ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 10
2 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 9
3 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 8
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 7
5 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
6 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 6
7 ศรีสมพร ปรีเปรม 6
8 กรแก้ว จันทภาษา 6
9 ทิพาพร กาญจนราช 6
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
11 รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 5
12 เดชพล ปรีชากุล 5
13 นาถธิดา วีระปรียากูร 4
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
15 วราภรณ์ ภูตะลุน 4
16 วิบูลย์ วัฒนนามกุล 4
17 ชาญชัย จารุภาชน์ 4
18 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
19 นรินทร์ จันทร์ศรี 4
20 กนกวรรณ จารุกำจร 3
21 อรุณศรี ปรีเปรม 3
22 แคทรียา สุทธานุช 3
23 ฉันทนา อารมย์ดี 3
24 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3
25 สมชาย สุริยะไกร 3
26 ไพบูลย์ ดาวสดใส 3
27 สุพัตรา ปรศุพัฒนา 3
28 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
29 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2
30 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
31 ธีระ ฤทธิรอด 2
32 มณีรัตน์ เลย์ตัน 2
33 เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2
34 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
35 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
36 Nusaraporn Kessomboon 2
37 เชิดชัย สุนทรภาส 2
38 รักษวร ใจสะอาด 2
39 อาภรณี ไชยาคำ 1
40 พิไลพร วันพฤติ 1
41 วรรณา ศิริแสงตระกูล 1
42 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
43 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 1
44 ยุพาพร ปรีชากุล 1
45 ทองรู้ กอผจญ 1
46 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
47 ปัญจมา ชิณพร 1
48 จำปี วงศ์นาค 1
49 ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม 1
50 ปภัสสร ดรพันเมือง 1
51 สุภาวดี ดาวดี 1
52 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
53 ธิดารัตน์ แซ่ซือ 1
54 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
55 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
56 อัญชลี จิตรักนที 1
57 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
58 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
59 ปราโมทย์ มหคุณากร 1
60 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
61 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
62 นภภัค ใจภักดี 1
63 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
64 เอกพล ลิ้มพงษา 1
65 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 limw0002@kku.ac.th 1
67 สมชาย รัตนทองคำ 1
68 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
69 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
70 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
71 จินตนา จุลทัศน์ 1
72 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
73 พงศกร จันทะคุณ 1
74 พรพิมพา เพชรพรไพศาล 1
75 ธีรภัทร บุตรจันทร์ 1
76 เพ็ญนภา ศรีหริ่ง 1
77 ฐิติพร รองทอง 1
78 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
79 สุพัตรา ธีรัตฎ์มาตระกูล 1
80 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
81 จันทร์ประภา จำปาจันทร์ 1
82 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
83 โรงพยาบาลลำปาง 1
84 สุพัตรา บุตราช 1
85 ประณัฐพงศ์ กับกระโทก 1
86 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
87 ศิริอร โมทนะเทศ 1
88 เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์ 1
89 วรินดา รักพาณิชย์ 1
90 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 1
91 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 1
92 ศมน อนุตรชัชวาลย์ 1
93 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
94 วัชระ กาญจนกวินกุล 1
95 มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด 1
96 จอมใจ พีรพัฒนา 1
97 ธีรารัตน์ คูศรีรัตน์ 1
98 นฤมิตร อินทุยศ 1
99 กัลยา เบญพรม 1
100 นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์ 1
101 จิตติมา การินทร์ 1
102 เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 1
103 นุสรา คัทมาร 1
104 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
105 วิรัช เรืองศรีตระกูล 1
106 วิชิตศักดิ์ สุขโน 1
107 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
108 จิตปราณี วาศวิท 1
109 วารี แปงเครื่อง 1
110 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
111 นาฏศจี นวลแก้ว 1
112 พิชญานิน องค์ตระกูลอารี 1
113 นุศรา คันทะพรม 1
114 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
115 ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 1
116 ปรียาภรณ์ พลายมี 1
117 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
118 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
119 ขวัญหทัย จันพิมพ์ 1
120 วัลลภา ไชยปัญญา 1
121 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
122 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
123 ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี 1
124 ศรีสุดา งวงช้าง 1
125 ปรารถนา พรหมสาขาณสกลนคร 1
126 จุติยาภรณ์ วงษ์นาม 1
127 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
128 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
129 ศศิวิมล ทองพั้ว 1
130 ชลธิป พงศ์สกุล 1
131 ปริศนา วงศ์ผาคุณ 1
132 สมใจ ผ่านภูวงษ์ 1
133 ทวี ศิริวงศ์ 1
134 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
135 ภัทริศ ติลกเลิศ 1
136 นทพร ชัยพิชิต 1
137 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
138 วัชราภรณ์ ประโยชน์มี 1
139 ศศิโสม วัยทอง 1
140 Ruksaworn Chai-saard 1
141 กาญจน์สิตา โกธีรวัฒนานนท์ 1
142 ฐานิษ โฉลกพันธ์รัตน์ 1
143 ณัฐวุฒิ สมขาว 1
144 Wannee Chaichalermpong 1
145 ณรงค์ พันหอม 1
146 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
147 ชลธิรา กาวี 1
148 ญานิศา บุญวัชรพันธ์ 1
149 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
150 สุณี เลิศสินอุดม 1
151 ภัทราพร กิจเกตุ 1
152 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
153 กิติยา บุญยู้ 1
154 โชติรส ละอองบัว 1
155 จักรพันธ์ โคมัยกุล 1
156 กรวิทย์ อยู่สกุล 1
157 ทิพย์อาภา โสภณ 1
158 กัญญาภัค พละสินธุ์ 1
159 Sripen Tantivess 1
160 Chotiros Laongbua 1
161 ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช 1
162 ทินกร เหล่าออง 1
163 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
164 ธฤตา กิติศรีปัญญา 1
165 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
166 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
167 ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง 1
168 ศิริพา อุดมอักษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 4
4 2551 5
5 2549 1
6 2547 5
7 2546 1
8 543 209
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC)
3 ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยาของประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
4 ประสิทธิผลการให้ยา Olanzapine ในการรักษาการคลื่นไส้อาเจียนชนิด breakthrough สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
5 คุณลักษณะของไวรัสนิวคลาสเซิลโดยวิธีเจลอิเล็กโทรซีส
6 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว
7 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีตรวจวัด free phenytoin ใน plasma และ serum ของมนุษย์โดยวิธี high-performance
ปี พ.ศ. 2551
8 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์
9 การสร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 616 318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2
10 ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย
11 การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
12 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
ปี พ.ศ. 2547
14 การวิเคราะห์น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยแกสโดครมาโตกราฟี
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเภสัชกรประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน
16 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
17 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
18 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
19 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผ่านของเมลาโทนินและแอนโทไซยานินจากเจลในช่องปาก
21 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่บรรจุในไนโอโซมและนำส่งทางจมูก
22 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์เวชสำอางของสารสกัดปลีกกล้วยน้ำว้า
23 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
24 วิธีสเปกโทรโฟโทเมตริกสำหรับการวิเคราะห์นอร์ฟลอกซาซินโดยใช้รีเอเจนต์อย่างง่าย
25 โครมีนและไอโซฟลาโวนอยด์จากการเพาะเลี้ยงรากลอยและเซลล์แขวนลอยกวาวเครือขาว
26 ประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์อีลาสเตสของสารสกัดเดี่ยวและผสมของเปลือกรากหม่อนและรากบัวหลวง
27 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันเมล็ดมะแตกกับการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
28 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมทอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-1,2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน
29 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเกาหลีของนักศึกษาเพศหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 แผนธุรกิจของสปาแอนด์เฮลธ์เซนเตอร์
31 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านจุลชีพของสารสกัดจากต้นอดและการพัฒนาตำรับ
32 การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมภาวะอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
33 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
34 แชมพูปรับสภาพเส้นผมจากนมแพะ
35 การประเมินโครงการการผลิตสมุนไพรในโรงพยาบาลเสลภูมิ
36 การทดสอบคุณภาพและความคงสภาพของเมลาโทนินแคปซูลและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
37 เภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในระบบนำส่งทางจมูก
38 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
39 การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย
40 การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซมโซโตโครมพี450 ที่เกี่ยวข้อง
41 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์นานด้วยวิธีออพติไมเซชัน
42 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารเอเซียติโคไซด์และมาเดคาสโซไซด์และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพของบัวบก
43 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเภสัชกรโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 การศึกษาผลของการนวดตนเองและฤาษีดัดตนต่อการใช้ยาแก้ปวด : กรณีศึกษาบ้านโคกสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
45 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
46 การศึกษาระดับเอนไซม์ Cholinesterase (ChE) ในเกษตรกร
47 ความเห็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามครบวงจรของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48 การพัฒนาเจลย้อมผิวจากกระเจี๊ยบแดงและอัญชัน
49 การพัฒนาครีมปรับสภาพเส้นผมจากหมากเม่า (Antidema velutinosum Blume) และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อปอยผมทางประสาทสัมผัส
50 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา 2 จังหวัด
51 การพัฒนาระบบตัวพาอนุภาคนาโนสำหรับสารสกัดกิ่งมะขามป้อม
52 การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังและการซึมผ่านของสารสกัดจากธรรมชาติ
53 การเตรียมและประเมินยาเม็ดเมทริกซ์บรรจุสารประกอบเชิงซ้อนนิโคติน-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อนำส่งทางกระพุ้งแก้ม
54 การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
55 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
56 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
57 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
58 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
59 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโครมพี 450 1 เอ 1
60 การกระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ และฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis)
61 การจัดการบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอำเภอกันทรลักษ์
62 การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง
63 ผลการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ร่วมกับสุคนธบำบัดต่อความปวดของกล้ามเนื้อบ่าไหล่ในผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
64 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเวชสำอางของสารสกัดจากใบและฝักมะรุม
65 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่โดยใช้พฤติกรรมการบำบัดร่วมกับยา : การวิจัยเชิงคุณภาพ
66 การตั้งตำรับโลชั่นผสมว่านนางคำและผลต่อสีผิว และการประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร
67 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโยคะขณะตั้งครรภ์ของกลุ่มตัวอย่างหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
68 การศึกษาปัจจัยทำนายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทรายมูล
69 การพัฒนาสูตรตำรับขัดผิวผสมกากงาดำ
70 การพัฒนาและการศึกษาความคงตัวของยาเม็ดโซเดียมวาลโปรเอทในรูปแบบเคลือบเอนเทอริค
71 น้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพในการชะลอความแก่และระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพ
72 การศึกษาประสิทธิภาพและผลลดการอักเสบของครีมจากสารสกัดกระชายดำในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
73 การพัฒนาซีเรียลข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพและทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
74 ครีมหมักผมจากสารสกัดหมากเม่า (Antedesma valutinosum Blume) และประสิทธิภาพครีมหมักต่อปอยผม
75 การหาปริมาณสารสำคัญในแก่นตะวันสายพันธุ์#2
76 ความเห็นต่อรูปร่างของตนเองและแนวทางที่เลือกใช้เพื่อให้ได้รูปร่างในอุดมคติของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 การพัฒนาสูตรตำรับครีมสครับจากกากว่านนางคำและประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้า
78 ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับน้ำมันอโรมาต่อการลดลงของเซลลูไลท์
79 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
80 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
81 พฤติกรรมการล้างมือหลังใช้ห้องส้วมของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
82 ผลของการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดต่อการลดความเครียด และเพิ่มความจำ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
83 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
84 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล
85 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
86 การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดฉีด อิมิพีเนม/ซิลาสตาตินเมโรพีเนม เซโฟเพอราโซน/ซัลแบคเทมพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบคแทมเลโวฟล๊อกซาซินชนิดฉีดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย
87 ความเป็นวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88 การเปรียบเทียบการสุ่มงานในลักษณะการรายงานผลด้วยตนเองและลักษณะการสังเกตโดยตรงในการศึกษาสัดส่วนเวลาในการปฏิบัติงานของเภสัชกรงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น
89 การศึกษาผลในการปรับระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลจากเส้นใย Lentinus polychrous
90 สารประกอบทุติยภูมิจากรากลอยเพาะเลี้ยงของต้นกวาวเครือขาวและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิคอีไลซ่า
91 การใช้ยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเขตเมือง
92 การประเมินผลระบบอิเลคโทรนิคอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
93 คุณภาพการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลขุขันธ์
94 การรับรู้และการป้องกันตนเองจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้มีประวัติเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รุนแรงในโรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
95 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
96 การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย กรณีศึกษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
97 ผลของเมลาโทนินต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่าตัดไม่ได้
98 การใช้สารประกอบเชิงซ้อนโพรพราโนลอล-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเป็นแหล่งกักเก็บยาในยาเม็ดเมทริกซ์ปลดปล่อยแบบดัดแปร
99 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
100 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์การผสมกันเพื่อเพิ่มความไวหรือเสริมกันของยาต้านมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชในเซลล์ไลน์มะเร็ง
101 ข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร "โกษฐ์ก้านพร้าว โกษฐ์กระดูก และโกษฐ์พุงปลา"
102 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม
103 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา
104 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในหนูไมซ์
105 ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยรูปแบบพีเอเอสฉบับปรับปรุงโดยเภสัชกรชุมชน
106 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ดัชนีความเสียงต่อเบาหวานของไทยเพื่อการคัดกรองกลุ่มอาการทางเมตะบอลิก
107 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ "เครื่องสำอางอันตราย" ของวัยรุ่นหญิง จังหวัดอุบลราชธานี
108 การประเมินโครงการร้านยาคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมให้บริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
109 กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อป้องกันและลดการเกิดการแพ้ยา
110 การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของดิจ๊อกซินเพื่อกำหนดขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยไทย
111 การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติของแร่ธาตุและกระดูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
112 การพัฒนาเกลือขัดผิวที่เตรียมจากเกลือทะเล
113 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
114 ประสิทธิภาพของการพันร้อนสลับเย็นเปรียบเทียบกับการพันธรรมดาร่วมกับครีมกาแฟและการนวดในการบรรเทาอาการเซลลูไลท์
115 การพัฒนาตำรับครีมบำรุงผิวจากน้ำมันกระเพราและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
116 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
117 ศักยภาพของน้ำมันกานพลูในการต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองและปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกักน้ำมันกานพลูในอนุภาคไขมันแข็ง
118 ผลการนวดแผนไทยที่มีต่อความเครียด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและสัญญาณชีพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
119 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าและเส้นผมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
120 ความเป็นไปได้ของการลงทุนเปิดร้านซุปเปอร์ซาลอน แอนด์บิวตี้สปาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
121 ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาฝ้ากับความพึงพอใจของหญิงไทยที่ได้รับการรักษาด้วย Fractional Photothermolysis SR 1500 NM.ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
122 ผลของครีมพอกผสมสารสกัดจากหอมหัวใหญ่และชานอ้อยต่อแผลเป็นจากการไหม้
123 การพัฒนาไอศกรีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัคร
124 ข้อกำหนดมาตรฐานเครื่องยาสมุนไพรจันทน์แดง จันทน์ขาว และจันทน์ผา
125 ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคอ้วน และพฤติกรรมในการควบคุมและลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 ข้อกำหนดคุณภาพของสมุนไพรในพิกัดเบญจโกษฐ์
127 การพัฒนายาเม็ดด้วยระบบนำส่งแบบมาทริกซ์เพื่อส่งยาทางปากสู่ลำไส้ใหญ่
128 การศึกษาอนุกรมวิธานและเชิงโมเลกุลของพืชสมุนไพรสกุลว่านมหาหงส์ (วงศ์ขิง) ในประเทศไทย
129 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซิน
130 การพัฒนาสูตรตำรับแผ่นฟิล์มปิดสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด
131 การพัฒนาและการประเมินตำรับเจลสารสกัดชาเขียว
132 การพัฒนาตำรับเจลเซอริซินเพื่อลดความหมองคล้ำของผิว
133 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
134 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหยทีทรี
135 ผลของไขที่มีต่อคุณลักษณะของเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้ม
136 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากสารสกัดผลส้าน
137 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
138 การพัฒนาแผ่นทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินท์
139 การพัฒนาตำรับเจลผสมน้ำมันไพลและสารสกัดพริกสำหรับใช้เฉพาะที่ : การเพิ่มการละลายของตำรับและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
140 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่ใช้ร่วมกับปลายข้าวเจ้าสำหรับถุงประคบร้อนและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
141 คุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟร่วมกับกรดอะซิติก
142 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อความเป็นพิษต่อเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด HepG2 และ Chang liver
143 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาตนเองของประชาชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
144 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
145 ทัศนคติและประสบการณ์ต่อการทำงานวิจัยของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
146 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม
147 การจัดการและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด
148 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
149 กลยุทธ์ทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในร้านขายยาแผนปัจจุบันเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
150 การศึกษาบทบาทและความพร้อมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยในชุมชนของ อสม.เทศบาลนครขอนแก่น
151 ความหมายและเหตุผลการใช้ยาชุดของชาวบ้านในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลจานาลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
152 การประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด
153 การศึกษาผลการดำเนินงานอาหารสะอาดรสชาดอร่อยของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลตระการพืชผล ตามภาระกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
154 การรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของผู้จำหน่ายในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
155 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และความเข้าใจเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า
156 สถานการณ์การโฆษณายาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
157 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมโรคไม่ได้โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
158 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยภูมิ
159 การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
160 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืดและบุคลากรทางการแพทย์
161 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงจากเมล็ดและเปลือกองุ่น
162 การศึกษาสัดส่วนของฟอสโฟไลปิดต่อการกักเก็บสารสกัดเปลือกมังคุดในไลโปโซมที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
163 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแป้งถั่วเขียวผสมสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดเปลือกผลทับทิม และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans
164 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ด
165 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสเปรย์บรรเทาอาการเซลลูไลท์
166 ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
167 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ L6 myotubes และ 3T3-L1 adipoeytes จากสารสกัดผักพื้นบ้าน
168 การพัฒนาเจลที่มีสารละลายของสารสกัดแก่นฝางสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว
169 ความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อข้อมูลยาที่ได้รับจากร้านยา
170 การพัฒนาตำรับและการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สครับที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดเกสรผึ้ง
171 การใช้สารเมือกจากผลส้านเป็นสารยึดเกาะในยาเม็ดที่เตรียมโดยวิธีแกรนูลเปียก
172 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอีไลซ่าเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณมัลเบอร์โรไซด์เอและศึกษาผลของสารกระตุ้นต่อการสร้างสารมัลเบอร์โรไซด์เอในรากเพาะเลี้ยงและเซลล์แขวนลอยต้นหม่อน
173 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของเมลาโทนินและอนุพันธ์
174 การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการใช้ด่างในแอลกอฮอล์เพื่อเคลือบเม็ดยา
175 ผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารไดเซนทรีนจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบอระเพ็ดพุงช้างและพอระเพ็ดยางแดง
176 ศักยภาพของเบอเบอรินจากสมุนไพรแห้มต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูเม้าส์ที่ถูกชักนำภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 และวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูเมาส์
177 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย
178 การประเมินผลของสาร Bisphenol A ต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในหนูรุ่นลูก
179 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อหาปริมาณสารไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาว
180 การพัฒนาแผ่นแปะทางผิวหนังของสารสกัดหยาบกระชายดำเพื่อนำส่งทางผิวหนัง
181 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์และยาเพื่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานโดยตรง และการประยุกต์ใช้ในการค้นหาและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม STATINS
182 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม DMARDs โดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานโดยตรง เปรียบเทียบกับการบริบาลเภสัชกรรมแบบปกติ
183 ผลของพริกต่อความเครียดออกซิเดชั่นไขมันในเลือด และระบบประสาทอัตโนมัติในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีระดับไขมันในเลือดชายขอบ
184 การประเมินความคงตัวและการซึมผ่านผิวหนังของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไพล
185 ผลโดยตรงและโดยอ้อมในการต้านมะเร็งของเมลาโทนินต่อเซลล์มะเร็งปอด
186 การประเมินข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
187 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเพรียงหัวหอมไทย Ecteinascidia thurstoni
188 ฤทธิ์ปกป้องสมองของกวาวเครือขาวต่อการเรียนรู้และความซึมเศร้าในหนูไมซ์ที่ตัดรังไข่
189 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
190 การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงรอยต่อการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยใช้กระบวนการสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : กรณีศึกษาสะสมผู้ป่วยเบาหวานในตึกอายุรกรรมชาย
191 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเกษตรกรปลูกผักเพื่อใช้ประเมินรายรับรายจ่ายทางการเกษตรด้วยตนเอง
192 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ไหญ่และทวารหนัก กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
193 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัคซีนทางเลือกของผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
194 ความสุขของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
195 โปรแกรมส่งเสริมการรับประทานแคลเซียมสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนและแนวคิดผลิตภัณฑ์ผักแคลเซียมสูง
196 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีและการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอัลคาลอยด์เฮบตาฟิลลีนและ 7-เมทท๊อกซี่เฮบตาฟิลลีนจากต้นส่องฟ้า
197 ฤทธิ์ของ nordentatin และอนุพันธ์ต่อภาวะการเรียนรู้และความจำบกพร่อง
198 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพรำอ่อนข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองก่ำเกลี้ยง
199 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
200 สเปกโทรโฟโตเมตริกสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเตตราไซคลินในเภสัชภัณฑ์โดยใช้รีเอเจนต์เคมีสีเขียว
201 การเตรียมอนุภาคนาโนและการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของโปรตีนไหมเซริซิน
202 การศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยาในหลอดทดลองเบื้องต้นของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง
203 ผลของการกำจัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดชาเขียวต่อความพึงพอใจเจลสารสกัดชาเขียว
204 พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับของนักเรียนหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
205 การศึกษาคุณภาพชีวิตในแง่ของอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B-cell non-Hodgkin's lymphoma
206 การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มผสมควอเทอร์นารีพอลิเมธาคริเลต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตสำหรับยาเม็ดปลดปล่อยแบบดัดแปร
207 การศึกษาฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย
208 คุณค่าของเภสัชกร : โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก
209 การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาโดยวิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : กรณีศึกษาสะสมในผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านและนัดรับยาต่อเนื่อง
210 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของไมโครพาร์ติเคิลยา-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อนำส่งยา
211 การศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยา Targeted Therapy ในการรักษาโรคมะเร็ง
212 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
213 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพิกัดด่าง 6
214 พฤติกรรมการซื้อยาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาที่มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงของผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ
215 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และความพึงพอใจในชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
216 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
217 การรับรู้ของเภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อคุณลักษณะงานและผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
218 การศึกษาระบบการจัดหาเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเขาวง ด้วยตัวแบบปริมาณสั่งซื้อประหยัดสุด
219 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการจัดการโลจิสติกส์
220 ความรู้ ทัศนคติ ความตั้งใจที่จะรายงานและเหตุผลที่ไม่รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
221 ลิงขายยา : ส่งเสริมการขายยาในชุมชน
222 การศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
223 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิลโลมา ผ่านสื่อในประเทศไทย
224 การรับรู้และการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายอาหารสดในตลาดคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
225 ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ
226 การวิเคราะห์ปริมาณและเนื้อหาของข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนิตยสารยอดนิยมสำหรับผู้หญิงในประเทศไทย
227 กลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านขายยา
228 การศึกษาพิษก่อการกลายพันธุ์ที่พบในอาหารที่นิยมบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น