ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤตยา แสวงเจริญ 25
2 ดารุณี จงอุดมการณ์ 15
3 เสาวคนธ์ วีระศิริ 14
4 สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 13
5 สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 13
6 อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ 13
7 พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 12
8 ปราณี ธีรโสภณ 11
9 สมจิต แดนสีแก้ว 11
10 วันเพ็ญ ปัณราช 11
11 นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 11
12 กล้าเผชิญ โชคบำรุง 11
13 อภิญญา จำปามูล 11
14 พรเทพ แพรขาว 10
15 ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว 10
16 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 10
17 เพชรไสว ลิ้มตระกูล 10
18 วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 9
19 เสาวมาศ เถื่อนนาดี 9
20 พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ 9
21 ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล 9
22 อรสา กงตาล 9
23 วรรณชนก จันทชุม 8
24 ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ 8
25 จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล 8
26 พิมภา สุตรา 8
27 วิไล เกิดผล 7
28 มาริสา ไกรฤกษ์ 7
29 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 7
30 เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร 7
31 วาสนา รวยสูงเนิน 6
32 สุพรรณี สุ่มเล็ก 6
33 จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 6
34 สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ 5
35 ผ่องพรรณ อรุณแสง 5
36 วิภาพร วรหาญ 5
37 อธิษฐาน ชินสุวรรณ 4
38 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 4
39 เจียมจิต แสงสุวรรณ 4
40 จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 4
41 ขนิษฐา วรธงชัย 4
42 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 4
43 ชลิดา ธนัฐธีรกุล 4
44 ขนิษฐา นันทบุตร 4
45 ปัทมา สุริต 3
46 พรทิพย์ บุญพวง 3
47 สมจิตร เมืองพิล 3
48 นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 3
49 โสมภัทร ศรไชย 3
50 ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ 3
51 จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี 3
52 ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 3
53 จินตนา สุวิทวัส 3
54 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
55 Siriwat Tiptaradol 2
56 Virasak Chongsuvivatwong 2
57 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
58 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
59 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
60 Amorn Premgamone 2
61 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
62 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
63 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
64 Office of the Food and Drug Administration 2
65 วิชัย เอกพลากร 2
66 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
67 Office of the President, Mahidol University 2
68 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
69 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
70 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
71 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
72 โสภิดา ทัดพินิจ 2
73 เอื้อมพร ทองกระจาย 2
74 ทิตยา พุฒิคามิน 2
75 พักตร์วิไล ศรีแสง 2
76 ปิยนุช บุญเพิ่ม 2
77 เพลินตา ศิริปการ 2
78 สุจารี อมรกิจบำรุง 2
79 ประนอม บุพศิริ 2
80 นิลุบล รุจิรประเสริฐ 2
81 Chalermchai Chaikittiporn 2
82 บดี ธนะมั่น 2
83 แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ 2
84 อมร เปรมกมล 2
85 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
86 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
87 วิพร เสนารักษ์ 2
88 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 2
89 พรพิศ แววศรี 1
90 ประสบสุข ศรีแสนปาง 1
91 เพลินจิตร สีมาลา 1
92 เพียงใจ ฟุ้งสุทธิรัตน์ 1
93 พูลสุข ศิริพูล 1
94 สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 1
95 สุขุมาลย์ สอนเฒ่า 1
96 ปิยรัตน์ โสมศรีแพง 1
97 ประดิทรรศณ์ แดนเขตร 1
98 สมสกูล นีละสมิต 1
99 อุมาสวรรค์ ชูหา 1
100 จิราภรณ์ สีดำ 1
101 ณรงค์ คตวงค์ 1
102 แจ่มศรี เสมาเพชร 1
103 โฉมพิไล นันทรักษา 1
104 นันทิดา แผ่วครบุรี 1
105 ณัฐปภัสร์ โคตรหลักคำ 1
106 ทิพวรรณ์ ประสานสอน 1
107 พวงเพ็ชร สมทรัพย์สิน 1
108 มัลลิกา ลุนจักร์ 1
109 อนุช ยิ่งจอหอ 1
110 สมรภพ บรรหารักษ์ 1
111 วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์ 1
112 วาสนา จินากลึง 1
113 สุภาพ ศิลารักษ์ 1
114 มะลิวรรณ ศิลารัตน์ 1
115 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
116 นิตยา บริสุทธิ์สุขศรี 1
117 จารุณี อ่วมแดง 1
118 อรทัย ชนมาสุข 1
119 กนกวรรณ เยื้องกลาง 1
120 กัญปวีร์สุ ชัยพีรวัส 1
121 ชญาดา เนตร์กระจ่าง 1
122 กิตติภูมิ ภิญโย 1
123 นวลจันทร์ ไพบูลย์บรรพต 1
124 ชื่นนภา คมขำ 1
125 พวงเพ็ญ นิกระโทก 1
126 มณีรัตน์ ศรีเกษ 1
127 วิภาพร จันทนาม 1
128 พุธทา เจือจันทึก 1
129 อังคนา จันคามิ 1
130 พรรณพิมล สุขวงษ์ 1
131 ไพจิตรา ล้อสกุลทอง 1
132 เนตรชนก แก้วจันทา 1
133 ฐิติกา แสนการุณ 1
134 สมจิตร มาตยารักษ์ 1
135 อรุณี สุวรรณโยธี 1
136 บุษบา สมใจวงษ์ 1
137 ภรณี แก้วลี 1
138 นิตยา ใสศรี 1
139 นิ่มนวล พะยุหะ 1
140 สมาภรณ์ เทียนขาว 1
141 นรินพร วโรภาสตระกูล 1
142 ชลรดา พันธุชิน 1
143 พัชรินทร์ คณะพล 1
144 ถิรวรรณ ทองวล 1
145 สุวิญญา ธนสีลังกูล 1
146 บุญช่วย บุบผามะโล 1
147 สิริกัญญา ศิริสม 1
148 สุปานี โคตรวิชา 1
149 ธัญรัศม์ คล้ายขำ 1
150 วิจิตรา ปิ่นน้อย 1
151 วรันณ์ธร โพธารินทร์ 1
152 พิมพ์ใจ หัดประกอบ 1
153 จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ 1
154 กชกร แก้วพรหม 1
155 อภิฤดี จิวะวิโรจน์ 1
156 ณัฏยา สมบัติ 1
157 สุพรรณี ชอบเรียบร้อย 1
158 ครองสินธุ์ เขียนชานาจ 1
159 สุภัจฉรี สุขะ 1
160 นิธิรัชต์ เพ็ชรสุข 1
161 ปียาภรณ์ แหวะสอน 1
162 วิภา หาทอน 1
163 สุดใจ ปลัดขวา 1
164 สุมิตรา เนียมกัน 1
165 ทัศนีย์ จันทร์สด 1
166 เรืองศรี ศรีสวนจิก 1
167 คชารัตน์ คชลัย 1
168 อมรินทร์ วินไทย 1
169 อภิฤดี อินทรผล 1
170 ณีรชา บุญมาตย์ 1
171 มิ่งขวัญ แสงนิกุล 1
172 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
173 สุวรรณี ศิริแสงตระกูล 1
174 สุเพียร โภคทิพย์ 1
175 อุสาห์ ศุภรพันธ์ 1
176 เยาวนาฏ เคนจันทา 1
177 วรางคณา แสนนาม 1
178 สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ 1
179 วินัย ชาวเชียงตุง 1
180 พุทธกัญญา นารถศิลป์ 1
181 ชนิสรา แสนยบุตร 1
182 สุวัฒนา ชุณหคล้าย 1
183 สุมาลี วิชาผา 1
184 วิจิตรา เสนา 1
185 ปิญากรณ์ คำผอง 1
186 จิราพร คล่องการ 1
187 หทัยกาญจน์ ทาสี 1
188 อัจฉรา มาขุนทด 1
189 เพิ่มพูน ศิริกิจ 1
190 ปราณี คลังมั่น 1
191 ภาณี เดชาสถิตย์ 1
192 รัชนีพรรณ โสดาวรรณ 1
193 สรรพวรรณิต บุญเกิด 1
194 พงษ์ราตรี หิรัญเกิด 1
195 อิงคฏา โคตนารา 1
196 กมลรัตน์ ศิริมั่งมูล 1
197 สุวรรณรัตน์ ระวิวรรณ์ 1
198 อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ 1
199 จินตหรา แดนเขตร 1
200 ปนัดดา คุ้มหนองฮี 1
201 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 1
202 ปิยาภรณ์ ด้วงนิล 1
203 วัลภา บินสมประสงค์ 1
204 ฉันทนา รุ่งเรือง 1
205 สมบูรณ์ บุหลันเลี่ยมวงศ์ 1
206 มธุสร ปลาโพธิ์ 1
207 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 1
208 วรรษชล พิเชียรวิไล 1
209 จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร 1
210 นิภา อังศุภากร 1
211 พรรณวดี ตันติศิรินทร์ 1
212 ประดับเพชร กล้าทางถูก 1
213 วิลาวัลย์ พันธ์โสภา 1
214 ศรพิศ พรมผิว 1
215 สมคิด วิลเลี่ยมส์ 1
216 สุทธินันท์ สุบินดี 1
217 ชลธิลา ราบุรี 1
218 มลิกา อื่นมัง 1
219 เบญจพร พัฒนากร 1
220 สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย 1
221 ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล 1
222 สุจิตรา เทพภูเขียว 1
223 ชนิดาวดี สายืน 1
224 อุบลรัตน์ ระวังโค 1
225 สุกัญญา กรีติยุตานนท์ 1
226 ธรรมลักษณ์ ซื่อสัตย์ 1
227 วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล 1
228 สุรัชนา พงษ์ปรสุวรรณ์ 1
229 อังสนา วิศรุตเกษมพงศ์ 1
230 นุชรัตน์ มูลเมืองแสน 1
231 อภิญญา อภัยฤทธิรงค์ 1
232 วรรณา ดีมูล 1
233 ชื่นกมล เชื่อมบางแพ 1
234 จารุวรรณ อาภรณ์แก้ว 1
235 สุพรรณี ศรีภาชัย 1
236 จีระนันท์ ปีนะภา 1
237 วรรณภา ปราบพาล 1
238 ชลลดา ทานาลาด 1
239 อ้อยใจ ศิริกาญจน์ 1
240 ปิยวรรณ หาญเวช 1
241 พัชรภรณ์ แยงคำ 1
242 เอื้อมพร ประวาฬ 1
243 ภาวนา ดาวงศ์ศรี 1
244 อรุณี ศรีสุยิ่ง 1
245 ธันยาภรณ์ ศรีชาติ 1
246 ปทิตตา ทรวงโพธิ์ 1
247 สรวงสุดา เจริญวงศ์ 1
248 อาริยา สอนบุญ 1
249 ปัทมา ชะวาลิสันต์ 1
250 ธัญทิพย์ คลังชำนาญ 1
251 ยุพา เบ้าคำผาย 1
252 บำเพ็ญ คำดี 1
253 ระพีพร วาโยบุตร 1
254 อัจฉรา รามศิริ 1
255 Manivanh Phommavanh 1
256 ธิรากร มณีรัตน์ 1
257 Dasavanh Bounmany 1
258 อรพินท์ นาคกล่อม 1
259 อรุณี ผุยปุ้ย 1
260 เตือนจิต พุทธานุ 1
261 ดุษฎี ซิ้มประเสริฐ 1
262 ทับทิม สุทธิประภา 1
263 ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 1
264 สมชื่น พิมพ์เก่า 1
265 ภัทรนิษฐ์ ทองแท้ 1
266 ดวงดาว สารัตน์ 1
267 เอื้อมพร เดียวตระกูล 1
268 มัณยาภา พนมหอม 1
269 ณทชา สุวรรณศรี 1
270 วันเพ็ญ นิคมรักษ์ 1
271 สมพิศ เพียงเกษ 1
272 สำราญ พูลทอง 1
273 เรณู ศรีนาม 1
274 สุพัตรา ดีดวงพันธ์ 1
275 อุดม พรรษา 1
276 แสงมะลิ พลเวียง 1
277 อ้อยอิ่น อินยาศรี 1
278 ชยาภรณ์ เชิญกลาง 1
279 อุไรรัตนา ฉายาพัฒน์ 1
280 อำนวย กุรัมย์ 1
281 สุวดี พลน้ำเที่ยง 1
282 เสาวนีย์ ภูงามเงิน 1
283 วรวาส เลิศฤทธิ์ 1
284 วิเชียร เขียวเข้ม 1
285 ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน 1
286 วิรัตน์ จินตนามณีรัตน์ 1
287 จันทรัสม์ สมศรี 1
288 จันทร์เพ็ญ ชุมแพน 1
289 ชัญญาภัค ชาญประโคน 1
290 จารุณี สรกฤช 1
291 นัดดา คำนิยม 1
292 นฤมล ฮาตไชย 1
293 รัชตวรรณ ศรีตระกูล 1
294 ชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ์ 1
295 ไคลศรี บาดาล 1
296 ปัทมา สำราญ 1
297 อุทัยวรรณ์ นุกาศ 1
298 ศศิประภา จำปาหวาย 1
299 สุกัญญา โคตรศรีวงศ์ 1
300 กัญญาพัชร เบ้าทอง 1
301 ยุพเรศ จันทะเพชร 1
302 ตวงพร พุ่มทองดี 1
303 บังอร ชมเวียง 1
304 อุษนีย์ รามฤทธิ์ 1
305 กนิษฐา ป้องศิริ 1
306 กาญจนา พะวินรัมย์ 1
307 กิตติยาพร จันทร์ชม 1
308 อุไรลักษณ์ พิมพ์ศรี 1
309 อาทร เป้าสร้อย 1
310 ลาวรรณ ยังดี 1
311 รุ่งนภา ศรีอาษา 1
312 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
313 วราภรณ์ สิงห์ศรี 1
314 หทัย ทิพฤาตรี 1
315 วิจิตรา ปานทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 8
3 2554 29
4 2553 15
5 2552 13
6 2551 17
7 2550 8
8 2549 3
9 2547 1
10 543 556
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทางเพศที่พึงประสงค์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน
3 การพัฒนาแบบประเมินความต้องการการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
4 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการวิเคราะห์เมต้า
5 พฤติกรรมภาวะผู้นำในการดูแลเอาในใส่ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน เขต 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด
7 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
8 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน
9 การศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
10 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษา
11 การดูแลเด็กป่วยเรื้อรังในบริบทอีสาน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ
12 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดขอนแก่น
13 มุมมองต่อการฆ่าตัวตาย
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
16 ความเท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพของผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบผู้หญิง
17 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตามบริบทสังคมวัฒนธรรม
18 การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม
19 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านพักผู้สูงอายุ
21 การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง
22 การพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
23 การพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล
24 ประสบการณ์การมีอาการและกลวิธีการจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็ง
25 ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
26 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
27 การพัฒนาแบบประเมินความต้องการการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง
28 ปัญหาและความต้องการในการวางแผนจัดเตรียมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
29 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
30 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติต่อการลดระดับความซึมเศร้าและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยซึมเศร้า
31 เส้นทางชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เข้าอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น
32 การค้นหาเอกลักษณ์ ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
33 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
34 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
35 การศึกษารูปแบบการดูแลโดยใช้แนวคิดการจัดการรานกรณีและสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
36 การพัฒนาแนวทางแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ติดยาเสพติด
37 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียน
38 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในผู้ที่มีอาการลมชัก
ปี พ.ศ. 2553
39 การศึกษาความต้องการการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุกลางวัน (Day Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 การเสริมสร้างความสามารถในการเลี้ยงดูลูกแก่บิดามารดาวัยแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ในจังหวัดขอนแก่น II
41 ผลการตั้งครรภ์และการคลอดในมารดาวัยรุ่น
42 เพศภาวะและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในชุมชนแออัด
43 ประสบการณ์การเป็นโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยชายและหญิง
44 อุปสรรคในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์
45 การพัฒนาแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมารดาวัยรุ่น ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
46 ภาวะเครียดและซึมเสร้าของชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทย
47 การสร้างเครื่องมือประเมินความคับข้องใจทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
48 การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
49 งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์วัยรุ่นในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2543-2552
50 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
51 คุณภาพชีวิตครอบครัวแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษากลุ่มเย็บผ้าโหลที่บ้าน
52 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกบำบัดพิเศษ
53 เพศภาวะกับการใช้เครื่องดื่มแอลกฮอล์ของเยาวชนหญิงชายในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
54 การพัฒนารูปแบบในการจัดการความเครียดของคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก
55 การเสริมสร้างความสามารถในการเลี้ยงดูลูกแก่บิดามารดาวัยแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ในจังหวัดขอนแก่น
56 การทบทวนงานวิจัยการนำคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในงานสุขภาพจิตในระหว่างปีพ.ศ.2543-2552
57 พยาบาลวิชาชีพไทย : ประเด็นเพศภาวะกับวัฒนธรรมระบบบริการสุขภาพ
58 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถนะด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต
59 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
60 ชีวิตและสุขภาพของกระเทยอีสานในวงดนตรีหมอลำ
61 การพัฒนาบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
62 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสาขาสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 การกล่อมเกลาบุตรของบิดามารดากับการแสดงออกถึงความปวดในเด็กบ่อยในวัฒนธรรมอีสาน
64 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต
65 โครงการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
66 การรับรู้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและวิธีการปรับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
67 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชา 250262 : ปฏิบัติการพยาบาล 2
68 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนม่วง
69 การพัฒนาระบบการประเมินและจัดการโรคซึมเศร้าในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น
70 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
71 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่
73 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บของมารดาในระยะคลอด
74 การพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกปากแหว่งเพดานโหว่
76 ระบบการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอดในบริบททางสังคมวัฒนธรรมอีสาน
77 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุ่นในสังคมอีสานและความเสี่ยงทางเพศต่อโรคเอดส์
78 การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตฉบับผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาในบริบทอีสาน
79 การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตฉบับผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตในบริบทอีสาน
80 การขับเคลื่อนแกนนำนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันโรคเอดส์
81 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้โรคหัวใจและคลื่นไฟฟ้าโดยใช้บทเพลง
82 พฤติกรรมการเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคอีสาน ปี 2550
83 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
ปี พ.ศ. 2550
84 การพัฒนาเด็กก่อนเรียนในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 การพัฒนาหุ่นสำหรับฝึกเย็บแผลฝีเย็บ
86 ผลของการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการใช้ไบโอพีดแบค
87 ประสิทธิผลของสื่อการสอนแบบ e-learning ต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชา 250253: การพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ
88 การพัฒนาศักยภาพในการให้ข้อมูลทางสุขภาพเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาแผนกหอผู้ป่วยใน : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
89 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งต่อความรุนแรงในเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
92 นวัตกรรมยืดตรึงเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในทารก: STET
93 รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์: ความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษาและฝ่ายปฏิบัติการ
94 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาและความต้องการของครอบครัวที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2547
95 ความพึงพอใจและความยอมรับของผู้รับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชในกรณีที่มีบัณฑิตศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
96 Randomized controlled trail of Mefenamic acid vs paracerical block for relief pain for out patient xtemne curettage.
97 การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลครอบครัวร่วมกับแนวคิดการบำบัดแบบสั้นในการดูแลสตรีที่ดื่มสุราแบบอันตรายและครอบครัว
98 ผลของการสวดมนต์บำบัดต่อความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา
99 ประสิทธิภาพของเครื่องมือให้ความเย็นเฉพาะที่บริเวณศีรษะและคอ ต่อการลดอุณหภูมิเทียบเคียงสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองรุนแรง
100 พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
101 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
102 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลด้านนมแม่ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
103 ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะเรื้อรังในชุมชน
104 การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น
105 การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในบริบทระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิประเทศไทย
106 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
107 พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดระหว่าง 51-1,000 copies/ml
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามการรับรู้ของผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
109 การสนับสนุนครอบครัวที่มีทารกแรกเกิดตัวเหลืองขณะได้รับการส่องไฟรักษา
110 การพัฒนาแนวทางการจัดบริการอย่างต่อเนื่องในชุมชน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและเครือข่าย
111 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของเด็กโรคปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
112 การพัฒนาดูแลสุขภาพต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
113 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม
114 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอัตรากำลังพยาบาล สภาพแวดล้อมในการทำงานกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
116 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
117 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้นมแม่แก่ทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
118 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
119 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
120 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า
121 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า
122 การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านฝาง
123 การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ของคลินิกเบาหวาน หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
124 การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวานในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองกุงศรี ม.2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
125 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต ของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
126 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ครอบครัวที่มารดาให้กำเนิดบุตรคนแรกโดยใช้แนวทางการพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
127 การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง : ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม
128 การพัฒนาคุณภาพบริการที่บ้านแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และครอบครัว ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมหาสารคาม
129 ผลของการพยาบาลโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวของครอบครัวที่มีมารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
130 การพัฒนาศักยภาพการทำหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกที่เป็นวัณโรคปอด
131 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต่อพฤติกรรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และครอบครัวในเขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
132 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 10
133 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้และสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
134 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลียบชายแดนแม่น้ำโขง
135 ผลของการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนใน โรงพยาบาลชุมชน
136 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการปฏิบัติของพยาบาลต่อหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
137 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้นมแม่แก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลขอนแก่น
138 การบำบัดโดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนความคิดสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลน้ำยืน
139 การบำบัดทางปัญญาสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
140 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับฝึกทักษะการแก้ปัญหาในผู้พยายามฆ่าตัวตาย
141 การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
142 การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
143 การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดอายุ 0-5 ปี โดยใช้ รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D
144 การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยเด็กของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
145 ผลการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด
146 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นโรคหอบหืด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
147 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดาต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลและบทบาทในการเป็นมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด
148 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เลี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
149 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับอาการเตือน ปัจจัยเสี่ยงและการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
150 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
151 การพัฒนาแนวทางส่งเสริม กระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนดโดยมารดามีส่วนร่วม
152 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด : การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัว
153 พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
154 การเสริมสร้างสุขภาพเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหลังการผ่าตัดของผู้ดูแล
155 การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
156 การใช้การบำบัดทางเลือกในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
157 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการจัดการอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
158 รูปแบบการค้นหาสตรีตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
159 การพัฒนาการจัดบริการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
160 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
161 การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับผู้ปวยวัณโรคในระยะเข้มข้นและครอบครัว โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
162 การเสริมสร้างความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่มารดาที่คลอดบุตรคนแรก ในเขต อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
163 การใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีผู้ป่วยวัณโรคปอด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
164 ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
165 การสร้างเสริมความสามารถการจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคหืดในวัยผู้ใหญ่
166 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ต่อการปฎิบัติเพื่อฟื้นสภาพผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด
167 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
168 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
169 การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและครอบครัว
170 การวิเคราะห์แนวทางเฝ้าระวังผลกระทบจากการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม
171 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2557) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2555) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
172 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2555) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
173 การพัฒนาแผนกกลยุทธ์ (พ.ศ.2555-2557) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2555) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
174 ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีพต่อความปวดเฉียบพลันและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
175 พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
176 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศิลา โดบใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
177 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
178 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นหญิงตอนต้น
179 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยในผู้สูงอายุที่มารับบริการคลินิกผู้สูงอายุ
180 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้ประโยชน์การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน
181 ประสบการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในระยะที่ 1 ของการคลอด
182 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดการดื่มสุราในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
183 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
184 การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า
185 การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ที่มีภาวะซึมเศร้า ในหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
186 การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ที่มีภาวะซึมเศร้า
187 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11
188 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดใน โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
189 การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยแบบสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
190 การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
191 การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
192 การเสริมพลังอำนาจวัยรุ่นเพื่อพัฒนาโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
193 ผลของความกลัวการคลอด ต่อผลของการคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด
194 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุรา หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
195 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในผู้ป่วยมะเร็งตับขณะตรวจรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง
196 ผลของโปรแกรมการเตรียมญาติเพื่อลดความเจ็บปวด ความกลัว และความวิตกกังวล ของผู้คลอดครรภ์แรกในระยะที่หนึ่งของการคลอด
197 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล(Hospital Network Quality Audit : HNQA) ตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 ปี 2552 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
198 การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
199 ประสบการณ์การเป็นหญิงตั้งครรภ์อายุมาก
200 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการคัดกรองทารกแรกเกิดตัวเหลือง โรงพยาบาลเต่างอย จังหวัดสกลนคร
201 ความเครียดและการเผชิญความเรียดของผู้ป่วยวิกฤตที่หอผู้ป่วยวิกฤตใน โรงพยาบาลมโหสถ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
202 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก (Binge Drinking) ของนักเรียนอาชีวะศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน
203 วิถีชีวิตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านบึงสวรรค์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
204 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางพาราแถบลุ่มน้ำโขง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
205 การพัฒนาแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลนครอุดรธานี
206 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
207 การจัดการความรู้ของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
208 การพัฒนาการควบคุมอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในชุมชน
209 ประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ของชุมชนบ้านขามเรียน ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
210 กลวิธีการป้องกันโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
211 การมีส่านร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์วัยแรงงาน
212 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะปอดแฟบในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
213 ผลของการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแล
214 ผลของการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพการดูแลในผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก
215 ความกลัวการคลอดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด
216 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลขอนแก่น
217 พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน
218 ผลการใช้เทคนิคหายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดก้นกบต่อการลดความเจ็บปวดและความพึงพอใจในมารดาที่ไม่เคยผ่านการคลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด
219 การพัฒนาบริการคลินิกวัยใสโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
220 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของชาวนาที่ใช้เครื่องนวดข้าวในชนบท จังหวัดขอนแก่น
221 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการได้รับวิตามินดีจากแสงแดด ต่อพฤติกรรมการรับแสงแดดในผู้สูงอายุ ชุมชนโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
222 พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเนินสง่า
223 มาตรฐานการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
224 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โรงพยาบาลมหาสารคาม
225 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย ต่อความรู้ความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
226 ผลการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
227 ผลประเมินโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
228 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดหลังจากการทำนาของชาวนาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
229 การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
230 การรับรู้อาการและการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
231 โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าจากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว
232 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรังโดยใช้พุทธธรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลซำสูง
233 ผลการเสริมสร้างปัจจัยปกป้องภายในบุคคล ต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
234 โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ในการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
235 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
236 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
237 ผลของใช้ "นวัตกรรมอุ่นไอรัก" ต่ออุณหภูมิกายทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ขณะส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
238 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
239 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน
240 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
241 การบริหารจัดการคุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลตามแบบแผนการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลลัพธ์ของผู้ป่วยและความพึงพอใจของผู้ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
242 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหอบหืด ของศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
243 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
244 การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
245 การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
246 การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี โรคปอดอักเสบในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก โรงพยาบาลมหาสารคาม
247 การพัฒนาการติดตามผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทไธสง
248 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
249 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรีนยมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย
250 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาใหม่ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
251 ผลของการนวดแผนไทยบริเวณขาและเท้าต่อความปวดหลังการผ่าตัดผูกและหนีบเส้นเลือดหัวใจเกินในเด็กอายุ 1-5 ปี
252 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
253 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
254 การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มเสี่ยงในบ้านฮ่องฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
255 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
256 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
257 การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
258 การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมาก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
259 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่งของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
260 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
261 การพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษาตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
262 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนกับผลลัพธ์บริการพยาบาลที่พึงประสงค์ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
263 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วนในชุมชน บ้านทุ่งแต้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
264 การพัฒนาบริหารสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานของสถานีอนามัยกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
265 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
266 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
267 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพศัลยกรรมกระดูดและข้อ โรงพยาบาลนครราชสีมา
268 การสร้างบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน ชุมชนหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
269 การพัฒนาการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของสถานีอนามัยบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
270 พัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สถานีอนามัยหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
271 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กระบวนการเสริมพลังอำนาจ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
272 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
273 การเพิ่มต้นทุนชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านหนองผักก้ามเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
274 การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในหมู่บ้านโคกน้ำเกลี้ยง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
275 การดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชนสถานีอนามัยบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
276 การพัฒนาการวางแผนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ สถานีอนามัยช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
277 การสร้างเสริมความอบอุ่นของครอบครัวที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปนอกระบบ
278 โปรแกรมการเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนกลับบ้าน
279 การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
280 อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยและการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานต่อการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 13
281 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ กับการปฏิบัติกิจกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
282 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการบริหารกลุ่มการพยาบาลตามมาตรฐานการบริหาร ของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
283 การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่ง เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
284 การป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
285 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ บ้านโนนทรายน้อย ตำบลท่าลาว อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
286 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์กลาง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
287 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
288 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายกรณี ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิเมืองย่า 3 (CUP เมืองย่า 3) อำเภอเมือง จังหวัดตรราชสีมา
289 การศึกษาความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล พลอเรนซ์ ไนติวเกล
290 การศึกษาสถานะทุนทางสังคมและการทำหน้าที่ของครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา : กรณีศีกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
291 โปรแกรมการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่ได้รับเคมีบำบัด
292 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
293 การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ของศูนย์สุขภาพชุมชนโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
294 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในศูนย์สุขภาพชุมชน
295 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในชุมชนโดยใช้แนวคิดการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
296 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข
297 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2553-2555) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2553) CUP BOARD เมืองย่า 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
298 โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
299 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
300 การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน
301 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
302 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายกรณีในชุมชน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
303 การพัฒนาการดูแลโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
304 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
305 การพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคในชุมชนของโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
306 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
307 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
308 ความเครียดจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
309 ผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการป้องกันการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านท่าเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
310 ผลการพัฒนา ศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชน ในการลดปัญหาการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพธิ์สง่า ณ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
311 จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ
312 การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย
313 ภาวะสุขภาพเท้าและแผนการดูแลสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพง จังหวัดมหาสารคาม
314 ภาวะสุขภาพเท้าและแผนการดูแลภาวะสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
315 การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลครอบครัวร่วมกับแนวคิดการบำบัดแบบสั้นในการดูแลผู้ชายดื่มสุราแบบอันตรายและครอบครัว
316 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังขว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนมีส่วนร่วม
317 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
318 การศึกษาอาการเตือนและการจัดการอาการเตือนของพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไตวายเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
319 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
320 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
321 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเกลือและอาหารโปรตีนของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต
322 การบำบัดแบบย่อด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง
323 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า
324 การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อเพิ่มการรับรู้อาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
325 การดูแลตนเองของแรงงานคุ้ยขยะ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
326 ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
327 คุณภาพชีวิตครอบครัวและความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล ตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้าโหล : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
328 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
329 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร
330 ความรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ใช้ยาบ้า
331 การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในครอบครัวที่ปู ย่า ตา ยาย บริโภคสุราในเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
332 การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
333 การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงจากคู่ครอง ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
334 โปรแกรมบำบัด การเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
335 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
336 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การเกิดโรคไตเรื้อรังกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
337 การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินความปวดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
338 คุณภาพชีวิตครอบครัวและความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล ตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้าโหล : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
339 คุณภาพชีวิตครอบครัว และความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล ตามการรับรู้ของสตรีเย็บผ้าโหล : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
340 คุณภาพชีวิตครอบครัวและความพึงพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหล : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร
341 ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเลย
342 การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
343 การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะซึมเศร้า
344 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของหญิงขายบริการทางเพศในเขตจังหวัดสกลนคร
345 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ติดบุหรี่
346 การฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
347 การปรับเปบี่ยนความคิด พฤติกรรมร่วมกับการทำสมาธิบำบัดแบบอานาปานสติผู้มีภาวะซึมเศร้า
348 การบำบัดทางปัญญาโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานในบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า
349 การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยการยืนยันด้วยการพูดกับตัวเองทางบวกในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
350 การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาดูน
351 การบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดในสตรีที่มีความวิตกกังวล
352 การเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น
353 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมรุนแรงของเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
354 การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
355 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
356 ผลของนวัตกรรมการให้ข้อมูลร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น โรงเอสแอลอีที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
357 การเลี้ยงดูเด็กวัยเดินของครอบครัวที่บริโภคสุราในชุมชนแออัด
358 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวแรงงานนอกระบบทั่วไปกับครอบครัวแรงงานนอกระบบที่มีผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษาใน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
359 คุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
360 การดูแลตนเองของชาวนาในตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
361 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพครอบครัวแรงงานนอกระบบทั่วไปกับครอบครัวแรงงานนอกระบบที่มีปัญหาสุขภาพจิต: กรณีศึกษาในตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
362 การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน ณ ที่เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
363 การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภท
364 การใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อลดความวิตกกังวลสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความวิตกกังวล
365 การฝึกทักษะการเผชิญปัญหา และตัวกระตุ้นในผู้ป่วยที่เสพสุรา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
366 การศึกษาสถานะทุนทางสังคมและการทำหน้าที่ของครอบครัวในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มสุราแบบเสี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
367 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพของครอบครัวแรงงานนอกระบบทั่วไปกับครอบครัวแรงงานนอกระบบที่มีผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาในตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
368 การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพครอบครัวแรงงานนอกระบบทั่วไปกับครอบครัวแรงงานนอกระบบที่มีปัญหากระทำรุนแรงกรณีศึกษาในต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
369 การให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
370 การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยา สำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธาตุ
371 การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
372 การบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
373 การใช้โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของการเจริญสติในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
374 โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมต่อความวิตกกังวลทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
375 นวัตกรรมส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
376 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อความสูงอายุของผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ
377 การบำบัดความคิดบนพื้นฐานการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
378 ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่มารับบริการคลินิดโรคเรื้อรังของหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
379 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและการดูแลเมื่อเกิดแผลที่เท้าผู้สูงอายุโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
380 การพัฒนาศักยภาพย่า ยาย ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ ณ ชุมชนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสกลนคร
381 การพัฒนาความสามารถการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน
382 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
383 การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม
384 การใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวในการดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
385 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการคู่สัญญาหลัก อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
386 การพัฒนากระบวนการจัดการสารสนเทศด้านตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย
387 การพัฒนาพยาบาลเวรตรวจการนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
388 การพัฒนารูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
389 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรสาววัยรุ่นตอนต้น
390 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
391 โปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีบุตรทารกคนแรก
392 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบุ่งคล้า
393 การพัฒนาการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน
394 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ในการดูแลครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า
395 การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อลดความไม่สุขสบายในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง โรงพยาบาลอุดรธานี
396 การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่แผ่นโลหะดามกระดูก
397 คุณภาพชีวิตและกลุ่มอาการของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่หลังได้รับบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
398 ผลของการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน 72 ชั่วโมงแรก ต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัด
399 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ
400 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการเข้าเฝือก
401 ผลของการพยาบาลจิตสังคมต่อความปวดและความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยกระดูกหักแบบปิด แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
402 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินการกลืนลำบากของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุดรธานี
403 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติตัวและแนวทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในระยะเจ็บครรภ์คลอด
404 การพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
405 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าต่อเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก
406 การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ของงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
407 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
408 แนวทางการประเมินเพื่อส่งเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับมารดาหลังคลอดขณะอยู่ในโรงพยาบาล
409 ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อผลลัพธ์การคลอดและความเหนื่อยล้าในระยะหลังคลอดของมารดาที่คลอดครั้งแรก
410 การรับรู้และการจัดการด้านสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภายหลังการจำหน่ายกลับบ้าน
411 พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กของผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
412 ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก โรคปอดอักเสบอายุ 0-5 ปี ในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
413 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อการปรับตัวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เริ่มการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
414 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำกิจกรรมและอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
415 รูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กชักจากไข้ใน 5 ขวบปีแรก โรงพยาบาลหนองคาย
416 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่
417 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้สื่อวิดีทัศน์และแผ่นพับร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลในเด็กวัย 0-5 ปี ที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ
418 การจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
419 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ในแผนกผู้ป่วยในโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
420 ผลของการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของมารดาโดยใช้แนวคิดของแบนดูราในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ
421 เปรียบเทียบผลการสอนระหว่างสื่อคู่มือ สื่อภาพพลิก และวิดิทัศน์ ต่อความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยรุ่น ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หลังผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟัน
422 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
423 การจัดการตนเองของผู้ป่วยที่มีโรคร่วมสัมพันธ์กับเบาหวาน
424 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา
425 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันภาวะตัวเหลืองจากการได้รับน้ำนมไม่เพียงพอในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
426 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับ อสม.สายใยรัก ในการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านยางเลิง จังหวัดร้อยเอ็ด
427 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนต่อความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์
428 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้มารดาหลังคลอดและญาติเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
429 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้สูงอายุมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
430 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดยาวนานในระยะที่ 2 ของการคลอด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัดสกลนคร
431 การพัฒนารูปแบบการเตรียมมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกก่อนคลอดโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
432 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล : การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
433 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อการลดระดับความเครียดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
434 ผลของการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคธาลัสซีเมียโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในเยาวชน
435 การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร
436 ความรู้และทัศนคติ ของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้สูงอายุใน โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
437 ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
438 การพัฒนาการประเมินทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแบบอุดกั้น : คลินิกโรคการนอน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
439 การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
440 การพัฒนารูปแบบการใช้จินตภาพในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอาการคลื่นไส้ขย้อนและอาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด
441 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
442 ผลการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4
443 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
444 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองกับความเหนื่อยล้าต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด
445 โปรแกรมการสอนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิกเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสีชมพู
446 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตอายุรกรรม 4 ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์
447 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลหนองคาย
448 ผลของการใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอด
449 ความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าของมารดาครรภ์แรกที่คลอดปกติและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
450 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าในระยะที่หนึ่งของการคลอด เพื่อป้องกันการคลอดยาวนาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
451 การปฏิบัติบทบาทครูพี่เลี้ยงของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
452 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
453 ผลของการทดลองใช้รูปแบบ "กุมภาวาปีโมเดล" ต่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการดูแล ป้องกัน ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา ณ ชุมชนแห่งหนึ่ง จ.ขอนแก่น
454 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือกสมองกลับเป็นซ้ำ
455 ผลของการทดลองใช้รูปแบบ "กุมภวาปีโมเดล" ร่วมกับแนวคิดเชิงเพศภาวะต่อการลดการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษา พื้นที่บ้านโนนมะกอก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
456 การวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย
457 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้ ทัศนคติและทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด
458 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเตรียมคลอดงานฝากครรภ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
459 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
460 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง ( Severe preeclampsia ) โรงพยาบาลอุดรธานี
461 การพัฒนาแบบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลบึงโขงหลง
462 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลงคลอดในระยะที่สาม และสี่ของการคลอด โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
463 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 48 ชั่วโมงหลังคลอด โรงพยาบาลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
464 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาสารคาม
465 การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
466 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
467 การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
468 โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกุล่มเสี่ยงจากการทำไร่อ้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
469 การพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น ครอบครัว และโรงเรียน
470 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนโดยการจัดการรายกรณี อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
471 การพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
472 การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาแกนนำต้นแบบการกินของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
473 พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในชุมชน
474 การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น
475 การพัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
476 การพัฒนาการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดในชุมชน อำเภอหลวง จังหวัดมุดาหาร
477 การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
478 การสอนเรื่องอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วม
479 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
480 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
481 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มในเครือข่าย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
482 การเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในระยะหลังคลอด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
483 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อระบบบริการสุขภาพครอบครัววัยรุ่นตั้งครรภ์ ตามแนวคิดการพยาบาลครอบครัว : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
484 การพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการป้องกันดูแลฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
485 การพัฒนาระบบบริการ การดูแลต่อเนื่องในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
486 การพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการดูแลป้องกันฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในระดับชุมชนเขตเทศบาล ตำบลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
487 ผลของการทดลองใช้รูปแบบ " กุมภวาปีโมเดล" ร่วมกับการบริการที่มีความไวเชิงเพศภาวะต่อการลดการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษา พื้นที่บ้านสร้างทาย หมู่ 2 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
488 การพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวชุมชนในการป้องกันการดูแลฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ณ โรงพยาบาลชุมแพ
489 ประสบการณ์ปฏิบัติการของคณะกรรมการกำกับสุราในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดลองใช้รูปแบบ กุมภวาปีโมเดล ร่วมกับการบริการที่มีความไวเชิงเพศภาวะต่อการลดการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านสร้างทราย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
490 ผลของการทดลองใช้รูปแบบ "กุมภวาปีโมเดล" ร่วมกับการบริการที่มีความไวเชิงเพศภาวะต่อการลดการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษา พื้นที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
491 ผลการจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณี ต่อความรู้ ความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยโรควัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อรายใหม่และการทำ DOT คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
492 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเพื่อการจัดการตนเองในการควบคุมความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลเมยวดี
493 การพัฒนารูปแบบ คลินิกโรคหืดอย่างง่าย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม
494 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อต้นขาและข้อเข่าในผู้ป่วยกระดูกขาหักหลังใส่แผ่นโลหะดามกระดูก หอผู้ป่วยกระดูกและข้อหญิง โรงพยาบาลขอนแก่น
495 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองเกี่ยวกับอาหารในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
496 การพัฒนาโปรแรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
497 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอกจากกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบัวแดง
498 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
499 พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน ที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
500 ผลของโปรแกรมภาพสะท้อนทางความคิดต่อการควบคุมภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
501 การพัฒนาโปรแกรมการสอนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลสูงในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลนากลาง
502 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
503 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ของประเทศไทย
504 การรับรู้ความเจ็บป่วยที่มีผลต่อการจัดการตนเองด้านการรับประทานอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
505 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะฉุกเฉินที่เข้ารับการรักษา ในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย
506 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลยโสธร
507 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างอำนาจโดยการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและตัวชี้วัดทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเสื่อม
508 ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อการลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำใน 28 วัน
509 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา
510 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง บ้านจอเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
511 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
512 การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: เครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น
513 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากการปลูกดอกไม้เพื่อร้อยมาลัย
514 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
515 การพัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดพิจิตร
516 การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน
517 การจัดการพยาบาลรายกรณีสำหรับผู้บำบัดสุราในชุมชน
518 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพลังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ
519 ผลของการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
520 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น
521 ผลการนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อความยืดหยุ่นและการฉีกขาดของฝีเย็บในมารดาคลอดปกติครั้งแรก
522 ผลของการประคบแผลหัวนมแตกด้วยน้ำอุ่นในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
523 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบางประการกับความเศร้าโศกของมารดาที่ยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกพิการแต่กำเนิด
524 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับภาวะสุขภาพแบบองค์รวมในระยะที่หนึ่งของการคลอด ของมารดาหลังคลอดที่เคยได้รับการตรวจด้วยเครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อิเล็กทรอนิค
525 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
526 ผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยเสียงเพลงกล่อมของมารดาร่วมกับการไกวเปลต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด
527 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาทำงานนอกบ้าน
528 ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของผู้ดูแล
529 การพัฒนาแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
530 กลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด
531 วิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
532 ประสิทธิผลของการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากด้วยแรงดันต่ำอย่างต่อเนื่องโดยใช้สายดูดน้ำลาย ต่อปริมาณเชื้อในช่องปากของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก
533 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังขยายหลอดเลือดหัวใจ
534 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีคนพิการด้านสติปัญญา
535 สุขภาวะของมารดาวัยรุ่นอีสานและพัฒนาการของบุตรในระยะหลังคลอด 1 ปีหลังคลอด
536 สุขภาพจิตของผู้หญิงไทยที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน
537 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทอีสาน
538 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนัง
539 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่ออาการปวดภาวะจำกัดความสามารถ และพิสัยการเคลื่อนไหวของหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ
540 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบ ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
541 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2
542 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
543 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
544 ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการจัดการโรคเรื้อรังในครอบครัวต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินและพฤติกรรมการจัดการโรคเรื้อรังของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
545 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
546 ผลของโปรแกรมการเตรียมจำหน่ายผู้ป่วยเด็กที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพและความพร้อมในการดูแลตนเองที่บ้าน
547 การสอนเรื่องอาหารโดยการสร้างความตระหนักในผู้ป่วยเบาหวานบ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
548 การมีส่วมร่วมของสตรีที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
549 การศึกษาภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลของผู้ป่วยเบาหวาน
550 การดูแลตนเองของพนักงานแผนกเย็บผ้าในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น
551 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ในการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดด้วยยาเทอร์บูทาลีนทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลอุดรธานี
552 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลด้านจิตอารมณ์ของมารดาที่สูญเสียบุตร โรงพยาบาลมหาสารคาม
553 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุตามสิทธิในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราสีมา
554 การทารุณกรรมในวัยรุ่นกะเทย
555 การรส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
556 ความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์
557 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อการป้องกันการคลอดล่าช้าในระยะที่ 1 ของการคลอด โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
558 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาในการตัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
559 การพัฒนาโปรแกรมการสอนพ่อแม่เช็ดตัวลดไข้ในเด็ก สำหรับหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร
560 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
561 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล การดูแลทางเดินหายใจให้โล่งในเด็กโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
562 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการนำทารกเกิดก่อนกำหนดออกจากตู้อบย้ายลงเตียง
563 การจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนแก้งคร้อ
564 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
565 การพัฒนโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
566 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา
567 การเสริมพลังอำนาจมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก และครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน
568 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดผู้ป่วยเด็กวัยเรียนหลังผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
569 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพผู้ป่วเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
570 ผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชันร่วมกับนิทานภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็ยวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
571 โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ
572 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทียกสูง ในห้องตรวจฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ก่อนการทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ
573 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดผ่านระบบช่องทางด่วน ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม
574 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดมะเร็งเต้านม
575 รูปแบบการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
576 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อภาวการณ์แข็งตัวของเลือดและภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
577 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาและความดันตาของผู้ป่วยโรคต่อหิน
578 การพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
579 การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนรับยาเคมีบำบัด หอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
580 ผลของการฝึกทักษะทางสังคมต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
581 การพัฒนารูปแบบการใช้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ดื่มสุราระดับอันตรายในชุมชน
582 การพัฒนาแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลและแระเมินผลการพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
583 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
584 ความหวัง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
585 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดเฉียบพลันและความวิตกกังวลในผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง
586 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันกับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของบุคคลกลุ่มเสี่ยง
587 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อภาวะน้ำเกิน และอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
588 ความชุกและปัจจัยทำนายการเกิดการหกล้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล
589 ผลของโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
590 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง
591 ผลการบำบัดโดยการเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ในผู้ป่วยภาวะตื่นตระหนก ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลพรเจริญ
592 การบำบัดตามโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
593 การบำบัดโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
594 ผลของการจัดท่าศีรษะสูงโดยการโน้มตัวไปด้านหน้าโอบกอดกับลูกบอลสลับกับท่ากึ่งนัง 45 องศา ต่อระยะเวลาในการคลอด ในระยะ Active phase
595 ผลของการใช้เครื่องนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในมารดาหลังคลอด
596 การบำบัดแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะซึมเศร้า ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
597 การบำบัดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบเน้นทางเลือกในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า
598 การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า
599 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราในระบบบริการสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลคำชะอี
600 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการจัดกระทำกับความเหนื่อยล้าแบบไม่ใช้ยาในมารดาที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังคลอด
601 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้อง
602 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ของสตรีในกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน จังหวัดพังงา
603 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากพยาบาล การสนับสนุนจากสามีและปัจจัยส่วนบุคคล กับความเศร้าโศกในมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์
604 เปรียบเทียบการเตรียมคลอด วิธีการเบ่งและเวลาเริ่มเบ่งต่อผลการคลอดในมารดาคลอดครั้งแรก
605 การพัฒนาระบบบริการ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้บริบทของ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
606 กระบวนการให้การปรึกษาตามแนวคิดสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่เพื่อการสร้างเสริมพลังอำนาจสำหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง
607 วิถีชีวิตของครอบครัวระยะเริ่มต้นตามมุมมองของมารดา : การวิเคราะห์เชิงเพศภาวะ
608 ความสุขของเด็กวัยเรียนตอนปลายในชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครขอนแก่น
609 ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมของเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
610 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
611 การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัว ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
612 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
613 ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
614 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการอาสาของชุมชน
615 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) โดยชุมชน
616 ประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงชนเผ่าม้งที่มีภาวะซึมเศร้า
617 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
618 ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับรุนแรง
619 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศ ระหว่างผู้ป่กครองกับบุตรหลานที่ย่างเข้าสู่วัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว
620 การบำบัดคู่สมรสตามแนวคิดซาเทียร์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและพฤติกรรมการดื่มสุรา ในผู้ป่วยติดสุรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
621 การพัฒนาแนวทางการประเมินภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในห้องคลอด โรงพยาบาลชัยภูมิ
622 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ต่อดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย
623 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันการหกล้ม ผู้ป่วยสูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น หอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลขอนแก่น
624 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
625 การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังและครอบครัว
626 คุณภาพชีวิตสตรีทอผ้าพื้นบ้าน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
627 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนการจำหน่ายผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรงพยาบาลหนองบัวแดง
628 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า
629 การลดความเจ็บปวดด้วยการประคบความร้อนด้วยถุงเยลลี่ในผู้คลอดระยะปากมดลูกเปิดเร็ว
630 การพัฒนาการบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างองค์รวมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาเพียงใหม่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
631 องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ตามที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
632 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
633 การพัฒนาแบบประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
634 ปัจจัยทำนายการมีวินัยในการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม
635 ผลของการมองภาพอาหารต่อการหลั่งน้ำลายและการรับรู้ภาวะน้ำลายแห้ง ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระหว่างได้รับรังสีรักษา
636 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
637 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก หอผู้ป่วยไอ ซี ยู ศัลยกรรม 1 โรงพยาบาลอุดรธานี
638 ประสบการของผู้สูงอายุที่ใส่เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
639 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
640 การศึกษาความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะพื้นฟูสภาพ
641 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล
642 การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต
643 ผลของการให้สารละลายน้ำตาลซูโครสในความเข้มข้นต่างๆกันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกแรกเกิดครบกำหนด
644 ภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมใน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง : การศึกษาแบบกรณีศึกษา
645 การพัฒนาวิธีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต ที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
646 ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงอีสานที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
647 ผลของการบริหารยาฉีด Enoxaparin ทางชั้นใต้ผิงหนังต่อภาวะเลือดออก ความเจ็บปวด และระยะเวลารู้ลึกเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
648 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
649 การรับรู้สมรรถนะตนเองเกี่ยวกับการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุในชุมชน
650 การบำบัดรายบุคคลตามแนวคิดการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเภท