ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักร บัวผัน 50
2 วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 37
3 พรทิพย์ คำพอ 30
4 รุจิรา ดวงสงค์ 28
5 อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 21
6 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 18
7 จุฬาภรณ์ โสตะ 18
8 พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 18
9 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 15
10 เบญจา มุกตพันธุ์ 13
11 สุวลี โล่วิรกรณ์ 12
12 ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 12
13 ภัทระ แสนไชยสุริยา 11
14 จิราพร เขียวอยู่ 9
15 สุนิสา ชายเกลี้ยง 9
16 นิรมล เมืองโสม 7
17 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 7
18 ชัชชาย แจ่มใส 5
19 พรพรรณ สกุลคู 4
20 ณิตชาธร ภาโนมัย 4
21 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 3
22 พงษ์เดช สารการ 3
23 ภาณี ฤทธิ์มาก 2
24 นิคม ถนอมเสียง 2
25 ศิริพร คำสะอาด 2
26 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
27 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2
28 สุพรรณี ศรีอำพร 2
29 มาลินี เหล่าไพบูลย์ 2
30 ณัฐพร สุแสงรัตน์ 1
31 ธนพร นังตะลา 1
32 จาบรรณรักษ์ สร้อยศรี 1
33 อานันท์ จำปาแดง 1
34 อรุณรัตน์ โทวรรณา 1
35 ยิ่งยศ กุศลวัตร 1
36 อารีย์รัตน์ ลีเฮือง 1
37 ฐิวริณย์ พรมดีมา 1
38 อุเทน จิณโรจน์ 1
39 นครินทร์ บุญมี 1
40 รุ้งใหม่ ประจักษ์วงศ์ 1
41 ศิรินุช ยางป้อม 1
42 สุณีย์ ฟังสูงเนิน 1
43 กฤษฎา พันธ์เดช 1
44 ลัดดา ชมยินดี 1
45 รัชมาพร ถิ่นสูงเนิน 1
46 บูรยา ดีแท้ 1
47 ปิยนุช ภูธรฤทธิ์ 1
48 ละออง สาลีพวง 1
49 เฌอช์มาศญ์ สิงละคร 1
50 ธรรมนูญ บุญจันทร์ 1
51 รติรัตน์ กสิกุล 1
52 ธีรศักดิ์ พาจันทร์ 1
53 ธัมมิกา ภูมิอริยภิญโญ 1
54 ภูเบศร์ แสงสว่าง 1
55 กฤษณะ เพชรบ่อใหญ่ 1
56 ดุษฎี ศรีวิชา 1
57 วิชัย มิตรมาตร 1
58 ชัยวัฒน์ บุญประจันทร์ 1
59 วิไลวัล ศรีสุโพธิ์ 1
60 ประสงค์ ชัยชนะ 1
61 รติ บุญมาก 1
62 สงบ เสริมนา 1
63 วิทยา สิ้นภัย 1
64 ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 1
65 ยุพิน อ้มพรมราช 1
66 อุไรวรรณ สืบซุย 1
67 ประสพ อินสุวรรณ 1
68 บุญเกิด เชื้อธรรม 1
69 ปวีณา จังภูเขียว 1
70 วิลาสินี พิทักษ์ 1
71 นภานันท์ ดวงพรม 1
72 พิสิษฐ์ พัฒนเทียรฆ 1
73 วรารัตน์ สังวะลี 1
74 ธวัชชัย คำป้อง 1
75 วิลาศ คำแพงศรี 1
76 ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ 1
77 สาโรจน์ ประพรมมา 1
78 รณยศ สุวรรณกัญญา 1
79 ศิริพร สนิทนิตย์ 1
80 รัชนี นันทนุช 1
81 วีระพงษ์ เรียบพร 1
82 สายชล แปรงกระโทก 1
83 ทวีศักดิ์ ปัดเต 1
84 ธนชัย พนาพุฒิ 1
85 ทองปักษ์ ดอนประจำ 1
86 กฤช สอนกอง 1
87 PANOMPHANH MAHAPHONH 1
88 ณัฐพงษ์ นาทัน 1
89 สุดารัตน์ ศรีพุทธา 1
90 จิราพรรณ กลางคาร 1
91 นฤมล อุดมเดช 1
92 ชัชนัย ติยะไทธาดา 1
93 พิศมัย นาทัน 1
94 คมกฤช พลหล้า 1
95 สุภาภัค สิงห์เสนา 1
96 จิรวุฒิ กุจะพันธ์ 1
97 กฤช ศรีบุญเรือง 1
98 สุพิชฌาย์ ศรีสิทธิพรหม 1
99 กรรณิกา ทานะขันธ์ 1
100 สุทุมรัตน์ สังขวาสี 1
101 เนตรนภา จุฑานันท์ 1
102 สุพัตรา มหาชัย 1
103 จุฑามาศ เบ้าคำกอง 1
104 จักรพงษ์ แหล่งสท้าน 1
105 เทอดศักดิ์ ศรีอ่อน 1
106 ประยูร แก้วคำแสน 1
107 นัฐพล จำปาเทศ 1
108 นศินี ศรีสมบูรณ์ 1
109 ทัศนีย์กร ภูษา 1
110 ณัฐ ธัญญาหาร 1
111 ชลลดา บุญอาษา 1
112 ชนาภา ไชยศาสตร์ 1
113 อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์ 1
114 พรศักดิ์ ฤาไกรศรี 1
115 ยุพิน โยอาศรี 1
116 NGUYEN VAN HOA 1
117 วรชาติ พรรณะ 1
118 กุลวดี จงสมชัย 1
119 วรรณนภา สระทองหน 1
120 บุญญิสา แสงจันทร์ 1
121 เฉลิมพร นามโยธา 1
122 นิรันดร์ ยกภาษี 1
123 พรพิมล ชูพานิช 1
124 ปะการัง เดชภูมี 1
125 พราวมาศ วิมลธรรม 1
126 เมธาวี พลยิ่ง 1
127 ดุษฎี อายุวัฒนะ 1
128 แสงแข อุพะรัมย์ 1
129 Dusadee Ayuwat 1
130 อนิษฎา เสนพริก 1
131 รัชติญา นิธิธรรมธาดา 1
132 รัศมีแข พรหมประกาย 1
133 อริศรา ภูสาริ 1
134 นภสร เมืองแพน 1
135 ฐิติมา นุตราวงศ์ 1
136 คุณากร ขันชัยภูมิ 1
137 ทัศน์วรรณ พลอุทัย 1
138 ทิพารัตน์ คงนาวัง 1
139 นุชนารถ วชีรปราณี 1
140 ขนิษฐา จำปาสิม 1
141 เอื้อมพร สุ่มมาตย์ 1
142 ศิริพร สงคราม 1
143 สุดาวดี ยะสะกะ 1
144 สุพล บ่อคุ้ม 1
145 ปิยะลักษณ์ เดือนกอง 1
146 พลอยไพลิน ทับทิม 1
147 พุทธิไกร ประมวล 1
148 SOUKSAMONE THONGMIXAY 1
149 อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช 1
150 อานนทพร มุกดาม่วง 1
151 อัจฉราพรรณ แก้วสังข์ 1
152 วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ 1
153 สาคิด ปัญญายิ่ง 1
154 อภิญญา อุตระชัย 1
155 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
156 จีรณัฐ มานะดี 1
157 ปกรณ์ชัย ไก่แก้ว 1
158 ภักดี วังคะฮาต 1
159 อุทิศ ชัยชญา 1
160 วิชชนันท์ สุวรรณแสง 1
161 ฉัตรฑิวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 1
162 หญิง ตันอุดม 1
163 เวชยันต์ ขันธะรี 1
164 เศรษฐพล เจริญธัญรักษ์ 1
165 วิภารัตน์ โพธิ์ขี 1
166 นิตยา พวงราช 1
167 สุขกัญญา ช่อมะลิ 1
168 กงพัฒน์ แกมนิล 1
169 ประสงค์ ลายวงษ์สุวรรณ 1
170 กัลยา ขาวเขียว 1
171 นิธิยา นามวงศ์ 1
172 ณัฐพงษ์ ศิลาเหลือง 1
173 สุนัฐธนา พานิล 1
174 เขมกร วงศ์กาฬสินธุ์ 1
175 พนารัตน์ เพชรราช 1
176 เตือนใจ ปาประโคน 1
177 เกวลี นาถมทอง 1
178 จิรชยา คำพิมพ์ 1
179 เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง 1
180 จิรนันท์ อาษาพนม 1
181 ชญาดา คล่องการ 1
182 กาญจนา อาษาสร้อย 1
183 กรรณิการ์ อุดมกัน 1
184 Faculty of Public Health, Khon Kaen University 1
185 ชัชฎา ประจุดทะเก 1
186 ชื่นจิตต์ จันทร์พร้อม 1
187 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 1
188 ทรงเดช ยศจำรัส 1
189 สหรัฐ หมื่นแก้วคราม 1
190 อทิตยา แก้วคำ 1
191 ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 1
192 สมพงษ์ หามวงค์ 1
193 รัชณีกรณ์ ปาทา 1
194 นิยม ขวาซุย 1
195 พจน์ ภาคภูมิ 1
196 นุจรี เชิญกลาง 1
197 สุทัศนา ขันแข็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 7
2 2554 11
3 2553 23
4 2552 4
5 2551 10
6 543 511
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษา
2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 Behavioral interventions for promoting respiratory protection use in workers
4 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
5 ประสิทธิผลของการนำโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 มาช่วยในการคำนวณโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนในวิชา 517 411 Industrials Ventilation ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
6 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
7 การประเมินตนเองและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการหลักการแประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
9 การจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
10 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยรุปแบบร่วมมือ แบบปริศนาความคิด Jigsaw
12 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชา 515 707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
13 ประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการบริหารโครงการสาธารณสุข
14 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512 711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
16 ความคาดหวังและสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
18 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2553
19 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
20 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
22 การใช้ภาษาอังกฤษเป็ฯสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์: ประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างวิชาบรรยายและวิชาสัมมนา
23 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
24 ความคาดหวังและการรับรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการประเมินผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ
27 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 วิทยาการระบาดและประเมินความเสี่ยงของอันตรายจากปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพในเกษตรกร เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
29 การศึกษาผลสัมฤทิ์การจัดกิจกรรมการดูงานในวิชา 517 331 Field Training in Industrial Hygience และวิชา 517 332 Field Observation in Env., Occ Health and Safety แบบประสบการณ์จริง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
30 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข
31 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
32 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
33 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
34 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10
35 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
36 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning ร่วมกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ในรายวิชา 512314 การสุขาภิบาลอาหาร
37 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก
38 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
39 การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ
40 การประเมินการเรียนรู้และระดับความยากง่ายรายหัวข้อโดยผู้เรียน
41 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
42 สถานการณ์อาชีวอนามัยในชุมชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
43 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
44 บทบาทการติดเชื้อ Chlamydia Trachomatis ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายโดยการใช้ค่าคะแนนและแรงจูงใจทางบวก
ปี พ.ศ. 2551
46 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 ประสิทธิผลของการใช้สไลด์ประกอบเสียงบรรยายต่อผลการเรียนวิชา 516 201 ชีวสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
48 การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
49 สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสในประชากรชาวนา จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
50 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 แรงจูงใจและการสนับสนุนองค์กร ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 การบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตสาธารณสุขที่ 10
53 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานโครงการเมืองไทยแข็งแรง ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนยน์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
54 วิธีการสอนและสื่อการสอนของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 ปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 ปัจจัยที่มีผลต่อการตายของคนไทย
57 การศึกษาระบาดวิทยาด้านน้ำเหลืองและอณูชีววิทยาของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสจากสุกรและคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
58 การพัฒนาและคุณสมบัติทางไซโคเมตริกของสเกลการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมน้ำหนักร่างกาย ของวัยรุ่นไทย
59 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบล เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
60 การพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
61 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
62 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ โรงพยาบาลมโหสด ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
63 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
64 ความชุกและคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส ในจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2552-2553
65 สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
66 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำและพืชผักที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว บริเวณหนองเลิงเปือย จังหวัดขอนแก่น
67 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกแตงโม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
68 ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ และความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในแรงงานนอกระบบกลุ่มดัดเหล็กปลอกเสาระบบมือโยก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
69 การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือน ชุมชนหนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
70 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในเขตตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
71 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มและครื่องดื่มสำหรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม
72 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาวะสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
73 การดูแลระบบประปาและคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ในเขตตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
74 การปฏิบัติงานบริการอนามัยโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
75 การประเมินความถูกต้องของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารเพื่อประเมินแบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
76 ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยน้ำท่วมและการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
77 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
78 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส : อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
79 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินผลงานสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
80 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
81 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
82 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
83 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม
84 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น
85 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี
86 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
87 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 การปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
89 การปฏิบัติงานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
90 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: บ้านลิ้นฟ้า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
91 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
92 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
93 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรกรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
94 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
95 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
96 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนประถมศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุ : โรงเรียนบ้านกุดกว้างหนองดินกี่หนองกุงประชาสรรค์ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
97 การปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
98 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา
99 การพัฒนาศักยภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผัก : บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
100 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ชาวม้งในจังหวัดเพชรบูรณ์
101 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์:โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
102 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์
103 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ : หมู่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
104 การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชสถิติในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10
105 การปฏิบัติงานตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี
106 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันในเด็กอายุ 1-5 ปี ของผู้ปกครอง ในเขตอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
107 การพัฒนาศักยภาพการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
108 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมโดยใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรธานี
109 การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554
110 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
111 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักจัดรายการวิทยุ
112 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
113 เปรียบเทียบการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อในตลาดที่ผ่านเกณฑ์และตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษา ตลาดสดในพื้นที่จังหวัดเลย
114 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย
115 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
116 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
117 การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐานและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
118 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน:เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
119 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
120 สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์
121 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการบริหารบุคคลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
122 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
123 ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
124 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
125 บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
126 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
127 รายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
128 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการเพาะปลุกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
129 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน ของประชาชนที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
130 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในจังหวัดอุดรธานี
131 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ
132 สถานการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
133 การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
134 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
135 ประสิทธิภาพของน้ำทิ้งโรงพยาบาลในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชูการ์ 75
136 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และความชุกของการปวดหลังส่วนล่าง ในพนักงานเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
137 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
138 สถานการณ์คุณภาพจากอากาศในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
139 ปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และการบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี
140 เชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลนาดที่แตกต่างกัน
141 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกิจกรรมการทำสวนยางพาราของเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
142 การปนเปื้อนสารเมลามีน และสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก
143 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ
144 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
145 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
146 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
147 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
148 การบริโภคผักผลไม้และพืชผักพื้นบ้านของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในชนบทอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
149 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
150 ปัจจัยด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
151 พฤติกรรมการออกกำลังกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
152 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมภาวะขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
153 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
154 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารองค์กร ที่มีผลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าสถานีอนามัย เขตโซนเหนือ จังหวัดขอนแก่น
155 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
156 การมีมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
157 ปัจจัยทางเมตะบอลิกที่มีผลต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
158 ความชุกของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงและปัจจัยที่มีผลต่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
159 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น
160 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
161 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
162 พฤติกรรมการบริโภคเครืองดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
163 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุบ้ายพวยเด้ง หมู่ 3 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
165 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานสาธารณสุขในเทศบาล เขตสาธารณสุขที่ 12
166 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
167 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร : ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
168 ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
169 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนโนนหนองวัด 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
170 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ (JHCIS) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย
171 ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัยพื้นที่อำเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น
172 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคที่ ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
173 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดขอนแก่น
174 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนด้านสุขภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
175 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
176 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ชุมชนเทศบาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
177 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
178 บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี
179 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง: บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
180 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชนเตสาะรณสุขที่ 12
181 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
182 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
183 การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
184 ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
185 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 11
186 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
187 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการล้างมือกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในข้าวเหนียวพร้อมบริโภค จังหวัดบุรีรัมย์
188 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
189 ความแตกต่างของอากาศ ตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
190 ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมและสภาวะสุขภาพจิตของชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
191 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
192 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากกิจกรรมประเภทปิ้งย่าง
193 ปัญหามลพิษทางน้ำของชุมชนบริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
194 ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช
195 การใช้การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป.ลาว
196 การบริโภคขนมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคขนมของเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
197 การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดี ด้วยเรซินซิลิกาเจล
198 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
199 ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
200 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมา
201 ผลของการจัดอาหารอีสานและอาหารปกติทั่วไปของโรงพยาบาลต่อการได้รับสารอาหารในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
202 ผลของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
203 ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้กระบวนการ PDCA ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
204 การบริโภคอาหารของนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
205 การประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
206 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคหอบหืด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในโรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
207 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายโดยการเต้นรำจังหวะ paslop เพื่อป้องกันการหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด
208 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ว่างงาน ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
209 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนและกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
210 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี
211 คุณภาพเชื้อเพลิงแข็งจากไมยราบยักษ์ โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวประสาน
212 การกำจัดสีจากน้ำเสียย้อมผ้าด้วยถ่านยางรถยนต์และแกลบดำ
213 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
214 ภาวะปวดหลังและรยางค์ส่วนบนในแรงงานนอกระบบ กลุ่มไม้กวาดร่มสุข ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
215 สภาวะสุขาภิบาลอาหารถวายพระภิกษุสามเณร กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
216 สถานการณ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
217 ผลกระทบการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ในเขตพื้นที่ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
218 สิ่งคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
219 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
220 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
221 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
222 การพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอย ของประชาชนเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
223 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเสี่ยงสุขภาพในการออกกำลังกาย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
224 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
225 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
226 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค : บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
227 การสนับสนุนองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโรคติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดเลย
228 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม
229 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บ้านวังศักดา ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
230 การประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่สูงชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
231 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
232 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของหัวหน้าอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
233 การพัฒนาบุคลากรของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
234 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการปงทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
235 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ : บ้านคอนฉิมพัฒนา ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
236 ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารมีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
237 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
238 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านชัยเจริญ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
239 การบริหารงานพัสดุของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
240 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ด้านการประเมินผลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
241 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
242 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ของสตีที่สมรสแล้ว : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
243 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
244 การดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
245 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารโครงการสุขภาพของหัวหน้าสถานีอนามัยจังหวัดขอนแก่น
246 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
247 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
248 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
249 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
250 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
251 บรรยากาศองค์การทีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
252 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของครูในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
253 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวานหมู่บ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
254 ประสิทธิภาพการจำกัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดีโดยใช้กากตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา
255 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
256 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
257 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจศิริกิตื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วม และคู่มือในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
259 สถานการณ์เบื้องต้นการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่และเย็บผ้า ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
260 ความพึงพอใจของผู้ประกันตน ต่อการเข้าถึงกองทุนประกันสุขภาพชุมชนอำเภอสีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
261 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น
262 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนส้มกบ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
263 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชายวัยทอง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
264 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
265 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการฝึกผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
266 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 - 59 ปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
267 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
268 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของคนขับรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างและรถสามล้อสกายแลปในจังหวัดขอนแก่น
269 การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
270 การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกต้นหอม
271 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
272 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพเกษตรกรกลุ่มปลูกหอมแดง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
273 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากการทำงานของแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
274 ประสิทธิผลของการประยุกต์แนวคิดทางการตลาดเชิงสังคมและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้สัมผัสโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
275 การพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
276 สภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนจากไม้ จังหวัดขอนแก่น
277 สภาพแวดล้อมในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรในการทำสวนยางพารา ในเขตตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
278 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงบนบ่อปลา ตำบลบ้านก่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
279 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดออุบลราชธานี
280 การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
281 ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลตำบลสามแยก
282 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสภาวะสุขภาพของคนงานที่ทำพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
283 การสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี
284 สภาพแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
285 ชนิดและปริมาณแบคทีเรียและราที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Activated Sludge ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี
286 ความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคไข้หวัดนกของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในจังหวัดนครพนม ปี 2551
287 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประธานเครือข่ายระดับหมู่บ้านสังกัดเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านสวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
288 การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
289 การรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
290 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
291 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
292 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในากรพัฒนาตลาดสด เทศบาลตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัอชัยภูมิ
293 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
294 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
295 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองบัว ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
296 คุณภาพชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10
297 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
298 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
299 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานด้านการบริหารของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
300 ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
301 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
302 แรงจูงใจที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
303 ภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก และการบริโภคอาหารมังสวิรัติของเด็กวัยรุ่นในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
304 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยแปลงพฤติกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
305 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
306 การพัฒนาคุณภาพบริหารอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
307 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
308 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
309 การเปรียบเทียบวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล
310 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดระดับไขมันในเลือด ในบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือดสูง โรงพยาบาลขอนแก่น
311 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดสนามหญ้าและสวนหย่อม ในโรงพยาบาลจิตเวช
312 การมีส่วนร่วมของการเกษตรในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ท่างการเกษตรมาใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาบ้านหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
313 การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา
314 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชในเกษตรปลูกผัก ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
315 การทำปุ๋ยหมักจากมูลฝอยตลาดสดโดยใช้ชานอ้อยเป็น Bulking Agent
316 เปรียบเทียบรูปแบบการเติมอากาศของถังหมักปุ๋ยของขยะจากครัวเรือน
317 การดูแลระบบประปาภูเขา กรณีศึกษา ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
318 ประสิทธิฟภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลจิตเวชโดยใช้บึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ผิวดินที่ปปลูกพืชวงศ์กกหลายชนิด
319 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
320 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับระดับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด
321 การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดขอนแก่น
322 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มวัยแรงงานแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
323 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการชุสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน อายุ 35 ถึง 59 ปี อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
324 การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
325 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
326 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดยโสธร
327 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
328 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
329 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเรือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
330 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
331 ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎ์ธานี
332 การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
333 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
334 ผลของการทำงานเป็นทีมต่อการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์
335 พฤติกรรมการบิโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอินของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
336 การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพะบาด แขวงบอลอคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
337 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้
338 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
339 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตจังหวัดอุดรธานี
340 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดยโสธร
341 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย
342 การประมาณค่าความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับโดยคำนึงถึงอคติจากการเลือกเป็นตัวอย่าง
343 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาจิริยธรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
344 ประสิทธิผลของโปรงแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
345 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม่ในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
346 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
347 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการอดบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
348 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะไตวายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
349 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
350 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
351 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
352 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
353 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
354 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
355 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
356 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
357 พฤติกรรมการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
358 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
359 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
360 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
361 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
362 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
363 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
364 การดำเนินงานควบคุมโรคโดยกลยุทธ์ DOTS ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551
365 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
366 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
367 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกินบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
368 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
369 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
370 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในผู้รับบริการในคลีนิคควบคุมน้ำหนักศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
371 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
372 วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม
373 ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น
374 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553
375 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ของประชาชนในชุมชนเมืองจันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
376 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
377 คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร
378 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการรักษาล้มเหลวด้วยยาต้านไวรัสในเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
379 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
380 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม
381 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก จังหวัดอุดรธานี ปี 2552
382 การป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกวัณโรค อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
383 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
384 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษา ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
385 คุณภาพระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2551
386 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
387 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดชัยภูมิ
388 ผลของการบริโภคน้ำสำรองต่อภาวะอ้วนและระดับไลโปโปรตีนของบุคลากรโรงพยาบาลหล่มสัก
389 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
390 อัตราปลอดการกลับเป็นซ้ำหลังเริ่มรักษาด้วย national Protocol ของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoblastic Leukemia ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
391 การใช้กระบวนการการการมีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
392 ความชุก อาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็นปัจจัยการทำนายต่อการเกิดวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดนครพนม
393 การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
394 การประเมินคุณภาพน้ำลำตะคอง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบจำลองทางคณิตศาสตร์
395 การกำจัดอาร์เซนิคจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เถ้าถ่านหิน จากอุตตสาหกรรมฟอกย้อม
396 ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ
397 การตัดสินใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
398 ความตระหนักของประชาชนในการเข้ารับบริการร้านยาตามมาตรญานร้านยาคุณภาพ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา ในพื้นที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
399 การประเมินคุณภาพแม่น้ำชี โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
400 ประสิทธิภาพของการจัดการน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
401 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
402 การใช้ การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป. ลาว
403 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
404 ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติในการส่ร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
405 ประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
406 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
407 ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเมย ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
408 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของตัวแทนครัวเรือน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
409 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนจากเสมหะบวกเป็นเสมหะลบเมื่อสิ้นสุด 2-3 เดือนแรกของการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ
410 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
411 พฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งของประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
412 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของชุมชนเมืองคง เขตเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ
413 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
414 ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
415 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
416 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือก อักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
417 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาฟันปลอมทั้งปากของผู้สูงอายุ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
418 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
419 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
420 พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการประกอบอาหารที่มีผลต่อสภาวะของผู้บริโภค กรณีศึกษา บ้านเจริญสุข ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
421 สภาพแวดล้อมของบ้านเรือนที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
422 การปนเปื้อนของเมลามีนจากถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ในอาหารที่อุ่นและทอดระยะเวลาต่างๆ
423 การประเมินศักยภาพมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
424 ความเหมาะสมของระบบการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ยักษ์
425 สมการทำนายการเกิดภาวะหนาวสั่นภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
426 การปวดเมื่อกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง แห่งหนึ่ง ในจังหวัดชัยภูมิ
427 สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด
428 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปรับเปลี่ยนสภาวะสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน:กรณีศึกษาบ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
429 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบทางสุขภาพของคนงานทออวนที่ทำงานในโรงงานแหอวนกับแรงงานนอกระบบ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
430 อุบัติการณ์ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมไทรอยด์ : การศึกษาแบบไปข้างหน้อาในประชากรจังหวัดขอนแก่น
431 การเคี้ยวหมากกับการเกิดดรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน : การศึกษาไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น
432 การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
433 การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
434 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนงานในโรงงานยางพาราแผ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
435 การมีส่วนร่วมของแม่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย: กรณีศึกษา แม่บ้านในอำเภอคำชะอี
436 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
437 ปัจจัยที่มีความล่าช้าในการรักษาผู้เป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
438 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเบนซีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
439 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
440 ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรคในระบบเฝ้าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนในจังหวัดลำปาง ปี 2554-2555
441 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ปวยเบาหวาน จังหวัดสกลนคร
442 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
443 การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน : การศึกษาแบบไปข้างหน้าในประชากรจังหวัดขอนแก่น
444 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ป่วยเป็นวัณโรคร่วมด้วย จังหวัดนครพนม
445 อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง
446 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
447 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม
448 ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุในชนบทพื้นที่ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
449 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบุคลากรในโรงพยาบาลสกลนคร
450 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสีศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
451 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
452 การบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและความสัมพันธ์กับพลังงานและสารอาหารที่ได้รับของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
453 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการบริการอาหารโรงพยาบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
454 ความมั่นคงทางด้านอาหารของเด็กวัยก่อนเรียนและครัวเรือนของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่การปกครองแบบพิเศษ (โคกนาคอง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
455 ภาวะโภชนาการ และการบริโภคอาหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่พ่อแม่มีการย้ายถิ่น
456 การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
457 ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยในการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม
458 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เกษียณอายุในชมรมผู้สูงอายุ: โรงพยาบาลสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ
459 การมีส่วนร่ามของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผงพิเศษตราร่มชูชีพ)บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
460 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
461 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำคลินิกวัณโรคในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12
462 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
463 การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกัน และควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านนางิ้วหมู่ที่ 1,7 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
464 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
465 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี : ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
466 การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
467 ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
468 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
469 การปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
470 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12
471 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ : บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
472 การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
473 สุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
474 ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข ในจังหวัดร้อยเอ็ด
475 ผลการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
476 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะเฉพาะประจำกลุ่มงานของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดเพชรบูรณ์
477 แบบผู้นำที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
478 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนทันตกรรมของทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 10
479 การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
480 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
481 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการรายงานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดชัยภูมิ
482 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
483 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์
484 คุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้า และภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
485 การพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าของเก่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์
486 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
487 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะโรคไตในในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
488 ความรู้พฤติกรรมและเจตคติที่เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดได โคลฟีลแนค ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
489 ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
490 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพยบาลวิชาชีพในจังหวัดขอนแก่น
491 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้ยาสมุนไพร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนา ในเขตอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
492 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวและความวิตกกังวลในการรับบริการทางทันตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555
493 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดชัยภูมิ
494 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
495 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
496 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 10
497 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่สอง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
498 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและการมีผลแป๊ปสเมียร์ผิดปกติ
499 การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี จังหวัดขอนแก่น : การศึกษาแบบไปข้างหน้า
500 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบของกลุ่มอายุ 35-44 ปี ในอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง
501 กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในโรงงานผลิตน้ำบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์
502 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สอง:บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่6 ตำบลโคกกลาง อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
503 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยการรำเซิ้งในผู้สูงอายุ
504 ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
505 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
506 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
507 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพช่องปากและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
508 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการปวดคอ ไหล่ หลัง ของทันตบุคลากรในสถานบริการของรัฐ จังหวัดขอนแก่น
509 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
510 ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติของฮีโมโกบินใน Thua - Thien Hue ประเทศสาธารัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
511 พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
512 ความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
513 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำพองและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม
514 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ :
515 ความสัมพันธ์ของแบบแผนการรับประทานอาหารกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและองค์ประกอบของภาวะเมตาบอลิซินโดรมในผู้ใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
516 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
517 ผลกระทบของค่าความเพียงพอของการฟอกเลือด (Kt/V) ต่อ การเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2 ครั้งต่อสัปาดห์
518 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจและรักษาที่ล่าช้าของผู้ป่วยมาลาเรียตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก
519 ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ หลังได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
520 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
521 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา
522 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการยศาสตร์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการปวดหลังจากการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
523 อัตราการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
524 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคม ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
525 การย้ายกลับเข้าทำงานในสถานบริการภาครัฐของพยาบาลวิชาชีพเอกชน: อัตราและรูปแบบ, รูปแบบการทำงานก่อนย้ายกลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
526 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งคครภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
527 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากระบบถังหมักแบบสองขั้นตอนโดยใช้ปฏิกิริยาการดูดซับและการดูดซึมทางเคมี
528 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสียโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
529 การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
530 การจัการสารเคมีในโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
531 ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนโนนสังและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
532 ปัจจัยด้านกายภาพและเคมีที่บ่งชี้ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มบริเวณบริเวณแพหาปลาในลำห้วยหลวง อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
533 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
534 ความรู้และการปฏิบัติของกลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและการได้รับสารไอโอดีน ของกลุ่มเสี่ยงในตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
535 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะโภชนาการของของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้คำปรึกษาด้านการบริโภคอาหารโดยวิธีการนับคาร์โบไฮเดรต ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมหาสารคาม
536 พฤติกรรมบริโภคกับภาวะโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี คลีนิคนภา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
537 การบริโภคอาหารว่างและความรู้เกี่ยวกับอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่ชนบท อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
538 การประเมินการให้บริการอาหารในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยตึกศัลยกรรมกระดูกชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
539 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักในบุคลากรที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
540 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยใน โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
541 การพัฒนาตำรับอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
542 การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่มารับบริการที่คลีนิกเบาหวาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
543 พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
544 การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
545 ผลของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
546 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการของนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 12
547 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มวัยแรงงาน ในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
548 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
549 อัตราการป้อนเศษอาหารต่อปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
550 ผลกระทบต่อสุขภาพ และการปรับตัวของประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำชี กรณีศึกษาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
551 การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยหน้าจอป้อนข้อมูล 2 แบบ
552 การใช้ยาพราซิควอนเทลและอัตราการติดเชื้อซ้ำในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
553 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนงานในโรงงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
555 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย
556 ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินที่ผ่านระบบกำจัดน้ำเสียแบบร่องซึมกรณีถังเกรอะที่มีระยะพักตัวแตกต่างกัน
557 ผลการเข้ารวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อสุขภาพจิตหญิงอาชีพพิเศษ
558 การควบคุมคุณภาพน้ำแข็ง ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
559 ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จอตา ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น
560 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน จังหวัดเลย
561 ผลของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำสำรองต่อน้ำหนักและระดับไขมันในเลือดของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
562 ลักษณะอาการทางสุขภาพและการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
563 การบริโภคผักผลไม้และทัศนคติในการบริโภคผักผลไม้ของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
564 อิทธิพลของเงินค่าขนมที่มีต่อปริมาณฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ในเด็กอายุ 12 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
565 การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย