ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวัตร จันทร์เทวี 11
2 วรานุช ปิติพัฒน์ 11
3 สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 8
4 สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 8
5 อาภา จันทร์เทวี 8
6 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 7
7 ดาราพร แซ่ลี้ 7
8 จรินทร์ ปภังกรกิจ 5
9 สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 5
10 นภา สุขใจ 5
11 สุวดี โฆษิตบวรชัย 4
12 ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 4
13 อรอุมา อังวราวงศ์ 4
14 อรุณ ทีรฆพงศ์ 4
15 อโนมา รัตนะเจริญธรรม 4
16 ดนัย ยอดสุวรรณ 4
17 เข็มพร กิจสหวงศ์ 4
18 กรกมล สุขจิตร 3
19 มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 3
20 ทัศนีย์ วังศรีมงคล 3
21 ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 3
22 เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล 2
23 อังคณา คลังทอง 2
24 วิไลพร สุตันไชยนนท์ 2
25 สุภาพร คงสมบูรณ์ 2
26 ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 2
27 นพดล เจือเจริญวสุชัย 2
28 สุวดี เอื้ออรัญโชติ 2
29 จินดา เลิศศิริวรกุล 2
30 ยุทธนา พาฤทธิ์ 1
31 อนุรักษ์ พันธุ์คงทรัพย์ 1
32 ลักขณา อุ้ยจิรากุล 1
33 ปรีมาย ไชยปัญหา 1
34 รถนา ไวยวาจี 1
35 นิภาวรรณ แซ่เอียว 1
36 นิศา จิตติวัฒนพงศ์ 1
37 ธณัชช์ปิยา สมสุข 1
38 พรนภา ลีลาสินเจริญ 1
39 เมลิสสา จันทรมังกร 1
40 กุลวรา ธาริยะ 1
41 สัมภาษณ์ ชาติอลงกรณ์ 1
42 ชัญญศรณ์ มัญชุกังวาน 1
43 นุสรา ภูมาศ 1
44 วิลาวัลย์ วีระอาชากุล 1
45 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
46 ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล 1
47 อาภาภรณ์ ภาษาสุข 1
48 พูนศักดิ์ ภิเศก 1
49 อาริยา รัตนทองคำ 1
50 ศรัณย์พร เลื่องชัยเชวง 1
51 มนัสนันท์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ 1
52 ปิ่นพนา ทัพโยธา 1
53 ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 1
54 สุภาพร อัศวบวรชัย 1
55 ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 1
56 ศจี สัตยุตม์ 1
57 อเนก ชยสดมภ์ 1
58 ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 1
59 สุทิน จินาพรธรรม 1
60 วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล 1
61 ดุษฎี หอมดี 1
62 วราภรณ์ สุวรรณรงค์ 1
63 อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต 1
64 เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 1
65 พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ 1
66 พิศเพลิน ชนาเทพาพร 1
67 ศริญทิพย์ ชาลีเครือ 1
68 ชานนท์ คุณกิตติ 1
69 ณัฐกร ยิ่งยงยศ 1
70 ทักษอร วิบูลย์ปิ่น 1
71 วัชรา นิลวัชรารัง 1
72 สุรศักดิ์ โกมาลย์ 1
73 วยุรี จูมพลหล้า 1
74 นววิธ สิริขจรเดชสกุล 1
75 รัชฎา น้อยสมบัติ 1
76 ฉัตรปรีชญา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา 1
77 เกตชดา แก้วขันทอง 1
78 อัษฎา ประเดิมดี 1
79 นัดดา ขจรไชยวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 28
3 2552 18
4 2551 9
5 2550 30
6 2549 17
7 2548 2
8 2547 18
9 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคงทนของสีของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลด์ภายหลังเทอร์โมไซคลิง
2 คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพรอพอลิสโดยวิธี Agar well diffusion
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาย้อนหลังด้านการจัดการผู้ป่วยโรคปวดประสาทไทรเจมินัลในคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อการคงอยู่หรือลาออกของอาจารย์/พนักงาน สายผู้สอน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ผลของน้ำมันหอมระเหยตะไคร์ต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในช่องปาก
6 ผลของแลคโตเฟอริน ไคเมอรา ต่อเชื้อแอกกริเกติแบคเตอร์ แอคติโนมัยซีเทมคอมิแทนส์ และการสร้างไบโอฟิล์มใต้เหงือกในห้องปฏิบัติการ II
7 การเปรียบเทียบคุณภาพภาพรังสีด้านประชิดโดยใช้ห่วงกัด เครื่องมือช่วยถ่ายด้านประชิดและการถ่ายโทโมแกรมด้านประชิด
8 ความเที่ยงของการทำนายภาพด้านข้างของเนื้อเยื่ออ่อนใบหน้าด้วยมือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกรล่างถอยหลัง
9 การเปรียบเทียบผลในการระงับปวดระหว่างยาอิทอริค็อกสิบกับยาไอบูโพรเฟน ภายหลังการผ่าฟันกรามคุดล่างซี่ที่ 3
10 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
11 การเปรียบเทียบความแข็งผิวระดับจุลภาคและความแตกต่างของเนื้อฟันภายหลังการใช้อะพาแครี่ส์เจลกับการกำจัดฟันผุด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
12 การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไม้จิ้มฟันแบบมีด้ามและการแปรงฟันร่วมกับการใช้เส้นใยขัดฟันชนิดพิเศษในผู้ป่วยจัดฟันที่ติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
13 ผลของเจลฟ้าทะลายโจรต่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในฟันกรามแท้ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์
14 การเกิดฟองอากาศและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพิมพ์ปาก อัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือและเครื่องผสมอัตโนมัติ : เครื่องต้นแบบรุ่นที่ 2
15 ความต้านทานการแตกหักของฟันกรามน้อยล่างที่รักษาคลองรากฟันร่วมกับการมีและไม่มีฟันผุด้านประชิดหรือรอยโรคฟันผุเหตุสึกคอฟันที่ได้รับการบูรณะด้วยคอมโพสิตเรซินร่วมกับการใช้และไม่ใช้หลักฟันไฟเบอร์
16 การเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในถุงมือตรวจโรค ระหว่างกล่องที่เปิดใหม่และกล่องที่เปิดใช้ในระยะเวลา 14 วัน ในคลินิกทันตกรรม
17 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสำนึกในการเรียนรู้ต่อการลดความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
18 ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว แรงกัดสูงสุดและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ฟื้นฟูสภาพด้วยฟันเทียมล่างคร่อมรากเทียมฟันยิ้ม
19 การทดสอบแรงยึดเฉือนของโครงอิตเทรียมเททระโกนอลเซอร์โคเนียโพลีคริสตอลกับเรซินซีเมนต์ตามสภาพผิวที่แตกต่างกัน
20 การหาความเที่ยงตรงในระบบ 3 มิติของงานบูรณะฟันเซรามิกล้วนแคดแคมจากวิธีการได้มาซึ่งภาพที่แตกต่างกัน
21 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ำมันตะไคร้ในรูปแบบสารละลายเข้มข้นต่อปริมาณเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์บนฐานฟันเทียมอะคริลิก
22 อัตราความสำเร็จในการรักษาโดยทันตกรรมรากเทียมในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ผลของสารสกัดจากกระชายดำต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์
24 ผลของการใช้กรดกัดก่อนต่อความทนแรงเฉือนของวัสดุบูรณะฟัน ไซโลเรน
25 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะการสบฟันที่ผิดปกติในระยะฟันผสมในเด็กไทย
26 ความคิดเห็นของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
27 การเปรียบเทียบการกลับคืนซ้ำและภาวะแทรกซ้อน ระหว่างผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรประเภทที่ 3 ระดับเล็กน้อยและระดับปานกลาง ที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยวิธีการพราง
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับการสูญเสียฟันในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคเบาหวาน : การศึกษานำร่อง
29 ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากหนุมานประสานกายต่อเซลล์เยื่อบุผิว
30 ผลของจำนวนวงเคี้ยวต่อความง่วงภายหลังมื้ออาหาร
ปี พ.ศ. 2552
31 ลักษณะโครงสร้าง และขนาดของสันกระดูกไร้ฟันบริเวณระหว่างรูทางออกเส้นประสาทเมนทัลในขากรรไกรล่าง
32 อุบัติการณ์การเกิดภาวะเลือดออกยาวนานผิดปกติภายหลังการถอนฟัน ในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อการหยุดไหลของเลือด
33 การเปรียบเทียบผลในการลดบวม ปวด และภาวะอ้าปากได้จำกัด ระหว่างยาแดนเซนกับยาไอบูโพรเฟน หลังการผ่าฟันกรามคุดล่างซี่ที่ 3
34 ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการทำศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร : การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 การเปรียบเทียบการรั่วซึมเล็กของวัสดุบูรณะแก้วไอโอโนเมอร์ระหว่างการผสมด้วยเครื่องในรูปแบบของแคปซูลกับการผสมด้วยมือ
36 การเปรียบเทียบรอยซึมเล็กของฟูจิ เซเวน กลาสไอโอโนเมอร์ และสารผนึกหลุมและร่องฟันด้วยเรซิน
37 ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลในเปลือกมังคุดและปาเปนที่พัฒนาในรูปแบบตำรับเจลต่อการยับยั้งเชื้อสเตร๊พโตคอกคัสมิวแทนส์
38 ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อแรงเฉือนของการยึดติดระหว่างวัสดุสีเหมือนฟัน และเคลือบฟันมนุษย์
39 ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟลูออโรฟอสเฟตต่อการสะสมกลับของแร่ธาตุในเคลือบฟันมนุษย์
40 ประสิทธิภาพของแอนโทไซยานิน (ไซยานิดิน) โคโปรพอร์ไฟริน กับ อีริโทรซินในการสร้างรีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีร์ และการฆ่า พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในไบโอฟิล์มโดยการบำบัดด้วยโฟโตไดนามิกกส์ในหลอดทดลอง
41 ความเทียบเท่ากันระหว่างการบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนด้วยวิธีตรงและวิธีอ้อม
42 ผลในการยับยั้งการติดเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของ เรซินอะคริลิกผสมเงินนาโน
43 กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การเปรียบเทียบแรงกดการพิมพ์ปากบริเวณรับแรงกดและบริเวณผ่อนแรงกดจากการพิมพ์ปากแบบเลือกกด
45 กำลังการยึดอยู่ระหว่างหลักฟันไฟเบอร์ที่มีการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันกับวัสดุก่อแกนฟันเรซินคอมโพสิต
46 ความกลัวการรักษาทางทันตกรรมในวัยรุ่น อายุ 15 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น II
47 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับภาวะปริทันต์ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยโรคกังกลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 35-80 ปี
48 การทดสอบการรับรู้สึกร้อนเย็นในผู้ป่วยปวดแสบปวดร้อนในปากแบบเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2551
49 เอ็นไซม์อลานิน แอมมิโนเป็ปทิเดสและไดเป็ปทิดิลเป็ปทิเดส 4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง III
50 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก III
51 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ III
52 การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา
53 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสภาวะเคลือบฟันบกพร่องในฟันกรามแท้ซี่แรก และฟันหน้าตัด
54 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดฟันสึกกร่อนในวัยรุ่น อายุ 15 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
55 ความกลัวการรักษาทางทันตกรรมในวัยรุ่น อายุ 15 ปี ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
56 ผลทางคลินิกและทางจุลชีววิทยาของการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยใส่ลงไปในร่องลึกปริทันต์ร่วมกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง
57 ผลของแมงกานีสในเครื่องดืมชาเขียวต่อการเกิดรอยโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2550
58 การสร้างโครงสร้างสามมิติด้วยโปรตีนไฟโปรอินจากไทมไทย ด้วยวิธี Solvent Casting และ Particulate Leaching มี Sucrose เป็นสารทำให้เกิดรูพรุน
59 การเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนของแผลถอนฟันระหว่างการใช้ถุงมือปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด
60 ความสามารถของวิธีการอ่านภาพรังสี 2 วิธี ในการระบุการสัมผัสของปลายรากฟันกรามล่างซี่ที่สามกับอินฟิเรียแอลวีโอลาร์แคแนล
61 การเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ำลายและร้อยละของเชื้อ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
62 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 ไลโซไซม์ในน้ำลายกับสภาวะฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
64 ผลของสารคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อความแข็งผิวของเคลือบฟันภายหลังแช่ในน้ำคลอรีน
65 ผลของคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์-อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตนาโนคอมเพล็กซ์ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและการสะสมกลับของแร่ธาตุในเคลือบฟันมนุษย์
66 การแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพ แอลแอลสามสิบเจ็ด ในเนื้อเยื่อปริทันต์ (การศึกษานำร่อง)
67 สภาวะปริทันต์ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
68 ผลการต้านการอักเสบและการละลายตัวของกระดูกของสารสกัดจากใบข่อยในเซลล์ไฟโบรบลาสต์เหงือกต่อการกระตุ้นด้วยเชื้อก่อโรคปริทันต์
69 การเปรียบเทียบความแข็งผิวความขรุขระผิวและการติดหัวกรอหลังการกรอแต่งฟันเดนโตฟอร์ม และวัสดุทดแทนฟันเดนโตฟอร์ม
70 Effect of mixing method on the existence of air bubbles and mechanical properties of alginate impression materials
71 การเปรียบเทียบการติดอยู่ของหลักฟันเซอร์โคเนียระหว่างการใช้ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ชนิดต่างๆ
72 การศึกษาอิทธิพลความเข้มข้นของน้ำส้มสายชู 5% ที่มีผลต่อเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์
73 ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน
74 Effect of firing porcelain in argon atmosphere on the adhesion between porcelain and titanium.
75 Influence of aluminium and silicon coating on titanium surface using magnetron sputtering on the adhesion between porcelain and titanium
76 The adhesion of dental porcelain to titanium surface modified with alumina and silica seeding under argon atmosphere.
77 Role of multiple firing on residual stress of all ceramics restorations
78 บทบาทของเรซินซีเมนต์ ที่มีผลต่อเสถียรภาพของสีของ แคด-แคม เซรามิค
79 อิทธิพลของการบูรณะด้วยเซรามิกชนิดต่าง ๆ ต่อระดับการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ ชนิดก่อตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมีในห้องปฏิบัติการ
80 Colored and strength of cast on ceramic for all ceramic crown
81 Colored and strength of cast on ceramic for PFM crown
82 ผลของยาเม็ดฟู่ที่ผลิตจากน้ำมันตะใคร้ต่อการลดการติดเชื้อราแคนดิดาในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมทั้งปาก
83 ผลของน้ำมันตะใคร้ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของ Soft Linner
84 ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อความทนแรงดึงเล็กของระบบยึดติดเซลฟ์เอชกับเนื้อฟัน
85 การศึกษาผลของการเคี้ยวหมากผรั่งต่อการกระตุ้นการไหลของน้ำลายและความสามารถในการลดกลิ่นปาก
86 ผลในการลดความเจ็บปวดจากการฉีดยาชาบริเวณเยื่อเมือกเพดานปาก โดยยาชาชนิดทา ลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ 2% ที่มีไลโพโซมเป็นตัวพา
87 ผลของสารฉีดล้างน้ำกรอง สารสะลายน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 และน้ำปราศจากไอออนต่อค่าเฉลี่ยแรงเฉือนระหว่างผิวเคลือบฟันกับแบล็กเกต
ปี พ.ศ. 2549
88 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
89 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแร่ธาติในกระตูกและดัชนีการตรวจกระดูกในภาพถ่ายรังสีพานอรามิในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
90 ผลของน้ำมันสมุนไพรไทย 9 ชนิด ต่อการต้านเชื้อราแคนดิดา
91 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือยืดกระดูกที่พัฒนามาจากสกรูขายยทางทันตกรรมจัดฟันในหนู
92 การศึกษาพัฒนาเทคนิคการใช้เลเซอร์ความเข้มข้นสูงร่วมกันสารดูดซับพลังงาน
93 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการคลายกังวลของการใช้ยาโปรโปฟอลทางหลอดเลือดดำโดยผู้ป่วยเป็นผู้ควบคุมกับการใช้ยาโดยวิสัญญีแพทย์เป็นผู้ควบคุมในการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม
94 การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดอยู่ชนิดเฉือนของวัสดุเคลือบหลุม และร่องฟันในผิวเคลือบฟันที่เตรียมด้วยกรดกับเออร์เบียมแยคเลเซอร์
95 ผลของวิธีการเตรียมพื้นผิวต่อการรั่วซึมของขอบวัสดุหลายชนิดที่นำมาใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
96 การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของการยึดอยู่ชนิดเฉือนของคอมโพสิต เรซินต่อผิว ครอบฟันเหล็กไร้สนิมภายหลังการเตรียมพื้นผิว 4 แบบ
97 รูปแบบการแสดงออกเฉพาะที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับวิธีสัญญาณวินนท์ในเนื้อเยื้อปริทันต์ของมนุษย์และบทบาทของเชื้อก่อโครปริทันต์ ต่อการแสดงออกของโปรตีนเหล่านี้
