ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 9
2 พรเทพ ถนนแก้ว 8
3 ผกาวดี แก้วกันเนตร 6
4 ธนกร โรจนกร 5
5 อลิศรา เรืองแสง 5
6 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 4
7 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 4
8 สิงหนาท พวงจันทน์แดง 4
9 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 3
10 รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 3
11 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 2
12 รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 2
13 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 2
14 มัลลิกา บุญมี 2
15 เกษม นันทชัย 2
16 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 2
17 คณิต วิชิตพันธุ์ 1
18 วรัญญา สุวรรณสิงห์ 1
19 ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ 1
20 ลัดดา วรรณขาว 1
21 สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 1
22 ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ 1
23 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 1
24 พนิดา รัตนพลที 1
25 ดวงชีวัน อินทร์แสง 1
26 มาศวาจา ชูรัตน์ 1
27 สิรินดา ยุ่นฉลาด 1
28 กาญดาทิพย์ คันธนู 1
29 สุนทรี สุพร 1
30 ดลพร ภูมิประสิทธิ์ 1
31 อัมพวัน มีทรัพย์มั่น 1
32 กนกภรณ์ บำรุงภักดี 1
33 ชาลี ศรีสุวรรณ์ 1
34 จิตฤทัย โตสติ 1
35 กาญจนา ชาดง 1
36 พชญา จันทร์อุทิศ 1
37 ทศพล พลคำมาก 1
38 นวลจันทร์ ข้องสาย 1
39 ธิดารัตน์ โคตนนท์ 1
40 สนธยา ขำติ๊บ 1
41 ปิยวรรณ บัวใหญ่ 1
42 พีระพงษ์ วงษ์ทหาร 1
43 หทัยกาญจน์ กกแก้ว 1
44 กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ 1
45 พรพรรณ พัวไพบูลย์ 1
46 อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ 1
47 กาญจนา เจริญแนว 1
48 เกรียวฑริกกุล กลิ่นสน 1
49 วีรยุทธ บุญไทย 1
50 ณัฐพร ภูมิภักดิ์ 1
51 อาทิตย์ ธานี 1
52 ชไมพร ขุนจันทึก 1
53 กาญจนา นนทะเสน 1
54 อลิษา ขุนทะวาด 1
55 ชุติมา กวนชา 1
56 พัชราภรณ์ พิมมะทา 1
57 สมปอง สุขกลาง 1
58 ภัทรภา พิมพ์พันธ์ 1
59 ศศิกานต์ ซองทุมมินทร์ 1
60 พรรณนุภา วงศ์มังกร 1
61 กมลพร สิทธิไตรย์ 1
62 วรายุธ พิลาภ 1
63 ศิริรัตน์ อุปสิทธิ์ 1
64 กฤติยาณี จันทร์หนู 1
65 จิรายุ มุสิกา 1
66 ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ 1
67 ทิพย์สุดา เทพภูเขียว 1
68 ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์ 1
69 อรวิตา บุญสยมภู 1
70 พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ 1
71 นันทิภา คำขจร 1
72 ยุพารัตน์ โพธิเศษ 1
73 การัณย์ พรหมเทพ 1
74 จุฑาทิพย์ ศรีแดงน้อย 1
75 ปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง 1
76 ฐปนรรฆ์ คมวัชระ 1
77 ลิขิต ศิริสันติเมธาคม 1
78 ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ 1
79 สุจิตรา พงษ์ประเทศ 1
80 สุคนธ์ นวลกำแหง 1
81 ศิริญญา หรูปานวงษ์ 1
82 คชินทร์ เกตุจำนงค์ 1
83 จุฑารัตน์ สิงหะบุตร 1
84 วรัญญา ไตรคุ้มดัน 1
85 พิศมัย พลธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 133
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
1 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเศษอาหาร
2 ผลของการอบแห้งแบบถาดและการอบแห้งแบบถาดร่วมการเก็บในที่อับอากาศของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอก ต่อปริมารสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพในการหุง
3 ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต
4 การผลิตไบโอดีเซลด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแพคเบดโดยใช้เอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
5 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการหมักปลาส้ม
6 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
7 การทำให้ปัจจัยที่สำคัญเหมาะที่สุดค่อการผลิตไฮโดรเจนจากชานอ้อย โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศแบบผสมในมูลช้าง
8 การโคลนและการแสดงออกของ cDNAs ที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์ไลโคปีนจากมะเขือเทศ
9 การพัฒนาสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสารสกัดเบตา-เอคไดโซนที่แยกสกัดได้จากเซลล์เพาะเลี้ยงต้นไข่เน่า
10 การใช้รำข้าวและยีสต์ใช้แล้วในรูปแห้งเพื่อปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานภายใต้การหมักแบบ very high gravity
11 การเพิ่มปริมาณโปรตีนในจากกากถั่วเหลืองโดยอาศัยกระบวนการหมักด้วย Lactobacillus acidophilus และ Bacillus amyloliquefaciens
12 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน dihydroflavonol-4 reductase (DFR) ในกล้วยไม้สกุลแอสโคเซนด้า (Ascocenda)
13 การสำรวจการปนเปื้อนของน้ำชะขยะในน้ำใต้ดินโดยใช้วิธีวัด ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในพื้นที่ฝังกลยขยะ บ้านคำบอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน:ผลของยีสต์เอ็กซ์แทรก สังกะสี แมกนีเซียมและแมงกานีส
15 การผลิตไอศครีมเผือกผสมเสริมโปรไบโอติก
16 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสท
17 การผลิตสาโทคุณภาพสูงโดยราและยีสต์สายพันธุ์ต่าง ๆ
18 การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเสตของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ
19 การคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสและการศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ไฟแตสที่ผลิตได้
20 การศึกษาผลของสารอะมิโนอิทอกซีไวนิลไกลซีนต่ออายุการปักแจกันและการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
21 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเนื้อปลาโมงบดและเบอร์เกอร์จากปลาโมงระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
22 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียไปรไบโอติกในไอศกรีมเสาวรส
23 ผลของกากเซลล์ยีสต์แห้งต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคโนโลยี VHG เพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
24 ผลของการลดขนาด การให้ความร้อนและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมน้ำมะเม่าเข้มข้น
25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนโธไซยานิน และกิจกรรมการด้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
26 ดีซอร์พชันไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
27 การเหลือรอดของ Lactobacillus acidophilus และ L. casei ในเครื่องดื่มโยเกิร์ตนมภั่วเหลือง
28 การแยกและจำแนกแบคทีเรียแลคติกจากหน่อไม้ดองเพื่อใช้เป็นเชื้อเริ่มต้นผสมในการหมัก
29 การโคลนยีนและการศึกาการแสดงออกของยีน WRKY ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
30 การโคลน การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารไอโซฟลาโวนอยด์ในกาวเครือขาว
31 การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ำเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
32 ผลของโซเดียมเมตาไบท์ซัลไฟล์ต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์และพรีเจคาติไนท์ที่ผลิตได้จากแบบจำลองที่เหมาะสม
33 การโคลนยีนและศึกษาการแสดงออกของยีน glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase ในเห็ดกระด้าง
34 ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และแบบจำลองการทำแห้งของใบฆระพา โดยการทำแห่งแบบลมร้อน และการทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน
35 การโคลนยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีน ACC synthase และ ACC oxidase ในกล้วยไม้สกุลหวาย
36 ผลของความเครียดจากกรด แรงดันออสโมติค ความร้อน และความเย็นต่อการทนทานความร้อน และการเหลือรอดในระบบกระเพาะอาหารจำลอง ของ Salmonella typhimurium
37 การทนทานต่อกรดและความร้อนของ Listeria monocytogenes ภายหลังการผ่านความเครียดชนิดเดี่ยวและชนิดร่วม
38 ดีซอร์พชันไอฆซเทิร์มและลักษณะเฉพาะการทำแห้งของขิงโดยการทำแห้งแบบสองระยะ
39 คุณภาพทางเคมี-กายภาพของเจลปลานิลทอดแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาบดที่เตรียมแบบต่าง ๆ
40 การพัฒนากระบวนการทำแห้งในตำลึงโดยการทำแห้งแบบถาดและการทำแห้งแบบลดความชื้นของอากาศโดยใช้เครื่องสูบความร้อน
41 สมบัติของเอนไซม์โปรติเนสและการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
42 การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล ประเมินศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่จ้งหวัดขอนแแก่น
43 ผลของการเตรียมและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
44 ผลของอัตราส่วนของตัวทำละลาย และวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิคจากแกลบต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
45 การผลิตแหนมเห็ดโปรไบโอติกโดยใช้แบคทีเรียแลคติคเป็นเชื้อเริ่มต้น
46 ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ในเครื่องเทศและการเหลือรอดของจุลินทรีย์ในระหว่างการแปรรูปน้ำพริกตาแดงและการเก็บรักษา
47 ผลของสารฆ่าเชื้อและสารลดแรงตึงผิวในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ดั้งเดิม และ Salmonella ในผักสดชนิดต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
48 ชุดลักษณ์หินและกระบวนการก่อตัวใหม่ของหินคาร์บอเนต ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
49 การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม
50 ผลของวิธีการทำให้สุกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติกและแร่ธาตุในข้าวกล้อง 3 พันธ์
51 การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวขององค์ประกอบและกิจกรรมในการต้านออกซิเดชันของไข่น้ำ
52 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหัวแก่นตะวันสดหลังการเก็บเกี่ยว
53 การผลิตกรดแลกติกไอโซเมอร์ดีจากไซโลสโดย Weissella sp.MVP04
54 การผลิตกรดแลคติกโดยกระบวนการหมักแบบแลกเปลี่ยนไอออน การกู้คืนและการบำบัดเพื่อให้บริสุทธิ์บางส่วน
55 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
56 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของน้ำข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพอลีไฮดรอกซีบิวไทเรต
57 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดเแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
58 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตไบโอพอลีเมอร์โดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์และที่คัดแยกได้
59 อิทธิพลของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และความเค็มต่อการเร่งการสะสมน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
60 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กเพื่อผลิตกรดโคโคซาเฮกเซน(ดีเอชเอ)โดยใช้กลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล
61 ผลของปริมาณกัมสกัดจากลูกสำรอง เกลือ และฟอสเฟตต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนาลดไขมันที่เก็บถนอมโดยใช้ปัจจัยร่วม
62 กราฟการคายน้ำ พฤติกรรมการอบแห้ง และจลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาบดแผ่นกรอบจากปลาช่อน
63 ผลของการแช่เยือกแข็งหลังดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสต่อลักษณะคุณภาพของลำไยแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บแบบแช่เยือกแข็ง
64 ผลของความเข้มข้นของเมทิลเซลลูโลส เวลาในการตีปั่น และอุณหภูมิในการทำแห้งต่อลักษณะคุณภาพของมะม่วงโชคอนันต์ผงที่ได้จากการทำแห้งแบบโฟม
65 การลดค่ากิจกรรมของน้ำและความเป็นกรด-ด่าง ร่วมกับการจุ่มสารละลายโพแทสเซียมซอร์เบทและการให้ความร้อนซ้ำหลังการบรรจุเพื่อลดการใช้ไนไตรท์ในไส้กรอกเวียนนา
66 ลักษณะและสมบัติเฉพาะตัวของเนื้อไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่ลูกผสม และความชอบของผู้บริโภค
67 การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากกากมะเขือเทศเหลือทิ้ง และผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้
68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันจากเนื้อปลานิลส่วนท้องและเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ
69 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวพันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร
70 การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus
71 ผลของไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตร้าฟิลเตรชั่นต่อคุณภาพและความคงตัวของน้ำมะเม่า
72 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
73 ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน
74 การคัดเลือกยีสต์ Saccharomyces spp. และการตรวจสอบการทำงานของยีสต์เพื่อหมักเอทานอลแบบ normal gravity,high gravity และ very high gravity
75 แหล่งไนโตรเจนทางเลือกสำหรับการผลิตกรดแลคติกจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย Lactococcus lactis IO-1
76 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้สภาวะเครียดเพื่อการสะสมน้ำมันสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
77 การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำผักและน้ำผลไม้
78 การผลิตและการสลายตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผสมของพอลิไฮดรอกซีอัคคาโนเอต (พีเอชเอ) กับยางธรรมชาติ
79 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อปลาขึ้นรูปเพื่อสุขภาพจากผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปปลานิล
80 ผลของสภาวะและสารช่วยทำแห้งต่อคุณภาพน้ำผึ้งดอกลำไยผงที่อบแห้งด้วยวิธีอบแห้งแบบสูญญากาศและวิธีอบแห้งแบบไมโครเวฟสูญญากาศ
81 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายและวิธีการสกัดเหนือจุดวิกฤติต่อการสกัดวิตามินอีและแกมมา-โอไรซานอลจากรำข้าวพันธุ์ กข 6
82 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดที่มีปริมาณสาร GABA สูง
83 ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในหมากเม่า
84 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปทีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
85 จลนพลศาสตร์และสรีรวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae ที่ถูกตรึงบนลำต้นข้าวฟ่างหวานในการหมักเอทานอลแบบกะ กะซ้ำ และต่อเนื่อง
86 คุณลักษณะและการเหลือรอดของเชื้อโปรไบโอติกที่แยกได้จากมะเม่าและการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
87 การศึดษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีในดอกกล้วยไม้ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่
88 การหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคนิคการนำเซลล์กลับมาใช้ใหม่และการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
89 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาในมะรุม
90 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนและน้ำมันจากกรดไขมันระเหยง่ายโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมกำมะถัน
91 การผลิตบิวทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย Clostridium beijerinckii JCM 1390
92 การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมโปรไบโอติก
93 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทจากน้ำอ้อยโดยวิธีกะซ้ำและกึ่งกะซ้ำ
94 การผลิตผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวเสริมโปรไบโอติก
95 ผลของการแช่เยือกแข็งหลังดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสต่อลักษณะคุณภาพของสับปะรดแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บแบบแช่เยือกแข็ง
96 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของซานข้าวฟ่างหวานโดย Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19 โดยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง
97 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบพร้อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช้รกผลฟักข้าว
98 การโคลนและแสดงออกของยีนบีต้ากลูโคซิเดสจาก pichia anomala MDD24
99 การหาสภาวะที่เหมาะสมและการประเมินค่าพลังงาน เพื่อการผลิตกลูโคสและไซโลสที่ได้จากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด
100 การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อผลิตบิวทานอล
101 การศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซม์กลุ่มไซลาเนสของเชื้อ Bacillus subtilis J12 จากฝ่านซังข้าวโพด
102 ผลของการย่อยสลายสารตามธรรมชาติ การเติมจุลินทรีย์ และการกระตุ้นจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายสารคาร์โปฟูรานที่ปนเปื้อนในดิน
103 การคัดเลือกเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู (Phenacoccus manihoti) ในมันสำปะหลัง
104 การตรึงเซลล์ยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103 เพื่อผลิตเอทาอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
105 การเก็บเกี่ยวบิวทานอลที่ได้จากการหมักน้ำอ้อย ด้วยแบคทีเรีย Clostridium beijerinckii TISTR 1461 โดยกระบวนการแยกด้วยแก๊ส
106 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี๊ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น
107 การผลิตไอศกรีมฟักข้าวเสริมโปรไบโอติก
108 สภาวะที่เหมาะสมของไมโครเอนแคปซูเลชั่นโดยการทำแห้งแบบพ่นฝอยของน้ำมะเม่า
109 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากหมากเม่าและฟักข้าว
110 ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
111 การผลิตฟักข้าวผงแห้งโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมทและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
112 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน Kluyeromyces marxianas DBKKUY-103
113 ผลของกระบวนการทำให้สุกและการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพของข้าวโพดฝักเล็ก
114 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากข้าวโพดหวานลูกผสมฝักเล็ก
115 การประเมินผลกระทบด้านอุทกธรณีวิทยาของการเติมน้ำผ่านสระพื้นที่บ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
116 การประยุกต์ใช้ไอโซโทปแวดล้อมและการวิเคราะห์แนวรอยแตกสำหรับการพัฒนาน้ำบาดาลอย่างยั่นยืน กรณีศึกษาชั้นหินอุ้มน้ำหินทรายและหินทรายแป้ง จังหวัดอุดรธานี
117 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเฮมิเซลลูไลสไฮโดรไลเสตของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการหมักแบบไม่ใช้แสงที่อุณหภูมิสูง
118 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในน้ำสกัดพลูคาวหมัก
119 ผลของการให้อากาศต่อสรีระวิทยา และการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานของ Saccharomyces cerevisiae
120 การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนและเปปไทด์ที่สกัดจากปลาส้ม
121 การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพของหอบำบัดอากาศชีวภาพแบบโปรยกรองและหอฟอกอากาศชีวภาพ
122 การผลิตไขมันจากน้ำตาลที่ได้จากการย่อยมันเทศโดยยีสต์สะสมไขมันที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
123 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยใช้กากเซลล์ยีสต์แห้งร่วมกับยัสต์เอ็กแทร๊กท์และไกลซีน ภายใต้การหมักแบบ VHG โดยกระบวนการหมักแบบกะและแบบกึ่งกะ
124 ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งว่านหางจระเข้
125 การผลิตกรดแลคติกจากมันเส้นโดยแบคทีเรียที่ทนต่อุณหภูมิสูง
126 ผลของปริมาณเชื้อเริ่มต้นของโพรไบโอติก Bacillus sp.UBRU4 เมื่อใช้ร่วมกับกากยีสต์ และระยะเวลาในการให้ต่อการเจริญและการเสริมสร้างภูมคุ้มกันของปลานิล
127 การประเมินการใช้น้ำบาดาลอย่างปลอดภัย พื้นที่บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
128 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติขอยีสต์ทนร้อนที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำคั้นหัวแก่นตะวัน
129 การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือปลาทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นด่างและการผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
130 การเตรียมกรดคอนจูเกตลิโนเลอิกจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันโดยการใช้เอ็นไซม์ไลเปสร่วมกับแบคทีเรียกรดแล็คติก
131 การพัฒนากระบวนการผลิตโลลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
132 ผลของการตรึงแบคทีเรียโพรไบโอติคบนชิ้นผลไม้ พืชหัว และใยอาหารต่อการเหลือรอดในโยเกิร์ตและกระเพาะอาหารและลำไส้จำลอง
133 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชันจากปลาน้ำจืดที่มีกรดไขมันโอเมกา-3 สูง