ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พุธษดี ศิริแสงตระกูล 32
2 สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 32
3 สมจิตร อาจอินทร์ 21
4 งามนิจ อาจอินทร์ 21
5 ศาสตรา วงศ์ธนวสุ 15
6 เฉลิม เรืองวิริยะชัย 13
7 ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 12
8 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 9
9 อำนวย มณีศรีวงศ์กูล 8
10 สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ 8
11 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 7
12 ธวัช ช่างผัส 6
13 วัฒนา เถาว์ทิพย์ 6
14 สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ 6
15 ศักดา ดาดวง 5
16 สุพจน์ ไวท์ยางกูร 5
17 ไฉนพร ด่านวิรุทัย 5
18 ชุติมา หาญจวณิช 5
19 วรรณดี บัญญัติรัชต 5
20 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 5
21 กิตติกร นาคประสิทธิ์ 5
22 ประนอม จันทรโณทัย 4
23 ละออศรี เสนาะเมือง 4
24 สมเดช กนกเมธากุล 4
25 อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 4
26 สาธิต แซ่จึง 4
27 อัจฉรา ธรรมถาวร 4
28 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 4
29 คมศร ลมไธสง 4
30 กัลยา กองเงิน 4
31 ศิริรัตน์ สดงาม 4
32 วัฒนา พัฒนากูล 4
33 โสภณ บุญลือ 4
34 สมจิต โชติชัยสถิตย์ 4
35 บัญชา อานนท์กิจพานิช 4
36 อำพา เหลืองภิรมย์ 4
37 ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 3
38 วิชุดา ไชยศิวามงคล 3
39 นฤมล แสงประดับ 3
40 รจนา บุระคำ 3
41 สุมนทิพย์ บุนนาค 3
42 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 3
43 มณฑิรา มณฑาทอง 3
44 เกียรติ แสงอรุณ 3
45 นันทวัน ฤทธิ์เดช 3
46 วิทยา เงินแท้ 3
47 วิยะดา มงคลธนารักษ์ 3
48 นิธิมา เคารพาพงศ์ 3
49 อัจฉราภรณ์ ภักดี 3
50 อลงกลด แทนออมทอง 3
51 พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 3
52 ฉวี เย็นใจ 2
53 วิจารณ์ สดศิริ 2
54 ทีปานิส ชาชิโย 2
55 ปัญญาพล หอระตะ 2
56 อรุณรัตน์ ฉวีราช 2
57 นรากร คณาศรี 2
58 อนุชา ริกากรณ์ 2
59 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
60 สมพร เกษแก้ว 2
61 อัชฌา บุญมี 2
62 บัณฑิต ภิบาลจอมมี 2
63 somporn katekaew 2
64 ธีรศักดิ์ สมดี 2
65 เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ 2
66 วิวัธน์ ยังดี 2
67 ละเอียด นาคกระแสร์ 2
68 พรนภา ชื่นชม 1
69 วิกาวี จันทรสาขา 1
70 จิราพร ชุมพล 1
71 อัญญรัตน์ ตึกประโคน 1
72 ณรงค์ฤทธิ์ วารี 1
73 อมรรัตน์ สอนสา 1
74 ลิขิต เคหา 1
75 จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี 1
76 รักชัย เพชรด่านเหนือ 1
77 วิภูสินี วรโชติติยานนท์ 1
78 อาทิตยาพร โรจรัตน์ 1
79 ธีรศักดิ์ หมวกเพชร 1
80 วิจิตรา ขจร 1
81 วัชรา เครือจำปา 1
82 เทวิกา จันทอง 1
83 จิราพร สมสุวรรณ 1
84 ศศิวิมล ชุมแวงวาปี 1
85 วิภาดา พลศักดิ์หาญ 1
86 วิชญาพร จันทะนัน 1
87 ยศรพี ทองเจริญ 1
88 ไหมคำ ตันติปทุม 1
89 มนตรี โคตะวี 1
90 สุริยะ วิไลวงศ์ 1
91 กำธร ศรีอุดม 1
92 สุภัทรชัย มีพร 1
93 จรูญลักษณ์ สุพร 1
94 ธนารี จู๋ในเมือง 1
95 อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ 1
96 SOMSACK VANGCHANGYIA 1
97 พรพิสุทธิ์ ชูทอง 1
98 อภิชาติ สมรัตน์ 1
99 ประเสริฐ สุทธิประภา 1
100 สมเกียรติ สอนนวล 1
101 สุรชัย หมายเจริญ 1
102 อักษร มานะวงศ์ 1
103 พิรุฬห์กิตติ์ บุญเยือง 1
104 นรรฏจนรรญ ถกลเกียรติกุล 1
105 ศิวพร อักษรวงศ์ 1
106 ปฐวี ประทาน 1
107 ทศพล ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
108 ณัฐธิดา บุตรพรม 1
109 ชุติมา โฮมวงศ์ 1
110 จิราภรณ์ กบิลพัฒน์ 1
111 รัตนาพร เบ้าจังหาร 1
112 สุมิตรา เขียวไกร 1
113 บรรพต กลิ่นประทุม 1
114 ธีระวัฒน์ ศรีสุข 1
115 พลากร คำขวา 1
116 นรารัตน์ ภูดีทิพย์ 1
117 บังอร ศรีนามเอ้บ 1
118 รัตนากร กรึมขุนทด 1
119 ชัยรักษ์ พลหาญ 1
120 อานนท์ งอสอน 1
121 นลิษา คชมิตร 1
122 วราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล 1
123 ปาริชาติ แผ่นคำลา 1
124 ยุพเรศ ธนะมูล 1
125 ยุรนันท์ พินิจมนตรี 1
126 สุรินทร ตรีอภิบาลวงศา 1
127 พิมพ์ภัทร ฉันทวรศักดิ์ 1
128 พรรษา มนต์แข็ง 1
129 ฤทธิไกร ศรีรักษา 1
130 หทัย การณ์สูงเนิน 1
131 มุทิญาภรณ์ พวงบุตร 1
132 สโรชา อังคปัทมากุล 1
133 วรรณภา บุตรโคตร 1
134 อิสสระ ปะทะวัง 1
135 ขนิษฐา วิเศษดี 1
136 ชัชวาลย์ มุ่งแสง 1
137 สมพร สาระวัน 1
138 สิริญาณภัส ทาสระคู 1
139 สุมาลี พิมพันธุ์ 1
140 รุ้งตะวัน บุญด้วง 1
141 อิสระวัฒน์ ฤทธนพงศธร 1
142 ภัทรสุดา ฉายาภักดี 1
143 คัทลียา ยุรยาตร์ 1
144 วรนาถ ธรรมรงค์ 1
145 นันทวรรณ ชาญวิชา 1
146 ศกุลตลา นิลแก้ว 1
147 ไตรธานี เยี่ยมอ่อน 1
148 ทศพร จันทรสุกรี 1
149 อัฐชัย ชฎา 1
150 จันทร์เพ็ญ โทมัส 1
151 ศันสนีย์ มะลิอ่อง 1
152 วิษณุ สายศร 1
153 พลพรหม พิสุทธิมาน 1
154 จุรีรัตน์ ดาดวง 1
155 สุกัญญา เรืองสุวรรณ 1
156 ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 1
157 ชนกพร เผ่าศิริ 1
158 ปัญญา ท้วมสุข 1
159 สาวิณี นาสมภักดิ์ 1
160 นันทิยา กวานดา 1
161 ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 1
162 ฐาปนี สีหาโภชน์ 1
163 ณิชาภา หวังอ้อมกลาง 1
164 พลากร ฟุ้งพิพัฒน์ 1
165 สุขสันต์ พรมบุญเรือง 1
166 สุเมศน์ คำเนตร 1
167 เอกลักษณ์ มั่งเรือง 1
168 วิษณุกรณ์ ทอดทอง 1
169 ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ 1
170 นิภา มิลินทวิสมัย 1
171 สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ 1
172 วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ 1
173 ขวัญใจ กนกเมธากุล 1
174 สุธาสินี บุญเชียงมา 1
175 ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ 1
176 วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1
177 พงศกร ยศแก้ว 1
178 เมธี พงศ์กิจวิทูร 1
179 นิสันต์ สัตยาศัย 1
180 สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ 1
181 ปรียา หวังสมนึก 1
182 ปวีณา ฆารไสว 1
183 ประกิต จำปาชนม์ 1
184 ไพรัช ทาบสีแพร 1
185 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 1
186 สมพงษ์ สิทธิพรหม 1
187 เสาวนิต ทองพิมพ์ 1
188 รัตนา มหาชัย 1
189 ชุมพล เสนาพันธ์ 1
190 ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ 1
191 จิราภา โสมชัย 1
192 ฝนทิพย์ ธรรมวัฒน์ 1
193 จักรภพ เพ็ชรแก้ว 1
194 ลิขสิทธิ์ วรรณเสน 1
195 เสกสรร เหลาผา 1
196 จุฑามาศ รักเสมอวงศ์ 1
197 ก้องภพ ศิริบุตร 1
198 ธวัชชัย เรืองธนานุรักษ์ 1
199 อักษรณรงค์ ฤทธิ์วิเศษ 1
200 อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย 1
201 ชุติมา เทียบดอกไม้ 1
202 รัฐพงษ์ โป้เคน 1
203 ฉัตรชัย อัศวินโกวิท 1
204 เดชา สอนนวล 1
205 นิรันด์ สารรัมย์ 1
206 สุพจน์ บัวเลิง 1
207 สร้างสรรค์ กระตุฤกษ์ 1
208 สุไพลิน พิชัย 1
209 วิชุดา ฝาชัยภูมิ 1
210 ปิยธิดา ศรีตาแสน 1
211 ธีระพันธ์ จอดนอก 1
212 อภิญญา ธิปเทศ 1
213 นงเยาว์ โนนปัญญา 1
214 เบญญดา ศิริวัลลภ 1
215 กาญจนา มาดหงสา 1
216 พิชชาภา บุญโสดา 1
217 วิทย์ธิดา สมสุข 1
218 อัจฉราพร พาเก่าน้อย 1
219 วีระยุทธ โยตะสิงห์ 1
220 วรุจน์ นาคเสน 1
221 อนุวัฒน์ ใจดี 1
222 วินัย มาลีลัย 1
223 เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ 1
224 ปิยะณัฐ อ่อนจันทร์ 1
225 พงศกร โกฉัยพัฒน์ 1
226 สาวิตรี จูมเกตุ 1
227 นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง 1
228 สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ 1
229 เอมอร ศรีอริยานุวัฒน์ 1
230 กฤษฎา ฉิมมาลี 1
231 นวลใย ญารักษา 1
232 คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ 1
233 สมเพียร เจาจาลึก 1
234 ภิญญดา อันสนั่น 1
235 เพ็ญประภา เพชระบูรณิน 1
236 อุไรวรรณ งาสาร 1
237 รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร 1
238 ปัทมา เอกตาแสง 1
239 อมรรัตน์ วังสะพันธ์ 1
240 พิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์ 1
241 พีรวงศ์ หิรัญเกิด 1
242 พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ 1
243 ธนกฤต บุญไชยดุ้ง 1
244 วินัย แจ่มจันทร์ 1
245 เหมันต์ แผนนรินทร์ 1
246 สุกัญญา ไวว่อง 1
247 เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 1
248 ฤทธเนศ วัฒนวิบูลย์กิจ 1
249 turenjai doolgindachbaporn 1
250 พชราพรรณ ยศมงคล 1
251 ธวัชชัย ทรัพย์ถิระ 1
252 วราภรณ์ มิ่งเมือง 1
253 นิสิต เรืองสว่าง 1
254 อุไรวรรณ ศรีพนา 1
255 อลงกรณ์ ผาผง 1
256 ฐิติพร อนันทวรรณ 1
257 ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม 1
258 กิติยา ถาวโรฤทธิ์ 1
259 บรรเจิด สอนสุภาพ 1
260 นิดา อาบสุวรรณ์ 1
261 อาทิตยา มีหนองหว้า 1
262 พันธกานต์ แก้วอาษา 1
263 ขวัญเดือน รัตนา 1
264 ชัญภักต์ คูคู่สมุทร 1
265 ปรุฬห์กรณ์ อินทร์คำน้อย 1
266 เตือนใจ น้อยพา 1
267 วิวรรธน์ แก่นสา 1
268 บัวหลัน คุ้มไพทูลย์ 1
269 พิมพ์ใจ แสงความสว่าง 1
270 ธนาวัฒน์ จูมแพง 1
271 สุภาสินี ซีท 1
272 ธัญชนก ขันศิลา 1
273 อโนทัย ตรีวานิช 1
274 พิมพ์ชนก ศรีสุข 1
275 สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ 1
276 พนาวัลย์ หมู่โสภณ 1
277 ภวันตรี พรมสุวรรณ์ 1
278 นิตยา ทุยเวียง 1
279 จุฑาพร แสวงแก้ว 1
280 นิตยา ทาหาร 1
281 รวิพงษ์ วงศ์นิล 1
282 จตุพร หงส์ทองคำ 1
283 วรพจน์ จักขุพันธ์ 1
284 พัชราภรณ์ ไชยศรี 1
285 สุวัตร นานันท์ 1
286 มุจลินท์ เหมือนจันทร์ 1
287 โสภิดา สุขประเสริฐ 1
288 ศิรินุช ลอยหา 1
289 ปรียานันท์ อันวิเศษ 1
290 จินดา จันดาเรือง 1
291 อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ์ 1
292 สุภลักษณ์ ประสาร 1
293 มิ่งขวัญ รังสรรค์สมบัติ 1
294 ปิยชาญ ตาลอำไพ 1
295 พรเพ็ญ สมควรทัด 1
296 อโณทัย เสนาชัย 1
297 พัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์ 1
298 ศุจีภรณ์ อธิบาย 1
299 สุกฤตา มหาหิง 1
300 รัชฎาวรรณ จันทรมะโน 1
301 พิมสาย อัครพิทยาอำพน 1
302 นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 1
303 วรรณวิมล พันธุ์เพ็ง 1
304 ประภาสินี จิระสุโข 1
305 เชาวนันท์ โสโท 1
306 ศิริรัตน์ เดชมนต์ 1
307 ทิวาพร ศีรษะภูมิ 1
308 สุพร นุชดำรงค์ 1
309 จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน 1
310 จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ 1
311 อาทิตยา ภูนบทอง 1
312 ทินกร เขยสุข 1
313 กุลธิดา ดวงศรี 1
314 จิตอารีย์ สายเสมา 1
315 สราวุธ แก้วศรี 1
316 อรอนงค์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ 1
317 สุภาวดี ปาทาธนานนท์ 1
318 นรินทร รัตนทา 1
319 สุกัญญา ไชยป่ายาง 1
320 วีรยา ภูผิวคำ 1
321 ธาริณี ทิมาบุตร 1
322 บังอร ประจันบาล 1
323 ปนัดนา อเนกเวียง 1
324 ณัฐพร คืนดี 1
325 พิกุล ภูผาสุข 1
326 สายรุ้ง สอนสุภาพ 1
327 วรรณวิภา ไชยสงคราม 1
328 กชกร เจตินัย 1
329 เจษฎา โพนแก้ว 1
330 จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล 1
331 ทัย กาบบัว 1
332 พิมพา สร้อยสูงเนิน 1
333 ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย 1
334 สายใจ ปอสูงเนิน 1
335 ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา 1
336 ศุภโชค สอนศิลพงศ์ 1
337 อนวัทย์ ภักดีสุวรรณ 1
338 อรุณรัตน์ คำแหงพล 1
339 วรัญญา ละครวงษ์ 1
340 รัชนู เมยดง 1
341 สุทธิลักษณ์ โอทาตะวงศ์ 1
342 วัลลภา วงศ์ศีลธรรม 1
343 วราลักษณ์ เสนาคูณ 1
344 ประเพ็ญพักต์ศิริ รังษา 1
345 พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 1
346 HAI QUOC LE 1
347 ปิยรัตน์ พลยะเรศ 1
348 LOC PHUOC HOANG 1
349 วิทยา พิมพ์ดา 1
350 รักษมนต์ อุบนบาล 1
351 เพ็ญศิริ สมพงษ์ 1
352 กรรณิการ์ ศิริสินธุวนิช 1
353 รัตนา ขามฤทธิ์ 1
354 ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร 1
355 ณัฏฐา ธรรมโรจน์ 1
356 ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์ 1
357 สุพรรณิภา หวังงาม 1
358 หทัยรัตน์ ศรีสงค์ 1
359 นิติธร จันทร์ชมภู 1
360 ตฤณ ศรีวงศ์ 1
361 อรอุษา ชาญศึก 1
362 คณิต แวงวาสิต 1
363 สุมาลินทร์ พ่อค้า 1
364 สุริยันต์ ไชยรบ 1
365 ชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง 1
366 โกวิท น้อยโคตร 1
367 วลัยภรณ์ เกตุวงษา 1
368 ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ 1
369 รมย์ระวี ประทุมเวียง 1
370 บุญช่วง บุญสุข 1
371 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร 1
372 พันธิวา แก้วมาตย์ 1
373 เอกรัฐ สีขาว 1
374 วริศา พิลาโฮม 1
375 ภัทราพร ศิริพิพัฒน 1
376 อัจฉรา คำกองแก้ว 1
377 นิคม วงศา 1
378 สุวัชชัย มิสุนา 1
379 กนกอร เรืองสว่าง 1
380 พงษ์ศักดิ์ พลเสนา 1
381 นันทวรรณ คณะวาปี 1
382 สุณี อัษฎายุธ 1
383 นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์ 1
384 ณัฏฐ์ธยาน์ บุตรวงศ์ 1
385 รังสรรค์ สายจันดี 1
386 เฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทรกุล 1
387 เจษฎา อินตะนัย 1
388 ทิพาสิริ ซาเหลา 1
389 พรหมจุติ มือขุนทด 1
390 สุรัมภา เหมะธุลิน 1
391 อุทิศ เชื้อบัณฑิต 1
392 ธนพัฒน์ ไทยมา 1
393 กนกพร พลเยี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 8
3 2553 11
4 2552 28
5 2551 1
6 2550 30
7 2549 7
8 543 648
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Myocardial Iron Measurement in Thalassemia Using Cardiac Magnetic Resonance Image Processing Software.
ปี พ.ศ. 2554
2 การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
3 ผลของวุ้นจากน้ำใบหมอน้อยต่อตับ ระดับฮอร์โมนโพรแลคติน และฟอลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนและการสร้างสเปิร์มของหนูเม้าส์
4 คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐาน จากการเตรียมเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ของปลาน้ำเงิน (Krytopterus apogon) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
5 ระดับของฮอร์โมนบ่งความเครียด: คอร์ติซอลที่ ตอบสนองต่อความเค็มในปลาช่อน
6 การประมาณอายุคราบเลือดมนุษย์จากการสลายตัวของ α-globin mRNA
7 การเพิ่มความละเอียดของภาพด้วยเทคนิคแผนที่จัดกลุ่มเองแบบวงแหวนที่มีการเติบโต
8 การระบายสีแบบเท่าเทียมในผลคูณของกราฟบาง ประเภท
9 การศึกษาการผลิตเอทานอลชีวภาพจากไฮโดรไลเสตเซลล์สาหร่าย
ปี พ.ศ. 2553
10 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อสัณฐานวิทยาและชีวประวัติของ Brachionus calyciflorus Pallas (Brachionidae: Rotifera)
11 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำ-พัน จังหวัดมหาสารคาม
12 การประยุกต์ใช้โปรติโอมิกส์ในการศึกษาแบบแผนของโปรตีนในกาบใบข้าว 3 สายพันธุ์ที่มีระดับการทนเค็มที่แตกต่างกัน
13 การพัฒนาชุดตรวจหาโครงสร้างโปรตีนเบื้องต้นด้วยวิธีอิเล็คโตรโฟรีสิส
14 ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษและการตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปิร์มมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรียในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
15 จัดตั้งกลุ่มวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
16 การพิสูจน์เกี่ยวกับโมนอยด์ที่มีศูนย์และมีสมาชิก 4 ตัว
17 บันทึกเรื่องผลหารของผลต่างไม่กลางและอนุพันธ์
18 การแยกส่วนของภาพโดยใช้แผนที่ประสาทเชิงเมตริกซ์
19 การวางนัยทั่วไปของผลคุณเชิงดิสทริบิวชันเฉพาะ
20 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่านาดูนลำ-พัน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2552
21 การแปลอักษรธรรมอีสานเป็นภาษาไทย
22 ทฤษฎีทางแม่เหล็กไฟฟ้า
23 อิทธิพลของการแช่เมล็ดในฮอร์โมน ABA และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อสรีระวิทยาการทนแล้งของข้าว
24 สารสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดงกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนโพรแลคตินในหนูขาวเพศเมีย
25 อัตราส่วนของสารเคมีและปุ๋ยที่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตของสับปะรด
26 การย่อยสลายสีสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์
27 การคัดเลือกราที่ความสามารถในการย่อยสลายเซลลูโลสเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
28 การบำรุงปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคพืชบางชนิด
29 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมักที่ขายในตลาดโดยวิธีการหาเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ด
30 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเส้นขนด้วยการใช้ Scanning Electron Microscope
31 กิจกรรมเอนไซม์ไลติกจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ต่อต้านเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
32 สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของ Pseudomonas SWBE21 ต่อกิจกรรมยับยั้งการเจริญของเชื้อ Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคโคนเน่าของมะเขือเทศ
33 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ก่อมะเร็งท่อน้ำดีขิงส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากขมิ้นเครือ
34 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเชื้อรา Ectomycorhiza และวงศ์ Xylariaceae ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
35 การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีโดยพอลิเมอร์เมมเบรนไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรด
36 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะแทรนซิชันบนตัวรองรับซีโอไลต์เบตาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และทดสอบด้วยปฏิกิริยาโพรเพนไฮโดรจิโนลิซิส
37 สมบัติทางกายภาพและการศึกษาการนำไฟฟ้าของผลึกเหลวบางชนิดในกลุ่มไตรฟินิลีน
38 พลวัตเชิงโมเลกุลของเปปไทด์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย LL-37
39 การพิสูจน์เกี่ยวกับกึ่งวงที่มีสมาชิก 3 ตัว
40 ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสสำหรับอินทิกรัลเฮนสต็อซ์ก-คัวร์ซไวล์
41 ข้อสังเกตุบนกรุปสมมาตรวิภัชนัย
42 การจำลองเชิงตัวเลขของอันตรกิริยาอุทกพลวัตของทรงกลมคงรูปสองลูกในของไหลสโตกส์เกรเดียนต์
43 การหากลุ่มฟังก์ชันเลขคณิตที่สอดคล้องกฎการแจกแจงเพื่อใช้ในการจำแนกฟังก์ชันการคูณแบบบริบรูณ์
44 กึ่งกรุปการแปลงเอ-เวกเนอร์ ที่แยกตัวประกอบได้
45 บนกึ่งกรุปของการแทนที่เกินปกติ
46 จัดตั้งกลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
47 การแปลงเชิงคณิตศาสตร์
48 การให้สีเส้นเชื่อมแบบเข้ม
ปี พ.ศ. 2551
49 พันธุศาสตร์เซลล์ของกระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
ปี พ.ศ. 2550
50 การวิจัยในชั้นเรียนวิชา 000161
51 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา 000161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
52 การศึกษาสัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54 พจนานุกรมเพื่อการอ่านอักษรธรรมอีสาน
55 การประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 นิเวศวิทยา โครงสร้างป่าไม้ การใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเก็บหาของป่า: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาน้อย-นาแพง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
57 การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และคุณสมบัติแม่เหล็กของนิกเกิลออกไซด์บริสุทธิ์และที่เจือด้วยโลหะทรานซิชั่น
58 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากสารแคลเซียมฟอสเฟตที่มีซิลิกอนในโครงสร้างและพอลิคาโพรแลคโทน
59 คาริโอไทป์และการกระจายของบริเวณ นิวคลีโอลาร์ออกาไนเซอร์ของปลาช่อน และปลาก้าง
60 การเปลี่ยนแปลงของแอนตี้ออกซิแดนท์เอนไซม์ในข้าวในการตอบสนองต่อเกลือโซเดียมคลอไรด์
61 การพัฒนาแผ่นรูพรุนโปรตีนไฟโบรอินจากไหมอีรี่เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
62 การคัดเลือก ทำให้บริสุทธิ์ และศึกษาลักษณะของโปรตีนที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสจากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษามะเร็ง
63 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผลิตโดย Streptomyces spp.
64 การพัฒนาคุณภาพอาหารสินค้า OTOP ปลาร้าบองพร้อมบริโภคตราหมีใหญ่ กรณีศึกษา ปลาร้าบองบ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
65 การศึกษาโครงสร้างและการกลไกการออกฤทธิ์ต้านเชี้อจุลินทรีย์ของเปปไทด์ Heteroscorpine-1 ที่ได้จากน้ำพิษแมงป่องช้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นยาต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
66 การศึกษาการผลิตเอนไซม์ ligninases จากเชื้อแบคทีเรีย
67 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
68 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากยีสต์ไขมันสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซล
69 การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รุ่นปีการศึกษา 2547
70 ลักษณะบางประการของสารทุติยภูมิจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas spp. ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช
71 Determination of glycerol residues in biodiesel sample and study of purity of crude glycerol sample obtained from the production of biodiesel
72 Studies on in-land fish myoglobins involving structural and functional properties
73 Analysis of volatile aroma compounds in potential herbal and medicinal plants in relation to their antioxidant property
74 Determination of capsaicinoids in hot pepper and their antioxidant activity in association with enzymatic browning and non-enzymatic browning effects on the application in fish sauce.
75 แอดไมเซลพอลิเมอร์ไรเซชันของมอนอเมอร์มีขั้วบนอนุภาคของยางธรรมชาติ
76 การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านเชิงประกอบจากยางธรรมชาติดัดแปลงกับซีโอไลต์สำหรับการแยกน้ำจากของผสมกับเอธานอลโดยอาศัยเทคนิคเพอร์แวพเรชัน
77 วัสดุนาโนไฮบริดของแคดเมียมซัลไฟล์กับเลเยอร์ซิลิเกต
78 ทฤษฎีจุดตรึง
79 การพิสูจน์เกี่ยวกับกึ่งกลุ่มที่มีสมาชิก 3 ตัว
ปี พ.ศ. 2549
80 จุลินทรีย์บ่งชี้คุณภาพน้ำสลัด
81 การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กไขมันสูงสกุล Chlorella ที่เจริญแบบเฮเทโรโทรฟิค
82 การพิสูจน์เกี่ยวกับกึ่งกลุ่มที่มีสมาชิก 3 ตัว ที่มีสมาชิกนิจพลสองตัว
83 โคลนของเทอมของการสับเปลี่ยน
84 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หัวข้อในวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างกลุ่มที่ดูสื่อทบทวนและกลุ่มควบคุม
85 เรซิดิวของฟังก์ชั่นวางนัยทั่วไป
86 การวางนัยทั่วไปของกราฟแบบกรุปเมจิก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
87 การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 ความหลากหลายของข้าวดำนาสวน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
90 การศึกษาเบื้องต้นของพืชวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) ในพื้นที่ป่านสงวนแห่งชาติภูเขาควาย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
91 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของราก ลำต้นและใบของ Vanilla albida Blume และ V. pilifera Holttum
92 ความหลากหลายของพรรณไม้อันดับ Malpighiales ในป่านายูง - น้ำโสม อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
93 พืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
94 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบพืชวงศ์แตง (Cucurbitaceae) ในประเทศไทย
95 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของผิวใบและแอรีโอล ของผักใบพื้นบ้านอีสาน
96 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้สกุล Cymbidium Sw., Eulophia Lindl. และ Geodorum Jacks. บางชนิด
97 อนุกรมวิธานของปลาการ์ตูนวงศ์ย่อยแอมฟิไพรออนินี่ในประเทศไทย
98 การประมาณคำตอบของปัญหาไม่เชิงเส้นบางแบบ
99 การสกัดความรู้จากเวิลด์ไวด์เว็บ
100 ขอบเขตการประมาณค่าของปัวซงในปัญหาตัวแบบของเหยือกแบบดั้งเดิม โดยวิธีของสไตน์-เชน
101 การประเมินความเสี่ยงการลงทุนในตลาดค้าทองคำโดยใช้มูลค่าความเสี่ยง (V@R?)
102 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือสำหรับสารตกค้างในอาหารและสารอาหารโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี อิเล็กโทรฟอริซิส และเคมีไฟฟ้า
103 การวิเคราะห์ระยะทางแบบเส้นโค้งที่มีการสอนเพื่อการสกัดโครงสร้างภายในและการจำแนกข้อมูล
104 การบีบอัดภาพด้วยการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอาศัยตัววัดระยะทางเชิงความน่าจะเป็น
105 (m,n)-ไอดีลและไอดีลบริสุทธิ์ในกึ่งกรุปอันดับ
106 ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยที่ปรับปรุงสำหรับเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ตรีม
107 การหาปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในมูลไส้เดือนและดินใต้มูลใส้เดือน
108 การสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลเพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
109 การหาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพเทสเซียมทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
110 การศึกษาการดูดซับสีย้อมอินทรีย์ด้วยลำต้นมะละกอ
111 ตัววัดความคล้ายเชิงความหมายสำหรับเวิร์ดเน็ตและการประยุกต์การสืบค้น
112 ความหลากหลาย และการแพร่กระจายทางด้านชนิดของคลาโดเซอร์รา ในจังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
113 การศึกษาความแตกต่างของร่องรอยการปะทะของลูกกระสุนปืนขนาด .38 SPECIAL (SJHP) ที่ปรากฏบนแผ่นโลหะรถยนต์ จากระยะยิง และวิถีกระสุนต่างกัน
114 การศึกษาร่องรอยบนแผ่นโลหะที่เกิดจากการปะทะของลูก กระสุนจากปืนพกออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ที่ระยะและ วิถียิงต่างกัน
115 การวิเคราะห์คาริโอไทป์ของปลากะรังสกุล Epinephelus ในประเทศไทย
116 เพิ่มความถูกต้องของตัวแบบ LS-SVM ด้วยขั้นตอนวิธี CUCKOO SEARCH
117 การประสานคำตอบของเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมโดยเลือกจากค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
118 HPGAlgorithm แบบดัดแปลงสำหรับซ่อมแซมภาพ
119 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาและแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
120 นิเวศวิทยาการกินอาหารของ Hampala dispar Smith, Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) และ Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) ในแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
121 ตัวประมาณแบบผลคูณของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
122 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์พริกไทยในประเทศไทย
123 การเพิ่มความทนทานของตัวแบบเครื่องจักรการเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมสำหรับการประมาณฟังก์ชัน
124 ตัวประมาณแบบอัตราส่วนรวมของค่าเฉลี่ยประชากรในการชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ
125 ผลของน้ำคั้นจากหัวหอมแดง ต่อการลดน้ำตาลในเลือด การสร้างสเปิร์ม จุลพยาธิสภาพของไอสเลตในตับอ่อนและอัณฑะของหนูเมาส์ที่ถูกชักนำเบาหวานด้วยสารเตรปโตโซโทชิน
126 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับฟังก์ชันเชิงเส้นของสัดส่วนทวินาม
127 ระบบรักษาพยาบาลทางไกลในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
128 การเตรียมตัวอย่างและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับการติดตามสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม
129 การคำนวณวงโคจรดาวเทียมโดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
130 ผลของสารควบคุมการเจริญของพืชบางชนิดต่อสรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตของข้าวฟ่างหวานในสภาวะขาดน้ำ
131 การศึกษาร่องรอยบนโลหะตัวถังรถยนต์หลังจากการยิงด้วย ลูกกระสุนปืนขนาด 11 mm
132 การต้านจุลชีพและการออกฤทธิ์ต่อเยื่อเซลล์ของสารสกัดจากรากหนอนตายอยาก
133 การสำรวจแมลงปอจากห้วยหนองหิ้ง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
134 ความสัมพันธ์สมภาคไม่แปรเปลี่ยนแบบเต็มวิภัชนัย
135 การเพิ่มเสถียรภาพของน้ำยางธรรมชาติโดยการกราฟต์ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์บนอนุภาคยางธรรมชาติ
136 ความหลากหลายของไม้ต้นและไม้พุ่ม ของพืชวงศ์เข็มในป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย สปป. ลาว
137 อันดับของสมาชิกของกึ่งกรุป (W (X2))^2 และ (W (X3))^3
138 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการพยากรณ์รวม
139 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้แพลทินัมม พอลิไพโรลและพอเอนิลีนเป็นคาน์เตอร์อิเล็กโทรด
140 การสังเคราะห์ ลักษณะเฉพาะ และสมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโนแม่เหล็กเฟอร์ไรต์เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับสารละลายสกัดจากว่านหางจระเข้
141 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนจากไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด
142 ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะเพื่อการวางแผนการรักษาโรคเรื้อรังโดยเหมืองข้อมูล
143 การสังเคราะห์วิธีแบบใหม่และศึกษาลักษะเฉพาะของโครงสร้างนาโนกลุ่ม ZnO
144 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อควบคุมและติดตามทรัพย์สิน กรณีศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145 ระบบพยากรณ์และควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกโดยใช้เหมืองข้อมูลและภูมิสารสนเทศ ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
146 การตรวจหาและการรู้จำเครื่องหมายจราจรแบบอัตโนมัติโดยใช้ตัวแบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
147 การแยกหลอดเลือดในภาพจอประสาทตาโดยใช้คณิตศาสตร์สัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ด้วยการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น
148 การคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรไทย และผลในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์บางชนิด
149 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชวงศ์หูกวางในประเทศไทยโดยใช้สัณฐานวิทยาของเรณูและกายวิภาคศาสตร์
150 การนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์
151 การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
152 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอของแหล่งอาหารจากทางเดินอาหารของหนอนแมลงวัน (Chrysomay megacephala) โดยเทคนิคพีซีอาร์ : กรณีศึกษาจากเนื้อเยื่อหมู (Sus scrofa)
153 เมมเบอชิพฟังก์ชันสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล
154 การพัฒนาการหมักแบบกะป้อน เพื่อเพิ่มผลผลิตมวลเซลล์และน้ำมันสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
155 แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการไหลแบบคงตัวของการพาความร้อนแบบธรรมชาติ ในโดเมนสามเหลี่ยมมุมฉากที่เต็มไปด้วยวัตถุที่ของไหลสามารถซึมผ่านได้
156 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการไหลสำหรับการพาความร้อนแบบธรรมชาติในรูปสามเหลี่ยมพรุนที่ติดกัน
157 การจดจำภาพโดยใช้การแปลงสัมพรรคและการเปลี่ยนแปลงของแสง
158 การเปรียบเทียบความแม่นยำของผลเฉลยระหว่างวิธีสมาชิกตามขอบและวิธีเมชเลสสำหรับสมการลาปลาซ
159 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Xylaria sp. จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
160 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Cassia bakeriana และรา Apiospora montagnei
161 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลังงานของเปบไทด์นิวคลีอิก แอซิด โดยการสร้างแบบจำลองโมเลกุล
162 การเพิ่มสภาพไวของเซนเซอร์น้ำตาลจากสารควบคู่อาลิซาริน-กรดโบโรนิกในไมเซลล์น้ำ
163 การวิเคราะห์สมบัติต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบออร์กาโนซัลเฟอร์ที่สกัดจากกระเทียมผงและผลของการจับโลหะหนักบางชนิดที่กระทบต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
164 การสกัดด้วยวัฏภาคของแข็งร่วมกับโครมาโทกราฟีแบบของเหลวที่มีการทำอนุพันธ์สัญญาณเพื่อวิเคราะห์สารปฏิชีวนะฟลูออโรควิโนโลนในผลิตภัณฑ์นม
165 การสกัดโดยอาศัยวัฏภาคของแข็งและการวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
166 การผลิตลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอลจากลำตันมันสำปะหลังตัวยการหมักแบบกะโดยใช้ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
167 พอลิเมอร์เมมเบรนแคดเมียมซีเล็กทีฟอิเล็กโทรดชนิดใหม่ที่ใช้อนุพันธ์ของไทรพอดัลเอมีนเป็นไอโอโนฟอร์
168 การวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยข้อมูลภาษีสรรพากรจังหวัด ในประเทศไทย
169 การพยากรณ์ด้วยวิธีรวมสำหรับเทคนิคการทำให้เรียบ แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย
170 ผลของสารควบคุมการเจริญของพืชบางชนิดต่อสรีรวิทยาและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ของข้าวฟ่างหวานในสภาวะขาดน้ำ
171 เบนโซอินคอนเดนเซซันของแอลดีไฮด์แอโรแมติกและการคู่ควบไขว้ของแอลดีไฮด์แอโรแมติกกับอิมีนอกัมมันต์ที่เร่งปฎิกิริยาโดยเอ็น,เอ็น-ไดเมธิลเบนซิมิดาโซเลียมไอโอไดด์ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
172 การแสดงออกและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนทนแล้งในอ้อย
173 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Chaetomium fusiforme, Penicillium frequentans, Penicillium multicolor และ Phomopsis archeri
174 การสังเกตลักษณะทางคลินิคและการพิสูจน์เชื้อก่อโรคจุดดำในไรน้ำนางฟ้าสิรินธร Streptocephalus sirindhornae และไรน้ำนางฟ้าไทย Branchinella thailandensis และการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสภาพทดลองและในสัตว์ทดลอง
175 การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) โดยการใช้เทคนิค RAPD ISSR และ Microsatellite
176 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนในประเทศไทย
177 ผลของการแช่เมล็ดในกรดแอบซิสิก และพาโคลบิวทราโซล ต่อลักษณะทางสรีรวิทยา และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตของข้าว (Oryza sativa L.) ในสภาวะแล้ง
178 องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาวงศ์ปลาตะเพียนบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์
179 ผลของการทำแช่เมล็ดที่มีต่อกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส และปริมาณน้ำตาลรวมในระหว่างกระบวนการงอกของเมล็ดข้าวเหนียวดำ
180 องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
181 ผลของน้ำกากส่าต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผักกาดหอม และสาหร่ายสไปรูไลน่า
182 อิทธิพลของกรดซาลิไซลิกต่อสรีรวิทยาการทนแล้งของข้าวโพดข้าวเหนียว
183 ความหลากชนิดของพืชวงศ์ย่อยประดู่ (Papilionoideae) วงศ์ถั่ว (Leguminosae) ในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน
184 ระบบติดตามการใช้ทรัพยากรของนักศึกษา โดยใช้ RFID : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
185 เครือข่ายความเชื่อเบย์สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
186 การพยากรณ์ประสิทธิภาพบอกซ์ออฟฟิศโดยใช้เครือข่ายความเชื่อเบย์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทย
187 ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ในป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า และฤทธิ์ของเชื้อราต่อการต้านเชื้อก่อโรคพืช และมนุษย์บางชนิด
188 การพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับแผนภาพการจัดระเบียบตนเอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
189 การค้นคืนภาพด้วยวิธีการจัดกลุ่ม
190 เครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ตรวจสอบกัญชาและกัญชง
191 ผลของสารสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ต่อตับระดับฮอร์โมนโพรแลกทิน โกนาโดโทรปิน และคุณภาพน้ำเชื้อของหนูเมาท์
192 ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดการด้านชลประทานของการปลูกอ้อยในประเทศไทย
193 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนผสมโพลิเมอร์เป็นขั้วเค้าเตอร์
194 การสังเคราะห์และสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริกของCa3(M0.05Co0.95)4O9(M=Cu,Cr,Fe,Ni,Zn)เตรียมด้วยวิธีโซลเจล
195 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตโดย Trichoderma harzianum isolate T9
196 วิธีดวลเรซิโปรซิตี้ในระเบียบสมาชิกตามขอบ สำหรับปัญหาแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ฟังก์ชันรัศมีฐานหลักสนับสนุนอย่างกะทัดรัด
197 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดหยาบเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนจากลำต้นหนามแท่ง
198 การหาปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตมิทรี
199 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนข่ายงานประสาทเทียมโดยผ่านการเลือกคุณลักษณะสำหรับปัญหาการจำแนกประเภทข้อมูล
200 ความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำของน้ำยอนและน้ำโม้ ในอำเภอไซยสมบูรณ์ จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
201 ผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรน้ำต่อการใช้น้ำในตอนล่างลุ่มน้ำงึมที่ราบเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
202 ระบบติดตามและสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้มาตรฐาน UPC Global Network
203 การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบทุนการศึกษา
204 การตรวจจับพื้นที่ใบหน้าโดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบลักษณะเฉพาะบนใบหน้าจากภาพสี
205 การพยากรณ์โอกาสเกิดภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้โครงข่ายประเทียม
206 การวิเคราะห์ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพของวิธีการป้องกัน ARP SPOOF
207 ตัวแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา e-learning โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
208 แนวทางการกำหนดพื้นที่ไฟป่าด้วยข้อมูลดัชนีเชิงสเปกตรัมของภาพถ่ายจากดาวเทียม
209 ขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยความเร็วสูงสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูลและการแยกส่วนประกอบของภาพ
210 การประเมินคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
211 การหาปริมาณคาร์โบฟูแรนในผัก ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมทรี
212 การประเมินค่าของตัวแบบ RBF ต่อเนื่องด้วย MLP สำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน
213 ความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตสารออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และสารลดแรงตึงผิวในเขตพื้นที่บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัย ผานกเค้า
214 การคัดเลือกและการบ่งเอกลักษณ์ของเชื้อ Pseudomonas spp. จากดินที่สามารถควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคโคนเน่าลำต้นเน่าของมะเขือเทศ
215 การสกัดและทำบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อ Pseudomonas ไอโซเลต PTS1-1 เพื่อยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii และเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
216 การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
217 การลดความซ้ำซ้อนการคำนวณสำหรับการหาลักษณะเด่นของภาพแบบ SIFT
218 แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการพาความร้อนของของไหลแบบคงตัว
219 การพยากณ์จำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์รอบที่ 24 โดยพื้นฐานโครงข่ายประสาทเทียม
220 การจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
221 การสกัดลักษณะเด่นของรูปภาพด้วย PHOG สำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้ BOOSTING
222 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียน
223 ตัวแบบสำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวสารในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน: ไทย เวียดนาม และพม่า
224 ขั้นตอนวิธีที่พัฒนาจาก K-HARMONIC MEANS สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล
225 การประมาณค่าคงที่ในการทำให้เรียบแบบปรับได้สำหรับเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
226 การหาปริมาณคาร์บาริล และคาร์โบฟูรานพร้อมกัน ในตัวอย่างผัก โดยวิธีสเปกโทรโฟโทเมทรี
227 การวิเคราะห์ปริมาณเมทิลคาร์บาเมตและเอทิลคาร์บาเมตที่ตกค้างในไวน์พื้นบ้านโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
228 การโคลน การแสดงออกและฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ต้านจุลชีพ Heteroscorpine-1
229 การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากเปลือกทุเรียนและเปลือกสับปะรดโดย Saccharomyces cerevisiae ด้วยการหมักแบบกะ
230 การสกัดและการศึกษาคุณสมบัติของสารประกอบฟีนอกลิกในน้ำส้มควันไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย
231 การหาปริมาณองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองของแคปโซซินอยด์โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรี และผลการยับยั้งเอนไซมือะไมเลส ด้วยสารสกัดจากพริก
232 การคำนวณโครงสร้างโมเลกุลโดยใช้กลศาสตร์ควอนตัม
233 ชุดรับสัญญาณแบบดิจิตอลเชิงตรงสำหรับระบบ NMR ที่ความถี่ 425 กิโลเฮิรตซ์
234 การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยสารลดแรงตึงผิวและการวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟีสำหรับสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส
235 การประดิษฐ์ชั้นฟิล์มบางอิเล็กโตรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งด้วยเทคนิคการตกเคลือบอิเล็กโตรโฟเรติค
236 การสังเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์และความสามารถในการเร่งปฎิกิริยาของสารเชิงซ้อนเฮทเทอโรเมทัลลิก Co(II) Mn(II) Ni(II) และ Zn(II) ที่มีไธโอไซยาเนต 2,2'-ไบพิริดีน และ 1,10- ฟีแนนโทรลีน เป็นลิแกนด์
237 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเผาะ Astraeus odoratus
238 การสังเคราะห์ สมบัติเชิงแสง และการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสงของวัสดุไฮบริดเมทัลออกไซด์-สเมคไทต์
239 การวิเคราะห์ความเหมือนของโครโมโซมระหว่างค่างดำ (Presbytis femoralis melalophos MARTIN, 1838) และมนุษย์ (Homo sapiens linnaeus, 1758) โดยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์อินซิทูไฮ บริไดเซซัน
240 ผลของโพรลีนและทรีฮาโลสต่อสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนและเอนไซม์ต้านออกซิเดชันในต้นอ่อนข้าวที่ได้รับความเครียดเกลือ
241 ขั้นตอนทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบเนียร์ลิอซิมป์ทอทิคอลลีนอนเอ็คซแพนซีฟ
242 ลักษณะเฉพาะของเอนไซม์แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับสุกร (Sus domesticus)
243 การส่งถ่ายยีน OsNHX1 เข้าสู่ข้าวเพื่อปรับปรุงความสามารถทนเค็ม
244 การเตรียมวัสดุไฮบริดของแคดเมียมซิลิไนด์และแคดเมียมเทลลูไลน์กับสารอนินทรีย์และสมบัติเชิงแสง
245 บทบาทของสเปอร์มิดีนต่อข้าวเมื่อได้รับความเครียดเกลือ
246 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Polyalthia debilis และรา Chaetomiam longirostre และ Chaetomium cupreum RY202
247 การประมาณจุดตรึงร่วมของการส่งไม่เชิงเส้นในปริภูมิบานาค
248 การศึกษาลักษณะทางโครงสร้างของไมโอโกลบินชนิดใหม่จากปลาช่อน และความเสถียรทางความร้อนของไมโอโกลบินจากปลาน้ำจืดบางชนิด
249 องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA และพืช ANISOCHILUS HARMAN MICROMDUM NINUTUM และ GONIOTHLAMUS LAOTICAS และการสังเคราะห์ HALICHORINE
250 การสังเคราะห์สารต้านมะเร็งชนิดไบโอรีดักทีฟจากกะทือ
251 การศึกษาโครงสร้างปฐมภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของฮีโมโกลบินจระเข้
252 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในถ้ำในภาคเหนือของประเทศไทย
253 อนุกรมวิธานเชิงสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลของพืชเผ่า Vernonieae (Asteraceae) ในประเทศไทย
254 การแทนที่เกินภาพฉายอย่างอ่อนปกติ
255 การเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการตรวจนับยานพาหนะ บนเส้นทางจราจร ด้วยการทำงานร่วมเทคโนโลยีประมวลผล จีพียู และ ซีพียู
256 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
257 ความหลากชนิดของปลาในแก่งละว้า เขตอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
258 การประสานคำตอบสำหรับการจัดกลุ่มคำอธิบายเว็บไซต์ภาษาไทยให้มีความน่าเชื่อถือ
259 การสลายเศษซากใบไม้: กรณีศึกษาป่าเต็งรัง ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
260 การสำรวจความชุกของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ระยะติดต่อในปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus), ปลาขาวมน (Puntius leiacanthus) และปลาขาวนา (Cyclocheilichthys apogon) ในห้วยพระคือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
261 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มลดของจำนวนนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
262 การจัดกลุ่มคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
263 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน
264 ตัวแบบผสมสำหรับการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรณีศึกษา: ข้อมูลคุณภาพอากาศในประเทศไทย
265 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนตภายในองค์กรโดยใช้ ASTERISK
266 ผลต้านฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้ากระชายดำ (KAEMPFERIA PARIFLORA WALL. ex Baker) ต่อพิษของยาไซเมทิดีนต่อเนื้อเยื่อตับและการสร้างสเปิร์มในหนูเม้าส์ (Mus musculus)
267 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อผลผลิตและบริการของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
268 ระเบียบวิธีสมาชิกตามขอบ โดยใช้วิธีสมาชิกกำลังสองสำหรับปัญหาปัวซงใน 2 มิติ
269 การวิเคราะห์เชิงสถิติของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
270 แบบจำลองการไหลแบบหนืดไม่อัดตัวที่ขึ้นกับเวลาโดยวิธีสมาชิกจำกัด
271 การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในประเทศไทย
272 การส่งถ่ายยีนสู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
273 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนโดยใช้สไปรูไลน่า (Spirulina sp.) และคลอเรลลา (Chlorella sp.)
274 การทำฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ด การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ และ การศึกษาสูตรในการอัดเม็ดเบื้องต้น
275 แบบจำลองการบูรณาการข้อมูลห้องสมุดดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
276 ระบบจัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลังด้วย RFID
277 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอ : กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
278 การจำลองแบบรอยต่อพีเอ็นและทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อสองขั้วที่สถานะคงตัวด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
279 การสร้างแบบจำลองนิวโร-ฟัซซี เพื่อการประมาณการผลผลิตอ้อย
280 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยมาตรฐาน Health Level Seven (HL7)
281 ระบบสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย
282 ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยี Enterprise Java Bean กรณีศึกษา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ร้อยเอ็ด)
283 กรณีศึกษาการเพิ่มสมรรถนะระบบการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โกลบอลไฟล์ซิสเต็มส์ร่วมกับโกลบอลเน็ตเวิร์คบล็อกดีไวส์: โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
284 การวินิจฉัยความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยโปรโตคอลทีซีพีไอพีโดยใช้ตัวแบบเครือข่ายเบยส์
285 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ CMMI กรณีศึกษา : การพัฒนาระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
286 ระบบบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน OTA
287 การรู้จำจังหวัดในป้ายทะเบียนอย่างง่ายโดยใช้การวัดระยะแฮมมิ่ง
288 การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีอิงการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ในการลดข้อมูลรบกวนในภาพ
289 การจัดกลุ่มข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานด้วย Self-organizing map (SOM)
290 การรู้จำอากัปกิริยาทางมือด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
291 การรู้จำตราสัญลักษณ์แบบไม่ผันแปรทางเรขาคณิตโดยใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
292 ระบบบุคคลชีวมาตรโดยใช้ใบหูในการรู้จำด้วยตัวแบบซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน
293 การจัดกลุ่มเว็บเซอร์วิสเพื่อการสืบค้นเชิงความหมาย
294 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
295 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้ข่ายงานเบย์ กรณีศึกษา : โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
296 ระบบการรู้จำเสียงภาษาไทยบนไมโครคอนโทรลเลอร์
297 การวิเคราะห์รูปแบบอนุกรมเวลาเพื่อคัดเลือกการพยากรณ์ที่เหมาะสม
298 การรู้จำใบหน้าโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสองมิติกับตัวแยกประเภทชนิดที่ใช้ข้อมูลบริเวณใกล้เคียง
299 การหาปริมาณวิตามินซีในผักบางชนิดจากตลาดที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตรดั้งเดิม
300 ความเหมาะสมของที่ดินและการประเมินพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ด้วยข้มูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
301 การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อเป็นแบบจำลองการประเมินที่ดินสำหรับพืชไร่อาศัยน้ำฝน: การพัฒนาโปรแกรม
302 การออกแบบโทรศัพท์มือถือโดยใช้ฟัซซี่ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์
303 วิธีเมชเลสสำหรับสมการเฮล์มฮอลซ์ใน 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมแมทแลบ
304 วิธีเมชเลสสำหรับสมการปัวซงใน 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมแมทแลบ
305 แบบจำลองการไหลแบบหนืดที่ไม่อัดตัวโดยวิธีสมาชิกจำกัด
306 ผลของยาปฎิชีวนะและแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
307 การผลิตลิปิดโดยยีสต์ไขมันสูงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
308 โมเดลระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก โดยใช้มาตรฐาน ebXML
309 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากการเมล็ดสบู่ดำ (Jatropha curcas Linn.)
310 การหาปริมาณของแอนโธไซยานินส์ในผักสดและผลไม้สดด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรี
311 เยื่อเลือกผ่านเมริกผสมของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับซีโอไลต์ 4A กราฟต์ด้วยพอลิ 2- ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต สำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมน้ำกับอะซิโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน
312 การจำแนกฟังก์ชันเลขคณิตการคูณแบบบริบูรณ์ของพหุนามโดยตัวดำเนินการลอการิทึมแบบเรียริค
313 การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ
314 การวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบางชนิดในน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัส
315 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง
316 ตัวประมาณความแปรปรวนของประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร
317 การปรับค่าคงที่ในการทำให้เรียบสำหรับการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
318 ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
319 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
320 การจัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
321 การวางแผนการผลิตหินแกรนิตและหินอ่อนโดยใช้ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น
322 การปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคแกมมา อะลูมินัมออกไซด์ในระดับนาโน โดยวิธีการกราฟต์พอลิเมอร์
323 การศึกษาการใช้น้ำมันสบู่ดำและอนุพันธ์ของน้ำมันสบู่ดำเพื่อปรับปรุงการแปรรูปของยางธรรมชาติ
324 อนุภาคยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเยื่อเลือกผ่านผสมของยางธรรมชาติที่กราฟต์ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับพอลิอะคริลิกแอซิด
325 การเพิ่มความเข้มข้นและการหาปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน้ำดื่ม ไวน์และสุรากลั่นโดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี
326 การศึกษาการเตรียมกลีเซอรีนของกลีเซอรีนที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เริ่ซินการแลกเปลี่ยนไออน
327 การกำจัดรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีนไดอะมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผมด้วยเถ้าแกลบ
328 การทำบริสุทธิ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์และฟังก์ชันี่ของไมโอโกลบินจากปลาไหลนา
329 ทฤษฎีการลู่เข้าสำหรับการส่งแบบมีนนอนเอ็คซแพนซีฟ
330 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์และไซโคพอยด์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
331 พืชสกุลแก้มขาว (Mussaenda L.) ในประเทศไทย
332 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลาช่อน (Family Channidae) 4 ชนิด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
333 การส่งถ่ายยีนไคทิเนสสู่ข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) พันธุ์ กข 10
334 การศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของปลาสกุลปลาช่อนบางชนิดด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมทริกส์
335 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารจากรากส่องฟ้าและฤทธิ์ทางชีวภาพ
336 การพัฒนาเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟริซิส ด้วยวัสดุหาได้ในประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องการตรวจดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน
337 การศึกษารูปแบบโปรติโอมิกส์ การทำบริสุทธิ์และการหาคุณสมบัติของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในน้ำพิษของต่อหลุม (Vespa cf. tropica)
338 การพัฒนา strip เพื่อตรวจแยกเลือดคนในสิ่งส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
339 การพัฒนา enzyme strip เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
340 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์อะไมเลส (amylase) ในทุเรียนหมอนทอง (Durio zibethinus Murr. cv. Monthong)
341 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
342 การศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาและแบบแผนสารสีของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทย
343 การตัดคำอักษรธรรมอีสาน
344 การพยากรณ์ยอดขายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
345 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาธรรมอีสานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
346 แบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
347 ระบบบริหารการจัดตารางเวรการพยาบาล กรณีศึกษา แผนกฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
348 การพยากรณ์การได้รับทุนการศึกษาโดยใช้เครือข่ายความเชื่อเบย์ กรณีศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
349 การสร้างโมดูลส่งข้อความเพื่อทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปจุมลา
350 ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ
351 ระบบสร้างชุดข้อสอบ กรณีศึกษา : วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
352 ระบบแจ้งติดตามและค้นหาข้อมูลการโจรกรรมรถยนต์ด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา: สถานีตำรวจในจังหวัดนครพนม
353 โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS
354 นิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ สำหรับวินิจฉัยภาวะก่อนเบาหวาน
355 การแปลอักษรธรรมอีสานให้เป็นภาษาไทย
356 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา: คำสั่งแต่งตั้งฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
357 ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพภายในด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
358 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยต้นไม้การตัดสินใจ
359 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใช้เว็บเซอร์วิสสำหรับการปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดขอนแก่น
360 การพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
361 การสืบค้นตราไปรษณียากรเชิงความหมาย
362 การบูรณาการข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของตำรวจภูธรจังหวัดเลยโดยใช้เว็บเซอร์วิส
363 การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีของการทำเหมืองข้อมูล
364 ระบบจัดตารางการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล กรณีศึกษา: แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
365 การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจและเครือข่ายความเชื่อเบย์
366 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการติดตามค้นหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
367 ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
368 การพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
369 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
370 ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับสัญญาณวิทยุไฟฟ้า
371 วิธีการกระจายภาระงานสำหรับเครื่องบริการเรียกชมสื่อวีดิทัศน์ กรณีศึกษางานบริการเทปคำบรรยายการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
372 การสังเคราะห์พอลิคาโพรแลคโทน พอลิแอลแลคติกแอซิด และพอลิเมอร์ผสม สำหรับประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
373 กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างหัวในแก่นตะวัน
374 สมบัติบางประการของกึ่งกรุปของเทอม
375 การแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันเครื่อง
376 ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการกำหนดตำแหน่งและการจัดสรรทรัพยากรของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
377 การตรวจสอบและการประเมินความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายโมเลกุลซึ่งพัฒนาจากยีนที่แสดงออกของอ้อย (Saccharum officinarum complex hybrid cultivar)
378 การศึกษาการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยสารประกอบเคอร์คิวมาไดอัลดีไฮด์ ( 2-[2-(5,5, 8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde)
379 การสร้างตารางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับฟุตบอลลีกในประเทศไทย
380 การลู่เข้าของบางระเบียบวิธีการแบ่งช่วงที่ถูกปรับเปลี่ยนสำหรับการหาค่าราก
381 การปรับปรุงระเบียบวิธีฮิวริสติก สำหรับหาค่าที่น้อยที่สุดของเวลาการไหล รวม ในปัญหาเรียงสับเปลี่ยนเพื่อจัดตารางงาน ระบบผลิตแบบไหลเลื่อน
382 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อควบคุมการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis aeruginosa
383 การแก้ปัญหาการบรรจุรูปสี่เหลี่ยมทรงฉากโดยวิธีฮิวริสติก
384 ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดวางกล่องทรงฉากในตู้บรรจุทรงฉาก
385 ผลเฉลยตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม
386 ระเบียบวิธีทางฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการตัดใน 2 มิติ
387 การศึกษาการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยสารอนุพันธ์ของแคบไซซิน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลส
388 การแยกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแคพไซซินและไดไฮโดรแคพไซซินจากพริกและฤทธิ์ทางชีวภาพ
389 การเตรียมวัสดุผสมที่มีโครงสร้างร่างแหพอลิเมอร์แบบกึ่งสอดไขว้ของยางธรรมชาติดัดแปลงและไคโตซาน
390 ตัวผกผันของแก่นกลางไดมอนด์ไคลน์-กอร์ดอน
391 ระบบให้บริการคำปรึกษาและแจ้งเตือนสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
392 การศึกษากลไกการทำงานและการพัฒนาใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของ Leucrocin จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
393 การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนในใบและกาบใบอ้อยระหว่างสายพันธุ์ทนแล้งและไม่ทนแล้งโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์ (Proteomics)
394 ผลกระทบของสีย้อมผมชนิดถาวรต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นผมคน
395 ระบบบูรณาการคลังยาและเวชภัณฑ์อย่างมีความหมายโดยวิธีโมเดลเว็บเซอร์วิสและคำอธิบายข้อมูลคลังยาและเวชภัณฑ์บนพื้นฐานของออนโทโลยี
396 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยวิธีโมเดลเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HEALTH LEVEL SEVEN (HL7) MESSAGE
397 ระบบการค้นหาสินค้าโทรศัพท์มือถือด้วยอี-คอมเมิร์ซแบบเชิงความหมาย
398 ตัวแบบระบบห้องสมุดเสมือน กรณีศึกษา ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัย
399 การสืบค้นและการบูรณาการทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยวิธีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมาย
400 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแจ้งการขึ้น - ลง ของเครื่องบินโดยใช้เว็บเซอร์วิส
401 ระบบจัดการเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเลยด้วยเว็บเซอร์วิส
402 ระบบสืบค้นและบูรณาการข้อมูลสื่อผสมจากระบบงานพิพิธภัณฑ์ตามความสนใจส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย
403 ระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยใช้คำอธิบายออนโทโลยี
404 การประมาณอายุการเสียชีวิตจากลักษณะจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกซี่โครงที่ 4 ในศพผู้เสียชีวิตของประชากรไทยวัยผู้ใหญ่
405 การบูรณาการและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เว็บเซอร์วิสและเหมืองข้อมูล
406 ระบบการค้นหาเส้นทางเชิงท่องเที่ยวออนไลน์ กรณีศึกษาการค้นหาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
407 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของเส้นผม ในแต่ละช่วงอายุด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope
408 สเปกโทรสโกปีเอฟทีอินฟราเรด/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตไฮเดรตบางตัวสำหรับประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
409 ผลเฉลยวางนัยทั่วไปของตัวดำเนินการ kc ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิก
410 การผกผันของแก่นกลางไดมอนด์ของมาร์เซลรีสซ์
411 ผลเฉลยวางนัยทั่วไปของตัวดำเนินการอัลตราไฮเปอร์โบลิกเบสเซล
412 ผลเฉลยและผลการแปลงฟูเรียร์ของสังวัตนาการของตัวดำเนินการไดมอนด์ไคลน์-กอร์ดอน ใน n มิติ
413 การสืบค้นและการบูรณาการข้อมูลสื่อประสมแบบเรียลไทม์บนเว็บด้วยเทคโนโลยี SMIL และมาตรฐาน MPEG-7
414 การเข้าถึงฐานข้อมูลบนพื้นฐานของออนโทโลยีด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนคำสั่งการสืบค้น
415 แบบจำลองความเสี่ยงตามเวลาแบบวิยุตในการประกันภัยภายใต้การขอค่าสินไหมทดแทนที่มีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลและเวลาระหว่างการขอแบบเรขาคณิต
416 ผลเฉลยแบบอ่อนของสมการเชิงประกอบที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซลอัลตราไฮเพอร์โบลิก
417 สมการความร้อนโอพลัสไม่เชิงเส้นที่สัมพันธ์กับสเปกตรัม
418 แก่นกลางความร้อนโอพลัสที่สัมพันธ์กับสเปกตรัม
419 การออกแบบรูปแบบข้อมูลนำเข้าของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อแยกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจากผู้ป่วยโรคที่มีลักษณะการสั่นใกล้เคียง
420 เอฟทีรามาน/เอฟอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี สมบัติทางจลนพลศาสตร์และ อุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตแบบแคตไอออนเดี่ยวและ แคตไอออนพูหคูณบางตัว
421 บริการส่งข้อความสั้นสำหรับการประกาศวิชาเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
422 โมเดลการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการจำแนกข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์
423 การศึกษาสเปกโทรสโกปีการสั่น จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของ ฟอสเฟตไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยว และแคตไอออนพหุคูณบางตัว
424 จำนวนการให้สีอินซิเดนซ์ในกำลังสองของกราฟวัฏจักร
425 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลวัสดุก่อสร้างบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
426 การทำเหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์การเกิดไฟป่าโดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
427 สมการสังวัตนาการที่สัมพันธ์กับสมการอัลตราไฮเพอร์โบลิก
428 ค่าอิสระ และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ของการยูเนียนกันระหว่างกราฟคนีเซอร์และกราฟจอห์นสัน
429 ค่าระยะทางที่มากที่สุด และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ของการยูเนียนระหว่างกราฟคนีเซอร์และกราฟจอห์นสัน
430 การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและแบบแผนโปรตีนของผลไม้สุก
431 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
432 ระบบบูรณาการ และการสืบค้นข้อมูล Expressed Sequence Tags (ESTs) ของอ้อย ด้วยวิธีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมาย
433 การแสดงผลข้อมูลการระบาดของโรคในลักษณะเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี SVG
434 การศึกษาสเปกโทรสโกปีการสั่น และสมบัติทางความร้อนของฟอสเฟตไฮเดรตแคตไอออนเดี่ยวและแคตไอออนพหุคูณ
435 โครงสร้างของยูเนียนของกราฟคนีเซอร์และกราฟจอห์นสัน
436 ผลเฉลยเป็นคาบและมีขอบเขตของระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์กึ่งเชิงเส้น
437 ระบบการจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้โมเดลการจัดลำดับตามมาตรฐาน SCORM
438 ระบบบูรณาการข้อมูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
439 ผลเฉลยแบบอ่อนของสมการเชิงประกอบที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการอัลตราไฮเพอร์โบลิก
440 ชุดขดลวดเกรเดียนท์และขดลวดวิทยุสำหรับถ่ายภาพเอ็มอาร์ไอของตัวอย่างขนาดเล็ก
441 การศึกษาฟอสเฟตไฮเดรตของโลหะเดี่ยวและโลหะคู่ด้วยวิธีสเปกโทรสโกปีการสั่น และจลนพลศาสตร์การสลายตัวด้วยความร้อน
442 ระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์กึ่งเชิงเส้นที่มีตัวแปรเสริมเพอร์เทอร์เบชัน
443 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและอนุกรมวิธานระดับเซลล์ของพืชเผ่า Merremieae (Convolvulaceae) ในประเทศไทย
444 อนุกรมวิธานพืชกลุ่มเกล็ดปลาหมอ (Phyllodium Group) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Papilionoideae) ในประเทศไท
445 อนุกรมวิธานของคลาโดเซอราจากแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
446 การซ่อนกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีโครงข่ายความเกี่ยวข้อง
447 การประเมินผลการเรียนรู้แบบหลายมิติของคำถามที่ไม่ได้จำกัดคำตอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริง
448 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรับประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
449 การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
450 การศึกษาโครงสร้างไกลโคไอโซฟอร์มของโอโวทรานส์เฟอร์รินที่ได้จากไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน 4 ชนิด
451 การพัฒนาครีมบำรุงผิวจากสารสกัดไข่ขาวของไข่ไก่และเลือดจระเข้
452 การโคลน, การแสดงออกของยีน และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์แอลฟา อะไมเลสจากทุเรียนหมอนทอง (Durio zibethinus Murr. cv. Mon Thong)
453 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus) ต้านต่อเชื้อก่อโรค
454 การประยุกต์ใช้โปรตีน หรือเปปไทด์จากเลือดจระเข้ และพิษสัตว์เพื่อการรักษามะเร็ง
455 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ย่อย Scarinae
456 ผลของอนุภาคนาโนทองคำที่เชื่อมติดกับสารสกัดออกฤทธิ์จากผักคะยาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
457 การพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม
458 การวิเคราะห์พันธุกรรมของกาฝากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
459 การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยใช้ตัวแบบเซลลูลาร์ออโตเมตา
460 การคัดเลือกคุณลักษณะบนฐานโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยอัลกอริทึมชนิดเมตาฮิวริสติก
461 การสร้างตัวจำแนกชนิดโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมแบบปรับความยาวสตริงได
462 การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยโดยใช้พาติเคิล สวอร์ม ออฟติไมเซชั่น
463 ความแตกต่างของร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 สเปเชียล (LRN) และลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มิลลิเมตร ลูเกอร์ (LRN) เมื่อเข้าปะทะบนแผ่นโลหะ
464 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ
465 ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในประชากรที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรบางกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทย
466 ระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการจัดการคลังข้อมูลรายงานสภาวะสุขภาพผู้ป่วย
467 ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพก้อนเชื้อเห็ด
468 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับส่งต่อของผู้ป่วยโดยใช้เว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูเขีย
469 การแปลงข้อความภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร
470 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลอ้อย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
471 การจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วย Artificial Neural Network
472 การพยากรณ์โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้โครงข่ายประสาท เทียมร่วมกับ Clonal selection Algorithm
473 ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุและการระบุตำแหน่งบนแผนที่โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
474 การทำนายผลิตดอกเห็ดโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
475 การบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศสาธารณสุขโดยใช้ HL7 V.3 กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
476 การสร้างภาพเสมือนคุณภาพชีวิตประชาชนระดับตำบลในจังหวัดชัยภูมิ
477 ตัวแบบเซลลูลาร์ออโตมาตาสำหรับจำลองการจราจรบนท้องถนน
478 การค้นคืนภาพใบหน้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีการจดจำใบหน้า
479 การจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ ด้วย โปรแกรม นักซีโอ: กรณีศึกษา บริษัท โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด
480 การศึกษาเปรียบเทียบพืชสกุลเถาพันซ้าย (Spatholobus Hassk.) และสกุลทองกวาว (Butea Roxb. ex Willd.) วงศ์ถั่ว (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) ในประเทศไทย
481 พันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
482 สารเคมี และการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของพืชสกุล Allamanda
483 การย่อยสลายน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วโดยสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella sp.) และสาหร่ายชินนิโคคอกคัส (Synechoccocus sp.)
484 พันธุศาสตร์เซลล์ของจิ้งเหลนสกุล Eutropis ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
485 ระบบแจ้งเตือนทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะและพยากรณ์การเกิดโรคระบาดโดยใช้เหมืองข้อมูล
486 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้ใช้แบบข่ายความเชื่อเบย์โดยใช้เกณฑ์พื้นที่และเวลา เพื่อใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์คแจ้งเตือนปัญหาสิ่งแวดล้อม
487 การวิเคราะห์ลักษณะและพยากรณ์การกู้สินเชื่อธนาคารโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเบย์
488 การทำนายผลการศึกษาเพื่อการวางแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาโดยใช้การทำเหมืองข้อมูล
489 การวิเคราะห์ลักษณะผู้ต้องหาและการวางแผนการจับกุมคดียาเสพติดโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
490 อนุพันธ์ของพหุนามบางประเภท
491 (m,n)-ไอดีลในกึ่งกรุปอันดับและ ?-กึ่งกรุปอันดับ
492 การเพิ่มความสามารถในการแยกสารพอลิแซคคาไรด์ด้วยเซลลูโลสอะซิเตทอิเล็กโตรโฟลิซิสโดยใช้แผ่นเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปัน
493 สารประกอบฟีโนลิคในถั่วลิสงและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
494 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์วิตามินบีหก โดยวิธีทางจุลชีววิทยาในอาหารแข็ง
495 การเตรียมและทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลชีพของโอโว ทรานสเฟอร์รินที่ได้จากจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย ตะพาบน้ำ และเต่าตนุ
496 การผลิตโครงร่างเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเซลลูโลสอะซีเตทไคโตซานเพื่อใช้เป็นแผ่นเก็บดีเอ็นเอ
497 การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis
498 การแพร่กระจายของดินเค็ม ป่าไม้ และปัจจัยเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนที่มีผลต่อผลผลิตข้าวในนาดินเค็ม: กรณีศึกษาบ้านหนองดู่ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
499 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำตก บนถนนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
500 นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกอีโก้ง ในหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
501 การหาค่าที่ดีที่สุดโดยใช้หลักการผสมของการค้นหาแบบเมตาฮิวริสติกหลายวิธี
502 การตรวจวิเคราะห์หายานอนหลับกลุ่ม benzodiazepines ในเส้นผมโดยวิธี LC-MS-MS
503 การศึกษาผลของสมุนไพรไทยต่อความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงมาลาไธออนในลำไส้หนู
504 การตอบปัญหาระดับเชาวน์ปัญญาตัวเลขและเมตริกก้าวหน้าของเรเวนด้วยวิธิการครอสเอ็นโทรปี
505 แก้ปัญหาดิสครีตออฟติไมเซชั่นด้วยขั้นตอนวิธีไบนารีเมตาฮิวริสติก
506 การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธี Artificial Immune Recognition System
507 การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพยาสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
508 เซลฟ์ออแกนไนซิงโมเดล สำหรับสัญญาณไฟจราจรโดยใช้ตัวแบบเซลลูลาออโตมาตา
509 กรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพสาหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้อัลกอริทึมลายน้า
510 การจัดกลุ่มโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แผนผังการจัดระเบียบตัวเอง
511 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดสมุนไพรแปรรูปสกุล Senna
512 อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบ การเติบโต ผลผลิต และผลผลิตน้ำตาลของอ้อยตอ 1 จำนวน 3 พันธุ์ ในพื้น-ที่ดินทรายและดินเหนียว
513 ผลกระทบของแนฟทาลีนและแอนทราซีนต่อการเจริญของ Spirulina platensis และ Chroococcus mino
514 ความหลากชนิดของพืชดอกบริเวณน้ำตกห้วยเขในภูเม็ง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
515 สัณฐานวิทยาและชีวเคมีของพืชในเขตพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
516 ความหลากหลายทางชนิดของพืชมีท่อลำเลียงในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
517 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากว่านพญางูตัวเมีย (Curcuma zedoaroides) ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
518 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยยีสต์พื้นถิ่นไขมันสูง
519 การบ่งชี้โปรตีนที่ตอบสนองต่อความเค็มในกาบใบข้าวโดยใช้เทคนิควันไดเมนชันนอลิควิคโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรี และ เจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบสองทิศทาง
520 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพและเซลล์ไฟฟ้า
521 ความหลากหลายของเมทาโนเจนที่ผลิตก๊าซมีเทนในสภาพแวดล้อมไร้ออกซิเจน
522 การผลิตและเก็บรักษาเชื้อโปรไบโอติกบาซิลลัสในรูปของสปอร์ เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับปลา โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูก
523 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
524 การศึกษาโครงสร้างสามมิติและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนโอโวทรานสเฟอร์รินและริคอมบิแนนท์โปรตีนจากไข่ขาวของจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย
525 ผลกระทบของความร้อนต่อระดับความหอมและกลไกการป้องกันตนเองของข้าวหอมไทย
526 ความหลากชนิดของราน้ำกลุ่ม Oomycetes ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำพอง
527 ระบบชีวสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการระบุหน้าที่ของลาดับนิวคลีโอไทด์และโปรตีนที่แสดงออกในอ้อยภายใต้สภาวะขาดน้า
528 อนุกรมวิธานพืชสกุล Lindernia All. (วงศ์มณเฑียรทอง) ในประเทศไทย
529 การกำจัดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ไซยาโนแบคทีเรีย
530 ผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาการพาความร้อนแบบธรรมชาติในช่องปิดที่ได้รับความร้อนและมีผนังสองด้านเป็นคลื่นโดยใช้วิธีสมาชิกจำกัด
531 การศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสในน้ำพิษของต่อหลุม (Vespa tropica)
532 กลไกลการทนแล้งของถั่วลิสงซึ่งสัมพันธ์กับการต้านเชื้อรา Aspergillus flavus
533 การพัฒนาฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ดเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
534 การทำงานร่วมกันอย่างมีความหมายของระบบสารสนเทศการบริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายบนมาตรฐาน Health Level 7
535 การประดิษฐ์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์เชิงซ้อน
536 การศึกษาการผลิตและสมบัติของแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันจากสารสกัดไฟโบรอิน และรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอินของมดแดง
537 แบบจำลองแรงอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลและการจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการดูดซับและกระบวนการแพร่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C2O)ในโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ZIF-11
538 การคัดเลือกและประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคปลาและส่งเสริมการเจริญรวมถึงภูมิคุ้มกันในปลาโมง
539 ฤทธิ์ต้านอักเสบจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย
540 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสที่แยกจากดินรอบต้นยางนา
541 การศึกษาคุณลักษณะสมบัติของแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดย Bacillus sp. 213 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารกันเสีย และแบคทีเรียโปรไบโอติ
542 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำชี
543 ความหลากชนิดของโรติเฟอร์ คลาโดเซอรา และโคพีพอดในห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้งในอุทยานแห่งชาติน้ำหนา
544 การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง
545 พัฒนาเทคนิคตรวจวัดปริมาณดัชนีบ่งชี้ความชราของร่างกาย: F2-isoprostanes
546 กลไกการทางานของเปปไทด์ในกลุ่ม Cathelicidin (LL-31 และ LL-37) ต่อการต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei
547 การสืบค้นความเชี่ยวชาญงานวิจัยโดยใช้วิธีการทำเหมืองความสัมพันธ์
548 การทำบริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะ antimicrobial peptide จาก Peanibacillus polymyxa
549 การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดโดยใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
550 การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำสถานที่โดยใช้ตัวอธิบายภาพแบบเซ็นทรีสและเครื่องจักรการเรียนรู้เอ็กซ์ทีม
551 การเพิ่มความเร็วการตรวจจับใบหน้ามนุษย์โดยใช้หลักการกรองภาพ
552 การพัฒนาโครงร่างสามมิติจากไฟโบรอินด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง และแก๊สโฟมมิงเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
553 การวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าโดยใช้การเรียนรู้ปริภูมิย่อยเชิงเส้น
554 การตรวจจับมนุษย์โดยใช้ซีที-พีเอชโอจีด้วยการค้นหาตามฮิสโทแกรม
555 เนียร์-ริงย่อยไตรภาค L-วิภัชนัย
556 ซูโดวาไรตี้ย่อยวิภัชนัย
557 ผลของ Cationic peptide ต่อการต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei
558 อนุกรมวิธานของพืชสกุลเครือเขาน้ำ (Tetrastigma (MIQ.) PLANCH.) วงศ์องุ่น (VITACEAE)
559 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
560 สมบัติบางอย่างของกึ่งกรุปสี่ส่วน
561 การสร้างแบบจำลองของเนื้อภาพเชิงพลวัตโดยใช้การส่งผ่านแบบเชิงเส้นเฉพาะที่
562 การจดจำใบหน้าของบุคคลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักบนพื้นฐานของขั้นตอนวิธีจุดตรึง
563 การประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจำกัดในการประกันอัคคีภัย
564 สกัดสีย้อมจากธรรมชาติเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
565 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองแบบเชิงโมเลกุลของโครงสร้างและพลวัตของผนังแบบสองชั้นไนโอโซม
566 สมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธ์และเจือด้วย Fe สังเคราะห์โดยวิธีการสลายตัวทางความร้อน
567 การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของสารประกอบออกไซด์ โครงสร้างนาโน 1 มิติ เพื่อใช้ทำขั้วไฟฟ้าของลิเทียมไอออนแบตเตอรี่
568 การแยกกลุ่มปัญหาโดยใช้เว็บเชิงความหมาย และการทำเหมืองข้อมูล
569 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา
570 การศึกษาลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโนซีเรียมออกไซด์เจือด้วยแกโดลิเนียม ซึ่งประดิษฐ์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง
571 การเลือกเว็บเซอร์วิสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ขอใช้บริการ
572 การเพิ่มความถูกต้องของตัวแบบ Extreme Learning Machine ด้วยขั้นตอนวิธี Differential Evolution
573 การระบุและประมาณอายุคราบเลือดมนุษย์จาก α-globin mRNA
574 การเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาต่างชนิดกัน
575 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่สาหรับการกระจายตัวของโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดขอนแก่น
576 การทำเหมืองการประกอบเว็บเซอร์วิสจากข้อมูลรายงานการประมวลผลเว็บเซอร์วิส
577 การสืบค้นเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายโดยใช้ซอฟต์แวร์เอเจนต์
578 การสืบค้นเอกสารงานวิจัยภาษาไทยเชิงความหมายจากบทคัดย่อ
579 การพยากรณ์ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์รีเกรสชั่น
580 การรู้จำใบหน้าแบบมุมมองโดยใช้เทคนิคเฮาซดอรฟดิสแทนซ์ร่วมกับการใช้อัลกอริทึมแทรคทรานฟอร์ม
581 การแทนค่าของเนื้อหาในสารบัญจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
582 ระบบสนับสนุนการติดสินใจสำหรับผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิสการท่องเที่ยวโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ
583 การสร้างต้นแบบออนโทโลยีปลาแม่น้ำโขง
584 ระบบช่วยตัดสินใจการพัฒนาบุคลากร กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
585 สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Ca1-xAxCu3Ti4O12 (A = La, Sr, Ba) เตรียมโดยวิธีการสลายตวทางความร้อน
586 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการก่อเหตุและการวางแผนก่อคดีจากนักโทษโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
587 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักของคราบลิปสติกบนผ้าฝ้ายด้วยเทคนิค INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - OPTICAL EMISSION SPECTROMETER (ICP-OES)
588 ผลกระทบของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของปลาช่อน (Channa strita)
589 ผลของสารสกัดจากใบหมอน้อย (Cissampelos pareira (L) Hirsuta) ต่อการเจริญพันธุ์ของหนูเมาส์เพศเมียและเพศผู้ และพิษต่อตับ
590 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
591 ผลของสารสกัดจากใบและผลมะระไทย (Momordica charantia Linn.) ต่อตับ การเจริญพันธุ์ของหนูเม้าส์เพศผู้ และการสร้างน้ำนมของหนูเมาส์เพศเมีย
592 การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนโทไซยานินในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของข้าวเหนียวดำ
593 การย่อยสลายน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วโดยใช้ Nostoc piscinale TISTR 8401 และ Anabeana lutea TISTR 8074
594 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสีพทาโลไซยานีนในหมึกปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (AAS) เพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารปัญหา
595 การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
596 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กสายพันธุ์พื้นถิ่นภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบสังเคราะห์แสง
597 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชในการส่งเสริมการเจริญและต่อต้านเชื้อปฏิปักษ์ให้แก่พืชเจ้าบ้า
598 การแยก คัดเลือก และศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis aeruginosa
599 การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียแลคติกที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในการหมักเนื้อส่วนพุงของปลานิล
600 การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วยการเติมเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา และแบคทีเรียละลายฟอสเฟต และผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของอ้อ
601 การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อราชอบร้อน เพื่อย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์
602 การย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทเซลลูโลสโดยเซลลูโลไลติกเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อราด้วยการหมักแบบแห้งเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอเอทานอล
603 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว
604 การสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติแม่เหล็กของวัสดุ LiMNiO (M = Fe, Co, Mn, Cr) สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นสปินทรอนิกส์
605 การประยุกต์ใช้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต้นทุนต่ำสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโอเลอิ
606 การแยกสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากผลสบู่ดำเขียว
607 การผลิตลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอลจากน้ำตาลรีดิวซ์โดยการย่อยลำต้นมันสำปะหลังด้วย กรดซัลฟิวริก
608 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบโลหะซัลไฟด์ผสม ในเมทริกซ์อนินทรีย
609 การผลิต การแยก และการทำบริสุทธิ์ไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย กระบวนการหมักแบบต่อเนื่อง
610 แบบจำลองแรงอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลสำหรับกระบวนการดูดซับและกระบวนการแพร่ของแก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ZIF-11
611 ออนโทโลยีจากเค้าร่างฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
612 แบบจำลองการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบวิภัชนัย
613 การแยกและศึกษาเปปไทด์ที่แสดงสมบัติต้านจุลินทรีย์จากโปรตีนไฮโดรไลเสทของเลือดจระเข้
614 ความสัมพันธ์ระหว่างโพรโทซัวดินและเชื้อ Burkholderia pseudomallei
615 การกระจายของสสารภายใต้แบบจาลองพลังงานมืดในโครงสร้างของเอกภพ
616 โครงร่างเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเซอริซินจากไหม Bombyx mori และ Samia cynthia ricini
617 การแสดงออกของเลกตินและเอนไซม์ปรับสภาวะความเครียดออกซิเดทิฟที่ระดับยีนในตาข้างหัวเยรูซาเล็มอาร์ติโชกขณะออกจากภาวะพักตัว
618 ตัวผกผันของแก่นกลางเบสเซลไดมอนด์มาร์เซลรีสซ์
619 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบของ Micromelum falcatum และเหง้าของ Curcuma petiolat
620 การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ของเคอร์คูมิน
621 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากกะตังใบเตี้ย และ เห็ด Ganoderma sp. KMO1
622 การโคลนนิ่ง, การแสดงออก และการศึกษาคุณสมบัติของไลโซไซม์จากระยะเข้สายพันธุ์ไทย
623 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ, การศึกษาการกระจายตัวของเชื้อในต้นพืช และการตอบสนองของอ้อยต่อการติดเชื้อไฟโตพลาสมาที่ก่อโรคใบขาว
624 ความแปรผันทางพันธุกรรมของปลาบางชนิดในวงศ์ย่อยปลาหมู (Subfamily Botiinae) ในบริเวณลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
625 อนุกรมวิธานของหญ้าสกุล Digitaria Haller (วงศ์หญ้า) ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
626 การประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงสร้างนาโนของออกไซด์เจือแม่เหล็ก CeO2
627 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดในถ้ำภาคตะวันตก ของประเทศไทย
628 การโคลน, การแสดงออกและศึกษาสมบัติของ Sol gem IV ในน้ำพิษของมดคันไฟ (Solenopsis geminata)
629 อนุกรมวิธานกลุ่มพืชสกุลเชิงซ้อน Hedyotis-Oldenlandia และสกุล Neanotis W.H. Lewis (Rubiaceae) ในประเทศไทย
630 การควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์ soluble acid invertase ระหว่างการเจริญเติบโตของพันธุ์อ้อยที่มีการสะสมซูโครสแตกต่างกัน
631 การคัดเลือกข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ทนเค็มในสภาพหลอดทดลอง
632 ความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ย่อย Macronematinae ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์
633 การเพาะเลี้ยงอับเรณูและการเพิ่มจำนวนโครโมโซมของข้าวเหนียว (Oryza sativa L.)
634 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของปลากะรังวงศ์ย่อยอีพิเนพฟีลินีในประเทศไทย
635 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นส่องฟ้าและสักขี
636 การศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียจากจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) โดยใช้ไลโปโซม
637 การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผลิตโดย Bacillus spp. เพื่อใช้ควบคุมการเกิดโรคพืชในมะเขือเทศ
638 การศึกษาวิธีวิเคราะห์และสมบัติต้านอนุมูลอิสระกับผลการยับยั้งเอ็นไซม์ของสารหอมระเหยและกรดฟีนอลิกในตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน และข้าว
639 การเตรียม โครงสร้าง และสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุ LixCryNi1-x-yO
640 สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของอนุพันธ์กัวนิดีนที่มีลิแกนด์เฮเทอโรไซคลิก: การสังเคราะห์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
641 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน น้ำตกวังหินหอและน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
642 ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
643 การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นสำหรับการวิเคราะห์เพนิซิลลินตกค้างในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากวัวโดยวิธีโครมาโทกราฟีและแคพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีส
644 อุปกรณ์รับรู้เชิงแสงจากวัสดุนาโนสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
645 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกตาดขามและน้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม
646 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินบริเวณอนุรักษ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดหนองคาย
647 ฤทธิ์ลดกลูโคสในเลือดของสารสกัดใบย่านางและผลต่อลักษณะทางจุลพยาธิสภาพของตับอ่อนในหนูเมาส์เบาหวาน
648 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลาผีเสื้อ (family Chaetodontidae) ในประเทศไทย
649 ผลของโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์วายจากแกลบข้าว ที่เตรียมด้วยวิธี ต่างกัน ต่อการเร่งปฏิกิริยาบิวเทน ไฮโดรจิโนไลซิส
650 การแบ่งส่วนภาพรังสีเต้านมโดยวิธีการจัดกลุ่มเคมีนลำดับชั้นเชิงพื้นที่
651 วัสดุคอมโพสิตจากยางธรรมชาติกับอินซิตูเจเนอเรทซิลิกา: ลาเท็กซ์และฟิล์ม
652 การศึกษาร่องรอยของลูกกระสุนปืนบนกันชนรถยนต์
653 การหาปริมาณไนเตรทในเขม่าดินปืนภายในลากล้องปืนโดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตรเมตรี
654 การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสตรอนเทียมและสังกะสีแทนที่ในโครงสร้าง
655 การแยกและคัดเลือกหาเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ เพื่อค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคพืชบางชนิด
656 การคัดเลือกยีสต์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไลเปสเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
657 การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
658 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตร : กรณีศึกษา การเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นนาอ้อยในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
659 ความเหมือนของแบบลายนิ้วมือ และจุดลักษณะสำคัญพิเศษของคู่ฝาแฝดไทย
660 การระบุแหล่งดินทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค PCR-DGGE
661 การจัดทำระบบเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ: อุทกภัยและภัยแล้ง
662 เพียร์-ทู-เพียร์ พร็อกซี่ แคช โดยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
663 การเลือกคุณสมบัติเฉพาะโดยใช้วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนผสมกับวิธีคอนเคฟออพติไมเซชันและการวิเคราะห์จำแนกประเภท
664 ระบบค้นหาเอกสารราชการอย่างมีความหมาย
665 การพัฒนาระบบ E-learning ตามมาตรฐาน CMMI
666 การบูรณาการระบบข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนโดยใช้เว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
667 การผลิตสารและวิเคราะห์คุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคที่ผลิตได้จากเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย
668 การศึกษาพืชสกุลเงี่ยงดุก (Canthium Lam.) วงศ์เข็ม ในประเทศไทย
669 การบำบัดตะกั่วในน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมสีสังเคราะห์เคมี โดย Aspergillus terreus
670 การทำนายผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีรังสีรักษาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
671 เยื่อเลือกผ่านนาโนคอมพอสิทของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับอนุภาคนาโนซิลิกาที่กราฟต์ด้วยพอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต) สำหรับใช้แยกน้ำจากสารละลายอะซิโตนโดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน
672 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
673 กลไกการเข้าทำลายเยื่อเซลล์จำลองของเปปไทด์ต้านเชื้อจุลชีพ Heteroscopine-1 N และ C-terminal domains
674 การบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในดินบริเวณเหมืองแร่ทองคำโดย BREVIBACILLUS REUSZERI และ RHODOCOCCUS SP.
675 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์สารเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิด Ni(II), Mn(II) และ Zn(II) เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริย
676 การเตรียม, สมบัติไดอิเล็กทริกและแม่เหล็กของวัสดุแมกนิโทอิเล็กทริก BST/MF ซึ่ง เตรียมผ่านกระบวนการโซล-เจล
677 การหาปริมาณสปีชีย์ของสารหนูอนินทรีย์และสารหนูอินทรีย์ ทั้งหมดในพริกและมะเขือเทศโดยการสกัดและการย่อยด้วย ไมโครเวฟและตรวจวัดด้วยเทคนิคโฟลว์อินเจคชันไฮไดรด์เจน เนอเรชันอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี
678 การสกัดแยกคูมารินและการสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินเพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
679 การสร้างและปรับเปลี่ยนพื้นผิวโครงร่างเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชีวภาพทางการแพทย์
680 การศึกษาเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสเอวันในน้ำพิษของต่อหัวเสือที่พบในประทศไทย
681 การออกแบบโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อศึกษาหน้าที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสีแบบพลวัติ สมบัติการดูดซับและสมบัติเชิงแสง
682 การศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่ของฮีโมโกลบินจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
683 การศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์ทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท์ฮีโมโกลบิน จากจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
684 การสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยี RFID และมาตรฐาน EPCglobal Network
685 การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้สกุลกุหลาบที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
686 แบคทีเรียที่ผลิตอนุภาคนาโนแม่เหล็ก: การตรวจหาสมบัติ และการใช้ประโยชน์ในการดูดซับโลหะปนเปื้อนบางชนิด
687 การพัฒนาระบบตรวจตรวจวัดและแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน เอสโตรเจนโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กและเทคนิค surface plasmon resonance
688 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัสตกค้าง
689 การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินสายแอลฟาและเบต้าจากจระเข้สายพันธุ์ไทย
690 ฤทธิ์การทำลายเชื้อจุลินทรีย์และกลไกการทำงานของเปปไทด์ leucrocins และ leucrocin analogues
691 การศึกษาสมบัติของเอ็นไซม์เซอรีนโปรติเอสในน้ำพิษของตะขาบ (Scolopendra subspinipes dehaani)
692 อนุกรมวิธานพืชสกุลปีกไก่ดำ (วงศ์ต้อยติ่ง) ในประเทศไทย
693 ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมโพรลีนและความทนเค็มของข้าว
694 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระถินทุ่ง (Xyridaceae) ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
695 การถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปลงพันธุกรรม
696 อนุกรมวิธานของพืชสกุลหญ้าไข่เห็บ (วงศ์หญ้า) ในประเทศไทย
697 การศึกษาการใช้อาหารเสริมไรน้ำนางฟ้าสิรินธรต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม
698 การสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสื่อความหมายตามความสนใจส่วนบุคคล
699 ตัวแบบเซลลูลาร์ออโตมาตาสำหรับการรู้จำรูปแบบ
700 การศีกษาความสัมพันธ์ในระดับยีนโดยใช้ยีนของ rDNA และ mannose-binding lectins และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง mannose-binding lectins และลักษณะเฉพาะของกล้วยไม้สกุลหวาย
701 การศึกษาการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยสารสกัดสมุนไพรและสารสกัดเชื้อรา ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิสโทนดีอะเซทิลเลส
702 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และการประยุกต์ใช้นาโนคริสตัลลีนแคดเมียมซัลไฟด์เพื่อวิเคราะห์สารพิษบางชนิด
703 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของสารเชิงซ้อนเหล็ก (II) ที่มีสมบัติสปินครอสโอเวอร์และสารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์คอปเปอร์ (II) แบบสามสะพาน
704 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากสะแกแสงและทองพันดุล
705 สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก และ แมกนีโตอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิกเมทริกซ์แบเรียมไททาเนต
706 การตรวจวัดความอันตรายของดินเค็มด้วยดัชนีข้อมูลสัมพัทธ์จากดาวเทียมในลุ่มน้ำย่อยของลำน้ำชี
707 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออส ดาวเทียม SPOT-5 และภาพถ่ายออร์โธสี เพื่อตรวจสอบสิ่งคลุมดิน
708 การประเมินดัชนีนิพัทธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสำรวจความแห้งแล้งเชิงเวลาและพื้นที่
709 การสร้างรูปแบบคำถามอัตโนมัติสำหรับระบบทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะตามความสามารถผู้เข้าสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
710 การหาค่าบัลค์มอดูลัสของ IRMOF-1 ทีถูกเกาะด้วยไดมอนด์ดอยด์โดยวิธีฟังก์ชันความหนาแน่น
711 การประเมินคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์
712 ชีพลักษณ์ของเทียนบ้าน Impatiens balsamina L.
713 ผลของ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid และ Benzene ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina platensis)
714 การพยากรณ์การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ จีนเนติกอัลกอลิทึม
715 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุไจแอนท์ไดอิเล็กทริก LiAlNiO
716 การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของเอ็นเมทิลไพริดินทูอิวอะมิดิโนโอเมทิลยูเรีย เพื่อเป็นสารทำลายดีเอนเอ
717 ผลของพลังงานเชิงผิวและความขรุขระต่อความสามารถในการเปียกน้ำของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร
718 การศึกษาโพรไฟล์ในย่านรังสีเอกซ์ของการสังเกตการณ์กระจุกกาแลกซีชนิดใจกลางเย็นตัว
719 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในดินที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของ Burkholderia pseudomallei ในจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
720 วิธีสมาชิกจำกัดสำหรับปัญหาการไหลผ่านของของไหลแบบหนืดไม่อัดตัวที่ขึ้นกับเวลาด้วยโปรแกรม FlexPDE
721 เมทริกซ์ชีวภาพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินสำหรับประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
722 การแพร่กระจาย การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และนิเวศวิทยาของฟองน้ำน้ำจืดในแม่น้ำพอง
723 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของค้างคาวบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
724 การใช้ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์สำหรับปลาสวยงาม
725 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเมื่อประเมินจากเครื่องหมาย SSR ใน Saltol QTL
726 อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบ การเติบโต ผลผลิต และผลผลิตน้ำตาลของอ้อยปลูก 3 พันธุ์ ในดินทรายและดินเหนียว
727 การสืบค้นเว็บเซอร์วิสอย่างมีความหมายโดยใช้ตัวลงทะเบียน ebXML
728 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดหนองคาย
729 การโคลนยีน antisense ACC oxidase และส่งถ่ายยีนสู่กล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่ง (Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fischer)
730 การทำบริสุทธิ์ การหาลำดับกรดอะมิโน การตรวจสมบัติ การโคลนนิ่งและการแสดงออกของฟอสโฟไลเปสเอทูจากน้ำพิษของแมงป่องช้าง (Heterometrus laoticus)
731 การคัดเลือกข้าวทนเค็มจากความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดในสภาพปลอดเชื้อ
732 ความหลากชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี และภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวลำภู
733 การประดิษฐ์ โครงสร้างและสมบัติเชิงกลของเส้นใยนาโนคอมโพสิตไนลอน 6 เมทริกซ์
734 การเตรียมเยื่อเลือกผ่านจากยางพารากับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของ ผสมที่มีเบนซีนและไซโคลเฮกเซน