ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักร บัวผัน 50
2 วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 37
3 กาญจนา นาถะพินธุ 30
4 พรทิพย์ คำพอ 30
5 รุจิรา ดวงสงค์ 28
6 อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 21
7 วงศา เล้าหศิริวงศ์ 21
8 จุฬาภรณ์ โสตะ 18
9 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 18
10 พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 18
11 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 15
12 เบญจา มุกตพันธุ์ 13
13 สุวลี โล่วิรกรณ์ 12
14 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 12
15 ภัทระ แสนไชยสุริยา 11
16 สุนิสา ชายเกลี้ยง 9
17 จิราพร เขียวอยู่ 9
18 นิรมล เมืองโสม 7
19 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
20 ชัชชาย แจ่มใส 5
21 พรพรรณ สกุลคู 4
22 ณิตชาธร ภาโนมัย 4
23 พงษ์เดช สารการ 3
24 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 3
25 ภาณี ฤทธิ์มาก 2
26 นิคม ถนอมเสียง 2
27 ศิริพร คำสะอาด 2
28 สุพรรณี ศรีอำพร 2
29 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2
30 มาลินี เหล่าไพบูลย์ 2
31 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
32 อิทธิพล สูงแข็ง 1
33 ชัยวัฒน์ บุญประจันทร์ 1
34 ธีรศักดิ์ พาจันทร์ 1
35 ดุษฎี ศรีวิชา 1
36 ชนาภา ไชยศาสตร์ 1
37 กงพัฒน์ แกมนิล 1
38 วิไลวัล ศรีสุโพธิ์ 1
39 กัลยา ขาวเขียว 1
40 กฤษณะ เพชรบ่อใหญ่ 1
41 ภูเบศร์ แสงสว่าง 1
42 รติ บุญมาก 1
43 สงบ เสริมนา 1
44 ปวีณา จังภูเขียว 1
45 ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
46 วิชัย มิตรมาตร 1
47 ประสพ อินสุวรรณ 1
48 อุไรวรรณ สืบซุย 1
49 ธัมมิกา ภูมิอริยภิญโญ 1
50 บุญเกิด เชื้อธรรม 1
51 ประสงค์ ชัยชนะ 1
52 ธรรมนูญ บุญจันทร์ 1
53 ปกรณ์ชัย ไก่แก้ว 1
54 ยุพิน อ้มพรมราช 1
55 อุทิศ ชัยชญา 1
56 พรศักดิ์ ฤาไกรศรี 1
57 นิตยา พวงราช 1
58 ฉัตรฑิวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 1
59 หญิง ตันอุดม 1
60 วิภารัตน์ โพธิ์ขี 1
61 เวชยันต์ ขันธะรี 1
62 เศรษฐพล เจริญธัญรักษ์ 1
63 ภักดี วังคะฮาต 1
64 สุนัฐธนา พานิล 1
65 ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ 1
66 เขมกร วงศ์กาฬสินธุ์ 1
67 สุทัศนา ขันแข็ง 1
68 สุขกัญญา ช่อมะลิ 1
69 นิธิยา นามวงศ์ 1
70 วิชชนันท์ สุวรรณแสง 1
71 พนารัตน์ เพชรราช 1
72 ศันสนีย์ วงศ์ม่วย 1
73 ณัฐพงษ์ ศิลาเหลือง 1
74 นครินทร์ บุญมี 1
75 สุภาภัค สิงห์เสนา 1
76 กรรณิกา ทานะขันธ์ 1
77 กฤช ศรีบุญเรือง 1
78 คมกฤช พลหล้า 1
79 เนตรนภา จุฑานันท์ 1
80 สุพิชฌาย์ ศรีสิทธิพรหม 1
81 สุณีย์ ฟังสูงเนิน 1
82 สุพัตรา มหาชัย 1
83 อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ 1
84 จักรพงษ์ แหล่งสท้าน 1
85 จิรวุฒิ กุจะพันธ์ 1
86 นภานันท์ ดวงพรม 1
87 นัฐพล จำปาเทศ 1
88 นศินี ศรีสมบูรณ์ 1
89 ชัชนัย ติยะไทธาดา 1
90 เทอดศักดิ์ ศรีอ่อน 1
91 ณัฐ ธัญญาหาร 1
92 ชลลดา บุญอาษา 1
93 จุฑามาศ เบ้าคำกอง 1
94 ทัศนีย์กร ภูษา 1
95 สุทุมรัตน์ สังขวาสี 1
96 รุ้งใหม่ ประจักษ์วงศ์ 1
97 ณัฐพร สุแสงรัตน์ 1
98 อารีย์รัตน์ ลีเฮือง 1
99 ธนพร นังตะลา 1
100 อุเทน จิณโรจน์ 1
101 อรุณรัตน์ โทวรรณา 1
102 อานันท์ จำปาแดง 1
103 วิทยา สิ้นภัย 1
104 ยิ่งยศ กุศลวัตร 1
105 วิลาสินี พิทักษ์ 1
106 เฌอช์มาศญ์ สิงละคร 1
107 จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี 1
108 ปิยนุช ภูธรฤทธิ์ 1
109 ศิรินุช ยางป้อม 1
110 รัชมาพร ถิ่นสูงเนิน 1
111 รติรัตน์ กสิกุล 1
112 ลัดดา ชมยินดี 1
113 เตือนใจ ปาประโคน 1
114 บูรยา ดีแท้ 1
115 ฐิวริณย์ พรมดีมา 1
116 ละออง สาลีพวง 1
117 กฤษฎา พันธ์เดช 1
118 กาญจนา อาษาสร้อย 1
119 ศิริพร สนิทนิตย์ 1
120 พิศมัย นาทัน 1
121 สาโรจน์ ประพรมมา 1
122 รณยศ สุวรรณกัญญา 1
123 ประยูร แก้วคำแสน 1
124 วรชาติ พรรณะ 1
125 นิรันดร์ ยกภาษี 1
126 บุญญิสา แสงจันทร์ 1
127 ยุพิน โยอาศรี 1
128 พิสิษฐ์ พัฒนเทียรฆ 1
129 รัชนี นันทนุช 1
130 วิลาศ คำแพงศรี 1
131 นฤมล อุดมเดช 1
132 สายชล แปรงกระโทก 1
133 PANOMPHANH MAHAPHONH 1
134 สุดารัตน์ ศรีพุทธา 1
135 วรารัตน์ สังวะลี 1
136 ธวัชชัย คำป้อง 1
137 ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ 1
138 วีระพงษ์ เรียบพร 1
139 นภสร เมืองแพน 1
140 ทองปักษ์ ดอนประจำ 1
141 คุณากร ขันชัยภูมิ 1
142 ทัศน์วรรณ พลอุทัย 1
143 ทิพารัตน์ คงนาวัง 1
144 นุชนารถ วชีรปราณี 1
145 ขนิษฐา จำปาสิม 1
146 เอื้อมพร สุ่มมาตย์ 1
147 ศิริพร สงคราม 1
148 สุดาวดี ยะสะกะ 1
149 สุพล บ่อคุ้ม 1
150 ปิยะลักษณ์ เดือนกอง 1
151 พลอยไพลิน ทับทิม 1
152 พุทธิไกร ประมวล 1
153 SOUKSAMONE THONGMIXAY 1
154 อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช 1
155 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
156 อานนทพร มุกดาม่วง 1
157 อัจฉราพรรณ แก้วสังข์ 1
158 วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ 1
159 สาคิด ปัญญายิ่ง 1
160 อภิญญา อุตระชัย 1
161 จิราพรรณ กลางคาร 1
162 ธนชัย พนาพุฒิ 1
163 เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 1
164 จิรชยา คำพิมพ์ 1
165 จิรนันท์ อาษาพนม 1
166 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 1
167 กรรณิการ์ อุดมกัน 1
168 ชื่นจิตต์ จันทร์พร้อม 1
169 แสงแข อุพะรัมย์ 1
170 จีรณัฐ มานะดี 1
171 ชัชฎา ประจุดทะเก 1
172 ชญาดา คล่องการ 1
173 ทรงเดช ยศจำรัส 1
174 สมพงษ์ หามวงค์ 1
175 ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 1
176 สหรัฐ หมื่นแก้วคราม 1
177 อทิตยา แก้วคำ 1
178 รัชณีกรณ์ ปาทา 1
179 พัชรี อนุวรรณ์ 1
180 พจน์ ภาคภูมิ 1
181 นิยม ขวาซุย 1
182 นุจรี เชิญกลาง 1
183 Faculty of Public Health, Khon Kaen University 1
184 เมธาวี พลยิ่ง 1
185 วรรณนภา สระทองหน 1
186 NGUYEN VAN HOA 1
187 กุลวดี จงสมชัย 1
188 ปะการัง เดชภูมี 1
189 พรพิมล ชูพานิช 1
190 เฉลิมพร นามโยธา 1
191 ณัฐพงษ์ นาทัน 1
192 กฤช สอนกอง 1
193 ทวีศักดิ์ ปัดเต 1
194 พราวมาศ วิมลธรรม 1
195 Dusadee Ayuwat 1
196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
197 อนิษฎา เสนพริก 1
198 Faculty of Humanities and Social Sciences 1
199 อริศรา ภูสาริ 1
200 Pattara Sanchaisuriya 1
201 รัชติญา นิธิธรรมธาดา 1
202 ดุษฎี อายุวัฒนะ 1
203 รัศมีแข พรหมประกาย 1
204 เกวลี นาถมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 7
2 2554 11
3 2553 23
4 2552 4
5 2551 10
6 2550 1
7 543 510
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษา
2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 Behavioral interventions for promoting respiratory protection use in workers
4 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
5 ประสิทธิผลของการนำโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 มาช่วยในการคำนวณโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
6 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
7 การประเมินตนเองและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
9 การจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
10 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยรุปแบบร่วมมือ แบบปริศนาความคิด Jigsaw
12 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
13 ประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการบริหารโครงการสาธารณสุข
14 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512 711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
16 ความคาดหวังและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
18 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2553
19 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
20 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
22 การใช้ภาษาอังกฤษเป็ฯสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์: ประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างวิชาบรรยายและวิชาสัมมนา
23 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
24 ความคาดหวังและการรับรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการประเมินผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ
27 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 วิทยาการระบาดและประเมินความเสี่ยงของอันตรายจากปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพในเกษตรกร เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
29 การศึกษาผลสัมฤทิ์การจัดกิจกรรมการดูงานในวิชา 517 331 Field Training in Industrial Hygience และวิชา 517 332 Field Observation in Env., Occ Health and Safety แบบประสบการณ์จริง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
30 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข
31 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
32 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
33 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
34 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10
35 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
36 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning ร่วมกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ในรายวิชา 512314 การสุขาภิบาลอาหาร
37 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
38 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
39 การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ
40 การประเมินการเรียนรู้และระดับความยากง่ายรายหัวข้อโดยผู้เรียน
41 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
42 สถานการณ์อาชีวอนามัยในชุมชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
43 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
44 บทบาทการติดเชื้อ Chlamydia Trachomatis ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยการใช้ค่าคะแนนและแรงจูงใจทางบวก
ปี พ.ศ. 2551
46 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
48 การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
49 สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสในประชากรชาวนา จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
50 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์กร ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 การบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตสาธารณสุขที่ 10
53 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนยน์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
54 วิธีการสอนและสื่อการสอนของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 ปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2550
56 Northeastern Migrant Labor : Situation and Health Issues
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 ปัจจัยที่มีผลต่อการตายของคนไทย
58 การศึกษาระบาดวิทยาด้านน้ำเหลืองและอณูชีววิทยาของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสจากสุกรและคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
59 การพัฒนาและคุณสมบัติทางไซโคเมตริกของสเกลการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมน้ำหนักร่างกาย ของวัยรุ่นไทย
60 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบล เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
61 การพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
62 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
63 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ โรงพยาบาลมโหสด ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
64 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
65 ความชุกและคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส ในจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2552-2553
66 สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
67 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำและพืชผักที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว บริเวณหนองเลิงเปือย จังหวัดขอนแก่น
68 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกแตงโม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
69 ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ และความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแรงงานนอกระบบกลุ่มดัดเหล็กปลอกเสาระบบมือโยก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
70 การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือน ชุมชนหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
71 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในเขตตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
72 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มและครื่องดื่มสำหรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม
73 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาวะสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
74 การดูแลระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ในเขตตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
75 การปฏิบัติงานบริการอนามัยโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
76 การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารเพื่อประเมินแบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
77 ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
78 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
79 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส : อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
80 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินผลงานสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
81 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
82 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
83 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
84 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม
85 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น
86 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี
87 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
88 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 การปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
90 การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
91 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: บ้านลิ้นฟ้า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
92 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
93 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
94 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรกรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
95 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
96 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
97 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนประถมศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุ : โรงเรียนบ้านกุดกว้างหนองดินกี่หนองกุงประชาสรรค์ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
98 การปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
99 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา
100 การพัฒนาศักยภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผัก : บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
101 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ชาวม้งในจังหวัดเพชรบูรณ์
102 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์:โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
103 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์
104 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ : หมู่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
105 การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10
106 การปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี
107 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กอายุ 1-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
108 การพัฒนาศักยภาพการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
109 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมโดยใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรธานี
110 การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554
111 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
112 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักจัดรายการวิทยุ
113 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
114 เปรียบเทียบการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อในตลาดที่ผ่านเกณฑ์และตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษา ตลาดสดในพื้นที่จังหวัดเลย
115 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
116 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
117 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
118 การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐานและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
119 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน:เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
120 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
121 สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์
122 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการบริหารบุคคลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
123 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
124 ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
125 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
126 บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
127 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
128 รายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
129 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลุกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
130 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน ของประชาชนที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
131 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในจังหวัดอุดรธานี
132 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
133 สถานการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
134 การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
135 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
136 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งโรงพยาบาลในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์ 75
137 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และความชุกของการปวดหลังส่วนล่าง ในพนักงานเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
138 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
139 สถานการณ์คุณภาพจากอากาศในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
140 ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี
141 เชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลนาดที่แตกต่างกัน
142 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทำสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
143 การปนเปื้อนสารเมลามีน และสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก
144 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ
145 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
146 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
147 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
148 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
149 การบริโภคผักผลไม้และพืชผักพื้นบ้านของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในชนบทอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
150 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
151 ปัจจัยด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
152 พฤติกรรมการออกกำลังกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
153 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมภาวะขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
154 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
155 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารองค์กร ที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัดขอนแก่น
156 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
157 การมีมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
158 ปัจจัยทางเมตะบอลิกที่มีผลต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
159 ความชุกของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงและปัจจัยที่มีผลต่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
160 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
161 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
162 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
163 พฤติกรรมการบริโภคเครืองดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
164 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุบ้ายพวยเด้ง หมู่ 3 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
166 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขที่ 12
167 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
168 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร : ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
169 ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
170 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนโนนหนองวัด 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
171 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย
172 ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัยพื้นที่อำเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น
173 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคที่ ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
174 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดขอนแก่น
175 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนด้านสุขภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
176 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
177 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ชุมชนเทศบาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
178 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
179 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี
180 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง: บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
181 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชนเตสาะรณสุขที่ 12
182 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
183 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
184 การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
185 ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
186 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 11
187 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
188 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการล้างมือกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในข้าวเหนียวพร้อมบริโภค จังหวัดบุรีรัมย์
189 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
190 ความแตกต่างของอากาศ ตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
191 ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมและสภาวะสุขภาพจิตของชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
192 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
193 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้งย่าง
194 ปัญหามลพิษทางน้ำของชุมชนบริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
195 ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช
196 การใช้การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป.ลาว
197 การบริโภคขนมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคขนมของเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
198 การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดี ด้วยเรซินซิลิกาเจล
199 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
200 ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
201 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมา
202 ผลของการจัดอาหารอีสานและอาหารปกติทั่วไปของโรงพยาบาลต่อการได้รับสารอาหารในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
203 ผลของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
204 ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการ PDCA ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
205 การบริโภคอาหารของนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
206 การประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
207 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
208 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
209 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ว่างงาน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
210 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนและกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
211 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี
212 คุณภาพเชื้อเพลิงแข็งจากไมยราบยักษ์ โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวประสาน
213 การกำจัดสีจากน้ำเสียย้อมผ้าด้วยถ่านยางรถยนต์และแกลบดำ
214 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
215 ภาวะปวดหลังและรยางค์ส่วนบนในแรงงานนอกระบบ กลุ่มไม้กวาดร่มสุข ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
216 สภาวะสุขาภิบาลอาหารถวายพระภิกษุสามเณร กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
217 สถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
218 ผลกระทบการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ในเขตพื้นที่ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
219 สิ่งคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
220 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
221 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
222 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
223 การพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอย ของประชาชนเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
224 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเสี่ยงสุขภาพในการออกกำลังกาย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
225 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
226 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
227 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค : บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
228 การสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดเลย
229 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม
230 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บ้านวังศักดา ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
231 การประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่สูงชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
232 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
233 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของหัวหน้าอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
234 การพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
235 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการปงทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
236 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ : บ้านคอนฉิมพัฒนา ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
237 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารมีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
238 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
239 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านชัยเจริญ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
240 การบริหารงานพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
241 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ด้านการประเมินผลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
242 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
243 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ของสตีที่สมรสแล้ว : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
244 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
245 การดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
246 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยจังหวัดขอนแก่น
247 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
248 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
249 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
250 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
251 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
252 บรรยากาศองค์การทีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
253 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
254 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานหมู่บ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
255 ประสิทธิภาพการจำกัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดีโดยใช้กากตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา
256 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
257 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
258 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจศิริกิตื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
259 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วม และคู่มือในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
260 สถานการณ์เบื้องต้นการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่และเย็บผ้า ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
261 ความพึงพอใจของผู้ประกันตน ต่อการเข้าถึงกองทุนประกันสุขภาพชุมชนอำเภอสีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
262 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
263 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนส้มกบ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
264 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
265 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
266 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการฝึกผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
267 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 - 59 ปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
268 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
269 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของคนขับรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างและรถสามล้อสกายแลปในจังหวัดขอนแก่น
270 การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
271 การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกต้นหอม
272 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
273 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพเกษตรกรกลุ่มปลูกหอมแดง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
274 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากการทำงานของแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
275 ประสิทธิผลของการประยุกต์แนวคิดทางการตลาดเชิงสังคมและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้สัมผัสโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
276 การพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
277 สภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ จังหวัดขอนแก่น
278 สภาพแวดล้อมในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรในการทำสวนยางพารา ในเขตตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
279 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงบนบ่อปลา ตำบลบ้านก่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
280 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดออุบลราชธานี
281 การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
282 ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลตำบลสามแยก
283 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทำพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
284 การสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี
285 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
286 ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี
287 ความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคไข้หวัดนกของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในจังหวัดนครพนม ปี 2551
288 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประธานเครือข่ายระดับหมู่บ้านสังกัดเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านสวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
289 การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
290 การรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
291 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
292 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
293 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในากรพัฒนาตลาดสด เทศบาลตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัอชัยภูมิ
294 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
295 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
296 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองบัว ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
297 คุณภาพชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10
298 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
299 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
300 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานด้านการบริหารของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
301 ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
302 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
303 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
304 ภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก และการบริโภคอาหารมังสวิรัติของเด็กวัยรุ่นในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
305 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยแปลงพฤติกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
306 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
307 การพัฒนาคุณภาพบริหารอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
308 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
309 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
310 การเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล
311 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดระดับไขมันในเลือด ในบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลขอนแก่น
312 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดสนามหญ้าและสวนหย่อม ในโรงพยาบาลจิตเวช
313 การมีส่วนร่วมของการเกษตรในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ท่างการเกษตรมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาบ้านหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
314 การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา
315 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชในเกษตรปลูกผัก ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
316 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสดโดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent
317 เปรียบเทียบรูปแบบการเติมอากาศของถังหมักปุ๋ยของขยะจากครัวเรือน
318 การดูแลระบบประปาภูเขา กรณีศึกษา ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
319 ประสิทธิฟภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลจิตเวชโดยใช้บึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ผิวดินที่ปปลูกพืชวงศ์กกหลายชนิด
320 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
321 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับระดับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด
322 การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดขอนแก่น
323 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มวัยแรงงานแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
324 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการชุสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน อายุ 35 ถึง 59 ปี อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
325 การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
326 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
327 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดยโสธร
328 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
329 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
330 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเรือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
331 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
332 ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎ์ธานี
333 การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
334 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
335 ผลของการทำงานเป็นทีมต่อการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์
336 พฤติกรรมการบิโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอินของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
337 การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพะบาด แขวงบอลอคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
338 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้
339 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
340 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตจังหวัดอุดรธานี
341 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดยโสธร
342 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย
343 การประมาณค่าความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับโดยคำนึงถึงอคติจากการเลือกเป็นตัวอย่าง
344 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาจิริยธรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
345 ประสิทธิผลของโปรงแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
346 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม่ในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
347 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
348 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการอดบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
349 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะไตวายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
350 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
351 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
352 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
353 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
354 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
355 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
356 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
357 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
358 พฤติกรรมการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
359 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
360 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
361 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
362 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
363 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
364 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
365 การดำเนินงานควบคุมโรคโดยกลยุทธ์ DOTS ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551
366 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
367 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
368 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกินบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
369 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
370 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
371 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในผู้รับบริการในคลีนิคควบคุมน้ำหนักศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
372 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
373 วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม
374 ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น
375 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553
376 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ของประชาชนในชุมชนเมืองจันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
377 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
378 คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร
379 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการรักษาล้มเหลวด้วยยาต้านไวรัสในเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
380 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
381 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม
382 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก จังหวัดอุดรธานี ปี 2552
383 การป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกวัณโรค อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
384 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
385 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษา ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
386 คุณภาพระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2551
387 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
388 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดชัยภูมิ
389 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อภาวะอ้วนและระดับไลโปโปรตีนของบุคลากรโรงพยาบาลหล่มสัก
390 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
391 อัตราปลอดการกลับเป็นซ้ำหลังเริ่มรักษาด้วย national Protocol ของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoblastic Leukemia ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
392 การใช้กระบวนการการการมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
393 ความชุก อาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็นปัจจัยการทำนายต่อการเกิดวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดนครพนม
394 การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
395 การประเมินคุณภาพน้ำลำตะคอง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบจำลองทางคณิตศาสตร์
396 การกำจัดอาร์เซนิคจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เถ้าถ่านหิน จากอุตตสาหกรรมฟอกย้อม
397 ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ
398 การตัดสินใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
399 ความตระหนักของประชาชนในการเข้ารับบริการร้านยาตามมาตรญานร้านยาคุณภาพ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา ในพื้นที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
400 การประเมินคุณภาพแม่น้ำชี โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
401 ประสิทธิภาพของการจัดการน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
402 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
403 การใช้ การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป. ลาว
404 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
405 ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติในการส่ร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
406 ประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
407 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
408 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเมย ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
409 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของตัวแทนครัวเรือน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
410 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนจากเสมหะบวกเป็นเสมหะลบเมื่อสิ้นสุด 2-3 เดือนแรกของการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ
411 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
412 พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
413 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของชุมชนเมืองคง เขตเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ
414 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
415 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
416 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
417 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือก อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
418 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาฟันปลอมทั้งปากของผู้สูงอายุ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
419 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
420 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
421 พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการประกอบอาหารที่มีผลต่อสภาวะของผู้บริโภค กรณีศึกษา บ้านเจริญสุข ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
422 สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
423 การปนเปื้อนของเมลามีนจากถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ในอาหารที่อุ่นและทอดระยะเวลาต่างๆ
424 การประเมินศักยภาพมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
425 ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์
426 สมการทำนายการเกิดภาวะหนาวสั่นภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
427 การปวดเมื่อกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ
428 สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด
429 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปรับเปลี่ยนสภาวะสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน:กรณีศึกษาบ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
430 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
431 อุบัติการณ์ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมไทรอยด์ : การศึกษาแบบไปข้างหน้อาในประชากรจังหวัดขอนแก่น
432 การเคี้ยวหมากกับการเกิดดรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน : การศึกษาไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น
433 การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
434 การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
435 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนงานในโรงงานยางพาราแผ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
436 การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี
437 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
438 ปัจจัยที่มีความล่าช้าในการรักษาผู้เป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
439 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
440 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
441 ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555
442 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ปวยเบาหวาน จังหวัดสกลนคร
443 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
444 การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน : การศึกษาแบบไปข้างหน้าในประชากรจังหวัดขอนแก่น
445 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ป่วยเป็นวัณโรคร่วมด้วย จังหวัดนครพนม
446 อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง
447 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
448 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม
449 ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุในชนบทพื้นที่ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
450 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบุคลากรในโรงพยาบาลสกลนคร
451 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
452 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
453 การบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและความสัมพันธ์กับพลังงานและสารอาหารที่ได้รับของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
454 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการอาหารโรงพยาบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
455 ความมั่นคงทางด้านอาหารของเด็กวัยก่อนเรียนและครัวเรือนของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่การปกครองแบบพิเศษ (โคกนาคอง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
456 ภาวะโภชนาการ และการบริโภคอาหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่พ่อแม่มีการย้ายถิ่น
457 การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
458 ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยในการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม
459 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ
460 การมีส่วนร่ามของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผงพิเศษตราร่มชูชีพ)บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
461 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
462 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกวัณโรคในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12
463 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
464 การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกัน และควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านนางิ้วหมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
465 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
466 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี : ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
467 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
468 ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
469 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
470 การปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
471 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12
472 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ : บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
473 การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
474 สุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
475 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข ในจังหวัดร้อยเอ็ด
476 ผลการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
477 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะเฉพาะประจำกลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
478 แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
479 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรมของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 10
480 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
481 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
482 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการรายงานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ
483 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
484 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์
485 คุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้า และภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
486 การพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าของเก่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์
487 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
488 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะโรคไตในในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
489 ความรู้พฤติกรรมและเจตคติที่เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดได โคลฟีลแนค ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
490 ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
491 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพยบาลวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น
492 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้ยาสมุนไพร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนา ในเขตอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
493 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวและความวิตกกังวลในการรับบริการทางทันตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
494 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดชัยภูมิ
495 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
496 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
497 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 10
498 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่สอง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
499 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและการมีผลแป๊ปสเมียร์ผิดปกติ
500 การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า
501 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบของกลุ่มอายุ 35-44 ปี ในอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
502 กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์
503 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สอง:บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่6 ตำบลโคกกลาง อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
504 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการรำเซิ้งในผู้สูงอายุ
505 ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
506 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
507 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
508 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพช่องปากและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
509 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการปวดคอ ไหล่ หลัง ของทันตบุคลากรในสถานบริการของรัฐ จังหวัดขอนแก่น
510 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
511 ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติของฮีโมโกบินใน Thua - Thien Hue ประเทศสาธารัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
512 พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
513 ความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
514 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม
515 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ :
516 ความสัมพันธ์ของแบบแผนการรับประทานอาหารกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและองค์ประกอบของภาวะเมตาบอลิซินโดรมในผู้ใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
517 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
518 ผลกระทบของค่าความเพียงพอของการฟอกเลือด (Kt/V) ต่อ การเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2 ครั้งต่อสัปาดห์
519 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก
520 ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ หลังได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
521 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
522 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา
523 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการยศาสตร์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังจากการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
524 อัตราการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
525 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
526 การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
527 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งคครภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
528 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากระบบถังหมักแบบสองขั้นตอนโดยใช้ปฏิกิริยาการดูดซับและการดูดซึมทางเคมี
529 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
530 การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
531 การจัการสารเคมีในโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
532 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนโนนสังและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
533 ปัจจัยด้านกายภาพและเคมีที่บ่งชี้ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มบริเวณบริเวณแพหาปลาในลำห้วยหลวง อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
534 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
535 ความรู้และการปฏิบัติของกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและการได้รับสารไอโอดีน ของกลุ่มเสี่ยงในตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
536 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะโภชนาการของของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้คำปรึกษาด้านการบริโภคอาหารโดยวิธีการนับคาร์โบไฮเดรต ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
537 พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
538 การบริโภคอาหารว่างและความรู้เกี่ยวกับอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่ชนบท อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
539 การประเมินการให้บริการอาหารในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยตึกศัลยกรรมกระดูกชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
540 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักในบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
541 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยใน โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
542 การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
543 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่มารับบริการที่คลีนิกเบาหวาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
544 พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
545 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
546 ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
547 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการของนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
548 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มวัยแรงงาน ในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
549 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
550 อัตราการป้อนเศษอาหารต่อปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
551 ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
552 การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยหน้าจอป้อนข้อมูล 2 แบบ
553 การใช้ยาพราซิควอนเทลและอัตราการติดเชื้อซ้ำในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
554 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
556 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย
557 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินที่ผ่านระบบกำจัดน้ำเสียแบบร่องซึมกรณีถังเกรอะที่มีระยะพักตัวแตกต่างกัน
558 ผลการเข้ารวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อสุขภาพจิตหญิงอาชีพพิเศษ
559 การควบคุมคุณภาพน้ำแข็ง ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
560 ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น
561 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน จังหวัดเลย
562 ผลของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำสำรองต่อน้ำหนักและระดับไขมันในเลือดของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
563 ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
564 การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
565 อิทธิพลของเงินค่าขนมที่มีต่อปริมาณฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ในเด็กอายุ 12 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
566 การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย