ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฐิรชญา มณีเนตร 7
2 นพมาศ สุวชาติ 5
3 ก่อพงษ์ พลโยราช 4
4 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 4
5 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 3
6 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 3
7 กฤตพา แสนชัยธร 3
8 จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 3
9 ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 3
10 ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 3
11 อนงค์นุช เทียนทอง 2
12 จินตนา สมสวัสดิ์ 2
13 อารีย์ นัยพินิจ 2
14 Faculty of Management Science, Khon Kaen University 2
15 Anongnuch Thienthong 2
16 ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา 2
17 นวลฉวี แสงชัย 2
18 นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 2
19 นิติพล ภูตะโชติ 2
20 สมยศ โอ่งเคลือบ 1
21 ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 1
22 สุรชัย จันทร์จรัส 1
23 จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 1
24 ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 1
25 วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 1
26 อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร 1
27 ปวีนา กองจันทร์ 1
28 ณัฐกานต์ บุญนนท์ 1
29 ณัฏฐกานต์ ณ ไพรี 1
30 บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ 1
31 ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล 1
32 พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ 1
33 ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 1
34 เพ็ญศรี เจริญวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 8
3 2553 13
4 2552 8
5 2551 9
6 2550 13
7 2549 5
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 2
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
2 บทบาทตัวแปรกลางของความยุติธรรมด้านกระบวนการในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นทางการกับความผูกพันทางจิตใจ
3 แนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวของเยาวชนต่ออนาคตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4 รูปแบบการจัดเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตรกรใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
6 ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
7 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางเลือกที่มุ่งเน้นนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวที่ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
8 ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
9 ลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
10 บทบาทของความผูกพันทางจิตใจและความไว้วางใจในผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
11 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
12 การประเมินการยอมรับและการประมาณอุปสงค์ต่อราคาของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าสำลี โดยวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางเลือก : กรณีศึกษาวังภูไพรฟาร์มสเตย์ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
14 คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์
15 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
16 การลดความสูญเสียของวัตถุดิบและการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผงของบริษัท คราฟท์ ฟู้ดส์ ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น
17 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาการจัดการ
18 ครัวโลก
19 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
20 การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
21 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ : กรณีศึกษา บริษัท บี เอ็ม ฟลายไฮ แทรเวิล
22 การวางแผนการแก้ไขปัญหาความผันผวนของปริมาณอ้อยที่เกษตรกรส่งให้กับโรงงานน้ำตาลมิตรผล
23 การสื่อสารการตลาดสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาปุ๋ยน้ำเม่นเงิน
24 คุณลักษณะสำคัญ ความจำเป็นและความต้องการบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์
25 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสามารถในการแข่งขันของกิจการ กรณีศึกษาบริษัทไปรษณีย์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
26 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง : การวัดการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่น
27 การเลี้ยงสุกร : การตัดสินใจลงทุนและพันธสัญญา (กรณีศึกษาธุรกิจ)
28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชายไทยในการตัดสินใจเลือกที่พักเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
29 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยช่วงชั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
30 การวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมมีชีวิตสำหรับเมืองมรดกโลกฮอยอัน ประเทศเวียดนาม
31 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจุดผ่านแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหาร
32 Estimation of Risks and Vulnerability of Farm Household in Northeasthern of Thailand: Case Study of Burri Ram Province, Thailand.
33 ความคาดหวังและการรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษา ที่มีต่อการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
34 ต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 การวิเคราะห์ความสัมพันรธ์ระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ
36 บุคลิกภาพตราสินค้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลัง : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 การพยากรณ์ราคาน้ำตาลโดยใช้แบบจำลองพลวัตเชิงระบบ
38 บุคลิกภาพตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน : การวิเคราะห์เนื้อหา
39 แรงจูงใจและพฤติกรรมการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวชาวแดนไทย-ลาว
40 บุคลิกภาพตราองค์กรในประเทศไทย
41 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น
42 การประเมินช่องทางการจำหน่ายด้วยวิธีวัดหลายมิติและการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2550
43 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
44 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย
46 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านบุไทรโฮมสเตย์
47 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักที่จังหวัดหนองคายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
48 ช่องทางการจัดจำหน่ายและรูปแบบการซื้อเพื่อการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
49 แนวทางการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
50 ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามเส้นทางหมายเลข 9 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
51 ความคิดเห็นของคนขอนแก่นต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาการบริโภคยาสมุนไพร
52 การศึกษาปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ –กรณีศึกษาอุปสงค์ต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดขอนแก่น.
53 Using integrated crop growth model and heuristic method in supply chain management under climate uncertainty
54 บุคลิกภาพตราสินค้าของธนาคาร : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 การศึกษาคุณภาพการบริการของธุรกิจเดย์สปา เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
56 ความสามารถในการดำรงอยู่ของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น
57 การพยากรณ์ภาวะล้มละลายของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
58 การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
59 การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
60 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้จ่ายของกลุ่มคู่สมรสชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือตั้งถิ่นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของภาค
ปี พ.ศ. 2547
61 คุณสมบัติ ความรู้ และความชำนาญของผู้ทำบัญชีที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดขอนแก่นพึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2546
62 ปัจจัยกำหนดการย้ายถิ่นของประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
63 บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
64 การตรวจสอบ SUE,P/E และ B/M Anomalies ในตลาดทุนไทย
65 ปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย