ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 13
2 เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 10
3 จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ 9
4 ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล 7
5 ชนกนันท์ สุขกำเนิด 7
6 ประมินทร์ อาจฤทธิ์ 6
7 นันทกานต์ วงศ์เกษม 6
8 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 6
9 จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร 4
10 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 4
11 ปานหทัย บัวศรี 4
12 สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม 4
13 ปิโยรส จิระวัฒนา 3
14 กาญจนา เศรษฐนันท์ 3
15 พงศกร พรรณรัตนศิลป์ 3
16 สมศักดิ์ หอมดี 3
17 รัชพล สันติวรากร 2
18 ธันยดา พรรณเชษฐ์ 2
19 อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 2
20 ณัฐพงษ์ อารีมิตร 2
21 สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี 2
22 ชัยยันต์ จันทร์ศิริ 2
23 สมโภชน์ สุดาจันทร์ 2
24 วีระ หอสกุลไท 2
25 ชัชชัย คุณบัว 2
26 พนกฤษณ คลังบุญครอง 2
27 ปณิธาน พีรพัฒนา 2
28 อาวุธ ยิ้มแต้ 2
29 ชาญณรงค์ สายแก้ว 2
30 ธเนศ เสถียรนาม 2
31 ปาพจน์ เจริญอภิบาล 2
32 สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ 2
33 ยุวรัตน์ เงินเย็น 2
34 สังวาลย์ บุญจันทร์ 1
35 ปิโยรส ทะเสนฮด 1
36 ปกรณ์วิศว์ ปัตถา 1
37 โพยม สราภิรมย์ 1
38 ธนวรรธก์ จันทร์คำ 1
39 จุฬารัตน์ อุไรรักษ์ 1
40 มนสิชา เพชรานนท์ 1
41 ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ 1
42 อารี โคตรภูธร 1
43 อัจฉริยา บัวทอง 1
44 ปราชญ์ แสงทองวัฒนากุล 1
45 ภานุมาศ สีนอ 1
46 กรกนก บุญเสริม 1
47 พิศาล พันตรี 1
48 กิตติลดา วรฉันท์ 1
49 ชรินทร์ เย็นใจ 1
50 ธีร์ธวัช สิงหศิริ 1
51 ชัยวัฒน์ แดงจันทึก 1
52 พีรณัฐ อันสุรีย์ 1
53 ชนินทร์ อุปถัมภ์ 1
54 มัลลิกา ถาบุตร 1
55 สุรศักดิ์ บับภาวัน 1
56 นิรมล พันสีมา 1
57 อาคม บุตรเพชร 1
58 สุรีย์พร ศรีภิรมย์ 1
59 ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง 1
60 ประสงค์ วงศ์วิชา 1
61 ณัฎฐิรา สายแผ้ว 1
62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
63 วิษณุ แก้วดวงสี 1
64 อมรรัตน์ สำเนียง 1
65 ณัทฐริยา ภักดีปัญญา 1
66 ละอองดาว ขุนงิ้ว 1
67 ชัยภัทร เครือหงส์ 1
68 พลกฤษณ์ คลังบุญครอง 1
69 สุรชัย ไตรโยธี 1
70 ตระการชัย เครือคำ 1
71 นภัสวรรณ ศรีมงคล 1
72 อมฤต สิทธิชินวงษ์ 1
73 วัฒนศิลป์ ผาลิวงศ์ 1
74 ปัทมา อยู่เย็น 1
75 วัชร พัฒนาวิวัฒนพร 1
76 อรรถพล วรานุจิตต์ 1
77 ธีรพล เจริญพานิช 1
78 ศรายุทธ แสนแก้ว 1
79 พีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย 1
80 ชลธิดา หลงพลอยพัด 1
81 วิทยา ไชยศล 1
82 ชุลีพร กุศลคุ้ม 1
83 มนตรี บุญเสนอ 1
84 สุชาติ โอษคลัง 1
85 ณัฐพล พรร่มโพธิ์ 1
86 อดุลย นามาลี 1
87 วิโรจน์ ทวีปวรเดช 1
88 ภัทรพล นามทอง 1
89 ธนุพงค์ วิชัยพิบูลย์ 1
90 พิมพิลาศ แก่นมั่น 1
91 ศักรภพน์ นครศรี 1
92 จิรัฐิติ สัมฤทธิ์ 1
93 รัตน์รพี ซือศิริสวัสดิ์ 1
94 ชัชฎาภรณ์ แสงมะณี 1
95 โอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์ 1
96 พินิจนันต์ ชนะสะแบง 1
97 หทัยพร อัศวพัฒนากูล 1
98 ประวิทย์ ผายทอง 1
99 บุญสม เกษแก้วกาญจน์ 1
100 อรรถพล ราชวิจิตร 1
101 อัครวุฒิ อาจบรรจง 1
102 ปิยดา แดงน้อย 1
103 นพพร กุดทิง 1
104 อภิวัฒน์ ทูลไธสง 1
105 พัฒนพงศ์ โตภาคงาม 1
106 มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ 1
107 ธเนศ วีระศิริ 1
108 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
109 จาริณี จงปลื้มปิติ 1
110 รตินันท์ เหลือมพล 1
111 ภัทรวิทย์ พลพินิจ 1
112 ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง 1
113 ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ 1
114 กิตติพงษ์ ตันมิตร 1
115 เชฎฐา ชำนาญหล่อ 1
116 ยุทธศักดิ์ ทอดทอง 1
117 พัชรา ศรีพระบุ 1
118 โรจนี หอมชาลี 1
119 วิเรขา คำจันทร์ 1
120 พัชรี หอวิจิตร 1
121 อานุภาพ มีสมบูรณ์ 1
122 สิริธร สุภาคาร 1
123 รัตนากร แสนศักดิ์ 1
124 พฤหัส คงคารักษ์ 1
125 รัตนสิทธิ์ ใจศิล 1
126 นิศารัตน์ พวงเกตุ 1
127 วัชระ สุขบัว 1
128 โกวิทย์ พลหาญ 1
129 ณัฐวุฒิ คล้ายสงคราม 1
130 อัญชลี ศรีด้วง 1
131 สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ 1
132 กิติโรจน์ หวันตาหลา 1
133 กฤษดา ประชุมราศี 1
134 กันยรัตน์ โหละสุต 1
135 จักรกฤษณ์ กำทองดี 1
136 อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ 1
137 วัชรินทร์ กาสลัก 1
138 นัทธพล โภคาพันธ์ 1
139 ชญาดา สุระวนิชกุล 1
140 กมล คงเกียรติขจร 1
141 ราชัน โคตทะเล 1
142 มณฑิรา เด่นพันธ์ 1
143 นภัสถ์ ไตรโรจน์ 1
144 ศักดิ์นรินทร์ ดีโยธา 1
145 วิชิตพล สีแพงมล 1
146 เจนจิรา เมืองบาล 1
147 อนุชา แสงรุ่ง 1
148 ทักษิณา ศรีโลห้อ 1
149 ปฏิภาณ โพธิ์ขี 1
150 พิศินทร์ เริงนิรันดร์สถิต 1
151 ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ 1
152 พิเชษฐ์ กัลป์ชัย 1
153 สุปราณี ทัพมงคล 1
154 วิเชียร ปลื้มกมล 1
155 สมชาย ชวนอุดม 1
156 นรเศรษฐ์ ขันละ 1
157 อำนาจ สุขศรี 1
158 สันติภาพ สายนนท์ 1
159 เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต 1
160 ภวิศ บุรินทร์ 1
161 รัตมณี นันทสาร 1
162 ภัทราวัลย์ คำปลิว 1
163 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
164 สุภัทรา ปลื้มกมล 1
165 พัทยากร ปาลสาร 1
166 นครินทร์ พาลี 1
167 นเรศ โภคทรัพย์ 1
168 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 1
169 นฤมล ภูมิคอนสาร 1
170 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
171 ลักขณา พิทักษ์ 1
172 ศรายุทธ วงษาศรี 1
173 สุรินทรา แก้วละมุล 1
174 ดลฤดี หอมดี 1
175 ณัฐวัตร คมเฉียบ 1
176 ชนิดา ยุบลไสย์ 1
177 วรพงศ์ ผิวเหลือง 1
178 อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย 1
179 กนิษฐ์ ชำนาญในเมือง 1
180 ธนากร ภูเงินขำ 1
181 วัชรพงษ์ มูลสิน 1
182 อรุณ นาเทียมเขต 1
183 สหัสวรรษ ภูจีระ 1
184 ปฏิภาณ บุญรวม 1
185 จิรายุทธ นามตะ 1
186 วัชรปัญญา พรมแสน 1
187 อภิรักษ์ พงษ์จำนงค์ 1
188 วัชรพงศ์ วงษ์สิม 1
189 มงคล เต็งรุ่งโรจน์ 1
190 ธีรวัฒน์ มธุรส 1
191 รัสรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ 1
192 วิเชียร ศรีชัยปัญญา 1
193 ชวลิต หงษ์ยนต์ 1
194 พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ 1
195 ภัทรกิติ ไชยสิงห์ 1
196 ชาตรี เป็นตามวา 1
197 ธนากร ประสารศรี 1
198 รัฐนนท์ บุญญา 1
199 ธนพงศ์ รามางกูร 1
200 บุษยมาศ ศีลเพชร 1
201 วิชุดา ตามัย 1
202 จิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง 1
203 สุทธิวรรณ โปรถนัด 1
204 อภิวัตร บุญกอง 1
205 SOUKSAVANH CHOUNDALY 1
206 ณัฏฐวีร์ พันธวงศ์ 1
207 คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง 1
208 เกียรติศักดิ์ สิงห์ศิริเจริญกุล 1
209 จำลอง ภูสดสูง 1
210 พุทธิพร เทียมสินสังวร 1
211 ธัชรินทร์ จันทขัมมา 1
212 ธนายุทธ สังข์อินทร์ 1
213 สุเมธ เดชธำรงค์ 1
214 ฉัตรเกล้า มะชะศรี 1
215 วราศักดิ์ ปะสังติโย 1
216 นันท์นภัส รุนรักษา 1
217 อภิชัย โพธิ์ศรีทอง 1
218 อำพล วงศ์ษา 1
219 พิมานเมศ ชนะโยธา 1
220 อธิป รักเสรี 1
221 ภูริทัต แสนสุทธวิจิตร 1
222 สุริยะ ผลพูน 1
223 สุธาสินี บินสมประสงค์ 1
224 สลิล สังคนนท์ 1
225 ณัฐวุฒิ สิงห์พันธ์ 1
226 นิชฌานันท์ ห้องสินหลาก 1
227 พลพิทักษ์ บุญสิงห์ศร 1
228 ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ 1
229 สาธิตา ฐิติประยูรวงศ์ 1
230 พิจิตรพงศ์ บุญลือ 1
231 รณชัย ศิวะศรี 1
232 จุฑารพ หยาดไธสง 1
233 นำพล เพชรผดุง 1
234 กฤษฎา นามวงษ์ 1
235 วุฒิกร อ่อนชัย 1
236 ฉัตรพงศ์ นาพรม 1
237 ปริญญา ดวงทอง 1
238 วิยะดา นิลผาย 1
239 ชานนท์ จังกาจิตต์ 1
240 กีรติ กระจ่าง 1
241 คนึงนิจ สุวรรณสิงห์ 1
242 ภาณุพงศ์ ธาราพิทักษ์ชีวิน 1
243 ธีรพงศ์ เรือนน้อย 1
244 พีรวัตร ประแดงปุย 1
245 วิลาสินี โคตรเจริญ 1
246 วิเสน แบนจาด 1
247 อนุวัชช์ โฮ่คุณ 1
248 ณัฐพร ชะบา 1
249 จารุพล สุริยวนากุล 1
250 เฉลิมพงษ์ คิดดี 1
251 พนมกร ขวาของ 1
252 ธีรภาพ ตันติสกล 1
253 ธีรวัฒน์ พลายแสง 1
254 สุรชัย ลิ้มยิ่งเจริญ 1
255 กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 1
256 อมรกิติ์ คงวีระวัฒน์ 1
257 ธีระพล ชัยธัมมาวุธ 1
258 จิราวัฒน์ วงษ์มาศจันทร์ 1
259 ธนัท เกียรติวาทีรัตน์ 1
260 มานพ พูนน้อย 1
261 ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
262 ณัญธิวัฒน์ พลดี 1
263 อธิพงษ์ อามาตสมบัติ 1
264 สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 1
265 ศิวาพร ชูเรือง 1
266 ธนวัฒน์ ตั้งตระกูล 1
267 ธงชัย โชติวัฒนกานต์กุล 1
268 ชาญวิช สุวรรณพงศ์ 1
269 อธิวัฒน์ แดงพูนผล 1
270 สิรินันท์ วงศ์ล่าม 1
271 มนตรี มาลาทอง 1
272 ชัยยงค์ เสริมผล 1
273 ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล 1
274 เชาวณัท สำกำปัง 1
275 ธนา ราษฎร์ภักดี 1
276 ณัฐพล ขอสวยกลาง 1
277 ทินกร คำแสน 1
278 พัชริดา จันทรมณี 1
279 วาทิน ไชยขันธ์ 1
280 สุวพงษ์ หินคำ 1
281 สิทธิโชค แสงฝ้าย 1
282 ศักดิ์ชัย อาษาวัง 1
283 เด่นพงษ์ สุดภักดี 1
284 ณภัทร อินทนนท์ 1
285 ธราพงษ์ รัตนสุทธิ 1
286 ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ 1
287 นลินี หมู่หมื่นศรี 1
288 เดือนรุ่ง อุบาลี 1
289 ทศพร แจ่มใส 1
290 สมยศ เนตรสงคราม 1
291 ณัฐ โพธิวาระ 1
292 สุเจตน์ วันชาติ 1
293 อำนาจ แดงพูลผล 1
294 ยุวดี แซ่ตั้ง 1
295 อนันต์ ภูจอมนิล 1
296 ชยานนท์ วิเศษ 1
297 ขนิษฐา โภคาพานิช 1
298 จักรพงษ์ ไชยรงศรี 1
299 วรพจน์ งามชมภู 1
300 อนันต์ ชาทา 1
301 มงคล อิทธิผลิน 1
302 พลเทพ เวงสูงเนิน 1
303 สุจินต์ วันชาติ 1
304 วศกร ตรีเดช 1
305 ภาณุพิชญ์ ขืนเขียว 1
306 กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ 1
307 คุณนิธิ ด้วงผึ้ง 1
308 กนกพร สวัสดิ์ปรุ 1
309 กานดา สายแก้ว 1
310 วัชรากรณ์ ปราณี 1
311 วรญา เนื่องมัจฉา 1
312 DETHANOU KOUMPHONPHAKDI 1
313 PHASY PHANTHAVONG 1
314 พงษ์เสริฐ ศรีพรหม 1
315 พัชรพล โพธิ์ศรี 1
316 นุศวดี พจนานุกิจ 1
317 เริงชัย กล่อมใจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 22
4 2553 22
5 2552 10
6 2551 11
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 1
10 2545 1
11 543 369
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของมุมลาดของถังบรรทุกของเครื่องปลูกอ้อยชนิดสับท่อนที่มีต่ออัตราความผิดพลาดในการลำเลียงท่อนพันธุ์โดยสายพานลำเลียงภายในถังบรรทุก และความเสียหายของตาอ้อย
ปี พ.ศ. 2555
2 พฤติกรรมและกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่เดี่ยวและแผ่ผืนรวมในทรายละเอียดปนตะกอน
3 ขบวนการร่วมกันของรังสี อัลตร้าไวโอเลต-ซี กับขบวนการเปอร์ออกซิเดชันแบบเปียกบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-RH-MCM-41 ที่สำหรับการย่อยสลายของสีย้อมแดง (Acid Red)
4 เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบเจาะตะกอนดินและขั้วลอยน้ำ
5 การย่อยสลายของสีย้อมแดง (Acid Red) ด้วยขบวนการออกซิเดชันแบบเปียกบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-RH-MCM-41 ภายใต้ภาวะความดันต่ำกว่า 1.5 บาร์
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาออกแบบชุดเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังแบบติดตั้งด้านข้างรถแทรกเตอร์ II
7 การพิสูจน์ตัวจริงบุคคลโดยการทวนสอบลายเซ็น
8 หุ่นยนต์แขนกล 5 องศาอิสระและมือจับกล้ามเนื้อลม
9 การแทรกซึมของอิออนคลอไรด์และอิออนซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่เติมเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้เพิ่ม
10 การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา
11 ระบบการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีสาร GABA สูงในระดับวิสาหกิจชุมชน: ส่วนที่ 1 การออกแบบเครื่องแช่ข้าวเปลือกที่มีประสิทธิภาพ
12 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง
13 ผลกระทบทางความร้อนเชิงกลต่อค่าการกระดกตัว (PSA) จากกระบวนการเชื่อมต่อสายวงจร
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงแบบมุมเอียง II
15 ต้นกำเนิด ผลกระทบทางไตรโบโลยี และแนวทางการลดจำนวนตำหนิรอยหยดน้ำในฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
16 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยวิธีการทำเหมืองข้อมูลและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ระยะที่ 2
17 การแทรกซึมของอิออนคลอไรด์และอิออนซัลเฟตของคอนกรีตผสมเภ้าลอยที่เติมเถ้าชานอ้อย-แกลบ-ไม้เพิ่ม
18 อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
19 การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
20 การศึกษาเตาและพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
21 การจำลองการแพร่กระจายของอนุภาคในถังทำความสะอาดแบบอุลตร้าโซนิค
22 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีการหักเหเข้าใกล้ศูนย์
23 การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ของเครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคสำหรับฮาร์ดดิสก์
24 การศึกษาออกแบบชุดเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังแบบติดตั้งด้านข้างรถแทรกเตอร์
25 การสร้างแบบจำลองความเขียวชอุ่มของพืชพรรณที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
26 การผลิตพอลิแลกติกแอซิดจากกรดแลกติกด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น
27 การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2553
28 การใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเป็นน้ำมันตัดเฉือน
29 การบำบัดสีจากน้ำทิ้งสีย้อมผ้า โดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์
30 การจำกัดความเค็มโดยการกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือน
31 การศึกษาเกณฑ์ในการออกแบบหน้าตัดของทางหลวงจากปริมาณจราจรโดยใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค
32 ค่าความต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินลมหอบขอนแก่นในสภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
33 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ
34 การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ
35 การใช้วัสดุทางเลือกสำหรับเพิ่มกำลังรับน้ำหนักตามแนวแกนของเสาคอนกรีต
36 การเสริมกำลังของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยลวดอัดแรงแบบประชิดผิว
37 แบบจำลองการขาดแคลนปริมาณฝนของอ้อยบนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในลุ่มน้ำชี
38 การใช้งานรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้เพื่อการสร้างแบบจำลองสามมิติดิจิทัลของสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษาเจดีย์พระมหาธาตุแก่นนคร
39 การตรวจวัดกระแสฟ้าผ่าโดยโรกอฟสกี้คอยล์บนแผ่น PCB
40 การหาโมเดลของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
41 เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป
42 ระบบควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า
43 ระบบตรวจนับ วัดความเร็วและแยกประเภทรถยนต์ โดยใช้แมกเนติกเซนเซอร์ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.15.4 (ZigBee)
44 โครงการนำร่องการพัฒนาตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาบนเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.15.4
45 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนแถวลำดับบนพื้นผิวอะลูมิเนียม
46 การทำกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นตามด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส
47 ต้นกำเนิด ผลกระทบทางไตรโบโลยี และแนวทางการลดจำนวนของตำหนิรอยหยดน้ำในฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร
48 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ระยะที่ 2
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริงแบบมุมเอียง
ปี พ.ศ. 2552
50 การตรวจสอบสมบัติการดูดซับสีย้อมผ้าไหมที่ปนเปื้อนในน้ำของแร่ดินเบนโทไนต์
51 การสลายอาทราซีนด้วยแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์
52 การพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดระดับการค้า
53 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนสู่ทางออกของห้องฟลูอิดไดซ์แบบหมุนวน
54 การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
55 การศึกษาออกแบบเตาปฏิกรณ์ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากใบอ้อย
56 ระบบเครือข่ายนาฬิกาความเที่ยงตรงสูงไร้สาย
57 ระบบชลประทานแบบน้ำหยดโดยใช้วัสดุนำกลับมาใช้
58 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
59 การผลิตเจลสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อเกิดสิว
ปี พ.ศ. 2551
60 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการยึดแผ่นดามกระดูกแบบ LCP และ DCP โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
61 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สองสายสำหรับขับหลอดฟลูออเรสเซนต์
62 ระบบแสงสว่างฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยหลอดไฟ LED
63 การออกแบบอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแบบภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด
64 ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
65 การศึกษาการตอบสนองของ RADFET ที่ผลิตในประเทศไทย
66 การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7
67 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับกะเทาะข้าวโพด
68 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย
69 การดูดซับสีย้อมผ้าโดยถ่านกัมมันต์รูพรุนนาโนเตรียมจากฝักต้นราชพฤกษ์
70 เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลโดยกระบวนการทางความร้อนเคมี
ปี พ.ศ. 2550
71 การศึกษาผลของน้ำหนักบรรทุกต่อการทรุดตัวและกำลังของดินลหอบภายใต้การกระทำเพื่อเพิ่มและลดปริมาณความชื้นในดิน
72 ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในจังหวัดขอนแก่น
73 การวิเคราะห์จัดประเภทของวัสดุแม่เหล็กสังเคราะห์ขนาดนาโน ด้วยทฤษฎีกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2549
74 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์
ปี พ.ศ. 2548
75 กำลังรับน้ำหนักและพฤติกรรมของฐานรากตื้นบนดินลมหอบแบบขอนแก่นที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพจากการศึกษาโดยใช้วิธี Image processing technique
ปี พ.ศ. 2545
76 ผลกระทบของความไม่แน่นอนในระบบการผลิตที่มีต่อต้นทุนการผลิตและระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายการผลิตแบบต่อเนื่องที่ซับซ้อน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
77 ระบบสนับสนุนการจัดสรรห้องเรียนเพื่อให้ดัชนีการใช้พลังงานต่ำที่สุด
78 ผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนผสมชานอ้อยที่ก๊าซซึมผ่านได้
79 การวิเคราะห์ความเสียหายของสลักโซ่ในชุดสายพานลำเลียง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาล
80 การวิเคราะห์ความเสียหายของเพลาลูกกลิ้งชุดตัดสำลี
81 การควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของวาล์วปีกผีเสื้อด้วยการควบคุมชนิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
82 การวิเคราะห์ความเสียหายของสลักโซ่ในชุดสายพานลำเลียง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาล
83 พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าจุลภาคของชั้นอลูมิเนียมผสมบนเหล็กชุบร้อน
84 ผลกระทบของการจำลองโหลดแบบกำลังคลที่(P),ZIP และเอกซ์โพเนนเชียล ต่อเสถียรภาพทางแรงดันของข่ายวงจรไฟฟ้ากำลังเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
85 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชุดสับใบอ้อยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงงานน้ำตาล
86 การศึกษากระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของแผ่นไททาเนียม โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดลอง
87 ผลกระทบของความเร็วในการหมุนของลูกสูบที่มีต่อพื้นทการตกอย่างอิสระ
88 การอบแห้งเห็ดหอมด้วยเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศโดยเครื่องสูบความร้อน
89 การอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยฟลูอิไดซ์เบดแบบอากาศร้อน
90 การผลิตเจลสมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อเกิดสิว
91 การหาความเหมาะสมของสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวโดยใช้ไบโอแก๊สและน้ำมันดีเซล
92 การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิต ต่อตารางนิ้ว)
93 ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์
94 การปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลบ่งบอกสภาพของเครื่องจักร
95 การศึกษาแนบทางการสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก : ตัวอย่างกรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
96 การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจร ณ บริเวณห้าแยก (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) จังหวัดขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม PARAMICS
97 การควบคุมทอร์คของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ด้วย PWM
98 การศึกษาการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตกระดาษ
99 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดใช้พลังงานในกรณีของ AIR COOLED HEAT EXCHANGER
100 ชีวมวลจากข้าวฟ่างหวาน
101 การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงอุปกรณ์ทางเครื่องกล และอุปกรณ์ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
102 การศึกษาพฤติกรรมสภาวะค่าไม่ต่ำสุดและการควบคุมของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
103 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความชื้นของกากอ้อย ด้วยวิธีการบีบแยกน้ำด้วยลูกกลิ้ง
104 ความดันสูญเสียของการขนถ่ายเม็ดพลาสติกแบบเบาบางด้วยระบบลมในท่อแนวระดับ
105 การศึกษาอิทธิพลของปริมาณอากาศนำเข้า ความชื้นของเชื้อเพลิงและปริมาณของปูนขาวต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำแบบ CFB
106 การควบคุมอัตราทดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
107 การหาตำแหน่งจุดติดตั้งคาปาซิเตอร์สำหรับสายป้อนระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ ในจังหวัดเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว
108 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความจุของแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กขนาดกลางสำหรับวัฏจักรขับทดสอบที่แตกต่าง
109 การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดในระบบที่มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีการหาคำตอบฮาโมนี
110 การพัฒนาและควบคุมแขนกลกล้ามเนื้อลมโดยการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์
111 การออกแบบและควบคุมระบบขับเคลื่อนกล้ามเนื้อลมสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด
112 การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดของแขนกล 6 องศาอิสระ โดยวิธีฮาร์โมนี่เสิร์ชและไฮบริดฮาร์โมนี่เสิร์ชอัลกอริทึม
113 การปรับปรุงระบบควบคุมแบบฟัซซีย์ที่ปรับตัวได้สำหรับข้อต่อกล้ามเนื้อลมด้วยวิธีอิมพรูฟด์ฮาร์โมนีย์เสิร์ชอัลกอริทึม
114 การกำจัดเอสโตรเจนในน้ำเสียชุมชนด้วนระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิว
115 การวางผังโรงงานแบบพลวัตโดยใช้ซิมมูเลเตด แอลเนลลิ่ง
116 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
117 การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานผลิตเบียร์เพื่อการปลูกข้าว
118 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
119 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดหลุมยุบจากการประกอบการเกลือสินเธาว์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
120 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบึงประดิษฐ์แบบผสมผสาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
121 การเปรียบเทียบทัศนคติชุมชนกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล
122 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
123 การพัฒนาตัวชี้วัดโดยใช้แนวทาง GRI ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
124 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของวงจรชีวิตแป้งมันสำปะหลัง
125 การออกแบบและสร้างวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอลที่มีดัชนีหักเหสูง
126 การควบคุมโพลาไรเซซั่นในวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอลที่ช่วงความถี่ไมโครเวฟ
127 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอล ไอโซทรอปิคที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ
128 การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
129 การศึกษาความสอดคล้องกันของมาตรฐานการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) กับมาตรฐานการจัดการพลังงานของ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION หรือ ISO
130 รูปแบบพยากรณ์ภาระความเย็นของเครื่องปรับอากาศระบบศูนย์กลางเพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 การเสริมกำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีตโดยการโอบรัดด้วยแผ่นเมทัลชีท
132 ระบบสั่งอาหารแบบสองทางไร้สายผ่านทางจอสัมผัส
133 ระบบติดตามตำแหน่งและควบคุมสองทิศทางแบบกึ่งออฟไลน์ผ่านเครือข่าย GSM
134 การประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือบนระบบควบคุมเครื่องกรองน้ำมันอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
135 การประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้าม
136 การจัดการด้านสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการของลูกค้า : กรณีศึกษา
137 การศึกษาโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซลมพิษทางกาศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
138 แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
139 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลแบบเวลาจริงสำหรับระบบ SCADA เพื่อใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย
140 การจัดการอะไหล่คงคลังภายใต้นโยบายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
141 การพัฒนาการเชื่อมต่อ OPC (OLE for Process Control) สำหรับระบบ SCADA ในสถานีไฟฟ้าย่อย
142 ระบบบริหารจัดการสินค้าทองเพชรพลอยโดยใช้เทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่นวิทยุ
143 ศึกษาระดับการผุกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานจากเถ้าลอย ด้วยวิธี Electromagnetic Method.
144 การศึกษาหน่วยความจำเปลี่ยนเฟสด้านการหาโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด การสร้างแบบจำลองทางไฟฟ้าและผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
145 ลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลให้ชุดประกอบหัวอ่าน/เขียนสำเร็จ แตกเนื่องจากกระบวนการอัลตราโซนิคแท็ปบอลล์
146 การศึกษาอิทธิพลของจำนวน Effect ของระบบหม้ออุ่นและต้มน้ำอ้อยโรงงานน้ำตาล ในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
147 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่า PSA และ RSA ของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกับค่าแรงที่ใช้จับยึดระหว่างการวัดค่าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
148 การพัฒนาเกม 3 มิติโดยใช้ WPF
149 การเปรียบเทียบผลการทำงานของ CAI ที่พัฒนาโดย WPF ในรูปของ WINDOWS APPLICATION กับ WEB APPLICATION กรณีศึกษา : เกม 24
150 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ CAI ที่พัฒนาโดย WPF โดยใช้ MULTITHREADING กรณีศึกษา : เกม 24
151 การศึกษาและออกแบบโครงสร้างปีกเครื่องบินแบบเปลี่ยนรูปได้
152 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบสูบความร้อน
153 อิทธิพลของอัตราส่วนเหล็กเสริมควบคุมการแตกร้าวที่มีต่อพฤติกรรมคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบโดยวิธีแบบจำลององค์อาคารรับแรงอัดและแรงดึง
154 การจัดการน้ำเสียโรงฆ่าสัตวว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
155 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
156 การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการดีสเวจ
157 การศึกษาการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงจรส่วนขยายภาคต้นระหว่างการทดสอบ HGA
158 การจำลองทางอคูสติกของกะโหลกพิณโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
159 การอบแห้งแบบชั้นบางของพืชผักและผลไม้โดยใช้เครื่องอบแห้งสูบความร้อนร่วมสูญญากาศ
160 อิทธิพลของอัตราส่วนปริมาณเหล็กเสริมควบคุมการแตกร้าวแนวนอนต่อแนวตั้งที่มีผลต่อกำลังขององค์อาคารคอนกรีตรับแรงอัดในแบบจำลององค์อาคารรับแรงอัดและแรงดึง
161 การพัฒนาแบบจำลองสมดุลมวลและพลังงานเพื่อการวางแผนการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล
162 การวิเคราะห์อุณหภูมิก๊าซไอเสียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง
163 การศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 11 kw แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่าย
164 การศึกษาการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงแป้งมันสีมาอินเตอร์โปรดักส์
165 การศึกษาการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
166 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอดโดยการปรับปรุงใบพัด COOLING TOWER
167 แนวทางการจัดตั้งระบบการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนท่าบ่อ
168 การหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นในโรงงานไดเซลเซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
169 การศึกษาประเมินศักยภาพชีวมวลจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
170 การลดของแข็งแขวนลอยและความขุ่นจากน้ำทิ้งบ่อปรับเสถียรด้วยกระบวนการทำให้ตะกอนลอยด้วยไฟฟ้า
171 พฤติกรรมของแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กบางภายใต้การเปลี่ยนแปลงมุมของแนวแรงกระทำ
172 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ช่วงเวลาในการสลายประจุด้วยแรงดันต่ำเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการทำงานของไอโอไนเซอร์
173 การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด
174 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสู่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
175 การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
176 ผลของการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อด้วยลูกบอลทองคำบนหัวอ่าน TMR
177 ผลของสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อหัวอ่านชนิดทีเอ็มอาร์ ในระหว่างกระบวนการเชื่อมสายด้วยลูกบอลทองคำ
178 การปรับปรุงระบบสายดินเพื่อลดความเสี่ยงการคายประจุไฟฟ้าสถิตในกระบวนการเชื่อมต่อวงจรด้วยลูกบอลทองคำ
179 การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของปลายคาพิวลารี่ต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและประสิทธิภาพการพ่นลูกบอลบัดกรีเหลวในกระบวนบัดกรีด้วยลูกบอลบัดกรีโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพ่น
180 การศึกษาพฤติกรรมการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอดใน 2 มิติโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
181 การศึกษาวิธีลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
182 การพัฒนาและการศึกษาสมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซขนาดจิ้ว จากเทอร์โบชาร์จเจอร์
183 การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติของกระบวนการบอลสเวจกิ้งสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
184 การศึกษาการวางมุมเหมาะสมของหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม
185 พฤติกรรมการตัดของคานสะพานคอนกรีตอัดแรงที่เสียหายภายใต้การเสริมกำลังจากการอัดแรงภายนอก
186 การปรับปรุงวิธีการคำนวณอัตราการไหลของก๊าซ เพื่อใช้การคำนวณค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงที่ถูกต้อง ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
187 การจัดลำดับผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่น่าติดตามด้วยกระบวนการทางสถิติ
188 การศึกษาผลกระทบด้านพลังงานของโรงงานน้ำตาล กรณีเปลี่ยนกังหันไอน้ำเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในกระบวนการหีบอ้อย
189 การประเมินความสกปรกของหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าน้ำพอง
190 การพัฒนาระบบทอดความดันต่ำเพื่อประหยัดพลังงาน
191 สมบัติของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยทีละเอียดต่างกัน
192 ความต้านทานต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่ฝังในคอนกรีตผสมผงลูกถ้วยไฟฟ้า
193 การนำทางตามทางบันไดของ UAV
194 การประยุกต์ใช้เมนูวงกลมบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
195 การสลายสารเบนซีนในเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อน
196 ผลกระทบของความเครียดทางไฟฟ้า-ความร้อน ของสารตัวเติมนาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนอาลูมิเนียมออกไซด์ต่อพฤติกรรมการเกิดต้นไม้ไฟฟ้า
197 การศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคควบคุมความสว่างของไดโอดเปล่งแสง (LED)
198 การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม
199 การผลิตและพัฒนาหัวเผาก๊าซชีวภาพจากมูลคนร่วมกับเศษอาหารชุมชน
200 การประเมินศักยภาพในการผลิตน้ำมันจากขยะเทศบาลนครขอนแก่น
201 การพัฒนาแท็กและเครื่องอ่าน NFC แบบ Passive ผ่านช่องหูฟังของโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแพลตฟอร์ม
202 การพัฒนาจอสัมผัสประเภท RESISTIVE ชนิด 4 - WIRE แบบหลายสัมผัส
203 การอนุรักษ์พลังงานในหม้อเคี่ยวน้ำตาลโดยใช้ MOTOR ควบคุมด้วย INVERTER
204 การลดพลังงานของกระบวนการอบแห้งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ด้วยเครื่องอบแห้งชนิดหมุนรอบตัวและชนิดหอคอยตั้ง
205 การออกแบบและสร้างเตานึ่งข้าวกล้องงอกเพื่อการประหยัดพลังงาน
206 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของห้องสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด
207 การศึกษาการใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอบแห้งมันเส้น
208 เครื่องต้นแบบการตากแห้งข้าวกล้องงอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อน
209 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหม้อต้มระเหยแบบหลายชุดในโรงงานน้ำตาล
210 ศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ทำจากชีวมวลผสมกลีเซอรีน
211 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
212 การทดสอบการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มดิบ
213 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้อินเวอร์เตอร์เพือสตาร์ทมอเตอร์ลูกโม่ในโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง
214 การศึกษาประสิทธิภาพกังหันน้ำจากพลังงานน้ำวนอิสระ
215 การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
216 การจำลองความร้อนและการสูญเสียทางไฟฟ้าในมอเตอร์ไฟฟ้า
217 ผลของอัตราส่วนน้ำเสียต่อกากมันสำปะหลังและการควบคุมความเร็วรอบการกวนที่มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ
218 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันยางนาและทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันยางนาเป็นเชื้อเพลิง
219 การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
220 แนวทางในการจัดการความสูญเสียในสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ช่วงขอนแก่น-นครราชสีมา โดยการควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบ 115kV และ 230kV
221 การบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารหนูและไซยาไนด์โดยเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเคลือบบนไดอะตอมไมด์ (Nano zero-vatent iron coat diatomite: NZVI/D)
222 การศึกษากระบวนการรวบรวมและแปรรูปใบอ้อยและยอดอ้อยที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรมน้ำตาล
223 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งปุ๋ยแบบหมุนโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมกับก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งความร้อนในฟาร์มสุกร
224 การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยเตาปฏิกรณ์แบบถังหมุนทรงกระบอก
225 การศึกษาปัจจัยความน่าเชื่อถือของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก
226 เทคนิคเหมืองข้อมูล K- MEANS แบบทำงานร่วมโดยใช้ภาษารูปแบบพยากรณ์
227 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพข้าวสารที่มีปริมาณอะไลโลสแตกต่างกัน
228 การใช้เศษวัสดุเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพรุน
229 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
230 ระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในโรงพยาบาล
231 การรู้จำรูปแบบอักขระตัวพิมพ์ภาษาไทยในภาพสแกน โดยใช้การแปลงข้อมูลบิตแมปเป็นข้อมูลลำดับของพิกเซลที่ถูกแกะรอย
232 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการในการหาค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบกำแพงดินเสริมกำลังเชิงกล
233 การประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ในการรังวัดโครงสร้างอาคาร
234 การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย : กรณีอุบัติเหตรถกระบะ
235 การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์
236 แบบจำลองการเลือกประเภทการเดินทางระหว่างยานพาหนะส่วนบุคคลและรถขนส่งมวลชน: กรณีศึกษา รถขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น
237 การเพิ่มกำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีตด้วยการประยุกต์ใช้แถบเมทัลชีท
238 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโดเมนวิทยานิพนธ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ
239 ผลของความร้อนและสนามแม่เหล็กภายนอกต่อคุณลักษณธของเฟอร์โรแมกเนติกเรโซแนนซ์ในหัวอ่านชนิดทีเอ็มอาร์
240 การออกแบบและสร้างวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีหักเหเข้าใกล้ศูนย์
241 วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
242 การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
243 การวิเคราะห์โซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสําหรับตลาดภายในประเทศ
244 การวางแผนการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยคำนึงถึงผลผลิตและคุณภาพ
245 การประยุกต์ใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเพื่อจำแนกภาพดาวเทียมเรด้าห์แซท-2 หลายช่วงเวลาสำหรับการประเมินผลผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
246 การออกแบบโครงข้อหมุนอัตโนมัติโดยเป็นอิสระจากโครงสร้างฐาน
247 การจำลองกลไกการถ่ายแรงเฉือนบริเวณรอยต่อก่อสร้าง
248 การจำลองพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
249 การศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนเพื่อสนับสนุนเมืองคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษา ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
250 การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล
251 การพัฒนาเซ็นเซอร์โนดพลังงานต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคปศุสัตว์
252 การพัฒนาระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน เพื่อใช้งานกับเซนเซอร์โนดไรสาย
253 เซ็นเซอร์ไร้สายหลายเสาอากาศสำหรับการรับ-ส่งสัญญาณผ่านชั้นดิน
254 ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลสำหัรบการวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจากภาพถ่ายจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
255 การประยุกต์ใช้ระบบ Down-flow Hanging Sponge เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย
256 การพัฒนาไซโคลนและถุงกรองเพื่อใช้ในการควบคุมฝุ่นละอองจากโรงอบข้าว
257 การลดอัตราการส่งข้อมูลของระบบป้ายคะแนนด้วยระบบจำลองหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนของอุปกรณ์ควบคุมป้ายไฟวิ่ง
258 ผลของธาตุเหล็กที่มีต่อปริมาณน้ำมันภายในเซลล์สาหร่าย CHLORELLA VUGARIS.
259 การประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยใช้แบบจำลอง AERMOD
260 การบำบัดน้ำเสียกากส่าร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลโดยกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ
261 การประเมินปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ดินในแม่น้ำพองโดยใช้แบบจำลอง SWAT
262 สารอิเล็กโทรไลต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนสำหรับแวนนาเดียมรีดอกซ์โฟล์วแบตเตอรี่
263 การสังเคราะห์รูพรุนนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการเคลือบแอโนดเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อแสงยูวี
264 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม Fe-Ce
265 อิทธิพลของวิธีฉีดอากาศฑุติยภูมิต่อการกระจายตัวความ หนาแน่นตามความสูงของห้องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
266 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายเซลล์เดียว
267 การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนแบบผสมผสานสำหรับกกลูกสุกร
268 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิลิกาจากแกลบเป็นองค์ประกอบ
269 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การทำน้ำเย็นของกระบวนการอบแห้งสุญญากาศแบบสูบความร้อน
270 การศึกษาอุณหภูมิก๊าซไอเสียที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล
271 การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
272 ผลของระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบนที่มีต่อปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดสำหรับเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนเมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนเมล็ดต่อวัสดุไม่ใช่เมล็ดต่ำ
273 การศึกษาการเลือกอุปกรณ์ยึดรางของระบบรถไฟฟ้า
274 การศึกษาผลของรูปแบบมุมครีบวงเดือนต่อสมรรถนะการนวดของชุดนวดแบบไหลตามแกนของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
275 การวิเคราะห์ทิศทางในการยิงลูกบอลของกระบวนการบอลสเวจจิ้งด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
276 การประเมินศักยภาพการเก็บกักน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำยม
277 การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
278 เครื่องมือประกอบชุดสายไฟอ่อนเข้ากับหัวอ่าน - เขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
279 การสร้างแบบจำลองของ PIVOT BEARING เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าทอร์กและการออกแบบแบร์ริง
280 การกำหนดโซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกไปประเทศเวียดนาม และ จีน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
281 การควบคุมแบบติดตามการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอุทกสถิตชนิดอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
282 ระบบช่วยตัดสินใจในการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
283 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
284 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
285 การพัฒนาของคอนกรีตมวลเบาและจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตมวลเบา
286 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่
287 การศึกษาการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลโดยใช้อากาศและไอน้ำอุณหภูมิสุงในเตาผลิตก๊าซแบบไหลลง
288 การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำวนอิสระ
289 การศึกษารหัสตรวจสอบสภาวะคู่หรือคี่ชนิดความหนาแน่นต่ำที่นิยามอยู่บน GF (2)8 สำหรับระบบการสื่อสารไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีมัลติอินพุตมัลติเอาท์พุต
290 การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเคลือบผิว สำหรับตะขอเครื่องทออวน
291 พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพจากข้อมูลทดสอบ
292 คอนกรีตพรุนที่ทำจากมวลรวมรีไซเคิลและมวลรวมเบา
293 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาวะของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
294 เอเจนต์หลายแพลตฟอร์มแบบติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลรีเลชันนอลแอกทิฟแบบมัลติทริกเกอร์
295 การทำนายประเภทการเสียของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจากสมาร์ทโดยใช้เหมืองข้อมูล
296 การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบุตัวบุคคลแบบเอสเอส-วีเอดี โดยใช้การกรองเชิงสเปคตรัมสัมพันธ์ตามเวลาและการนอร์มอลไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเชบตรัล
297 การเปรียบเทียบการใช้น้ำผิวดินและน้ำทิ้งที่ผ่านการบบัดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในการรดสนามกอล์ฟ
298 การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยการใช้ชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองแบบกวนชั้นตัวกลางเพื่อกำจัดชีวมวล
299 ระบบถามตอบภาษาไทยอัตโนมัติแบบอิงสถานที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
300 แนววิธีแบบชุดของการทำงานระบบกรเรียนรู้หลายระบบ
301 การศึกษาสมรรถนะและการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วเมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์
302 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์
303 การกำจัดแอนนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิงค์ออกไซด์เป็นพื้นฐาน
304 การระบุตำแหน่งของโนดบนเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยการส่งข้อมูลแบบมัลติฮอบด้วย 6LOWPAN
305 กลไกระบบกรองน้ำและล้างกรองอัตโนมัติแบบไร้วาล์วควบคุม
306 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
307 ระบบชาญฉลาดเพื่อควบคุมคุณภาพปุ๋ย
308 การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดขอนแก่น
309 การสร้างแผนภาพประสิทธิภาพเครื่องยนต์สำหรับวิเคราะห์เส้นทางการทำงานที่เหมาะสม
310 การบำบัดไอระเหยจากโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา โดยใช้เครื่องกรองชีวภาพที่ใช้ ตัวกลางจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยูคาลิปตัสสับ
311 การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการบำบัดน้ำเสียของถังกรองไร้อากาศที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
312 การกำจัดอิออนยับยั้งในน้ำเสียกากส่าด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้าและการรวมตะกอนทางเคมี
313 การตรวจวัดคุณภาพข้าวตามเวลาจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างความขาวของข้าวและอุณหภูมิของข้าวเทียบกับการใช้กำลังไฟฟ้า
314 ระบบประเมินความน่าเชื่อถือข่าวสารจากทวิตเตอร์แบบรีลไทม์
315 ระบบการประสานเวลาของเครือข่ายไร้สาย
316 การออกแบบอุปกรณ์วัดระดับน้ำชนิดจมที่ทำงานเป็นเวลาจริงและส่งข้อมูลแบบไร้สาย
317 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งปุ๋ยจากกากตะกอนที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
318 ประสิทธิภาพการทำงานของถังตกตะกอนแบบมีชั้นสลัดจ์ (ชนิดใช้แรงดัน)
319 การดูดซับสีแอซิดโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา
320 การสร้างแบบจำลองเพื่อช่วยในการออกแบบโรงงานน้ำตาล
321 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้กาวยูวีในการยึดติดแบริ่งกับแขนของชุดหัวอ่าน/เขียนแทนทีริ่ง
322 ศักยภาพในการนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานกระดาษมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
323 การผลิตและใช้ไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพ
324 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโอลีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งแบบเบส
325 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตัวเก็บรังสีแบบแสง
326 ผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีน-เถ้าแกลบที่ก๊าซซึมผ่านได้
327 การสังเคราะหสารดูดซับโลหะอัลคาไลบนตัวรองรับแคลเซียมออกไซด์สำหรับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำ
328 การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
329 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอย เพื่อใช้ในการเปลี่ยนเมทานอลเป็นไดเมทิลอีเทอร์
330 ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุไม้ไผ่ในการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมแอสิด
331 การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องทำน้ำแข็งหลอดโดยการลดอุณหภูมิน้ำป้อน
332 การศึกษาและทำนายพฤติกรรมการแตกหักของรากฟันด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
333 การศึกษาอิทธิพลการระบายความร้อน อุณหภูมิ ความดันของอากาศที่มีผลต่อประสิทธิภาพของปั้มสุญญากาศ ในกระบวนการเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมปั้มความร้อน
334 การพัฒนาระเบียบวิเคราะห์กระแสลมในพื้นที่ซับซ้อนโดยใช้หลักการพลศาสตร์ของไหลเพื่อประเมินศักยภาพพลังงานลม : กรณีศึกษา ณ เขื่อนลำตะคอง
335 ผลกระทบของการกระตุ้นการสั่นสะเทือนที่มีต่อค่าความถี่ธรรมชาติ และอัตราส่วนความหน่วงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดสนิมในเหล็กเส้น
336 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้าง
337 การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชี โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
338 การวิเคราะห์วัสดุประกอบสองชนิดโดยใช้วิธีเอลิเมนท์ฟรีกาเลอร์กิ้น
339 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการให้บริการของรถแท็กซี่ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและปริมณฑล
340 บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
341 ระบบตรวจการเสียรูปด้วยการสร้างพื้นผิว 3 มิติจากภาพสเตอริโอในการทดสอบแรงอัดสามแกน
342 การจัดตารางเวลาในการเดินรถขนส่งมวลชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม EXCEL SOLVER.
343 การพัฒนาแบบจำลองระดับจุลภาคเพื่อหาความจุและระดับการให้บริการของถนนกรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
344 ผลิตภาพสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานพริกใหญ่ กรณีศึกษา: ห่วงโซ่อุปทานการผลิตพริกใหญ่แบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในจังหวัดขอนแก่น และแบบทั่วไป (Conventional) ในจังหวัดหนองคาย
345 กลไกการถ่ายแรงเฉือนโดยตรงบริเวณรอยต่อเนื่องจากการเทคอนกรีตไม่ต่อเนื่อง
346 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการกัดขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
347 ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดระบบขนส่งของรถรับส่งพนักงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
348 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยของชาวไร่อ้อยรายย่อย กรณีศึกษาโรงน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
349 การออกแบบศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน )
350 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง
351 การพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกอ้อยโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนชนิดพืชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
352 การศึกษาพฤติกรรมทางความร้อนและของไหลในเตาเผาดินด่านเกวียนโดยใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
353 EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT OF VEGETABLES AND FRUITS BY VACUUM HEAT PUMP DRYER.
354 การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสูบความร้อนแบบสุญญากาศ
355 การออกแบบสายสัญญาณเพื่อลดการเกิดการคู่ควบทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนสายของ HGA
356 กรรมวิธีทางด้านแสงสำหรับการระบุเพศของหนอนไหม
357 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำที่มีวงจรกรองกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟโดยใช้วงจรขยายคลาสอีชนิดอินเตอร์ลีฟสำหรับขับหลอดฟลูออเรสเซนต์
358 การบูรณาการการพยากรณ์ผลผลิตและการวางแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อใช้บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของอ้อย
359 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อหัวบันทึกข้อมูลชนิด TRM ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขณะเขียนและอ่านข้อมูล
360 การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเล็กโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
361 การศึกษาลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์แก๊สเซ็นเซอร์โดยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี
362 ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
363 การกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของอาร์เซนิกรอบพื้นที่เหมืองทองคำ : กรณีศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
364 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแรงยึดเหนียวระหว่างจีโอโพลีเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอยกับเหล็กเสริม
365 วิธีการเลือกพื้นที่จัดตั้งและกำหนดขนาดกำลังการผลิตของสถานีพักอ้อยเพื่อให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรวมต่ำสุด
366 การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร
367 การแสดงผลการตรวจจับรอยขีดข่วนแบบอัตโนมัติ
368 การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตต่อเนื่องแบบผสมที่มีการควบคุมเวลาการผลิตในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
369 การกำหนดตำแหน่งการกองตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกภายในลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือสินค้าไทย
370 การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย
371 โปรแกรมบันทึกประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แอนดรอยด์
372 การวิเคราะห์ความร้อนในหัวอ่านแบบแผ่นฟิล์มบางทางแม่เหล็กทีเอ็มอาร์เนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
373 การศึกษาสมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ ติดครีบในสภาวะผิวสัมผัสเปียก
374 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากการไฮโดรไลซีสชานข้าวฟ่างหวานด้วย วิธีทางเคมีและวิธีทางชีวภาพ
375 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเกมออนไลน์แบบ MMORPG ในประเทศไทย
376 ระบบออนไลน์รายงานข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟสามมิติบนกูเกิลเอิร์ทโดยใช้เคเอ็มแอล
377 การจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยัง
378 การศึกษาการลดปริมาณน้ำมันในกล้วยทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ โดยการอบด้วยไมโครเวฟ
379 การประเมินปริมาณและคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างโดยใช้แบบจำลอง SWAT
380 การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยโปรแกรม RiverFLO-2D
381 การพัฒนาระบบจักรกลวิทัศน์สำหรับงานหยิบจับหัวอ่านเขียนข้อมูลโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
382 การตรวจสอบการเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์
383 เฟซบุ๊กแอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยวไทย
384 การใช้พัลส์สนามไฟฟ้าเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปลาร้า
385 ระบบนิวโร-ฟัซซี่สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
386 การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจล
387 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสำโรงโดยกระบวนการใช้ตัวเร่งแบบสองขั้นตอน
388 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงทางแยกอันตรายในชุมชน กรณีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
389 การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
390 การศึกษาการสั่นสะเทือนเนื่องจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว
391 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำสารละลาย N - METHYL- PYRROLIDONE และ ACETONE กลับมาใช้ใหม่
392 การศึกษาการลดกระแสรีเซทของหน่วยความจำแบบเปลี่ยนเฟสโครงสร้างแนวนอนโดยการแทรกชั้น TIN และ TIO2 โยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
393 แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมพร้อมด้วยบริการที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
394 คลังปัญญาสถาบันแบบหลายแพลตฟอร์ม
395 การเพิ่มความสามารถในการจำแนกข้อมูลภายใต้สภาวะข้อมูลไม่สมดุล
396 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการควบคุมเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนโดยใช้ระบบชาญฉลาด
397 แขนกลแสดงภาษามือไทย
398 การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
399 พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน
400 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
401 การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น
402 การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้แนวคิดแบบลีน : กรณีศึกษาหน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
403 การพัฒนาอิฐมอญและคอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัดพลังงาน
404 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดใบอ้อยสำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด
405 การศึกษาและพัฒนาเครื่องขุดหัวแก่นตะวัน
406 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง
407 การวิเคราะห์ปัจจัยจากฐานเงินยืมทดรองของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ซอฟแวร์การคำนวณทางสถิติแบบเปิดเผยรหัสเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
408 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้กูเกิลแมปส์
409 ลดการใช้พลังงานของกลุ่มคอมพิวเตอร์พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์แปรผันตามภาระงาน
410 การจัดสรรความถี่สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายด้วยทฤษฎีกราฟสี
411 การศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของคอนกรีตที่ใช้เม็ดโฟมมวลรวมเบา
412 การศึกษาเชิงทดลองของโรงไฟฟ้าปล่องลมแสงอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
413 การศึกษาผลกระทบของความเค้นเนื่องจากความร้อนต่อค่า PSA และ RSA จากกระบวนการเชื่อมใน HGA ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
414 การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT แบบผสมผสานร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตตัวเมืองนครราชสีมา
415 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล
416 การพัฒนาโปรแกรมการเลือกสถานการณ์จำลองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล
417 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ของร้านอาหารเวียดนาม โดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับอุลตร้าซาวด์
418 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายความเค็มและการจัดการทางอุทกนิเวศวิทยา : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยขามเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
419 พฤติกรรมของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก
420 การศึกษาผลของค่าพารามิเตอร์ต่างๆต่อสมรรถนะของเตาผลิตแก๊สจากไม้แบบอากาศไหลลง
421 รูปแบบของการเสียรูปในแผ่นสื่อของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
422 พฤติกรรมการดูดติดผิวโลหะหนักด้วยดินเหนียวในประเทศไทย
423 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพโดยใช้ต้นกกราชินี
424 การเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนโดยวิธีการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ
425 อิทธิพลการเลื่อนไถลของแผ่นดิสก์ในขณะขันยึดสกรูในรูแกนมอเตอร์ในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์โดยใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
426 ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
427 การปรับปรุงวัสดุดินเหนียวท้องถิ่นด้วยกรดเพื่อการดูดซับโลหะหนัก
428 การศึกษาผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า บน HGA (HEAD GIMBALS ASSEMBLY)
429 ระบบวัดและบันทึกกิจกรรมทางกายโดยใช้การจำแนกด้วยวิธีการตัดสินใจแบบต้นไม้
430 การศึกษาการประยุกต์ใช้การเข้ารหัสแก้ไขความผิดพลาดในระบบสื่อสารใยแก้วนำแสงที่ใช้เทคโนโลยีโอเอฟดีเอ็ม
431 กระบวนการทางความร้อนที่เหมาะสมในการผลิตมีดพื้นบ้าน
432 การประยุกต์ใช้การผลิตแบบเซลลูลาร์ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
433 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลแบบทางไกล
434 การประเมินผลกระทบด้านการจราจรของโครงการบางกอกบีอาร์ที โดยประยุกต์ใช้การจำลองสภาพการจราจรในระดับจุลภาค
435 ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์แบบเติมน้ำเสียต่อเนื่อง
436 การศึกษาการคืนรูปพลังงานจากของเสียที่ย่อยสลายได้จากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
437 ระบบบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อบนใบหน้า สำหรับผู้ป่วยนอนกัดฟัน
438 การสกัดและการประยุกต์ใช้น้ำมันหอยระเหยจากใบกะเพราในการดับกลิ่นของทุเรียน
439 การทำกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นและกระบวนการไฮโดรไลซิส
440 พฤติกรรมของเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสคอนกรีตเสริมเหล็กโดยพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของแกนคอนกรีต-เหล็กเสริมตามยาว-เหล็กปอก
441 ศึกษาจลนพลศาสตร์ของน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้ด่างร่วมกับอัลตร้าโซนิคบำบัดก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
442 การจัดงานในสายการผลิตเย็บที่มีความสามารถแตกต่างกันเพื่อสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาชุดกีฬา