ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมกริช พิมพ์ภักดี 8
2 ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 7
3 สมโภชน์ วีระกุล 7
4 สรรเพชญ อังกิติตระกูล 5
5 พีระพล สุขอ้วน 5
6 มงคล โปร่งเจริญ 5
7 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 4
8 เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร 4
9 สิริขจร ตังควัฒนา 4
10 ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 3
11 คณิต ชูคันหอม 3
12 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 3
13 บงกช นพผล 3
14 ประวิทย์ บุตรอุดม 2
15 กชกร ดิเรกศิลป์ 2
16 ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 2
17 ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล 2
18 นริศร นางาม 2
19 ธนาคาร นะศรี 2
20 สมบูรณ์ แสงมณีเดช 2
21 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
22 ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 2
23 อารินี ชัชวาลชลธีระ 2
24 สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 2
25 สุชาติ วัฒนชัย 2
26 ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 2
27 กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา 2
28 ปราณปรียา คำมี 1
29 ธนพร อัศวพัฒนากูล 1
30 พงศธร ธัชประมุข 1
31 ภลิตา คุณดิลกพจน์ 1
32 วันเสน่ห์ โตอนันต์ 1
33 ณฐพล ภูมิพันธุ์ 1
34 สายใจ กองเพชร 1
35 สุวิทย์ อุปสัย 1
36 จารุวรรณ คำพา 1
37 สุภชาติ เงาะปก 1
38 ชูชาติ กมลเลิศ 1
39 นันทิตา รักษาชาติ 1
40 วิลาสินี ศรีแสนยงค์ 1
41 อรัญ จันทร์ลุน 1
42 ประภาพร ตั้งธนธานิช 1
43 พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 1
44 สุปราณี จิตรเพียร 1
45 พงษ์ธร สุวรรณธาดา 1
46 จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 1
47 ไพรัตน์ ศรแผลง 1
48 เสรี แข็งแอ 1
49 อารยาพร มคธเพศ 1
50 ศุภักษร บุตรเรียง 1
51 ภาวิน สายหู 1
52 กัลยา เจือจันทร์ 1
53 ปรัชญา ประไพวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 4
3 2553 41
4 2552 4
5 2551 5
6 2550 6
7 2549 4
8 2548 1
9 2547 4
10 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การใช้ท่อผสมเทียมชนิดลึกถึงปลายปีกมดลูกผสมเทียมแม้ม้าด้วนน้ำเชื้อแช่แข็ง
2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ โดยรูปแบบภาษาอังกฤษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การเปลี่ยนแปลงของตับและทางเดินน้ำดีแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับจากก่อนและภายหลังการรักษา : การศึกษาด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ
4 ผลของแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเป็ดเทศและไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของการเสริมเชื้อ lactobacillus spp. ต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเน่าเสียในเนื้อไก่
6 การศึกษาโคลิฟอร์มในน้ำใช้จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต่อการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์โดยวิธี MPN ควบคู่กับวิธีทางอณูวิทยา
7 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากซากสุกรและโคเนื้อ และพนักงานโรงงานแปรรูปสัตว์ในนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว II
8 การพัฒนาตำรับยาทาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขเนื่องจากแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2553
9 การประเมินการได้รับแคดเมี่ยมผ่านการบริโภคเนื้อ ไต และตับของโคจากจังหวัดอุดรธานี
10 การผลิต E2 subunit vaccine ด้วย baculovirus expression system และการทดสอบเบื้องต้น
11 การศึกษาฤทธิ์ของ Fentanyl ร่วมกับ Doproridol และยากลุ่ม Benzodiazepine ในการวางสลบกระต่าย
12 การทดสอบความเป็นพิษของเชื้อ Mycobacterium marinum ที่พบในปลากัด
13 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ Pasteurella multocida ในกระต่ายในกรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อ Pasteurella multocida ที่ได้จากเต่าทะเลป่วย
15 การศึกษาการตกค้างของ oxytetracyclin ในกุ้งก้ามกราม
16 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica)
17 การศึกษาผลของกลิ่นมะนาวต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ค่าเลือด และการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านม
18 การศึกษาประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ DUALGUARD® ในการทำความสะอาดโรงเรือน
19 ความชุกของเชื้ออี โคไลที่เก็บจากหม่ำเนื้อวัวและเนื้อหมูในเขตจังหวัดขอนแก่น
20 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของหม่ำเนื้อวัวและเนื้อหมูในเขตจังหวัดขอนแก่น
21 การตรวจสอบการปนเปื้อนเมลามีนเบื้องต้นในอาหารสุกร ไก่ และปลาที่วางจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
22 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือในจังหวัดบุรีรัมย์
23 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากซากสุกร และโคเนื้อและพนักงานโรงงานแปรรูปสัตว์ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
24 Seroprevalence of Neospora Caninum in water buffaloes in Northeast Thailand and its effects on reproductive performance
25 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีส่วนขาหน้า (จากข้อมือถึงนิ้ว) ในช้างเอเชีย
26 การศึกษาการเก็บรักษาน้ำเชื้อจากอัณฑะจากไก่พื้นเมืองไทยในรูปของการแช่แข็ง
27 ผลของการเติม gelatin ในสารละลายนม และ egg yolk-tris ต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุนัขที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
28 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอดกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข II
29 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอดกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข
30 ผลของ azaperone ที่ให้ในแม่หมูหลังคลอดต่อการมีชีวิตรอดและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของลูกหมูระหว่างช่วงให้นมในประเทศไทย
31 ระดับ Malondialdehyte (MDA) ในพลาสมาของสุนัขเป็น Mast cell tumorที่
32 การศึกษาเปรียบเทียบผลการทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นของ Prednisolone และ Dexamethasone ในสุนัข
33 การศึกษาเปรียบเทียบผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากเปลือกรากต้นส่องฟ้าดง ด้วยวิธีการสกัดจากเอธิลอะซิเตทและเมทานอลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหูอักเสบที่เพาะแยกได้จากสุนัข
34 การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัสชนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค
35 การศึกษาเทคนิคการวินิจฉัยเนื้องอกเต้านมสุนัขด้วยวิธีจุลพยาธิพยาธิอิมมูโนฮีสโตเคมี
36 ผลการต้านพิษจากเชื้อราของ Zeolites ในอาหารที่มีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในลูกเป็ด
37 ผลเปรียบเทียบการตอบสนองฤทธิ์ฆ่าเชื้อทริปพาโนโซมาอีแวนซายตัวยา ดิมินาซีน อะซีทูเรท และตัวยาอะคริฟาวิน ในหนูทดลอง
38 Cryopreservation of Trypanosoma evansi in a commercial cryomedium developed for bull semen
39 การทดสอบประสิทธิภาพของใบฝรั่งในการต้านเชื้อบิดในไก่เนื้อ
40 การแสดงออกของ Matrix Metalloproteinaise (MMP) ในเนื้องอกTransmissible Venereal Tumor (TVT)
41 การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในแมวที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับโดยวิธี ELISA
42 การศึกษาลักษณะจุลพยาธิวิทยาของเส้นเอ็นในโคขาทก
43 การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related Protein-2 ที่เนื้องอกผิวหนังสุนัข
44 ความชุกของพยาธิภายในโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้าจังหวัดขอนแก่น
45 อัตราความชุกของปรสิตในเลือดในโค-กระบือ ในหมู่บ้านแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
46 การศึกษาผลการต้านจุลชีพของยานีโอมันซินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบที่เพาะแยกได้จากสุนัข
47 การศึกษาผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบต้นส่องฟ้าดงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์
48 จำนวน AgNOR ในสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาของสุนัขที่เป็น Transmissible Venereal Tumor
49 ปริมาณกรดเซียลิกในซีรัมของสุนัขที่ติดเชื้อ Hepatozoon canis
ปี พ.ศ. 2552
50 ศึกษาวิจัยด้านโภชนาการและโรคติดเชื้อเพื่อลดการตายของลูกเต่าทะเลอนุบาลในช่วงอายุ 1-3 เดือนแรก
51 การศึกษาชนิดของเชื้อบูรเซลลาจากสุนัขในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยวิธีทางอณูวิทยา
52 การผลิตแอมบริโอโคด้วยเทคนิคแยกเลี้ยงบลาสโตเมียร์
53 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่ให้โดยการกินหรือหยอดที่ของเปิดทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่าเอ็นเทอไรทิดิส และการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ในลูกไก่หลังฟัก
ปี พ.ศ. 2551
54 การพัฒนาเทคนิกและวิธีการตรวจนับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมโค
55 ลักษณะทางอณูชีววิทยาและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อที่แยกได้จากไก่ในนกกระทา
56 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตสุกรขุนระหว่างการเลี้ยงแบบคอกกลางแจ้งกับการเลี้ยงแบบขังคอกในโรงเรือน
57 การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากสุนัขและแมวในจังหวัดขอนแก่น
58 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการยับยั้งเชื้อซัลโมเนล่าเอ็นทิไรติดีสในทางเดินอาหารของไก่ไข่และคุณภาพและผลผลิตของไข่ไก่
ปี พ.ศ. 2550
59 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำและอิเล็คโตรลัยต์ในร่างกายในม้าที่แข่งกีฬาประเภทเอนดูแรนซ์ (Endurance) ระยะทาง 40 กิโลเมตร
60 การศึกษาชนิดและความชุกของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่อการเลี้ยงปลานิลในการกระชังในลำน้ำพอง
61 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของ ACE inhibitor ramipril ในสุนัขที่เป็นโรคหัวใจ
62 การศึกษาผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแพะพันธุ์เนื้อและแพะพันธุ์นม
63 การใช้ฮอร์โมน Altrenogest ร่วมกับ hCG ในการกำหนดระยะเวลาในการผสมพันธุ์ม้าในภาคสนาม
64 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวกับคนในอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
65 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคตินชนิดครีม ขนิดผงและชนิดฉีด โดยผ่านทางปากต่อพยาธิในทางเดินอาหารของม้า
66 คุณธรรม จริยธรรม และการนำจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ไปใช้ของนักศึกษาคณะสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
67 ผลของการใช้ acepromaizing xylazine และ Tiletamine-zolazapam ในการวางยาสลบม้า
68 ความสำพันธ์ระหว่างระดับกรดเซียลิกรวมในซีรั่มกับลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอกเต้านมในสุนัข
ปี พ.ศ. 2548
69 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนมสดพร้อมดื่มสำหรับเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2547
70 การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดนิ่วในสุนัขกับค่าอิเลคโทรไลท์ในพลาสมาและค่าต่างๆ จากการวิเคราะห์ปัสสาวะ
71 การเปรียบเทียบผลของน้ำยาเก็บ dornor cells ต่อถ่ายฝากนิวเคลียสในปลาดุก : การศึกษาเบื้องต้น
72 การใช้ฮอร์โมน PMSG กระตุ้นการเป็นสัดร่วมกับการผสมเทียมในสุนัข
73 การวิเคราะห์โครงกระดูกช้างเอเชีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 ความชุกของการติดเชื้อ Pasteurella multocida ในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) ในประเทศไทย
75 การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน
76 การศึกษาความชุกของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในช้างเอเชียในประเทศไทยโดยวิธีอินไดเร็ค ฮีแม็กกลูติเนชั่น
77 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพเบนโทไนท์ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 ปนเปึ้อนในอาหารเป็ดเนื้อ
78 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัสซีเรียส
79 ระบาดวิทยาและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
80 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในโค และกระบือในจังหวัดบุรีรัมย์
81 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต ระดับภูมิคุ้มกันค่าโลหิตวิทยาและพยาธิสภาพในปลาดุกลูกผสม
82 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของพยาธิใบไม้ตับในปลาตะเพียนขาวแถบลุ่มแม่น้ำชี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
83 ผลของภาวะกีบอักเสบต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม
84 การพัฒนาเชื้อ Escherichia coli สายพันธุ์ F18 ให้มีคุณสมบัติในการเรืองแสงเพื่อใช้ในการทดสอบยาปฏิชีวะนะและสมุนไพร
85 ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพ และความเข้มข้นของเมลามีนที่ทำให้ปลานิลตายครึ่งหนึ่ง
86 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุกร ซากสุกร น้ำ และพนักงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ในเขตจังหวัดขอนแก่น
87 ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ในการลดความเป็นพิษของอะฟลาทอกซินบี 1 ในอาหารปลานิล
88 ประสิทธิภาพการล้างซากไก่เพื่อลดเชื้อซัลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น
89 ผลของฟาร์มมาตรฐานต่อการมีเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มสุกร พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
90 ความชุกและชีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคจากโรงฆ่าสัตว์ และร้านจำหน่ายเนื้อโคข้างถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด
91 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของเชื้อซัลโมเนลล่าที่พบในเนื้อสุกรที่มาจากตลาดและนอกตลาดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
92 ผลของแลคโตบาซิลลัส ซาลิวาเรียส ที่ให้โดยการกินหรือหยอดทางทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อ ซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส และต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ
93 การเฝ้าระวังการติดเชื้อโบวายไวรัลไดอะเรีย ไวรัสในเขตจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มประชากรโคนมที่เคยพบการติดเชื้อเพสติไวรัสชนิดพิเศษ
94 การศึกษาเปรัยบเทียบความชุกของโรคเลปโตสไปโรซีสในโค กระบือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและพื้นที่ดอนแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
95 การศึกษาความชุกและการเสนอแนะแนวทางควบคุมโรคแท้งติดต่อในโค (Brucella abortus) ภายในตลาดนัดซื้อขายโค-กระบือ จังหวัดร้อยเอ็ด
96 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ไก่ต่อการยับยั้งเชื้อ ซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส ในหลอดทดลอง และผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ
97 ผลของแลคโตบาซิลลัส ซาลิวาเรียส ที่ให้โดยการกินหรือหยอดทางทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส และต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ
98 การสำรวจการติดเชื้อบาร์โทเนลลาจากบุคลากรทางสัตวแพทยไทย
99 การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทป (3B3 และ WF6) ในซีรั่มสุนัขปกติกับสุนัขที่เป็นโรคข้อเสื่อม
100 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในสุนัข
101 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจากการเลี้ยงสุกรหลุมกับการเลี้ยงสุกรแบบรายย่อยในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
102 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่ชนและไก่พื้นเมือง พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
103 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคมไพโลแคนเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์
104 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิล
105 ปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ในฟาร์มไก่ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ และระบบดั้งเดิม
106 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของ Campylobacter Spp. ที่แยกได้จากไก่
107 การศึกษาเชื้อ Allisonella histaminiformans ในโคนมที่เกิดภาวะเป็นกรดในกระเพาะหมักจากการได้รับอาหารประเภทโปรตีนสูง
108 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิ Fasciola gigantica ในโคเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หนองด้วงในนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
109 การตรวจหาเชื้อบาร์โทเนลลาในระดับโมเลกุลในงู และเห็บงูของไทยจากหมู่บ้านงูจงอาง
110 ความชุกของเชื้อรา Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromanas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภาคเหนือตอนล่าง
111 ศักยภาพของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อจุลชีพก่อโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัขและการพัฒนาตำรับยาหยอดหูจากน้ำมันหอมระเหย
112 ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นน้ำยาจุ่มหัวนมก่อนรีดนมต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปลายหัวนมในโครีดนม
113 ผลของการให้ยา Tranexamic acid ต่อกระบวนการสลายลิ่มเลือดและการเสียเลือดในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันด้วยวิธี Ovariohysterectomy
114 ระบาดวิทยาของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในสัตว์ฟันแทะในพื้นที่เกิดโรคและไม่เกิดโรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub typhus) ในจังหวัดขอนแก่น
115 การศึกษาการใช้โครงร่างไฟโบรอินสามมิติที่สร้างด้วยเทคนิคแก๊สโฟมมิ่งในกระบวนการซ่อมแซมของกระดูกในกระต่าย
116 การศึกษาผลร่วมระหว่างสารพิษอะฟลาทอกซินบี1 และฟูโมนิซินบี1 ปนเปื้อนในอาหารปลานิล ที่มีผลต่อค่าโลหิตวิทยา แอนติบอดี้ไตเตอร์ และจุลพยาธิวิทยาของตับ ม้าม ไต และเหงือก
117 การทดสอบคุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของดีเอ็นเอวัคซีน
118 ภาวะเครียดออกซิเดชันและระดับของเรตินอล อัลฟา โทโคฟีรอลและเบตาแคโรทีนในสุนัขที่เป็นมะเร็ง
119 การศึกษาผลของกลิ่นมะนาวต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ค่าเลือด และการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านม
120 การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย