ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีวิศวกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของควท.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 การพัฒนาระบบ E-Leraing รายวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์กับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์/51
4 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป
6 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักการทางไมโครสเกล