเมินการทำหมันหญิงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
412 การศึกษาแยกกลุ่มโรคในผู้ป่วย DYSPEPSIA โดยอาศัยการสำคัญ อาการร่วมและอาการแสดง
413 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันในสตรีตั้งครรภ์ปกติและการฉีดวัคซีนป้องกันแก่สตรีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในระยะหลังคลอด
414 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
415 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
416 ค่ามาตรฐานสมรรถภาพปอดของคนไทย
417 ค่าสัดส่วนของพลังงานเสียงที่ออกจมูกและปากของเด็กไทยปกติในจังหวัดขอนแก่น
418 โรคปอดบวมที่เกิดจากการติดเชื้อ นอกโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
419 ความเข้าใจและการพูดคำนามของนักเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
420 การผลิตและจำแนกชนิดของโมโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากสารขับถ่ายคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica
421 การพัฒนาวิธี latex agglutination ที่ใช้แอนติเจนจำเพาะของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica สำหรับวินิจฉันทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis)
422 การศึกษาเชื้อแยกชนิดของแอนติเจนของหนอนพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus โดยวิธี SDS-PAGE และ western blot
423 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีต่อพยาธิใบไม้ตับในระยะยาวภายหลังการรักษา
424 การศึกษาถึงความชุกชุมของแอนติบอดีย์ ต่อเชื้อ Toxoplasma ในประชากร จังหวัดขอนแก่น
425 การตรวจวัดระดับแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดในซีรั่มด้วยวิธี double-sandwich enzymeimmunoassay
426 คุณสมบัติของ humoral immune response ในโรค strongyloidiasis และการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
427 ผลการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในเด็ก
428 การศึกษาเชิงปริมาณของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในท่อทางเดินน้ำดีและไตจากการตรวจศพ
429 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC
430 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน
431 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กไทยอายุ 18 เดือน
432 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา
433 แนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
434 โครงการสุขภาพดีของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
435 แนวทางการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรสูงวัย
436 การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำดีและตับในผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น
437 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป