ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 10
2 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 9
3 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 9
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
5 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 7
6 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 6
7 ศรีสมพร ปรีเปรม 6
8 กรแก้ว จันทภาษา 6
9 ทิพาพร กาญจนราช 6
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 5
11 รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 5
12 เดชพล ปรีชากุล 5
13 นาถธิดา วีระปรียากูร 4
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
15 วราภรณ์ ภูตะลุน 4
16 วิบูลย์ วัฒนนามกุล 4
17 ชาญชัย จารุภาชน์ 4
18 ชยันต์ พิเชียรสุนทร 4
19 นรินทร์ จันทร์ศรี 4
20 กนกวรรณ จารุกำจร 3
21 อรุณศรี ปรีเปรม 3
22 แคทรียา สุทธานุช 3
23 ฉันทนา อารมย์ดี 3
24 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3
25 สมชาย สุริยะไกร 3
26 ไพบูลย์ ดาวสดใส 3
27 สุพัตรา ปรศุพัฒนา 3
28 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2
29 มณีรัตน์ เลย์ตัน 2
30 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
31 วิวรรธน์ อัครวิเชียร 2
32 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
33 เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2
34 ธีระ ฤทธิรอด 2
35 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
36 รักษวร ใจสะอาด 2
37 Nusaraporn Kessomboon 2
38 Wannee Chaichalermpong 2
39 เชิดชัย สุนทรภาส 2
40 จำปี วงศ์นาค 1
41 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
42 ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม 1
43 ปัญจมา ชิณพร 1
44 นุสรา คัทมาร 1
45 ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี 1
46 ศมน อนุตรชัชวาลย์ 1
47 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 1
48 มนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด 1
49 จอมใจ พีรพัฒนา 1
50 วรินดา รักพาณิชย์ 1
51 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 1
52 วัชระ กาญจนกวินกุล 1
53 ปภัสสร ดรพันเมือง 1
54 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
55 ธิดารัตน์ แซ่ซือ 1
56 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
58 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
59 เอกพล ลิ้มพงษา 1
60 จิตติมา การินทร์ 1
61 limw0002@kku.ac.th 1
62 นฤมล เจริญศิริพรกุล 1
63 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
64 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 1
65 สุภาวดี ดาวดี 1
66 พิไลพร วันพฤติ 1
67 อาภรณี ไชยาคำ 1
68 ยุพาพร ปรีชากุล 1
69 วรรณา ศิริแสงตระกูล 1
70 ทองรู้ กอผจญ 1
71 โรงพยาบาลลำปาง 1
72 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
73 จุติยาภรณ์ วงษ์นาม 1
74 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
75 จันทร์ประภา จำปาจันทร์ 1
76 สมชาย รัตนทองคำ 1
77 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
78 สุพัตรา บุตราช 1
79 ปรารถนา พรหมสาขาณสกลนคร 1
80 ศรีสุดา งวงช้าง 1
81 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
82 ภัทริศ ติลกเลิศ 1
83 ศศิวิมล ทองพั้ว 1
84 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
85 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
86 ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี 1
87 ประณัฐพงศ์ กับกระโทก 1
88 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
89 เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์ 1
90 ศิริอร โมทนะเทศ 1
91 นฤมิตร อินทุยศ 1
92 ธีรารัตน์ คูศรีรัตน์ 1
93 นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์ 1
94 กัลยา เบญพรม 1
95 ฐิติพร รองทอง 1
96 จินตนา จุลทัศน์ 1
97 พรพิมพา เพชรพรไพศาล 1
98 สุพัตรา ธีรัตฎ์มาตระกูล 1
99 พงศกร จันทะคุณ 1
100 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
101 เพ็ญนภา ศรีหริ่ง 1
102 ธีรภัทร บุตรจันทร์ 1
103 เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 1
104 วัชราภรณ์ ประโยชน์มี 1
105 ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 1
106 นทพร ชัยพิชิต 1
107 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
108 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
109 ปรียาภรณ์ พลายมี 1
110 ขวัญหทัย จันพิมพ์ 1
111 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
112 กัญญาภัค พละสินธุ์ 1
113 Sripen Tantivess 1
114 Chotiros Laongbua 1
115 ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช 1
116 จักรพันธ์ โคมัยกุล 1
117 โชติรส ละอองบัว 1
118 ทิพย์อาภา โสภณ 1
119 กรวิทย์ อยู่สกุล 1
120 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
121 นุศรา คันทะพรม 1
122 ชลธิป พงศ์สกุล 1
123 ปริศนา วงศ์ผาคุณ 1
124 สมใจ ผ่านภูวงษ์ 1
125 ทวี ศิริวงศ์ 1
126 นาฏศจี นวลแก้ว 1
127 วิรัช เรืองศรีตระกูล 1
128 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
129 วัลลภา ไชยปัญญา 1
130 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
131 พิชญานิน องค์ตระกูลอารี 1
132 วิชิตศักดิ์ สุขโน 1
133 จิตปราณี วาศวิท 1
134 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
135 วารี แปงเครื่อง 1
136 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
137 ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง 1
138 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
139 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
140 ศิริพา อุดมอักษร 1
141 ชลธิรา กาวี 1
142 ญานิศา บุญวัชรพันธ์ 1
143 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
144 ปราโมทย์ มหคุณากร 1
145 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
146 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
147 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
148 นภภัค ใจภักดี 1
149 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
150 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
151 อัญชลี จิตรักนที 1
152 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
153 ภัทราพร กิจเกตุ 1
154 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
155 กิติยา บุญยู้ 1
156 ทินกร เหล่าออง 1
157 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
158 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
159 ธฤตา กิติศรีปัญญา 1
160 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
161 ฐานิษ โฉลกพันธ์รัตน์ 1
162 ณรงค์ พันหอม 1
163 สุณี เลิศสินอุดม 1
164 ศศิโสม วัยทอง 1
165 Ruksaworn Chai-saard 1
166 ณัฐวุฒิ สมขาว 1
167 กาญจน์สิตา โกธีรวัฒนานนท์ 1
168 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 4
3 2551 3
4 2547 2
5 543 219
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC)
ปี พ.ศ. 2552
2 ประสิทธิผลการให้ยา Olanzapine ในการรักษาการคลื่นไส้อาเจียนชนิด breakthrough สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
3 คุณลักษณะของไวรัสนิวคลาสเซิลโดยวิธีเจลอิเล็กโทรซีส
4 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว
5 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีตรวจวัด free phenytoin ใน plasma และ serum ของมนุษย์โดยวิธี high-performance
ปี พ.ศ. 2551
6 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์
7 การสร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 616 318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2
8 ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย
ปี พ.ศ. 2547
9 การวิเคราะห์น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยแกสโดครมาโตกราฟี
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเภสัชกรประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผ่านของเมลาโทนินและแอนโทไซยานินจากเจลในช่องปาก
12 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่บรรจุในไนโอโซมและนำส่งทางจมูก
13 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์เวชสำอางของสารสกัดปลีกกล้วยน้ำว้า
14 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
15 วิธีสเปกโทรโฟโทเมตริกสำหรับการวิเคราะห์นอร์ฟลอกซาซินโดยใช้รีเอเจนต์อย่างง่าย
16 โครมีนและไอโซฟลาโวนอยด์จากการเพาะเลี้ยงรากลอยและเซลล์แขวนลอยกวาวเครือขาว
17 ประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์อีลาสเตสของสารสกัดเดี่ยวและผสมของเปลือกรากหม่อนและรากบัวหลวง
18 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันเมล็ดมะแตกกับการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
19 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมทอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-1,2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน
20 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเกาหลีของนักศึกษาเพศหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 แผนธุรกิจของสปาแอนด์เฮลธ์เซนเตอร์
22 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านจุลชีพของสารสกัดจากต้นอดและการพัฒนาตำรับ
23 การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมภาวะอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
24 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
25 แชมพูปรับสภาพเส้นผมจากนมแพะ
26 การประเมินโครงการการผลิตสมุนไพรในโรงพยาบาลเสลภูมิ
27 การทดสอบคุณภาพและความคงสภาพของเมลาโทนินแคปซูลและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
28 เภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในระบบนำส่งทางจมูก
29 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
30 การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย
31 การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซมโซโตโครมพี450 ที่เกี่ยวข้อง
32 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเมโทรนิดาโซลออกฤทธิ์นานด้วยวิธีออพติไมเซชัน
33 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารเอเซียติโคไซด์และมาเดคาสโซไซด์และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพของบัวบก
34 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเภสัชกรโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การศึกษาผลของการนวดตนเองและฤาษีดัดตนต่อการใช้ยาแก้ปวด : กรณีศึกษาบ้านโคกสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
36 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37 การศึกษาระดับเอนไซม์ Cholinesterase (ChE) ในเกษตรกร
38 ความเห็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกความงามครบวงจรของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
39 การพัฒนาเจลย้อมผิวจากกระเจี๊ยบแดงและอัญชัน
40 การพัฒนาครีมปรับสภาพเส้นผมจากหมากเม่า (Antidema velutinosum Blume) และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อปอยผมทางประสาทสัมผัส
41 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา 2 จังหวัด
42 การพัฒนาระบบตัวพาอนุภาคนาโนสำหรับสารสกัดกิ่งมะขามป้อม
43 การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังและการซึมผ่านของสารสกัดจากธรรมชาติ
44 การเตรียมและประเมินยาเม็ดเมทริกซ์บรรจุสารประกอบเชิงซ้อนนิโคติน-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อนำส่งทางกระพุ้งแก้ม
45 การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
46 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
47 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
48 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
49 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
50 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโครมพี 450 1 เอ 1
51 การกระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ และฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis)
52 การจัดการบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอำเภอกันทรลักษ์
53 การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง
54 ผลการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ร่วมกับสุคนธบำบัดต่อความปวดของกล้ามเนื้อบ่าไหล่ในผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
55 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเวชสำอางของสารสกัดจากใบและฝักมะรุม
56 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่โดยใช้พฤติกรรมการบำบัดร่วมกับยา : การวิจัยเชิงคุณภาพ
57 การตั้งตำรับโลชั่นผสมว่านนางคำและผลต่อสีผิว และการประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร
58 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโยคะขณะตั้งครรภ์ของกลุ่มตัวอย่างหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
59 การศึกษาปัจจัยทำนายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทรายมูล
60 การพัฒนาสูตรตำรับขัดผิวผสมกากงาดำ
61 การพัฒนาและการศึกษาความคงตัวของยาเม็ดโซเดียมวาลโปรเอทในรูปแบบเคลือบเอนเทอริค
62 น้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพในการชะลอความแก่และระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพ
63 การศึกษาประสิทธิภาพและผลลดการอักเสบของครีมจากสารสกัดกระชายดำในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
64 การพัฒนาซีเรียลข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพและทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
65 ครีมหมักผมจากสารสกัดหมากเม่า (Antedesma valutinosum Blume) และประสิทธิภาพครีมหมักต่อปอยผม
66 การหาปริมาณสารสำคัญในแก่นตะวันสายพันธุ์#2
67 ความเห็นต่อรูปร่างของตนเองและแนวทางที่เลือกใช้เพื่อให้ได้รูปร่างในอุดมคติของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 การพัฒนาสูตรตำรับครีมสครับจากกากว่านนางคำและประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้า
69 ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับน้ำมันอโรมาต่อการลดลงของเซลลูไลท์
70 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
71 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
72 พฤติกรรมการล้างมือหลังใช้ห้องส้วมของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
73 ผลของการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดต่อการลดความเครียด และเพิ่มความจำ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
74 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
75 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล
76 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
77 การประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดฉีด อิมิพีเนม/ซิลาสตาตินเมโรพีเนม เซโฟเพอราโซน/ซัลแบคเทมพิเพอราซิลลิน/ทาโซแบคแทมเลโวฟล๊อกซาซินชนิดฉีดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย
78 ความเป็นวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
79 การเปรียบเทียบการสุ่มงานในลักษณะการรายงานผลด้วยตนเองและลักษณะการสังเกตโดยตรงในการศึกษาสัดส่วนเวลาในการปฏิบัติงานของเภสัชกรงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น
80 การศึกษาผลในการปรับระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลจากเส้นใย Lentinus polychrous
81 สารประกอบทุติยภูมิจากรากลอยเพาะเลี้ยงของต้นกวาวเครือขาวและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิคอีไลซ่า
82 การใช้ยาในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเขตเมือง
83 การประเมินผลระบบอิเลคโทรนิคอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยควรได้รับอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
84 คุณภาพการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลขุขันธ์
85 การรับรู้และการป้องกันตนเองจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้มีประวัติเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รุนแรงในโรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
86 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
87 การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย กรณีศึกษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
88 ผลของเมลาโทนินต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่าตัดไม่ได้
89 การใช้สารประกอบเชิงซ้อนโพรพราโนลอล-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเป็นแหล่งกักเก็บยาในยาเม็ดเมทริกซ์ปลดปล่อยแบบดัดแปร
90 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ
91 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์การผสมกันเพื่อเพิ่มความไวหรือเสริมกันของยาต้านมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชในเซลล์ไลน์มะเร็ง
92 ข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร "โกษฐ์ก้านพร้าว โกษฐ์กระดูก และโกษฐ์พุงปลา"
93 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม
94 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา
95 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในหนูไมซ์
96 ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยรูปแบบพีเอเอสฉบับปรับปรุงโดยเภสัชกรชุมชน
97 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ดัชนีความเสียงต่อเบาหวานของไทยเพื่อการคัดกรองกลุ่มอาการทางเมตะบอลิก
98 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ "เครื่องสำอางอันตราย" ของวัยรุ่นหญิง จังหวัดอุบลราชธานี
99 การประเมินโครงการร้านยาคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมให้บริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
100 กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อป้องกันและลดการเกิดการแพ้ยา
101 การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของดิจ๊อกซินเพื่อกำหนดขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยไทย
102 การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติของแร่ธาตุและกระดูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
103 การพัฒนาเกลือขัดผิวที่เตรียมจากเกลือทะเล
104 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
105 ประสิทธิภาพของการพันร้อนสลับเย็นเปรียบเทียบกับการพันธรรมดาร่วมกับครีมกาแฟและการนวดในการบรรเทาอาการเซลลูไลท์
106 การพัฒนาตำรับครีมบำรุงผิวจากน้ำมันกระเพราและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
107 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
108 ศักยภาพของน้ำมันกานพลูในการต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองและปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกักน้ำมันกานพลูในอนุภาคไขมันแข็ง
109 ผลการนวดแผนไทยที่มีต่อความเครียด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและสัญญาณชีพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
110 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าและเส้นผมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
111 ความเป็นไปได้ของการลงทุนเปิดร้านซุปเปอร์ซาลอน แอนด์บิวตี้สปาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
112 ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาฝ้ากับความพึงพอใจของหญิงไทยที่ได้รับการรักษาด้วย Fractional Photothermolysis SR 1500 NM.ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
113 ผลของครีมพอกผสมสารสกัดจากหอมหัวใหญ่และชานอ้อยต่อแผลเป็นจากการไหม้
114 การพัฒนาไอศกรีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัคร
115 ข้อกำหนดมาตรฐานเครื่องยาสมุนไพรจันทน์แดง จันทน์ขาว และจันทน์ผา
116 ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคอ้วน และพฤติกรรมในการควบคุมและลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 ข้อกำหนดคุณภาพของสมุนไพรในพิกัดเบญจโกษฐ์
118 การพัฒนายาเม็ดด้วยระบบนำส่งแบบมาทริกซ์เพื่อส่งยาทางปากสู่ลำไส้ใหญ่
119 การศึกษาอนุกรมวิธานและเชิงโมเลกุลของพืชสมุนไพรสกุลว่านมหาหงส์ (วงศ์ขิง) ในประเทศไทย
120 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซิน
121 การพัฒนาสูตรตำรับแผ่นฟิล์มปิดสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด
122 การพัฒนาและการประเมินตำรับเจลสารสกัดชาเขียว
123 การพัฒนาตำรับเจลเซอริซินเพื่อลดความหมองคล้ำของผิว
124 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
125 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหยทีทรี
126 ผลของไขที่มีต่อคุณลักษณะของเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้ม
127 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากสารสกัดผลส้าน
128 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
129 การพัฒนาแผ่นทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินท์
130 การพัฒนาตำรับเจลผสมน้ำมันไพลและสารสกัดพริกสำหรับใช้เฉพาะที่ : การเพิ่มการละลายของตำรับและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
131 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่ใช้ร่วมกับปลายข้าวเจ้าสำหรับถุงประคบร้อนและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
132 คุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟร่วมกับกรดอะซิติก
133 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อความเป็นพิษต่อเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด HepG2 และ Chang liver
134 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาตนเองของประชาชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
135 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
136 ทัศนคติและประสบการณ์ต่อการทำงานวิจัยของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
137 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม
138 การจัดการและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด
139 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
140 กลยุทธ์ทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในร้านขายยาแผนปัจจุบันเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
141 การศึกษาบทบาทและความพร้อมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยในชุมชนของ อสม.เทศบาลนครขอนแก่น
142 ความหมายและเหตุผลการใช้ยาชุดของชาวบ้านในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลจานาลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
143 การประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด
144 การศึกษาผลการดำเนินงานอาหารสะอาดรสชาดอร่อยของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลตำบลตระการพืชผล ตามภาระกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
145 การรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของผู้จำหน่ายในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
146 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และความเข้าใจเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า
147 สถานการณ์การโฆษณายาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
148 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมโรคไม่ได้โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
149 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยภูมิ
150 การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
151 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืดและบุคลากรทางการแพทย์
152 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงจากเมล็ดและเปลือกองุ่น
153 การศึกษาสัดส่วนของฟอสโฟไลปิดต่อการกักเก็บสารสกัดเปลือกมังคุดในไลโปโซมที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
154 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแป้งถั่วเขียวผสมสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดเปลือกผลทับทิม และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans
155 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ด
156 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสเปรย์บรรเทาอาการเซลลูไลท์
157 ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
158 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ L6 myotubes และ 3T3-L1 adipoeytes จากสารสกัดผักพื้นบ้าน
159 การพัฒนาเจลที่มีสารละลายของสารสกัดแก่นฝางสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว
160 ความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อข้อมูลยาที่ได้รับจากร้านยา
161 การพัฒนาตำรับและการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สครับที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดเกสรผึ้ง
162 การใช้สารเมือกจากผลส้านเป็นสารยึดเกาะในยาเม็ดที่เตรียมโดยวิธีแกรนูลเปียก
163 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอีไลซ่าเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณมัลเบอร์โรไซด์เอและศึกษาผลของสารกระตุ้นต่อการสร้างสารมัลเบอร์โรไซด์เอในรากเพาะเลี้ยงและเซลล์แขวนลอยต้นหม่อน
164 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของเมลาโทนินและอนุพันธ์
165 การพัฒนาสารก่อฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการใช้ด่างในแอลกอฮอล์เพื่อเคลือบเม็ดยา
166 ผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารไดเซนทรีนจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบอระเพ็ดพุงช้างและพอระเพ็ดยางแดง
167 ศักยภาพของเบอเบอรินจากสมุนไพรแห้มต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูเม้าส์ที่ถูกชักนำภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 และวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูเมาส์
168 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย
169 การประเมินผลของสาร Bisphenol A ต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในหนูรุ่นลูก
170 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อหาปริมาณสารไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาว
171 การพัฒนาแผ่นแปะทางผิวหนังของสารสกัดหยาบกระชายดำเพื่อนำส่งทางผิวหนัง
172 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์และยาเพื่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาโดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานโดยตรง และการประยุกต์ใช้ในการค้นหาและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม STATINS
173 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม DMARDs โดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานโดยตรง เปรียบเทียบกับการบริบาลเภสัชกรรมแบบปกติ
174 ผลของพริกต่อความเครียดออกซิเดชั่นไขมันในเลือด และระบบประสาทอัตโนมัติในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีระดับไขมันในเลือดชายขอบ
175 การประเมินความคงตัวและการซึมผ่านผิวหนังของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไพล
176 ผลโดยตรงและโดยอ้อมในการต้านมะเร็งของเมลาโทนินต่อเซลล์มะเร็งปอด
