ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 11
2 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 8
3 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 7
4 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 7
5 เสาวนันท์ บำเรอราช 7
6 มานพ คณะโต 7
7 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 6
8 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 6
9 วันชัย มาลีวงษ์ 6
10 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 6
11 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 5
12 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 5
13 ศุภศิลป์ สุนทราภา 5
14 จามรี ธีรตกุลพิศาล 5
15 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 5
16 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 5
17 สมพงษ์ ศรีแสนปาง 5
18 จินตนา สัตยาศัย 5
19 ชัยศิริ วงศ์คำ 5
20 บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
21 วรรณภา อิชิดะ 4
22 ธิดารัตน์ บุญมาศ 4
23 พิศาล ไม้เรียง 4
24 สมชาย ปิ่นละออ 4
25 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 4
26 สุกรี สุนทราภา 4
27 พจน์ ศรีบุญลือ 4
28 โสพิศ วงศ์คำ 4
29 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
30 จริยา ชมวารินทร์ 3
31 ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล 3
32 เตือนจิต คำพิทักษ์ 3
33 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 3
34 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 3
35 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3
36 ธัญดา สุทธิธรรม 3
37 ปาริฉัตร ประจะเนย์ 3
38 อุบล ชาอ่อน 3
39 วัชรา บุญสวัสดิ์ 3
40 พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง 3
41 แจ่มใส เพียรทอง 3
42 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 3
43 วิจิตรา ทัศนียกุล 3
44 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 3
45 วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ 3
46 พวงรัตน์ ภักดีโชติ 3
47 เจษฎา นพวิญญูวงศ์ 3
48 โกวิท ไชยศิวามงคล 3
49 ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ 3
50 สมาน เทศนา 3
51 อภิดา รุณวาทย์ 2
52 Anongsri Ngoson 2
53 Apida Runvat 2
54 Bussayasri Sribussayakul 2
55 วิเศษ นามวาท 2
56 อนงค์ศรี งอสอน 2
57 บุศยศรี ศรีบุศยกุล 2
58 ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล 2
59 เนสินี ไชยเอีย 2
60 อมร เปรมกมล 2
61 บรรจบ ศรีภา 2
62 ปณิตา ลิมปะวัฒนะ 2
63 ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ 2
64 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
65 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
66 Chalermchai Chaikittiporn 2
67 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 2
68 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
69 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
70 Amorn Premgamone 2
71 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
72 Bodi Thanamun 2
73 วิชัย เอกพลากร 2
74 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2
75 บดี ธนะมั่น 2
76 นิษณา นามวาท 2
77 วัชรินทร์ ลอยลม 2
78 Wichai Aekplakorn 2
79 กิตติศักดิ์ กิจทวีสิน 2
80 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
81 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
82 จริยา อำคา เวลบาท 2
83 ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ 2
84 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
85 อรชร บุญลา 2
86 Virasak Chongsuvivatwong 2
87 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 2
88 นิรันดร์ เงินแย้ม 2
89 เทอดไทย ทองอุ่น 2
90 กิมาพร ขมะณะรงค์ 2
91 Office of the Food and Drug Administration 2
92 พัชรี บุญศิริ 2
93 วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ 2
94 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 2
95 สัญญา ร้อยสมมุติ 2
96 Thanarak Suwanprapisa 2
97 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 2
98 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
99 Office of the President, Mahidol University 2
100 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
101 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
102 สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 2
103 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
104 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
105 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
106 เบญจมาศ พระธานี 2
107 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
108 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
109 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
110 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
111 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
112 Siriwat Tiptaradol 2
113 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
114 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 1
115 กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
116 สมบูรณ์ เทียนทอง 1
117 วิจารณ์ พานิช 1
118 กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 1
119 กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ 1
120 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
121 อนุชา พัวไพโรจน์ 1
122 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
123 ไม่มีข้อมูล 1
124 สมพนธ์ ทัศนิยม 1
125 มณเฑียร เปสี 1
126 สมหญิง อุ้มบุญ 1
127 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
128 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
129 สวิตา คิ้มสุขศรี 1
130 วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 1
131 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
132 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
133 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
134 ทัศนีย์ ญานะ 1
135 ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 1
136 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
137 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 1
138 หัสยา ดอกดวง 1
139 ปณคพร วรรณานนท์ 1
140 น้ำฝน สืบวงษา 1
141 รัชฎาพร กุลสุวรรณ 1
142 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 1
143 ปิยะวุฒิ แสวงผล 1
144 พรชีรา ชูสอน 1
145 จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ 1
146 ปัญญา ท้วมสุข 1
147 กุลธิดา กุลบุตร 1
148 วนิดา ดรปัญหา 1
149 วัชรพล จังพล 1
150 จันทิรา วชิราภากร 1
151 โชติมา โพธิทรัพย์ 1
152 จุไรรัตน์ จงถวิล 1
153 กนก สีจร 1
154 ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล 1
155 วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ 1
156 สุพัตรา เพชรเลิศ 1
157 เพชรากร หาญพานิชย์ 1
158 สาวิณี กาสา 1
159 ศศิธร อินทยุง 1
160 สมชาย ธรรมสารโสภณ 1
161 สมชาย พรหมจักร 1
162 เอมอร ไม้เรียง 1
163 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
164 Pisaln Mairieng 1
165 กุศลาภรณ์ วงษ์นิยม 1
166 กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ 1
167 ปราณี คำมา 1
168 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
169 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 1
170 พรรณทิพา ว่องไว 1
171 อัมพร แจ่มสุวรรณ 1
172 เสาวนีย์ นาคมะเริง 1
173 นุจรี ประทีปวณิช จอห์นส 1
174 สมสุดา ทีปสว่าง 1
175 Pranee Kumma 1
176 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1
177 เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข 1
178 กมลวรรณ เจนวิถีสุข 1
179 บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น 1
180 พลากร สุรกุลประภา 1
181 กิตติมา โมะเมน 1
182 สุหัทยา บุญมาก 1
183 ธนพร ศรีเมือง 1
184 อรุณนี สังกา 1
185 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand 1
186 อุมาพร ยอดประทุม 1
187 นิตย์สุภา วัฒนชัย 1
188 Phisal Maireang 1
189 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 1
190 สุภาวดี พลเยี่ยม 1
191 สุนิสา ชิระกุล 1
192 สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์ 1
193 พลพันธ์ บุญมาก 1
194 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
195 นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว 1
196 ชิงชิง ฟูเจริญ 1
197 วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย 1
198 ศศิธร แก้วเกษ 1
199 บุญนภา กนกทิพย์พรชัย 1
200 สุภาพร พิมพ์ทอง 1
201 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
202 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
203 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
204 สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี 1
205 ทวี ศิริวงศ์ 1
206 ชลธิป พงศ์สกุล 1
207 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
208 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
209 กัลยา อโณทยานนท์ 1
210 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
211 วรลักษณ์ สมบูรณ์พร 1
212 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
213 โกวิท คำพิทักษ์ 1
214 ธัชณัน กองพันธ์ 1
215 สุรชัย แซ่จึง 1
216 โชคชัย ช่วงโชติ 1
217 ฉัตรชัย ภู่มาก 1
218 ณัฐติยา เตียวตระกูล 1
219 ณัฐพงษ์ พุทธดี 1
220 รวยริน ชนาวิรัตน์ 1
221 จินดาพร ยิ้มดี 1
222 สุภาวดี ภาบับภา 1
223 นิตยา ค้าคุ้ม 1
224 อนุวัตร อมตฉายา 1
225 สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ 1
226 วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 1
227 ปิยะนาฏ บุญเนตร 1
228 ชวลิต กงเพชร 1
229 เตือนใจ ขุนรักษ์ 1
230 บังอรศรี จินดาวงค์ 1
231 รินรพี งามแสง 1
232 จรุง บุญกาญจน์ 1
233 ภัชภิชา อรัญสาร 1
234 ณัฐญา วัดเวียงคำ 1
235 ประนอม บุพศิริ 1
236 สุพักตร์ โยไธสง 1
237 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
238 เฉลิมลาภ ดอนไทยสงค์ 1
239 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 1
240 จริยา อินทรรัศมี 1
241 เอื้อมเดือน ประวาฬ 1
242 ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 1
243 จรินยา ขุนทะวาด 1
244 วรพล หนูนุ่น 1
245 วิรัติ วัฒนพิทักษ์ 1
246 ณัฐพร พันชะโก 1
247 นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ 1
248 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
249 พรทิพย์ บุญเรืองศรี 1
250 รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ 1
251 สุดา วรรณประสาท 1
252 ศิริลักษณ์ ใจช่วง 1
253 ดวงใจ วิชัย 1
254 นุชรัตน์ มังคละคีรี 1
255 ศิราณี ศรีหาภาค 1
256 เกศรา แสนศิริทวีสุข 1
257 มะลิวัลย์ นามกิ่ง 1
258 สุทิน ชนะบุญ 1
259 ไพฑูรย์ พรหมเทศ 1
260 เตือนใจ ภูสระแก้ว 1
261 เจศฏา ถิ่นคำรพ 1
262 ประเสริฐ ประสมรักษ์ 1
263 เทวราช หล้าหา 1
264 ชาญชัย บุญอยู่ 1
265 นภัทร แผ่ผล 1
266 อ้อมขวัญ ทิมินกุล 1
267 วิศนุกร พุทธบาล 1
268 นุชสุภา สุนทมาลา 1
269 จาตุรณต์ บุรวัฒน์ 1
270 สุรีวัลย์ บำรุงไทย 1
271 ศุภกร โฆศิริมงคล 1
272 เมธาวี สุตัญตั้งใจ 1
273 จิรโรจน์ เนียมนาค 1
274 อิสระพงศ์ โพธิ์สุข 1
275 ฐิติพร สหกุลบุญญรักษ์ 1
276 กฤษฎา วิจิตรเจริญ 1
277 บุษกร สุวรรณรงค์ 1
278 เอกลักษณ์ พุกนุ่น 1
279 ปกป้อง ประยงค์ 1
280 SONEXAI KIDOIKHAMMOUAN 1
281 ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์ 1
282 ศาสตราชัย ประสพดี 1
283 สุดารัตน์ สังฆะมณี 1
284 สมคิด เจนกลาง 1
285 ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 1
286 พัฒนพงษ์ บุญพรม 1
287 พีชานิกา ชอบจิตต์ 1
288 ดอกรัก ก้อนทอง 1
289 ขวัญธิดา อุทัยสาร์ 1
290 ลักขณา สะเดา 1
291 วราวรรณ วงษ์บุตร 1
292 สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ 1
293 สมเกียรติ สอดโคกสูง 1
294 สิริชัย นามทรรศนีย์ 1
295 ฉัตรชฎา สุตาลังกา 1
296 ธวัชชัย ปราบศัตรู 1
297 ลลิตยา กองคำ 1
298 รัตนา ยอดอานนท์ 1
299 ประเสริฐ ดิษสมบูรณ์ 1
300 มานัส สุหา 1
301 ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 1
302 รัชฎาพร รุญเจริญ 1
303 ฐาติมา เพชรนุ้ย 1
304 ชิดชนก อนุตระกูลชัย 1
305 ปรัชญา แก้วแก่น 1
306 ฐาปนี เริงฤทธิ์ 1
307 อรอนงค์ ทัศคร 1
308 ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 1
309 สุพิศ โคตะมาศ 1
310 ศิรินภา ศรีเบ็ญจา 1
311 รัฐพล ไกรกลาง 1
312 อุมาวดี เหลาทอง 1
313 ศีตกานต์ นัดพบสุข 1
314 กฤติณ ศิลานันท์ 1
315 โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 19
5 2552 7
6 2551 23
7 2550 24
8 2548 2
9 2547 1
10 2538 1
11 2537 1
12 2533 1
13 543 355
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นเจลาตินชุบยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียร์รอยด์ยับยั้ง COX-2: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไต ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะและคลังเลือดกลาง
3 การเปรียบเทียบทางด้านระบาดวิทยาด้านโมเลกุลและผลการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและภาคกลางของประเทศลาว
ปี พ.ศ. 2554
4 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน II
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อประเมินผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในช่วงอายุ 5-6 ปี
6 การเปรียบเทียบการลดความดันโลหิตด้วยยา propofol เทียบกับการลดความดันโลหิตด้วยวิธีอื่นๆ ขณะผ่าตัดส่องกล้องบริเวณโพรงจมูก
7 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterocytozoon bieneusi ในอุจจาระของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยวิธีปฏิกิริยาทางลูกโซ่พอลิเมอเรส วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และการย้อมสี
8 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
9 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายีน HLA-B*1502 โดยเทคนิคพีซีอาร์-เอสเอสพี
10 ฤทธิ์ของสารสกัดชานอ้อยต่อการหายของแผลและแผลเบาหวาน
11 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
12 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
13 Markers บนผิวเซลล์และภายในเซลล์ของ NK cells ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
14 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน XRCC1 และจีน XRCC3 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
15 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของโรคมะเร็งช่องปากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
16 การเปรียบเทียบการนำสลบด้วยยาดมสลบ sevoflurane แบบความเข้มข้นสูงและต่ำ
17 แบบทดสอบสมองรูดัสในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
18 ความหนาแน่นของกระดูกและกระดูกสันหลังหักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
19 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดอ้อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ
20 ความสัมพันธ์ของจำนวน CagA EPIYA tyrosine phosphorylation motifs ในเชื้อ Helicobacterpylori กับความรุนแรงของโรคกระเพาะอาหารและลำไส้กับโรคตับและท่อน้ำดี
21 การศึกษาความปลอดภัยในสัตว์ทดลองของหุ่นยนต์ช่วยถือกล้อง สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
22 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
23 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2 II
ปี พ.ศ. 2552
24 การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอสุจิจากการเตรียมอสุจิระหว่างวิธีการคัดแยกอสุจิโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน และวิธีการแยกอสุจิที่ว่ายขึ้นข้างบนในน้ำเชื้อก่อนการเตรียมน้ำเชื้อและหลังการแช่แข็ง
25 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะที่เส้นประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุ้นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง
26 ปริมาณก๊าซน้อยที่สุดที่ใช้ในการดมยาสลบเด็ก ด้วยวงจรดมยาสลบ ชนิด Baby Enclosed Afferent Reservoir เปรียบเทียบกับ วงจร Jackson Rees ในแบบหายใจเอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
27 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี II
28 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ II
29 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์ II
30 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ II
ปี พ.ศ. 2551
31 การเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในไตรมาสที่สอง:ประสบการณ์ 14 ปี ที่ รพ. ศรีนครินทร์
32 ผลของสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้อง และน้ำหนักตัวในคนไทยอ้วน
33 การศึกษานำร่องถึงศักยภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันผู้ป่วยในการรักษาแผลกดทับ
34 ผลของอัลบูมินและกรดไขมันที่มีต่อเอนไซม์ไซโตโครม พ 450 ของมนุษย์ : การทำนายผลที่เกิดในร่างกายโดยอาศัยข้อมูลจากหลอดทดลอง
35 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีโดยสารยับยั้งโปรตีนกลุ่มไคเนส
36 การแยกและจำแนก bacteriophage ที่มีความสามารถในการทำให้เซลล์ Burkholderia pseudomallei แตกอย่างจำเพาะ
37 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน Rv2787-sirR ในเชื้อวัณโรค
38 อัตราการสงบของโรคอารมณ์แปรปรวนระยะที่มีอารมณ์ซึมเศร้า จากการรักษาโดยยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
39 ผลของสารเคอร์คูมินต่อการปรับรูปแบบโครงสร้างและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหนูขาวหลังจากยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์
40 ปริมาณการบริโภคผงชูรสกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน
41 นิติกีฏวิทยากับการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
42 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei II
43 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะปัสสาวะเล็ดในสตรี
44 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน GSTM1 และจีน GSTT1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
45 การแสดงออกของยีน myristoylated alanine-rich C Kinase substrate (MARCKS) ที่สัมพันธ์กับยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
46 ความชุกและความตระหนักของแทพย์ในกลุ่มอาการของผู้สูงอายุที่ห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์
47 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
48 รูปแบบการกระจายของแอนติเจนและดีเอนเอพยาธิใบไม้ตับและการประเมินประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลในหนูแฮมสเตอร์
49 ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรข่าต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการสร้าง PGE2
50 ปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตและโอกาสการรอดชีวิตใน 2 ปี ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่มีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ประเทศไทย
51 การใช้วัสดุทำแผลชนิด nanocrystalline silver ในการรักษาบาดแผลที่ลึกถึงกระดูก
52 Result of New Technique for Stump Management in Laparoscopic Appendectomy
53 การศึกษาความดันเลือดที่ปอด ค่า NT-proBNP และสภาวะหลังการผ่าตัดผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลตีบจากโรครูห์มาติคในผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
54 การผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดโดยเทคนิคดีเอ็นเอสายผสมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาในผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด
55 การศึกษาระดับไอจีจีแอนติบอดีที่ลดลง ในผู้ป่วยโรคพยาธิแคปิลลาเรีย เพื่อใช้ติดตามการรักษา
56 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
57 อัตราการตรวจพบเชื้อ Streptococcus suis ในสุกรและสายพันธุ์ที่แยกในสุกรกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทย
58 การสำรวจหาเชื้อราก่อโรคกลุ่มแบล็คยีสต์และเชื้อราที่ใกล้เคียงจากสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
59 การศึกษาผลของการประคบอุ่นต่อการหายของกุ้งยิงระยะเริ่มต้นเปรียบเทียบกับการให้ยาอย่างเดียว
60 ฤทธิ์ของสารสกัดติ้วในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
61 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
62 ผลของเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติในหนูขาวความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดไนตริกออกไซด์
63 ระดับวิตามิน B6 ในกลุ่มประชากรที่มีความทนต่อกลูโคสแตกต่างกัน
64 แบบลายเส้นผิวหนังบนฝ่ามือและนิ้วในผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทยเปรียบเทียบคู่กับกลุ่มควบคุม
65 หลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อจาก Burkholderia pseudomallei
66 อณูระบาดวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีนซ่อมแซมดีเอ็นเอต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
67 ผลของเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติจากการชักนำด้วยสารแคดเมียมในหนูไมซ์
68 ฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อโปรตีนทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์และต่อกระบวนการ gluconeogenensis ในเซลล์ตับ
69 แบบแผนการแสดงออกของยีน oxysterol binding protein ในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
70 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
71 ระดับความหนักของการแกว่งแขนในผู้มีสุขภาพปกติ และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติขณะแกว่งแขนในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
72 ลิพิดเพอร์ออกซิเดชันและเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต้านออกซิเดชันในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความทนต่อกลูโคสผิดปกติ
73 การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิก การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการป้องกันการเกิดกระดูกหักด้วยยาในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนไทย
74 การตรวจหาเชื้อ Rhinovirus ในเด็กเล็กที่มีเป็นโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
75 คุณสมบัติทางจีโนทัยป์และการดื้อยาของเชื้อวิบริโอ คลอรีลาโอหนึ่ง ที่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76 เหนี่ยวนำการเกิด apoptosis จากสารสกัด Forbesione ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
77 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548
78 Antihiotic prophylaxis for fourth-degrce perineal tear after vaginalbirth
79 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค capillariasis philippinensis ในคน โดยวิธี immunoblot analysis
ปี พ.ศ. 2547
80 ความไวต่อยาต้านเชื้อราและ variefies แยกทางคลินิก Cryptococcus Neoforman ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
81 การศึกษาฤทธิ์กลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2537
82 การประเมินผลและติดตามผลของการใช้สมุนไพรบางชนิดในการรักษาโรคนิ่วไตในชนบท
ปี พ.ศ. 2533
83 ผลกระทบของฤดูกาลต่อค่าทางชีวเคมีในปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563): ความเห็นจากประชากรจังหวัดขอนแก่น
85 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงของเคอร์คูมินในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงโดยการหนีบคลิปที่หลอดเลือดแดงที่ไต
86 การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
87 คะแนนพยากรณ์สำหรับทำนายความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
88 การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติและเมแทบอลิซึมต่อความเย็น การออกกำลังกายและอาหารในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคไหลตาย
89 ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม
90 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามภาระงานของข้าราชการโรงพยาบาลโกสุมพิสัยตาม กฏ ก.พ. พ.ศ. 2552
91 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยยอด
92 การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
93 ผลขยายหลอดเลือดของเปปไทด์จากรำข้าวไทยในหนูทดลองความดันเลือดสูงเนื่องจากหลอดเลือดไตตีบแคบ
94 การศึกษาผลของการคัดกรองภาวะเบาหวานในจอประสาทตา, ต้อกระจกและต้อหิน ในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดเชียงรายภายใต้การคัดกรองตาแบบบูรณาการของหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
95 ประสิทธิภาพของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในการรักษาโรคสมองพิกาชนิดเกร็ง
96 ผลของการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนผ่านกระโหลกรักษาโรคลมชัก ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักเฉพาะที่ที่ดื้อต่อการรักษา
97 แอลฟ่า-1แอนตี้ทริปซินและรูปออกซิไดซ์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
98 ปัจจัยทางคลินิกที่ชี้วัดภาวะอุจจาระร่วง ที่มีสาเหตุจากโปรโตซัวในลำไส้
99 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
100 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย
101 ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่มีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
102 ความเชื่อมั่นในตนเองต่อสมรรถนะด้านการรักษาพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ:กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
103 รูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากพยาธิใบไม้ตับ
104 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ฉี่หนูในจังหวัดกาฬสินธุ์
105 มุมหมุนหน้าของกระดูกต้นขาในประชากรไทยวัยผู้ใหญ่
106 การใช้เถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าในโรงพยาบาลชุมชน
107 ความเข้าใจในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของผู้บริหารงานบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร
108 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวทาง CUP Accreditation
109 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบามฆ่าตัวตายในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
110 ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
111 การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานสถานบริการปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
112 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน : ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเบาหวานในอำเภอห้วยแถลง
113 การจัดบริการคลินิกโรคเบาหวานที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
114 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เสพยาบันเทิง ในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี
115 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในบทบาทการบริการปฐมภูมิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
116 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิต่อการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน
117 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง
118 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลอง
119 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน
120 การตรวจโดยวิธีโมเลกุลลาร์และฟีโนไทป์ของเชื้อสกุลวิบริโอ ซัลโมเนลลา และชิเกลลา จากหอยแครงในประเทศไทย
121 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพญายอต่อการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และผลต่อการแสดงออกของจีน toll-like receptor
122 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท
123 การปรับตัวตอบสนองที่ไม่สมดุลและความไม่เสถียรของไมโครแซทเทลไลท์ในโรคมะเร็งท่อน้ำดี
124 การการแสดงออกของ ATP-binding cassette transporter ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด intrahepatic: บทบาทในการพยากรณ์โรค
125 การแสดงออกของยีน DMT1 และ ZIP14 กับระดับแมงกานีส : ศึกษาเปรียบเทียบในรกมนุษย์ที่มีแคดเมียมสะสมต่ำและสูง
126 ความผันแปรของ brachial plexus ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตัดต่อย้ายเส้นประสาทที่บาดเจ็บ
127 ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเหง้าว่านน้ำต่อพฤติกรรมทางเพศ ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนและสเปิร์มในหนูไมซ์เพศผู้
128 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงต่อหน้าที่ของเซลล์ไขมันและกระบวนการสร้างไขมันของตับในหนูแรทที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันสูง
129 แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของ Wnt/B-catenin ในมะเร็งท่อน้ำดี
130 การแสดงออกของจีน E2 ของ episomal human papillomavirus type 16 (HPV16) และผลของสารชีวเคมีต่อการแสดงออกของจีนก่อมะเร็งของ HPV16
131 การศึกษาศักยภาพของกระทกรกต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในโรคหลอดเลือดสมอง
132 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดตรีกฎุกต่อสุขภาพจิตของอาสาสมัครวัยปกติ
133 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยีน HLA กับแพ้ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการใช้ยา phenytoin, phenobarbital และ lamotrigine
134 ผลของสารสกัดด้วยน้ำของเหง้าว่านน้ำต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
135 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง
136 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อการคัดหลั่งอะดิโพเนกตินและการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแรทเบาหวาน
137 ข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์โครโมโซมของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
138 การจัดเรียงตัวของระบบประสาท และการควบคุมการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
139 ระดับ u-plasminogen activator และ matrix metalloproteinase-9 ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิปอดหนู
140 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ
141 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
142 ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม
143 การพัฒนาและกลไกการฟักตัวของไข่พยาธิใบไม้ตับคนชนิด Opisthorchis viverrini
144 การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของเททราสแปนินในพยาธิออพิสทรอคิสวิเวอร์รินี
145 แมททริกเมททอลโลโปรตีนเนสและตัวควบคุมในโรคพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี : บทบาทในการใช้เป็นตัวชี้วัดและการป้องกับด้วยเคอร์คูมิน
146 บทบาทของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในโรคระบบตับและท่อน้ำดี
147 การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
148 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินต่อการคงอยู่ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
149 ผลร่วมกันของโซเดียมคลอไรด์ ธาตุเหล็กและอุณหภูมิต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
150 ผลของเมลาโทนินต่อภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini)
151 การวัดขนาดของกระดูกกระเบนเหน็บของคนไทยเพื่อจำแนกเพศ
152 บทบาทของ TROP2 ในมะเร็งท่อน้ำดี
153 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผลชูรสและโรคอ้วนลงพุงในมนุษย์
154 คุณลักษณะของ Lysogenic Phages จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei K96243
155 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและความไวต่อยา Fluconazole ของเชื้อ Candida dubliniensis
156 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียของพืชที่รับประทานได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
157 การวิเคราะห์ชนิดและบทบาทของออกซิสเตอรอลในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
158 ผลของสมุนไพรไทยต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยา: การศึกษาในหลอดทดลอง และในร่างกาย
159 บทบาทของฮีมออกซิจีเนส-1 ต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาของมะเร็งท่อน้ำดี
160 ความสำคัญของการแทรกตัวของ Human papillomavirus DNA ในจีโนมของโฮสต์ และผลทางชีววิทยาที่เกิดขึ้น
161 การศึกษา polymorphism ของ microRNA-142 ในมะเร็งชนิด diffuse large B cell lymphoma ที่สัมพันธ์ และไม่สัมพันธ์กับเชื้อ Epstein Barr virus
162 การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติหลังการฟื้นตัวจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในหนูขาวโตเต็มตัวที่ได้รับทอรีนน้อยหรือมากเกินในระยะก่อนและหลังคลอด
163 ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว
164 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่
165 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก จากการติดเชื้อ HPV หลังจากรักษาด้วยวิธีจี้เย็น
166 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรพญายอและฟ้าทะลายโจรต่อ การติดเชื้อ dengue virus 2 และการสร้าง prostaglandin E2
167 การยับยั้งการแสดงออกของ sirR operon ในเชื้อ Mycobacterium bovis BCG โดยการใช้ antisense mRNA
168 การตรวจวัดโปรตีนที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเทคนิคด้านโปรตีโอมิก
169 การประเมินสมรรถภาพปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใย ความไวของท่อทางเดินอากาศ และการควบคุมการทำงานของหัวใจด้วยระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน
170 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อความจำและสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
171 การประเมินภาวะการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์เอนโดทิเลียมของหลอดเลือดและภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
172 คุณลักษณะของ lysogenic bacteriophage จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei
173 ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและเอนเทอโรคอคคัส ฟีเซียมชนิดดื้อยาเจนตามัยซินในระดับสูงที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาล
174 ผลของแอนติบอดีและแบคทิริโอเฟจ ต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของเซลล์ A549
175 การวิเคราะห์โปรตีโอมของไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
176 การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
177 ผลของขมิ้นชันต่อการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini และได้รับสารก่อมะเร็งไนโตรโซไดเมททิลเอมีน
178 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของยีน protein kinase A regulatory subunit 1 alpha (PRKAR1A) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
179 การตอบสนองของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
180 ลักษณะทางพันธุกรรมของเอนไซม์ NAD(P)H-quinone oxidoreductase-1 ในประชากรไทยและความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
181 ฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์และสารกึ่งสังเคราะห์แอนโดรกราโฟไลด์ต่อพฤฒิกรรมทางเพศ ปริมาณสเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในหนูเพศผู้
182 ระดับแอนติออกซิแดนท์ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดนอนสมอลเซลล์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
183 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อน้ำตาลในเลือดและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2
184 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยึน CYP3A5 และ MDR1 และขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
185 การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย
186 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น
187 รูปแบบแขนงของหลอดเลือดแดง แมกซิลาลี่ ส่วนที่สามที่อยู่ในแอ่ง pterygopalatine ช่อง sphenopalatine และโพรงจมูก รวมถึงระยะทางของ greater palatine canal ในคนไทย
188 การใช้ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และการพัฒนา risk score ในการคัดกรอง ภาวะก่อนเบาหวานชนิด impaired glucose tolerance
189 การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในตับหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ (Poisthorchis viverrini)
190 ผลของนิโคลซาไมด์(เบลูไซด์) ต่อการฆ่าหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) โฮสต์กลางที่ 1 ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
191 ฤทธิ์ของผลหม่อนต่อการป้องกันระบบประสาทจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์
192 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมจากตับหนูในโรคพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini จากการวิเคราะห์ด้วย 31 P MRS
193 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก : การศึกษาทางระบาดวิทยา และการทดสอบสมรรถภาพปอด
194 การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยต่อการใช้เครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารก
195 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนโดยใช้สื่อการสอนกับการสอนตามปกติ ในผู้ป่วยโรคต้อหิน
196 การพัฒนา Dithranol Ointment Srinagarind เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษา psoriasis
197 การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะราย : ฟลูโรซีไมด์น้ำเชื่อมกับไดอะชีแพม น้ำเชื่อม
198 การศึกษาความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาวะแช่แข็งในผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นโรคจอตาอักเสบจากเชื้อซัยโตเมกกะโลไวรัส
199 ดัชนีไกลซีมิกโหลดและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉับพลันของอาหารไทย
200 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจักรยาน
201 การทดลองเพื่อลดการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ในฟาร์มเลี้ยงปลาในประเทศลาว
202 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาจักรยาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยไขมันเลือดผิดปกติ
203 ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือด การตอบสนองของหลอดเลือดและภาวะเครียดจากออกซิเดชันในหนูขาวความดันเลือดสูงที่มีภาวะพร่องในตริกออกไซด์
204 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
205 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
206 การเตรียมตัวด้านสุขภาพสู่วัยเกษียณอายุ ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
207 ผลของสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความยืดหยุ่นและโครงสร้างผนังหลอดเลือดของหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
208 ความอยู่ดีมีสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
209 ผลของเคอร์คูมินต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลอดเลือดและหัวใจในหนูขาวทดลองความดันเลือดสูงที่ถูกโน้มน้าวด้วยสาร L-NAME
210 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลภูกระดีง จังหวัดเลย ปี 2551
211 การศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความีสัมปชัญญะด้านสุขภาพในกลุ่มผู้นำเยาวชนโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น อย.น้อยและเยาวชนอาสายุวทันตรักษ์
212 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
213 บทบาทของ RECK ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
214 สมรรถภาพทางกายและความทนทานของหัวใจและปอดเลือดภายหลังการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคในคนไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
215 ผลของลูกสำรองต่อการลดไขมันหน้าท้องและน้ำหนักตัวในคนไทยที่มีภาวะอ้วน
216 ผลลัพธ์การจัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
217 คุณลักษณะของผู้ป่วยและปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
218 รูปแบบระบบบริการปฐมภูมิในฝันในบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเชียงยืน ชื่มชม จังหวัดมหาสารคาม
219 การพัฒนาและการศึกษาศักยภาพของ PM52 ในการป้องกันและการเพิ่มความจำ
220 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส หลังสิ้นสุดการได้รับยาเป็นเวลา 45 วัน
221 ผลของวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหลังจากได้รับยาเป็นเวลา 30 วัน
222 การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
223 ผลของการใช้ร่วมกันของ caged xanthones ที่แยกได้จากต้นรงทองร่วมกับยาเคมีบำบัดต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลองและกลไกในระดับโมเลกุล
224 การศึกษาความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนบนใบหน้าของของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ในภาคอีสาน
225 การศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของผู้บริหารระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา
226 ภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ที่มีการควบคุมระดับกูโคสผิดปกติและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
227 ความชุกของการเกิดการบิดเบี้ยว คองด และโป่งพอง ของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้องและหลอดเลือดแดงอิลิแอ็กในศพคนไทย
228 ผลของแอลลาจิคแอซิดต่อโครงสร้างหัวใจในหนูที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วย L-NAME
229 การศึกษานำร่องในการประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในประชากรไทยสูงอายุ
230 ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเดินเร็วยกแขนสูงต่อการหายใจ และประสาทอิสระหัวใจในผู้สูงอายุไทย
231 การเสริมประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดีด้วย TNP-470
232 การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดปัญหาเส้นประสาททำงานบกพร่องและต้อกระจกที่เหนี่ยวนำโดยภาวะเบาหวาน
233 การเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง
234 การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เท่าทันสารเสพติดของคนไทย
235 การศึกษาผลการป้องกันของสารสกัดดอกอัญชัน ต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตในหนูแรท
236 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไทย ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรมด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
237 อัตราความชุก ลักษณะทางคลินิก และการจำแนกสปีชีส์ทางชีวโมเลกุล ของการติดเชื้อพยาธิทริโคสตรองไจลัสในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
238 ผลของทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอดต่อการควบคุมความดันเลือดแดงในหนูเพศผู้วัยโตเต็มที่
239 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของจีน hOGG1 (C1245G) กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
240 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา
241 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคปอดฝุ่นหิน และโรคทางเดินหายใจในกลุ่มคนงานแกะสลักหินที่สัมผัสกับฝุ่นอนินทรีย์ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
242 การพัฒนากระบวนการถกแถลงเพื่อกำหนดขอบเขตโดยสาธารณะในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
243 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
244 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เมแทบอลิซึม และความแปรปรวนของอัตรการเต้นของหัวใจ ขณะออกกำลังกายในอาสาสมัครสุขภาพที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึก
245 ความไวของโฮต์สต่อการติดเชื้อพยาธิทริคิเนลล่า สปีชีส์ ในกลุ่มที่มีแคปซูลและไม่มีแคปซูล ระหว่างหนูถีบจักร เจอร์บิล แรท และแฮมสเตอร์
246 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
247 การศึกษาโรคที่พบในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดอนตาลตาม ICD 10 ปีงบประมาณ 2554
248 การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งคลินิกจิตเวชใน รพ.สต. ของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
249 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน
250 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศชายที่เหนียวนำโดยความเครียด
251 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยที่มีอาการปวดระบบประสาทจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
252 การตอบสนอมต่อสภาวะอดอยาก การสร้างไบโอฟิล์ม และการดื้อยาใน Burkholderia pseudomallei
253 ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการ ตามโครงการระบบการดูแลความดันใกล้บ้าน รักษาเบาหวานใกล้ใจ เครือข่ายปฐมภูมิปากช่อง
254 อัตราการคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
255 ความสัมพันธ์ของวิธีการใช้ยาพ่นชนิดสูดกับอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
256 การศึกษาแบบย้อนหลังเปรียบเทียบเป้าหมายในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในโรคเบาหวานในการให้บริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลเซกาและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพระดับตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬในเวลา 1 ปี
257 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
258 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนลดเสี่ยงลดโรค อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
259 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการรถแมล์สายสุขภาพ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
260 การสร้างฐานข้อมูลเมตาจีโนมเพื่อคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งผลในการยับยั้งการเจริญของ Burkholderia pseudomallei
261 ผลทางคลินิกของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียงพลันที่เข้ารับการรักษาโดยระบบช่องทางด่วนของโรงพยาบาลสิชล
262 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
263 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
264 ลักษณะทางพันธุกรรมของ nuclear factor erythroid 2-related factor 2 และความสัมพันธ์กับมะเร็งทางเดินน้ำดี
265 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากการใช้ยา co-trimoxazole กับลักษณะทางพันธูกรรมของยีน HLA
266 ความชุก พฤติกรรม และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนักศึกษาหญิง สายอาชีวศึกษาที่คัดสรรแห่งหนึ่ง
267 การประเมินประสิทธิภาพของยาพราซิควอลเทลในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยตรวจหาดีเอ็นเอ และแอนติเจนในอุจจาระ
268 การแสดงลักษณะของ cystogenous glands ในระยะ cercariae ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
269 การรักษาโรคออทิซึมด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศรีษะ
270 ผลของสมุนไพรไทยต่อระบบประสาทส่วนกลางและฤทธิ์ต้านภาวะชักซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร pentylenetetrazole
271 ศักยภาพของสารสกัด Rhus javanica และ Rafflessia kerrii ในการต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด
272 บทบาทของ O-GlcNAcylation ในมะเร็งท่อน้ำดี
273 ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ Berberine ในมะเร็งท่อน้ำดี
274 ผลของโมโนโซเดียมกลูทาเมตต่อเซลล์ islets of Langerhans ของตับอ่อนในหนูแรท
275 การแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงและการยับยั้งวิถีฟอสฟาทิดิลอิโนซิทอล 3-ไคเนส ในมะเร็งท่อน้ำดี
276 อัตราการติดเชื้อและพัฒนาการของเมตาร์เซอคาเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverriniในปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus (Cyprinidae)
277 ประสิทธิผลของการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้มาตรการไม่พึ่งพิงยา ในนักเรียนจังหวัดนครพนม
278 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
279 การพัฒนาระบบเผ้าระวังเพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
280 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
281 ภาวะเอนโดทิเลียมทำงานผิดปกติ หลอดเลือดแข็ง และภาวะเครียดออกซิเดชันในคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
282 คุณลักษณะและกระบวนการของเอนไซม์จากแบคเทอริโอเฟจ ST79 ที่ทำลายเชื้อ Burkholderia pseudomallei
283 การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีจำกัดศัตรูพืชของเกษตรกร อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
284 การคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
285 ประสิทธิผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นวิทยากรชุมชน ในการลดความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย
286 การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง จังหวัดขอนแก่น
287 การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น
288 การศึกษาศักยภาพของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจในอาสาสมัครปกติวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
289 การค้นหาตัวบ่งชี้ในซีรัมโดยใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์เพื่อการวิฉิจฉัยเริ่มแรกและการป้องกันรักษาในโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี : การศึกษาจากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์
290 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ให้บริการทางเพศในการลดความต้องการใช้สารเสพติดบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
291 ประสิทธิผลการบำบัดสารระเหยในพื้นที่จังหวัดคัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
292 การพัฒนาตัวแบบการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม
293 การศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางชีววิทยาของดินที่พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธีเมตานีโนมิกส์
294 บทบาทของ NADP(H):quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ต่อการตอบสนองยาเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
295 การติดเชื้อร่วมกันของพยาธิใบไม้ในตับ
296 ผลของการใช้ Laser acupuncture และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "AP1" ในการบำบัดภาวะออทิสติก
297 การศึกษาผลการรักษาของการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านไทยและการทำฟาร์มาโคพังเจอร์ ต่อภาวะการเกิดพิษของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วยแอลกอฮอล์ในหนูขาว
298 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผงชูรส ตัวชี้วัดภาวะตับถูกทำลาย และอัตรการเกิดโรคไขมันจุตับในมนุษย์
299 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและต้านออกซิเดชันของเปปไทด์รำข้าวและเคอร์คูมินในรูปแบบการทดลองความดันเลือดสูงในหนูแรท
300 บทบาทของวิถีพรอสตาแกลนดินอี-2 ในมะเร็งท่อน้ำดีและการยับยั้งแบบมุ่งเป้า
301 การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2551
302 การประเมินนโยบายการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
303 หน้าที่ของโปรตีน HPV16 As-variant E2 และผลต่อปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน E2 และ E6
304 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อกลุ่ม Mycobacteria โดยวิธี multiplex and multistep real time PCR จากสิ่งส่งตรวจ
305 การศึกษาโปรตีนกลุ่ม Singnal transducer and transcription activator (STAT) ในมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกันและรักษา
306 การตอบสนองของแอนติบอดีต่อ nucleocapcid protein ของ influenza virus type A ที่แสดงออกในรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง
307 ความสามารถของ Bacteriophanges ในการทำเชื้อ Burkholderia pseudomallei แตก และผลต่อการสร้าง biofilm
308 การจำแนกชนิดหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและไพรเมอร์จำเพาะ
309 บทบาทของ CD44 และ isoforms ในกระบวนการดำเนินโรคของมะเร็งท่อน้ำดี
310 ผลของวิตามินซีและสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
311 การศึกษาบทบาทของ micorRNAs ในมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
312 ความสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ human papillomavirus (HPV) และโปรตีนผสมชนิด HPV16E2-p16INK4a ที่สร้างขึ้น
313 การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในหอยไข่ (Bithynia siamensis goniomphaloos) ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini.
314 อิทธิพลของโฮสต์กึ่งกลาง โฮสต์กักตุน และโฮสต์จำเพาะ ต่อโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร และ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini sensu lato) ในประเทศไทยและลาว
315 ฤทธิ์ของ tiliacorinine ต่อการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์เพราะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
316 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเตอร์ลิวคิน 6 และความหลากหลายของตัวรับอินเตอร์ลิวคิน 6 กับพยาธิวิทยาคลินิกของมะเร็งท่อน้ำดี
317 ข้อมูลการแสดงออกของจีนใน primary human keratinocytes ที่ถูกทำให้เป็นอมตะโดย human papillomavirus 16 Asian-variant E6
318 การศึกษาจีนที่สัมพันธ์กับการแพร่ลุกลามของมะเร็งน้ำดี
319 บทบาทของ Thymosin B10 ในกระบวนการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี
320 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง
321 ฤทธิ์ของสาร phenethyl isothiocyanate ในการต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
322 การพัฒนาวิธี Multiplex PCR และ SYBR Green real-time PCR สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและยีนที่ควบคุมการสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากอาหารและผู้ป่วย
323 การศึกษาหน้าที่ของยีน BPSL2024 ของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI โดยใช้หนูทดลอง
324 ผลของสารสกัดบริสุทธิ์จาก ต้นรงทองต่อการบุกรุกของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและกลไกในระดับโมเลกุล
325 การตรวจหาเชื้อในกลุ่ม MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX ในสิ่งตรวจโดยวิธี IMMUNOCHROMATOGRAPHIC ASSY (ICA) และ REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION
326 กลไกระดับโมเลกุลในการหยุดวัฎจักรของเซลล์ละการเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis โดยสาร rhinacanthin-C และสารสกัดบริสุทธิ์จากต้น Mallotus spodocarpus ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง ท่อน้ำดีของมนุษย์
327 กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ human papillomavirus ในมะเร็งปากมดลูก
328 การแสดงออกของอาร์เอ็นเอบ่งบอกระดับของรอยโรคปากมดลูก
329 ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ได้จากแลคโตเฟอร์รินและแลคโตเฟอร์รินไคเมอราต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เจริญแบบแพลงโทนิกและไบโอฟิล์ม
330 การพัฒนาการตรวจโดยวิธี multiplex PCR และการศึกษาคุณสมบัติของสารพิษและเอนไซม์บางชนิดที่ผลิตโดยเชื้อวิบริโอ คลอเลรี
331 กลไกการควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
332 การพัฒนา Pyrosequencing สำหรับตรวจความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้าน retrovirus 4 ชนิด (Nevirapine, Efavirenz, d4T, และ abacavir)
333 การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของเชื้อ burkholderia pseudomallei โดยใช้ข้อมูลจาก DNA microarray
334 การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของ Th17 cytokine ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini
335 การศึกษาแบบสุ่มเลือกเปรียบเทียบด้วยกลุ่มควบคุมถึงผลการใช้ยาทรานเอกซามิคแอซิดป้องกันการเกิดเลือดออกที่สมองในผู้ป่วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บทางสมอง
336 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่ดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
337 การค้นหา Molecular Signature ของมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เทคนิค Real-time PCR
338 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
339 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีหลังหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
340 Modified Singh index KKU.model ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
341 ความสามารถในการติดต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการตอบสนองของโฮสต์และพยาธิวิทยาของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กตระกูล Lecithodendriidae ในสัตว์ทดลอง
342 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
343 ผลของวิตามินซีต่อ eNOS expression และความยืดหยุ่นของหลอดเลือดในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม
344 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh (Hungarian) IUD ในสตรีไทย
345 การตรวจหาเชื้อ Human metapneumovirus ในเด็กที่มีปัญหาโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
346 การทำนายการเกิดภาวะหายใจลำบากของทารกแรกเกิดโดยการทดสอบ stable microbubble ของน้ำดูดจากกระเพาะอาหาร
347 การสำรวจความชุกของโรคหืด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถาม ISAAC (ระยะที่สาม)
348 การตรวจหาสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กระตุ้นสารก่อมะเร็ง arylamine N-acetyltransferase - 1 ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมนุษย์
349 ผลของ Trichloroethylene ต่อการขับถ่ายทางท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในหนูขาว
350 ความสามารถของปฏิกิริยา Arylamine N-acetylation ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
351 การแสดงออกของ Tiam 1 ในชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้ำดีโดยการย้อมความสัมพันธ์ทางคลินิก
352 การกำจัดสารประจุลบโดยตับในหนูขาวที่ได้รับสารตัวทำละลายออแกโนคลอลีน
353 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
354 การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
355 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสักเสบจากรังสีโดยการสวนด้วยว่านหางจระเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
356 คาร์โบไฮเดรทแอนติเจนจำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี
357 การวินิจฉัยโรค scrub typhus ในผู้ป่วยไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ : เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี dot blot immunoassay และ Weil-Felix test
358 การวิเคราะห์โปรตีนทั้งหมดของกล้ามเนื้อลาย และไตในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
359 สาเหตุของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
360 ปริมาณโพแทสเซียมและรูปแบบของโซเดียมโพแทสเซียม เอทีพีเอสไอโซไซม์ ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
361 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของจีนโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอส ในกล้ามเนื้อลายของผู้ป่วยที่พร่องโพแทสเซียม
362 การตรวจ Admission Test : การทดสอบทารกที่อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะเจ็บครรภ์
363 การศึกษาซิเตรทเมตาบอลิซิมในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
364 อาการและการแสดงทางผิวหนังของผู้ติดเชื้อ HIV คนไทย / การสำแดงโรคทางเยื่อบุและผิวหนังในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
365 การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของสารกดภูมิคุ้มกันในน้ำดีและซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับโฆจิโอฆาร์ซิโนมาร์
366 การตรวจวัดหา และแยกวินิจฉัย Wuchereria bancroftiและ Brugia malayiในยุงอย่างรวดเร็ว โดยวิธี Mutiplex real-time polymerase chain reaction และการวิเคราะห์ด้วย melting curve
367 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเชื้อหนอนพยาธิตัวจี๊ด
368 ผลกระทบต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini ) และข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาในหนูแฮมสเตอร์ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ O.viverrini
369 การตรวจประเมินภาวะเครียดออกซิเดชันและสภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
370 การตรวจวิเคราะห์หาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของเซลล์แมกโครเฟจในภาวะการอักเสบ
371 การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่เกิดจากการขาดสารกลูทาไทออน ในหนูไมซ์
372 ผลในการลดความดันโลหิตของสมุนไพรบางชนิดในหนูขาวที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง
373 การตรวจกรองฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสมุนไพรไทยในสัตว์ทดลองความดันโลหิตสูง
374 ผลของสารไตรเทอร์ปินอยด์จากต้นบัวบกต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะความดันเลือดสูงที่ชักนำโดยการยับยั้งการสังเคราะห์ในตริกออกไซด์
375 การศึกษาโพลิมอร์ฟิสึมของจีน PERB11.1 หรือ MHC class I chain-related gene A (MICA) in psoriasis patients
376 แอนติเอชแอลเอในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ : การทดสอบความเข้ากันได้ และ การตรวจหาแอนติบอดี
377 การศึกษายีน MHC haplotypes ในครอบครัวชายไทยอีสาน
378 การศึกษาชนิดของ platelet antigens ในชาวไทยอีสานด้วยเทคนิค PCR-SSP
379 แอนติเจน HLA class I ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
380 การตรวจหายีนที่ควบคุมแอนติเจน HLA-DR และ DQ ในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเทคนิค PCR-SSP
381 การตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ VII : C ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตและในไครโอปรีซีปิเตท
382 การใช้ Singh Index ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
383 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.ขอนแก่น (ระยะที่ 1)
384 โปรแกรมโครงสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
385 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพันคนชรา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (ระยะที่สอง)
386 ฤทธิ์ป้องกันความเครียดจากภาวะออกซิไดซ์ของผักพื้นบ้านในหลอดทดลองแบบต่างๆ
387 การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์
388 การศึกษาเปรียบเทียบ Farnsworth panel D-15 test และ Ishihara test ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยตาบอดสีแต่กำเนิดชนิด red-green deficiency
389 การรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีโอสิโนฟิล ด้วยสเตียรอยด์เป็นเวลา 1 สัปดาห์
390 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอบกอฮอล์
391 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Dexamethasone และ Methylprednisolone ในการรักษา Optic nerve injury
392 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ปริมาณสารทาร์เตรดและซ์เตรดในผลไม้ไทย : ทางเลือกที่อาจพัฒนาเพื่อนำมาใช้ควบคุมและป้องกันโรคนิ่วไตในอนาคต
394 การใช้ยาโบทุไลนุ่มท๊อกซินรักษาผู้ป่วยด้วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกในคนไทยศึกษาผลการลดขนาดยา
395 ผลการรักษาโรค Eosinophilic menigitis ที่เกิดจาก Angiostrongylus cantonensis ด้วยยา Albendazole การศึกษาด้วยวิธี Double blind placebo-controlled
396 ผลของเชื้อ Leptospira ชนิดก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ในการกระตุ้นการสร้าง proinflammatory cytokines ของ human monocyte cell line
397 ระบาดวิทยาและการควบคุมแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์ใหม่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
398 การศึกษาและประเมินผลตัวบ่งชี้มะเร็งจากการตรวจเลือดและชิ้นเนื้อส่งตรวจในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
399 การแยกและการตรวจวินิจฉัยเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกจากเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
400 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด GNATHOSTOMA SPINIGERUM เพื่อใช้วินิจฉัยดรคพยาธิตัวจี๊ดในคนไทย โดยวิธีทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลือวิทยา
401 การศึกษาภาวะการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และผู้ป่วยที่มีระเร็งท่อน้ำดีร่วมด้วย
402 การศึกษาผลการใช้ยา Compound Injection of Pethidine (Pethipro II) ในการเตรียมหัตถการ เจาะไขกระดูกในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
403 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปบีในมารดา และทารกแรกคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
404 การประเมินการทำหมันหญิงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
405 การศึกษาแยกกลุ่มโรคในผู้ป่วย DYSPEPSIA โดยอาศัยการสำคัญ อาการร่วมและอาการแสดง
406 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันในสตรีตั้งครรภ์ปกติและการฉีดวัคซีนป้องกันแก่สตรีที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในระยะหลังคลอด
407 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากขมิ้นชัน
408 อิทธพลของแอลกอฮอล์และกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อลายชนิดต่างๆ
409 ค่ามาตรฐานสมรรถภาพปอดของคนไทย
410 ค่าสัดส่วนของพลังงานเสียงที่ออกจมูกและปากของเด็กไทยปกติในจังหวัดขอนแก่น
411 โรคปอดบวมที่เกิดจากการติดเชื้อ นอกโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
412 ความเข้าใจและการพูดคำนามของนักเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
413 การผลิตและจำแนกชนิดของโมโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากสารขับถ่ายคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica
414 การพัฒนาวิธี latex agglutination ที่ใช้แอนติเจนจำเพาะของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica สำหรับวินิจฉันทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis)
415 การศึกษาเชื้อแยกชนิดของแอนติเจนของหนอนพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus โดยวิธี SDS-PAGE และ western blot
416 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีต่อพยาธิใบไม้ตับในระยะยาวภายหลังการรักษา
417 การศึกษาถึงความชุกชุมของแอนติบอดีย์ ต่อเชื้อ Toxoplasma ในประชากร จังหวัดขอนแก่น
418 การตรวจวัดระดับแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดในซีรั่มด้วยวิธี double-sandwich enzymeimmunoassay
419 คุณสมบัติของ humoral immune response ในโรค strongyloidiasis และการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
420 ผลการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในเด็ก
421 การศึกษาเชิงปริมาณของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในท่อทางเดินน้ำดีและไตจากการตรวจศพ
422 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี discdiffusion และการหา MIC
423 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน
424 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในเด็กไทยอายุ 18 เดือน
425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวโพด ข้าวกล่ำ บัวหลวง อัญชัน ขิง และ กรุงเขมา
426 แนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
427 โครงการสุขภาพดีของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
428 แนวทางการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรสูงวัย
429 การประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ชีวภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบท่อน้ำดีและตับในผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น