ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพียรศักดิ์ ภักดี 26
2 สุภาภรณ์ พวงชมภู 19
3 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 13
4 เมธา วรรณพัฒน์ 10
5 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 10
6 กมล เลิศรัตน์ 8
7 มนต์ชัย ดวงจินดา 7
8 นิวัฒน์ มาศวรรณา 7
9 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 6
10 กฤตพล สมมาตย์ 6
11 ภาวดี ภักดี 5
12 ดรุณี โชติษฐยางกูร 5
13 พัชรี แสนจันทร์ 5
14 จิรวัฒน์ สนิทชน 4
15 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร 4
16 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 4
17 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 4
18 นิวัฒ เสนาะเมือง 4
19 บุญมี ศิริ 4
20 อุบล ตังควานิช 3
21 วิทยา ตรีโลเกศ 3
22 นิสิต คำหล้า 3
23 ยุพา หาญบุญทรง 3
24 ปรเมศ บรรเทิง 3
25 สุจินต์ สิมารักษ์ 3
26 พลัง สุริหาร 3
27 นุชรีย์ ศิริ 3
28 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 3
29 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 3
30 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 3
31 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 3
32 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 3
33 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 3
34 เริงศักดิ์ กตเวทิน 3
35 วินัย ใจขาน 3
36 อนันต์ พลธานี 3
37 ฉลอง วชิราภากร 2
38 สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ 2
39 เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 2
40 วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 2
41 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 2
42 สุรเดช พลเสน 2
43 สุมนา นีระ 2
44 สนั่น จอกลอย 2
45 นที สุวรรณเวทิน 1
46 ปรียานันท์ มวลเมืองสอง 1
47 ประทุมพร คำภาสุข 1
48 ภาณุศักดิ์ จิตแสง 1
49 กิ่งกาญจน์ ศรอินทร์ 1
50 นงนภัส ศิริวรรณ์หอม 1
51 เวชยันต์ อบมาสุ่ย 1
52 นฤมล สุขรัง 1
53 เชษฐา แหล่ป้อง 1
54 เทียนชัย สร้อยรักษ์ 1
55 ต่อตระกูล เหมียดนอก 1
56 ชลธิชา บุราณสาร 1
57 ภาสกร จำปานิล 1
58 Khonsavanh Phialathounheuane 1
59 ชญาณี คงเกียรติจิรา 1
60 ขวัญแข พลวัล 1
61 ศุภทรานี ชาญเวช 1
62 วิลาวัลย์ คิริชี 1
63 ธีรศิษฏ์ พลสมัคร 1
64 รัตนา รัตนวงษ์ 1
65 ศุภกิจ สุนาโท 1
66 สุธินี เสวตร 1
67 ภาคภูมิ ซอหนองบัว 1
68 มะลิฉัตร พันธุมัย 1
69 ราชศักดิ์ ธรรมสโรช 1
70 นงนุช แสงหิน 1
71 สิริภา แก้วคำแสน 1
72 ประภัสสร วงศ์สาลี 1
73 วินิภา ชาลีคาร 1
74 อนุวัฒน์ ประกอบมี 1
75 สุมาลี จันทร์หาร 1
76 วรรณสุคนธ์ สายเนตร 1
77 อนัญญา สิมมะลี 1
78 ศิริศักดิ์ ตาลป้อง 1
79 จารุวรรณ์ บุญนำพา 1
80 ภาณุมาศ จันทรโคตร 1
81 ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ 1
82 สมพิศ แย้มมั่นคง 1
83 สมพงษ์ อ่อนสังข์ 1
84 ณัฐพงษ์ หม้อทอง 1
85 ชญานิศวร์ มาไพศาลสิน 1
86 วิทวัส วรพันธรรมกุล 1
87 นันทิดา โยทานันท์ 1
88 น้ำอ้อย บุตรพรม 1
89 มยุรฉัตร เผือกไร่ 1
90 วรุณย์พันธ์ สัจจวณิชย์ 1
91 Saythong Vilayvong 1
92 Wunna Htoon 1
93 รัชนี วงโคกสูง 1
94 จักรพันธ์ ชาสมบัติ 1
95 รัฐกร สืบคำ 1
96 อรนุช เดียมขุนทด 1
97 Phoxay Somsana 1
98 ศรุติวงศ์ บุญคง 1
99 ยศ บริสุทธิ์ 1
100 กัมพล ไทยโส 1
101 ฝากจิต ลาภจิตร 1
102 อัญชลี จรลี 1
103 กิตติชัย นารีนุช 1
104 อนนท์ จันทร์เกตุ 1
105 อภิชาติ จันละคร 1
106 วิศวะ กุลนะ 1
107 Sung Chhang Kang 1
108 Shimul Mondal 1
109 อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ 1
110 สุกฤตา อนุตระกูลชัย 1
111 มภิตา ประสิทธิ์สาร 1
112 ชัชวาล แสงฤทธิ์ 1
113 Md.Shahidul Islam 1
114 วารีรัตน์ ปัณณราช 1
115 Phonesack Matthavong 1
116 ณัฎฐกิตติยา ไพบูลย์ 1
117 รัตติยาภรณ์ รุ่งทอง 1
118 กัมปนาจ เภสัชชา 1
119 Rao Zhiwei 1
120 ช่อแก้ว อนิลบล 1
121 สุกัลยา เชิญขวัญ 1
122 สุพัตรา มหาโกสี 1
123 อัจฉราพร สมภาร 1
124 วิไลวรรณ ด้วงเจริญ 1
125 พงศธร กุนัน 1
126 จักรพงษ์ กางโสภา 1
127 Matsa Keophila 1
128 ปัทมวรรณ มณีสุวรรณ 1
129 กุศล ถมมา 1
130 ทรงศักดิ์ วังคะฮาด 1
131 พีรญา กลมสอาด 1
132 สิริวัชร์ สวนสวัสดิ์ 1
133 ไชยรัตน์ ทัศคร 1
134 กรแก้ว วงศ์วรรณ 1
135 ธีรชัย หายทุกข์ 1
136 ภัทรพงศ์ แสนศาลา 1
137 บัณฑิต ยวงสร้อย 1
138 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
139 สุดาวดี ผลสวัสดิ์ 1
140 วิไลวรรณ ขันธุแสง 1
141 วันวิสา พลชัยภูมิ 1
142 จีรนันท์ รัตนบุญทา 1
143 วิศวะ สุระทิศ 1
144 Khamphouvanh Senamounty 1
145 พิฆนะ ชุมวิริยะสุขกุล 1
146 อาทิตยา ชัยจำรัส 1
147 เชิดชาย โยธารินทร์ 1
148 สุรศักดิ์ จันทร์โสม 1
149 ปิยฉัตร พลศรี 1
150 พิศาล ศิริธร 1
151 สังคม เตชะวงค์เสถียร 1
152 อนันต์ หิรัญสาลี 1
153 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 1
154 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 1
155 ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ 1
156 สุภร กตเวทิน 1
157 ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ 1
158 ศักดา ดาดวง 1
159 วิโรจน์ ภัทรจินดา 1
160 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 1
161 กิริยา สังข์ทองวิเศษ 1
162 ขวัญชนก พรหมดีสาร 1
163 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
164 ศิริพร โทลา 1
165 สาธิต อดิตโต 1
166 กิตติศักดิ์ ผุยชา 1
167 เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ 1
168 นงลักษณ์ สิงห์บัวขาว 1
169 ศิริภรณ์ โคตะมี 1
170 พิทย์พนธ์ ทบบัณฑิต 1
171 รัตนจิรา รัตนประเสริฐ 1
172 นิศารัตน์ ทิพยดารา 1
173 อโนทัย วิงสระน้อย 1
174 Thao The Nguyen 1
175 รัตนาภรณ์ กุลชาติ 1
176 รัตติกาล เสนน้อย 1
177 ดนุพล เกษไธสง 1
178 สุวันชัย นาดี 1
179 พรชัย หาระโคตร 1
180 รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์แดง 1
181 พรทิพย์ โพนตุแสง 1
182 ณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ 1
183 ธิดารัตน์ มอญขาม 1
184 นิภา ธรรมโสม 1
185 อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ 1
186 Phetmanyseng Xangsayasane 1
187 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว 1
188 สุบรรณ ฝอยกลาง 1
189 พจนา สีขาว 1
190 วีรวัตร นามานุศาสตร์ 1
191 พัชราภรณ์ สุวอ 1
192 สุรวุฒิ สามหาดไทย 1
193 รัชนี พุทธา 1
194 รัชพล ศิริบูรณ์ 1
195 ดาริการ์ บุญพันธ์ 1
196 Goitseone Malambane 1
197 อุไรวรรณ เปียสูงเนิน 1
198 Vichith Silaphet 1
199 นิอร งามฮุย 1
200 จุฬากร ปานะถึก 1
201 วีระชน ศักดิ์พงษ์ 1
202 Kathingthong Lathvongxay 1
203 วันทนีย์ พลวิเศษ 1
204 Leuangsay Phanthasith 1
205 ภัทยา นาปะเสริฐ 1
206 Somphone Phommanivong 1
207 ทศพล มูลมณี 1
208 อรวรรณ เคนชาติ 1
209 นิราวรรณ อนันตสุข 1
210 Viengsakoun Napasirth 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 6
3 2552 7
4 543 380
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
2 ประสิทธิภาพของการผลิตกับการหมุนเวียนของแร่ธาตุไนโตรเจนในระบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงไก่ไข่ แหนเป็ดและสะระแหน่
3 อิทธิพลสัดส่วนการนำออกฟางข้าวต่อกิจกรรมจุลินทรีย์ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินนา
4 โครงการการรวบรวมเชื้อพันธุกรรม ฟักข้าว มะรุม และมะขามป้อม
5 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
6 ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อสุกรปลอดภัยและอินทรีย์
7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการย่อยของปลาดุกลูกผสม
9 การสำรวจสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาในแง่ตัวชี้วัดในการทนแล้งและผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวไร่ต่อการให้ปุ๋ยในดินทราย
11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พันธุศาสตร์ โดยใช้การเรียงตัวของแบนด์บนโพลีทีนโครโมโซมในหนอนแดงจากแหล่งน้ำเสียต่างๆ
12 การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกแซมมันสำปะหลังโดยอาศัยน้ำฝนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
13 โครงการนำร่องการจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในปีการเพาะปลูก 2551/2552
14 ความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อพันธุ์พริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกที่ได้รับมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม : กรณีศึกษาส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
16 อิทธิพลของระยะเวลาการฟื้นฟูดินภายหลังจากการแผ้วถางป่าไม้ธรรมชาติ ต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
17 การเปรียบเทียบประชากรแมลงในนาข้าวแบบอินทรีย์และแบบดั่งเดิมในประเทศลาว
18 ผลของระดับการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้าแพรก
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพันธุ์ข้าวปรับปรุงในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20 การคัดเลือกและประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauveria bussiana (Bals) Vuill ไอโซเลตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal)
21 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดโรคใบขาวอ้อย
22 การศึกษาประชากรและพฤติกรรมของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) and Yamatotettix flavovittatus Matsumura (Homoptera : Cicadellidae)
23 การใช้พืชสมุนไพรเป็นสารเสริม เพื่อปรับปรุงการย่อยได้ การใช้ประโยชน์จากอาหารและการเพิ่มผลผลิตน้ำนมในโคนม
24 การศึกษาการไว้จำนวนผลและการห่อผล กับการเจริญเติบโตของผลและคุณภาพผลผลิตของส้มโอ (Citrus grandis (L.) Osbeck) พันธุ์ทองดี
25 ชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne) ที่พบในพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิธีการจำแนกที่เหมาะสม
26 อิทธิพลของปุ๋ยมูลสุกรและแหนแดง (Azolla microphylla) และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
27 แบบจำลองการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (BROWN PLANTHOPPER, NILAPARVATA LUGENS (LTAL)) ในนาข้าว
28 การสำรวจ และทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง จากดินในนาข้าว บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือย ของประเทศไทย
29 อิทธิพลของระดับภูมิประเทศต่อผลผลิตของกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
30 พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค
31 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหนองแสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
32 ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อระบบการจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 ผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกไม้ยูยาลิปตัสต่อระบบการปลูกพืชและวิถีชีวิตของ เกษตรกรในบ้านดอนสวรรค์ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
34 ผลของการเสริมเปลือกมังคุดและกระเทียมต่อความสามารถในการย่อยได้และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อ
35 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตลาดของธุรกิจข้าวฮางงอก กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตข้าว ฮางงอกสกลทวาปี อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
36 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของระบบการทำวนเกษตรในเขตพื้นที่สูงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
37 การจัดการธุรกิจยางพาราของสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราเซกาจำกัด ตำบลน้ำจัน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
38 การจัดการมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลของโรงงานในจังหวัดขอนแก่น
39 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40 การจัดการการผลิตและการตลาดอ้อยก้อน ของกลุ่มผู้เฒ่าไทเฮา ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
41 การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของกลุ่มเกษตรกร บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
42 การรัดการการผลิตและการตลาดยางแผ่นดิบของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
43 การประเมินผลโครงการประกันภัยพืชผลจากภัยแล้ง โดยใช้ดัชนีน้ำฝนสำหรับการผลิตข้าว ปีการผลิต 2554 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
44 ศักยภาพธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในทวีปเอเชีย
45 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ระดับชุมชน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
46 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการผลิตเส้นไหมไทย ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดงหวาย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
47 การจัดการกากน้ำตาลเพื่อการผลิตเอทานอลของโรงงานในจังหวัดขอนแก่น
48 การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์เคมีของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกตาอิ่ม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49 การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจการเลี้ยงโคนมกรณีศึกษา แสงใสฟาร์ม อำเภอแพงแสน จังหวัดนครปฐม
50 การปรับเปลี่ยนนิเวศวิทยาของกระเพาะรูเมนในโคเนื้อโดยการใช้เปลือกมังคุดและกระเทียมผงอัดเม็ด
51 การจัดการธุรกิจน้ำยาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูด ของกลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
52 การจัดการการผลิตและต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเจ้าหอมนิลในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษาเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
53 การเก็บเกี่ยวและปุจจัยที่มีอิทธิพล ต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ลุ่มอาศัยน้ำฝนของที่ราบเวียงจันทน์
54 อิทธิพลของระดับอาหารข้นและแหล่งโปรตีนของใบกระถิน ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และการย่อยได้ของโภชนะในกระบือปลัก
55 อิทธิพลของระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้นิเวศวิทยารูเมนและการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในกระบือปลัก
56 ผลของการเสริมใบกระถินอัดเม็ดต่อความหลากหลายของแบคทีเรียในรูเมนและการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในกระบือปลักที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
57 ผลของการเสริมใบหม่อนอัดเม็ดต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและความสามารถในการย่อยได้ในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
58 การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจฟาร์มอนุบาลปลานิลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
59 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจไก่เนื้อชำแหละของร้านลำไย ไก่สดในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสกลนคร
60 การจัดการการผลิตและการตลาดผักกาดหัว อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
61 การจัดการการผลิตและการตลาดแตงร้าน : กรณีศึกษา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
62 การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
63 การจัดการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
64 การจัดการการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จังหวัดขอนแก่น
65 การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจสวนส้มโอเพื่อส่งออกอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
66 การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
67 การผลิตใบตองเพื่อการค้าตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
68 การใช้ Exogenous fibrolytic enzyme เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุรสาหกรรมการผลิตกรดซิตริกในโคเนื้อ
69 ผลของระดับโปรตีนร่วมกับการเสิรมเปลือกมังคุดอัดเม็ด (mago-pel) ในสูตรอาหารขันที่มีไขมันสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมในโครีดนม
70 การจัดการธุรกิจฟาร์มผลิตลูกปลาน้ำจืดเพื่อการค้าในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
71 การจัดการธุรกิจผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้องและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
72 การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในด้านการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์นม ในราชอาณาจักรภูฏาน
73 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์กระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
74 การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในการกระตุ้นความต้านทานโรค ต้นแตกยางไหลและควบคุมโรคเหี่ยว Sclerotium ของแตงเทศ
75 การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพผลผลิตของข้าวไร่พื้นเมือง
76 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการเปรียบเทียบผลผลิตเบื้องต้นของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่
77 การจัดการธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีพ่อค้าไม่รรับสินเชื่อจากพ่อค้าไทย เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
78 ผลของอาหารต่อประชากรเซลยูโลไลติกแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE ในกระบือปลักและโคเนื้อ
79 แผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการโรงงานชำแหละเนื้อโค วิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
80 การจัดการผลิตและการตลาดไก่เนื้อ แบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัทในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
81 การจัดการธุรกิจไม้แปรรูปของกลุ่มเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนหนองบัวลำภู จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู
82 การจัดการธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านวังบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
83 การจัดการธุรกิจยางพาราของกลุ่มวิชาสหกิจชุมชุนยางพาราบ้านราษฎร์ดำเนิน ตำบลคำนาดี
84 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดบ้านป่าชาด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
85 การจัดการการผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงาน จังหวัดหนองคาย
86 การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี
87 การจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
88 การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนฟาร์มขนาดเล็กแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
89 การจัดการการผลิตและการตลาดผักในพื้นที่เกษตรเขตน้ำฝน กรณีศึกษาตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
90 การจัดการธุรกิจการผลิตปลานิลเพื่อการค้า : กรณีศึกษา บ้านหนองม่วง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
91 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมพืชฤดูแล้ง ของอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
92 การรวบรวมยีนต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในข้าวพันธุ์ กข 6 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
93 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 เพื่อความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
94 ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจาก 2 แหล่งต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ องค์ประกอบน้ำนมและผลผลิตน้ำนมในโคนม
95 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เชอร์บาท๊อบ-มิกซ์) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ
96 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม ฟ้าทะลายโจรขมิ้นชัน และมะระขี้นก (เฮอร์บาท๊อป-มิกช์) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของแม่สุกรและลูกสุกร
97 ผลของการเสริมสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะระขี้นก และไพล ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ของโภชนะ และสัญฐานวิทยาของลำไส้เล็กในลูกสุกรหย่านม
98 ผลของระดับเอนไซม์ฝอยเยื่อใยในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่ปริมาณการกินได้การย่อยได้ ผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนมในโคให้นม
99 ผลของอาหารก้อนคุณภาพ สูงที่มีการใช้มันสำปะหลังตากแห้งทั้งต้น (มันเฮย์) ถั่วมันเฮย์ และใบหม่อนตากแห้ง (หม่อนเฮย์) เป็นองค์ประกอบ ต่อนิเวศวิทยาภายใน กระเพาะรูเมนและความสามารถในการย่อยได้ในกระบือปลัก
100 อิทธิพลของชนิด serum ต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เพียรอนทาว (IFN-T) และ Bcl-2 ในการผลิตเอ็มบริโอของโค
101 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
102 กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะหนองแสงในทางการเกษตร บ้านหนองแสง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
103 อิทธิพลของปุ๋ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและมูลโคที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดยโสธร
104 ผลของชนิดพืชอาหารต่อชีววิทยาของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci และประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ำ Serangium sp. และแตนเบียน Encarsia sophia
105 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่าตัวห้ำ (stethorus spp.) 3 ชนิดต่อไรแดงวงศ์ Tetranychidae
106 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่สร้างฟิคนิเดียมสาเหตุโรคแตงและไพรเมอร์ จำเพาะในการตรวจสอบ
107 คุณสมบัติและบทบาทของเอนไซม์ฝอยสลายของเชื้อรา Trichoderma spp.
108 ผลการเสริมถั่วมันต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและการผลิตก๊าซเมทเธนในกระบือปลัก
109 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการเลี้ยงโคนมสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
110 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสต่อระบบนิเวศดินในชุดดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111 ผลของสัดส่วนของอาหารหยาบต่ออาหารข้นและการเสริมน้ำมันพืชต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและการผลิต Conjuagted linoleic acid (CLA) ในน้ำนมของโคนม
112 ความหลากหลายของประชากรโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนและการปรับเปลี่ยนอาหารในกระบือปลัก
113 ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambispeg.) ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (MELOIDOGYNE INCOGNITA CHITWOOD) และสิ่งที่มีชีวิตนอกเป้าหมาย
114 อิทธิพลของซิลิกอนต่อการต้านทานโรคไหม้ การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบการผลิตอินทรีย์
115 การจัดการการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วย ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
116 การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านชาด ในตำบลบ้านขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
117 การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ใน ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปี 2551
118 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของด้วงหนวดยาวอ้อย
119 การศึกษาความเหมาะสมในการปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ของเกษตรกร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
120 ธุรกิจการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
121 การจัดการผลิตและการตลาดถั่วงอก : กรณีศึกษาโรงงานเพาะถั่วงอก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2551
122 ธุรกิจการเลี้ยงผึ้งในจังหวัดขอนแก่น ปี 2551
123 ศึกษาการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งหลวง จ.ร้อยเอ็ด
124 การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านค้อเขียว ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
125 การจัดการธุรกิจไข่เค็มพอกดินของหมู่บ้านลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
126 การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127 การศึกษาหาแนวทางใช้ประโยชน์ข้อมูลทางธรณีวิทยาสำหรับจำแนกเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือในทุ่งกุลาร้องไห้
128 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการผลิตอ้อยของการส่งเสริมอ้อย ของเขตส่งเสริมอ้อยที่ 2 โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
129 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มีขนาดฝักที่แตกต่างกัน
130 การศึกษาระดับของไนอะซินและกรดแพนโทเธนิคที่เสริมในอาหารต่อการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880)
131 การประเมินที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่ภูเขา : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำ Radhi ประเทศภูฏาน
132 ผลของการเสริมยูคาลิปตัสผลต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและความสามารถในการย่อยได้ในโคที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
133 ผลของการเสริมใบหม่อนอัดเม็ดต่อความหลากหลายของจุลินทรีย์ในรูเมนโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
134 อิทธิพลของปุ๋ยที่มีซัลเฟตต่อผลผลิตข้าว และการปล่อยก๊าชมีเทน จากนาข้าวชลประทาน
135 ความต้องการของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
136 ความต้องการบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
137 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากดินนาที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร
138 ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกร่วมกับเอนไซม์รวมในสูตรอาหารสุกร
139 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอ
140 การเปรียบเทียบความสามารถของพันธุ์ทดสอบ 4 พันธุ์ ในการประเมินสายพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียว
141 ผลของวิธีการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ที่ไม่ได้ขนาดด้วยธาตุอาหารพืชที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการให้ผลผลิต
142 อิทธิพลของการให้ปุ๋ยอะมิโนดีเลตทางใบต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
143 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเปรียบเทียบระหว่างไก่พื้นเมืองกับไก่ภูฏานโดยใช้ไมโครแชทเทลไทล์เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม
144 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์และชีวเคมีหลังจากการเร่งอายุ และการเตรียมงอกของเมล็ดแตงกวาลูกผสม
145 ระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมระดับท้องถิ่นในประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
146 การประเมินปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตและปริมาณสารแลปไซซินในพริก
147 การทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมที่ดิน/การใช้ที่ดินบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ
148 ผลของแพนโททีนิค แอซิคไนอะซิน และโฟลิคแอซิคต่อการเลี้ยงปลากดเหลือง
149 ผลของโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ที่กินได้ ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของโคบราท์มันระยะรุ่น
150 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพลังงานในโคพื้นเมืองไทยและโคลูกผสมบราห์มัน
151 อิทธิพลของธาตุอาหารและไซโตโคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงช้างกระในสภาพปลอดเชื้อ
152 สภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูกะหล่ำปลีของเกษตรกรในแหล่งปลูกที่สำคัญในแขวงหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
153 การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบจีโนไทป์ ยีน HSP 70 ต่อความสามารถในการทนร้อนในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ประดู่หางดำ
154 การใช้ประโยชน์พลังงานของโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทยที่ได้รับฟางข้าวหรือฟางหญ้ารูซี่เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก
155 อิทธิพลของการเสริมมันเส้นต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่และข้าวฟ่างต้นตอพันธุ์ IS 23585 หมักร่วมกับถั่วคาวาลเคดแห้ง
156 สมรรถนะการผลิตของโคเนื้อพื้นเมืองไทยดีได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
157 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
158 อิทธิพลของการผสมตัวเองต่อผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดข้าวเหนียว
159 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsicum chinense Jacq. และ C. baccatum L.
160 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงตามระบบจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ
161 ความต้องการได้รับการส่งเสริมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
162 ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในตำบลหนองหมื่นถ้าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
163 การตอบสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
164 การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้โรคของเชื้อรา Fusarium species ทกับโรครากเน่าของหม่อนและการพัฒนาไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรค
165 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อสเตรปโตมัยซิสปฏิปักษ์ สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
166 การเปรียบเทียบจีโนมไก่ป่า ไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อทางการค้าด้วยไมโครแซทเทลไลท์และฟังก์ชั่นนัลยีน
167 การประเมินพันธุกรรมระดับชาติของลักษณะผลผลิตในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์กับซีบูภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนข้นของประเทศไทย
168 ผลของกรดไฮโดรไซยานิค จากมันสำปะหลังเส้นในอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตของสุกร
169 อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาน้ำขัง
170 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์สารแคปไซซินนอยด์ในพันธุ์พริกภายใต้สภาพแล้ง
171 ปฏิกิริยาของเห็ดสลายไม้โดยเฉพาะเห็ดรังนกเพื่อควบคุมเชื้อราฟิวซาเรียมและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
172 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของเห็ดปะการัง (Coral fungi) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
173 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตรึงไนโตรเจนสภาพแล้งก่อนการออกดอกและสหสัมพันธ์ของลักษณะการตรึงไนโตรเจนกับลักษณะทนแล้งในถัวลิสง
174 ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณของสาร แอล-เออโกไทโอนิอินของเห็ดขอน (Lentinus Fr.)
175 การจัดการการผลิตและการตลาดพริกสดของเกษตรกร ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
176 อิทธิพลของการไถเตรียมและการใส่ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
177 การเปลี่ยนรูปคาร์บอนและไนโตรเจนในดินจากการสลายตัวทางชีวภาพของน้ำกากส่าดิบและน้ำกากส่าเสริมธาตุอาหารพืช
178 การผลิตแอนติซีรัม และ DNA probe เพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella spp.
179 ผลของระดับน้ำตาลซูโครสในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ
180 ผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารเป็ดเทศและไก่เนื้อ
181 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดผสมโปรไบโอติก (Lactobacillus plantarum) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน
182 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามโดยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์
183 ผลของโปรตีนและพลังงานในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาสลิด Trichogaster pectoralis Regan
184 ผลการใช้ Aspergillys niger และ Rhizopus oligosporus ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งเหลือทิ้ง จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในสูตรอาหารเป็ดเทศ
185 อิทธิพลของการเสริมถั่วคาวาลเคดแห้ง ต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่ และต้นตอหมัก พันธุ์ IS 23585
186 ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อ ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ)
187 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์และการพัฒนาดัชนีการคัดเลือกด้านการให้ผลผลิตในแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และพันธุ์แลนด์เรซ
188 การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี
189 การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มัน
190 การประเมินคุณค่าทางโภชนะ และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของรำละเอียด กากเมล็ดนุ่น และกากมะพร้าวในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย
191 การย่อยได้และแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นอาหารผสมสำเร็จใจโคพื้นเมือง
192 ผลของระดับพลังงานที่กินได้ต่อความสามารถในการย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน เมทาบอไลน์ในกระแสเลือด และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย
193 ผลของ Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinzing Hormone (LH) และ Insulin - Like Growth Factor I (IGT-I) ต่อการเจริญของตัวอ่อนนอกร่างกายของโคพื้นเมืองไทยลูกผสมบราห์มัน
194 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในสูตรอาหารผสมสำเร็จของโคเนื้อคัดทิ้ง
195 การปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในกระบือปลัก
196 การตอบสนอง Heat Shock Protein 70 ในเซลส์เม็ดเลือดขาวของโคพื้นเมืองไทยที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอุณหภูมิสูง
197 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดเทียน โดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
198 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวาน จำแนกโดยลักษณะสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
199 การประเมินศักยภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ์หลังเคลือบโดยวิธีการเร่งอายุ
200 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของผลผลิตแก่นตะวัน
201 ความต้องการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาดมันสัมปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
202 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในจังหวัดขอนแก่น
203 ความพึงพอใจในพันธุ์ข้าวโพดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ สำลีอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
204 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง
205 ความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษ
206 ผลของการใช้ผักโขมในสูตรอาหารเป็ดเทศที่มีผลต่อสมรรถนะการเจิรญเติบโตและการย่อยได้
207 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
208 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ
209 การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Pseuaomonas และการผลิตแอนติซีรั่มสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
210 ความก้าวหน้าในการคัดเลือกลักษณะความเผ็ดของพริก
211 การศึกษาผลของเปลือกมังคุดเสริมสนสูตรอาหารเป็นอาหารเติมต่อการเจริญเติบโตการย่อยได้และกายวิภาคของลำไส้ของหมู่เล็กหย่านม
212 ผลการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
213 ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคสัณฐานวิทยาทางลำไส้ และปริมาณ E.Coli ในไก่เนื้อ
214 ประสิทธิภาพการเสริม Symbiotic (Biolase) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ
215 ผลของแหล่งโปรตีนจากใบพืชบดต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และผลผลิตน้ำนมในโครีดนม
216 การทดสอบหาสายพันธุ์พ่อแม่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว
217 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ จำนวน 3 รอบ ของลักษณะฝักดกและคุณภาพในประชากรข้าวโพดพิเศษฝักเล็ก
218 การจำแนกสายพันธุ์ทดสอบที่มีฐานพันธุกรรมแบบกว้างและแบบแคบสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
219 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวดำที่ปลูกในสภาพไร่ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์
220 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเครื่องหมายโลเลกุลที่เชื่อมอยู่กับสารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza Sativa L. indica)
221 การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมสำหรับแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง (CSM-CSCRP-CASSAVA)
222 เมแทบอลอมิคส์ (metabolomics) ของความหอมและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุงของลาว
223 การใช้แหนแดง เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปไก่
224 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีของดินในพื้นที่ดินเค็มที่มีการฟื้นฟูโดยปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
225 การจัดการของเสียและน้ำเสียในฟาร์มสุกรโดยใช้แหนแดง (Azolla microphylla)
226 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และชีวภาพของดินในพื้นที่ดินเค็มภายหลังการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด 2 ปี
227 นิเวศพิษวิทยาและการติดตามทางชีวภาพของตะกอนดินใต้น้ำที่ปนเปื้อนโครเมียมและแคดเมียมที่มีต่อหอยน้ำจืดและหนอนริ้นน้ำจืด
228 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นของเกษตรกรรายย่อยต่อคุณภาพดินและการเจริญเติบโตของพืช
229 การประเมินความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
230 การติดตามและการฟื้นฟูดินเค็มและผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
231 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา สารอะฟลาทอกซินและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชนิดเมล็ดเล็กและชนิดเมล็ดโต
232 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไส้เดือนดินในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตรและอิทธิพลต่อการลดการปนเปื้อนแคดเมียมในดิน
233 การศึกษาผลจากการใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร เพื่อการเกษตรต่อระบบนิเวศดิน
234 อิทธิพลของน้ำหมึกชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
235 ผลของการจัดการปุ๋ยต่อคุณภาพข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
236 การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำส้มควันไม้
237 การคายน้ำของยางพาราระยะพัฒนาเต็มที่ ภายใต้ภาวะแล้งของบรรยากาศและดิน: วิเคราะห์ในช่วงแล้งไม่สม่ำเสมอและฤดูแล้งภายใต้แนวคิดจากสมมติฐานการจำกัดการชักนำการเคลื่อนที่ของน้ำ
238 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาระหว่างรากยางพาราและรากพืชที่ปลูกร่วมในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
239 อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินต่อคุณสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
240 การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินร่วมกับวัสดุอินทรีย์ธรรมชาติ ในการจัดการกากตะกอนน้ำเสีย
241 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชไร่เศรษฐกิจบางชนิดในชุดดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
242 ความหลากหลายของปริมาณอาร์จินีนในเชื่อพันธุกรรมถั่วลิสงกลุ่มวาเลนเซีย (Valencia) และอิทธิพลของการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารฟีนอลิกและอาจินีนในถั่วลิสงสายพันธุ์ที่มีระดับความทนแล้งแตกต่างกัน
243 การเสริมปลีกล้วยผงเพื่อเป็นแหล่งบัฟเฟอร์ในรูเมนต่อการปรับปรุงกระบวนการหมักในรูเมนและการผลิตน้ำนมในโคนม
244 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปริมาณฟีโนลิครวมและการสร้างปมในถั่วลิสงกลุ่มวาเลนเซีย
245 ผลของสูตรตำรับและวิธีการพอกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันโรคเน่าคอดินที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก้บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
246 นิเวศพิษวิทยาของน้ำซะจากกากตะกอนน้ำเสียและน้ำกากส่าที่มีต่อริ้นน้ำจืด
247 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตฝักอินทรีย์ของเกษตรกรในบ้านซัมโอง-บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซัมสูง จ.ขอนแก่น ภาคอีสาน ของประเทศไทย
248 สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ และการแปรรูป
249 ผลของอัลลีโลพาทีในใบมะขามร่วงที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียในดิน
250 ผลของ 17 เบต้า-เอสตาไดออล ต่อการเปลี่ยนเพศปลาหมอไทย
251 ผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิล
252 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตผักเข้าสู่ผักอินทรีย์ในอำเภอซำสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
253 ประสิทธิภาพของแตนเบียน APOANAGYRUS LOPEZI ต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู PHENACOCCUS MANIHOTI ในมันสำปะหลังที่สายพันธุ์
254 การใช้ฟางข้าวปรับปรุงคุณสมบัติดินนา ผลผลิตข้าวและผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซมีเทน
255 การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
256 การจำแนก Pathotype ของเชื้อ Colletotrichum ssp. และการคัดพันธุ์พริกต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนส
257 ผลของการจัดการวัชพืชต่อการเจริญเติบโดและผลผลิตข้าวนาหว่านข้าวแห้งเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258 การจัดการการผลิตและการตลาดแพะเนื้อในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
259 ประสิทธิภาพของการใช้ไฮเดรทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Detox) ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในอาหารเป็ด
260 ผลของโซเดียม สเตียโลอิล-2- แลคทิเลท ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในอาหารไก่เนื้อ
261 การจัดการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่มีบัตรสินเชื่อเกษตรกรภายใต้โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร: กรณีศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
262 การจัดการการผลิตและการตลาดฟาร์มกบ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
263 การจัดการการผลิตและการตลาดพุทรา GAP ของเกษตรกรในตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
264 การจัดการผลิตและการตลาดธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ และมหาสารคาม
265 กลยุทธ์การจัดการผลิตผักกางมุ้งของกลุ่มเกษตรกรบ้านสะอาดสมศรี ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
266 การจัดการการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์เหลืองทองเกษตรกร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
267 การจัดการการผลิตและการตลาดรังไหมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านนาแพง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
268 การผลิตไส้กรอกปลาโมงอิมัลชั่นสมุนไพรขิงโคเลสเตอรอลต่ำ
269 ผลการเสริมกรดบิวทีริกและกรดแลคติกในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ
270 ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารปลาโมง
271 ประสิทธิภาพอีลิท็อก (Elitox) ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในอาหารเป็ด
272 อิทธิพลของการเสริมเอ็นไซม์ย่อยเยื่อใยต่อคุณภาพของข้าวฟ่างหมัก พันธุ์ IS 23585 ผสมกับถั่วคาวาลเคดแห้งและมันเส้น
273 ผลการใช้กากเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบต่อการย่อย ได้สมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเทศ
274 การศึกษาคุณสมบัติบางประการของดินบริเวณรอบรากพืชชอบเกลือบางชนิดในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
275 แนวทางการพัฒนาค่ามาตรฐานธาตุอาหารในใบยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
276 ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก ด้วยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตของต้นกล้า และผลผลิต
277 กลยุทธ์การคัดเลือกเข้าวทนแล้งสำหรับนาน้ำฝนใน สปป.ลาว
278 การเสริมวิตามินดีในเห็ดชนิดต่าง ๆ ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมร่วมกับไรน้ำนางฟ้าและสาหร่ายคลอเรลลา
279 อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อผลผลิตข้าว คุณสมบัติทางเคมีของดินและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
280 การปรับปรุงการทำแผนที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
281 การใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์ที่มีสารประกอบทุติยภูมิต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน กระบวณการหมักการยับยั้งเมทเธน และการให้ผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
282 อิทธิพลของการเสริมใบยูคาลิปตัสบดและน้ำมันต่อกระบวนการหมักในรูเมน และการย่อยได้ของโภชนะในกระบือปลัก
283 การพัฒนาระบบการอนุบาลปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides, Chaux and Fang, 1949) ที่เลี้ยงโดยการเสริมวิตามินไนอะซิน (Niacin) และใบย่านาง (Tiliacora triandra, Colebr.)
284 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ต่อการทนแล้ง การติดเชื้อ A flavus และการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
285 ลักษณะทางเคมีกายภาพของสตาร์ทและสมรรถนะการรวมตัวของคุณภาพการบริโภคในข้าวโพดข้าวเหนียว
286 คุณสมบัติทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
287 เปรียบเทียบผลประโยชน์-ต้นทุนระหว่างการผลิต อ้อย และ ยางพารา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
288 การรวมยีนต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนสในพริกเผ็ด
289 การศึกษาระดับที่เหมาะสมของความเค็มและใบมะรุมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสำหรับการอนุบาลปลากดคังและปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย
290 การใช้กากเมล็ดมะรุมทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองในอาหารปลากดแก้ว
291 ผลของการผลิตผักกาดหัวของเกษตรกรต่อการใช้แรงงานในพื้นที่ บ้านหนองโง้ง ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
292 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมีและความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของยางพาราก่อนกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
293 ผลของไซยาไนด์ต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
294 การประเมินผลอิทธิพลของการจัดการที่ดินในปรากฏการณ์การชะล้างและการกร่อนดิน โดยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ในแปลงทดลองการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
295 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศข้าวนาปรัง และข้าวไร่ของอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
296 การจำแนกและการจัดกลุ่มข้าวฟ่างนิ้วมือโดยใช้ลักษณะทางสัณฐาณวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
297 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีในระยะการพัฒนาของผลส้มโอ และการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ทองดี
298 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อยและแมลงพาหะนำโรค
299 การศักษาความเป็นไปได้ในการจัดทำธุรกิจกล้วยไม้ตัดดอก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
300 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
301 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
302 การประเมินการตอบสนองของการคัดเลือกแบบหมู่ประยุกต์ 5 รอบของลักษณะความยาวฝักในข้าวโพดข้าวเหนียว
303 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบ Transcervical deep artificial
304 การจัดการระบบสารสนเทศเรื่องการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด จังหวัดขอนแก่น
305 การจัดการธุรกิจของเจ้าของโควตาอ้อยโรงงานในเขต ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
306 ห่วงโซ่มูลค่าพืชผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดขอนแก่น
307 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
308 กลยุทธ์การผลิตและการตลาดมะม่วงสำหรับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
309 ความหลากหลายและบทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินระบบนิเวศแปลงนา
310 ความแปรปรวนของค่าการนำไฟฟ้าและค่าสัดส่วนการดูดยึดโซเดียมของดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
311 โครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์อาร์โทรปอด ในระบบนิเวศนาข้าว
312 การควบคุมเพลี้ยไฟและไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี
313 คุณสมบัติการเป็นสารด้านอนุมูลอิสระของใบมะรุมต่อการอนุบาลปลาโมง
314 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวเหนียวดำในปลานิล
315 ผลของการปนเปื้อน Deoxynivalenol (DON) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ปัจจัยทางเอมไซม์ตับบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของปลานิล (Orechromis niloticus, linnaeus, 1758)
316 การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยา LAMP เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อและแพะพื้นเมืองไทย
317 การประเมินระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการอนุบาลและเลี้ยงปูนา (ESANTHELLPHUSA DUGASTI)
318 การศึกษาองค์ประกอบของผลผลิต ผลผลิตและปริมาณสารแกมมาออไรซานอลของข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) ที่ปลูกภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน
319 การประเมินลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของเชื้อพันธุกรมมข้าวนาสวน และการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งของข้าวพันธุ์สุรินทร์ 1
320 การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูกของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง
321 การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของเชื้อพันธุกรรมแก่นตะวัน โดยใช้ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์แถวเดียว
322 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของลักษณะแอนโธไซยานินในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองสีดำของไทย
323 ผลของระยะเก็บเกี่ยวการเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
324 ผลของไคโตซานและอาหารสังเคราะห์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเฟินสกุลชายผ้าสีดาฮิลอีอายในสภาพปลอดเชื้อ
325 ผลของวิธีการให้ความชื้นและการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ในการทำ Seed priming ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
326 ปัจจัยบางประการที่มีผบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ
327 การประเมินความหลากหลายของฝักข้าว โดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี และลักษณะทางการเกษตร ร่วมกับปริมาณสารสำคัญ
328 การตรึงไนโตรเจน, การดูดธาตุอาหารและการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินของสายพันธุ์ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) ซึ่งต้านทานต่อความแห้งแล้งช่วงปลายฤดูปลูก
329 การเปลี่ยนแปลงของการผลิตข้าวและการกำหนดทางเลือกในการจัดการผลิตข้าวนาปีในทุ่งราบเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยใช้แบบจำลอง CERES-RICE
330 ระบบเกษตรภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างมูลค่าจากความประณีต
331 ผลของตำรับการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าและศักยภาพในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ
332 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยนอกร่างกายจากไอโอโซด์ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็ง
333 การระบาดของหญ้าคาในพื้นที่การเกษตรแบบถางและเผาในภาคเหนือของ สปป ลาว: การกระจายเชิงพื้นที่ และความรับรู้ของเกษตรกร
334 การบูรณาการโซ่อุปทาน กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกส้มโนเวล ในเขตกานหนาน มณฑลเจียงซี ประเทศจีน
335 อิทธิพลของคุณสมบัติของน้ำและตะกอนดินท้องน้ำในระบบนิเวศน้ำจืดเขตร้อนที่มีต่อนิเวศพิษวิทยาของคอลร์ไพริฟอสและแคดเมียมต่อหนอนริ้นน้ำจีด Chironomus sp.
336 การจัดการพืชและความอุดมสมบูรณ์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหัวมันสำปะหลังในสภาพอาศัยน้ำฝน
337 อิทธิพลของกระถินต่อนิเวศวิทยารูเมนของกระบือปลัก
338 ผลของลักษณะทางกายภาพของฟางหมักยูเรยต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน กระบวนการหมักและผลผลิตน้ำนมในโคนม
339 การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว
340 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบองลักษณะต้านทานต่อโรคเหี่ยวและปริมาณไลโคพีของมะเขือเทศ
341 ความคุ้มทุนและการให้บริการรถแทรกเตอร์ขนาดกลางและรถไถเดินตามของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
342 การจัดการแรงงานของครัวเรือนในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายใต้เกษตรพันธะสัญญาในหมู่บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวถี อำเภิเมือง จังหวัดขอนแก่น
343 การเคลื่อนที่ของธาตุโพแทสเซียมในดินที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
344 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของทำนบการชลประทานที่สร้างด้วยดินขวางลำน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
345 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ดีเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
346 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นต้นและช่องทางการจำหน่ายยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
347 ผลของการเสริมกากน้ำตาลหมักยีสต์ ต่อองค์ประกอบน้ำนมผลผลิตน้ำนม และกระบวนการหมักในโคนมที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก
348 การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวไร่อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการเพาะปลูกข้าวไร่ในระบบการเพาะปลูกพืชไร่ในจังหวัดขอนแก่น
349 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
350 กลยุทธ์การขยายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถวสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร : กรณีศึกษาธนาคารออมสินในจังหวัดยโสธร
351 การจัดการธุรกิจข้าวหอมมะลิครบวงจรของบ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเมือง อำเภอแวงใหย่ จังหวัดขอนแก่น
352 ประสิทธิภาพเศรษฐกิจและการจัดการผลิตของกระเพาะปลูกพริก : การเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบปลอดภัยและการผลิตแบบทั่วไปใจจังหวัดชัยภูมิ
353 ผลของสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกรดซิตริคหมักเอนไซม์ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักในโคเนื้อ
354 อทธิพลของพืชน้ำมันต่อการใช้ประโยชน์ได้ของพลังในโคเนื้อ
355 ประสิทธิภาพของการเสริมไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกตและผนังเซลล์ยีสต์ (Fixar Viva Dry) เพื่อลดความเป็นพิษจากอะฟลาทอกซินในเนื้อเป็ด
356 ผลการใช้กากเอทานอลจากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่อกระบวณการหมักในกระเพาะรูเมน ประสิทธิภาพการใช้อาหารและการให้ผลผลิตของโคนม
357 การปรับปรุงคุณภาพชานอ้อย เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในโคนม
358 การถ่ายทอดปริมาณสารไลโคพีนและลักษณะทางการเกษตรในมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่
359 ผลของระดับความเค็มของดินต่อคุณภาพน้ำน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานและประสิทธิภาพของกระบวนการหมักเอทานอล
360 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินในพื้นที่ที่มีระดับความเค็มต่างกัน
361 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. กระตุ้นความต้านทานโรครากปมและโรคราน้ำค้างของแตงกวา
362 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์แตนเบียนไข่ Trichogramma spp
363 การศึกษาชนิดและชีววิทยาของแตนเบียนดักแด้แมลงวันในกลุ่ม Pteromalidae ในคอกโคนม
364 ลักษณะของข้าวที่มีความสัมพันธ์กับความทนแล้ง และการปรับตัวได้ดีในสภาพนาอาศัยน้ำฝน
365 ผลของระดับโปรตีนและคอนเดรซ์แทนนินต่อการกินได้อิสระ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้และคุณภาพเนื้อ ของโคพื้นเมืองลาว
366 กากมันสำปะหลังและเศษเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรหมักจากเชื้อราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก
367 สวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แหล่งที่มาของแรงงานและคุณลักษณะของเจ้าของสวนยางและผลกระทบต่อรายได้และสถานะความเป็นอยู่ของเจ้าของสวนยางในท้องถิ่นและแรงงานรับจ้างอาชีพ
368 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวา
369 อิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพต่อการเข้าทำลายของแมลงวันพริก Bactrocera spp.
370 ความหลากหลายของอาร์โทปอดและการจัดการแมลงสัตรูในระบบนิเวศนาข้าว
371 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และช่วงแสงในช่วงแล้ง และระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ
372 ลักษณะการแทรกซึมของการเติมน้ำผ่านระบบสระ กรณีศึกษาบ้านหนองนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
373 การควบคุมโดยชีววิธี กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานและความสามารถในการรถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อ Sclerotium rolfsii sacc. ในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)
374 ประสิทธิภาพของเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg. ในการชักนำความต้านทานโรครากปมของมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood
375 ผลของสารประกอบกำมะถัน และสัดส่วนไนโตรเจนต่อสารประกอบกำมะถันต่อการลดการผลิตแก๊สเมทเธน และการเพิ่มการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนสัตว์เคี้ยวเอื้อง
376 ผลของการเสริมเมล็ดพืชน้ำมันต่อการเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสายยาวในโคเนื้อ
377 การจำแนกและโคลนยืนที่ควบคุมการสร้างสารทุติยภูมิของแบคทีเรีย Bacillus spp. ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรดโนสของพริก
378 การควบคุมการทำงานของฟอลลิเคิลและคอร์ปัส ลูเทียมบนรังไข่ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
379 การใช้ประโยชน์จากฝักจามจะรีบดต่อลักษณะของกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน, การยับยั้งการผลิตเมทเธน และผลผลิตน้ำนม
380 การบ่งชี้ลักษนะทางสัณฐานวิทยาและเครืองหมายโมเลกุล SSR และการพัฒนาเครื่องหมายทางโมเลกุลสำหรับการคัดเลือกพันธุ์แก่นตะวันที่มีอินซูลินสูง
381 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อและการเพิ่มระดับกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งในเนื้อของโคเนื้อพันธุ์บราห์มันโดยการจำกัดวิตามินเอร่วมกับการเสริมน้ำมันพืชในอาหาร
382 การระบุทราบส์คริปและโปรตีนในใบและรากอ้อยที่ควบคุมโดยสภาวะการขาดน้ำ
383 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันและสายพันธุ์อนุรักษ์เพื่อใช้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานลูกผสม
384 การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นพัฒนาการของไข่อ่อนปลาโมงในที่กักขัง
385 ผลของการใช้กากเอทานอลจากมันสำปะหลังต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรรุ่นและขุน
386 การใช้น้ำเกลือสินเธาว์อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม การบำบัดและการใช้ซ้ำ
387 ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนทในสูตรอาหารผสมสำเร็จที่มีสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตกรดซิตริกในระดับต่างๆ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมในโครีดนม
388 ชนิดและกลไกลของเห็ดราสลายไม้ในการควบคุมไส้เดือนดินฝอย
389 ผลของการเสริมกรดอะมิโนสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้การย่อยได้ ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม
390 ประชากรไรขาวและเพลี้ยไฟต่ออาการใบหงิกของพริก และประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติ
391 การพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Baccillus spp. ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชตระกูลแตง
392 สถานที่ทดสอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทดสอบพันธุ์ในหลายสภาพแวดล้อม การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพของพันธุ์ และลักษณะทางสรีรวิทยาที่เป็นตัวกำหนดการปรับตัวเฉพาะท้องที่ของพันธุ์อ้อย