177 การประเมินข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
178 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเพรียงหัวหอมไทย Ecteinascidia thurstoni
179 ฤทธิ์ปกป้องสมองของกวาวเครือขาวต่อการเรียนรู้และความซึมเศร้าในหนูไมซ์ที่ตัดรังไข่
180 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
181 การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในช่วงรอยต่อการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยใช้กระบวนการสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : กรณีศึกษาสะสมผู้ป่วยเบาหวานในตึกอายุรกรรมชาย
182 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับเกษตรกรปลูกผักเพื่อใช้ประเมินรายรับรายจ่ายทางการเกษตรด้วยตนเอง
183 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ไหญ่และทวารหนัก กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
184 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัคซีนทางเลือกของผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
185 ความสุขของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
186 โปรแกรมส่งเสริมการรับประทานแคลเซียมสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนและแนวคิดผลิตภัณฑ์ผักแคลเซียมสูง
187 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีและการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของอัลคาลอยด์เฮบตาฟิลลีนและ 7-เมทท๊อกซี่เฮบตาฟิลลีนจากต้นส่องฟ้า
188 ฤทธิ์ของ nordentatin และอนุพันธ์ต่อภาวะการเรียนรู้และความจำบกพร่อง
189 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพรำอ่อนข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองก่ำเกลี้ยง
190 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
191 สเปกโทรโฟโตเมตริกสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเตตราไซคลินในเภสัชภัณฑ์โดยใช้รีเอเจนต์เคมีสีเขียว
192 การเตรียมอนุภาคนาโนและการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของโปรตีนไหมเซริซิน
193 การศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยาในหลอดทดลองเบื้องต้นของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง
194 ผลของการกำจัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดชาเขียวต่อความพึงพอใจเจลสารสกัดชาเขียว
195 พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับของนักเรียนหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
196 การศึกษาคุณภาพชีวิตในแง่ของอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B-cell non-Hodgkin's lymphoma
197 การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มผสมควอเทอร์นารีพอลิเมธาคริเลต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตสำหรับยาเม็ดปลดปล่อยแบบดัดแปร
198 การศึกษาฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย
199 คุณค่าของเภสัชกร : โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก
200 การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาโดยวิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา : กรณีศึกษาสะสมในผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านและนัดรับยาต่อเนื่อง
201 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของไมโครพาร์ติเคิลยา-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อนำส่งยา
202 การศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยา Targeted Therapy ในการรักษาโรคมะเร็ง
203 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย
204 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของพิกัดด่าง 6
205 พฤติกรรมการซื้อยาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาที่มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงของผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ
206 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และความพึงพอใจในชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
207 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
208 การรับรู้ของเภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อคุณลักษณะงานและผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
209 การศึกษาระบบการจัดหาเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเขาวง ด้วยตัวแบบปริมาณสั่งซื้อประหยัดสุด
210 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการจัดการโลจิสติกส์
211 ความรู้ ทัศนคติ ความตั้งใจที่จะรายงานและเหตุผลที่ไม่รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
212 ลิงขายยา : ส่งเสริมการขายยาในชุมชน
213 การศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
214 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิลโลมา ผ่านสื่อในประเทศไทย
215 การรับรู้และการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายอาหารสดในตลาดคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
216 ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ
217 การวิเคราะห์ปริมาณและเนื้อหาของข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนิตยสารยอดนิยมสำหรับผู้หญิงในประเทศไทย
218 กลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านขายยา
219 การศึกษาพิษก่อการกลายพันธุ์ที่พบในอาหารที่นิยมบริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น