98 ผลของแกลเลียมอลูมิเนียม อาร์เซไนด์ (ไดโอด) เลเซอร์ต่อเขื้อแอคทินโนบาซิลลัส แอคทิโนมัยซิเท็มโคมิแทนส์ เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลีสและพื้นผิวของหมุดไทยเทเนียม
99 การประเมินความต้านทานการแตกหักของฟันกรามน้อยที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วบูรณะด้วยมัลกัมที่คลุมปุ่มฟันทำงานและบูรณะด้วยคอมโพสิต
100 ผลของการเตรียมพื้นผิวเซรามิคชนิดแยทเทียมคงสภาพเซอร์โคเนียต่อความแข็งแรง ของการยึดอยู่ระหว่างเซรามิคกับเรซินซีเมนต์
101 ความชุกของการเกิดฟันผุและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
102 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาคลีนิกของทันตแพทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543-2548
103 การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดแมงกานีสของสารกรองแมงกานีสชนิดกรีนแซนด์
104 ผลของความถี่ในการเคี้ยวต่อการรับรู้สิ่งแปลกปลอม ชนิดแข็งในอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
105 การสำรวจการแพ้โลหะที่ใช้ในงานทันตกรรมในคนไทยกกลุ่มหนึ่งที่ม่รอยโรคไลแคนพลานัสในช่องปาก II
106 พฤติกรรมการบริโภคนมโรงเรียนของเด็กนักเรียนในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
107 Effect of Streblus Asper Leaf Extract on Human Fibroblast Cell : A Preliminary study
108 การศึกษาการสร้างโปรตีนไฟโบรอินเส้นใยนาโนจาไหมไทยที่ได้จากการอิเลคโตรสปินและการตอบสนองของเซลล์สร้างเส้นใยมนุษย์ต่อโปรตีนไฟโบรอินเส้นใยนาโน
109 การเปรียบเทียบความถูกต้องในการหาความสัมพันธืระหว่างตำแหน่งของฟันคุดกับอินฟีเรียแอลวีโอลาแคแนลด้วยวิธีการอ่านภาพรังสี 2 วิธี
110 An evaluation of activity of Boesenbergia pandurata oil against C.albicans by time kill method.
111 การศึกษาประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดของยา Lumiracoxib เปรียบเทียบกับยา Ibuprofen ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดฟันกรามคุดล่าง
112 In Vitro Effect of Topical Fluoride on Surface Hardness, Fracture Toughness and Micromophology of Tooth-Colored Restorative Materials.
113 ผลของเลเซอร์ในการฟอกสีฟันต่อความแข็งแรงของเคลือบฟัน
114 การเปรียบเทียบลักษณะของผิวรากฟันในฟันที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบภายหลังจากการใช้ Er: YAG และ Er,Cr:YSGG ทางห้องปฏิบัติการ
115 ผลของรูปแบบรอยต่อลักษณะต่างๆ ของการซ่อมฟันปลอมทั้งปากฐานอคริลิก เรซินที่มีต่อกำลังตัดขวาง
116 ผลของการเตรียมพื้นผิวของโลหะและเรซินซีเมนต์ 3 ชนิดต่อการยืดอยู่ของ dental-alloys cast structure
117 Pulp Reaction to Laser-Assisted bleaching
118 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณซี-รีแอคทีฟ โปรตีนในซีรัมกับสภาวะทางคลินิกของโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มคนไทย
119 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 ผลของสัดส่วนของนมต่อเชื้อที่ใช้ในกระบวนการพ่นแห้ง (Spray drying) และอุณหภูมิที่ใช้ในการชงต่ออัตราการรอดชีวิตของเชท้อ S.thermophilus ในนมผงที่ผลิตขึ้นเองกับนมผงแนน (NANE2)
121 การศึกษาระดับความสัมพันธ์ของระดับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากสิ่งแวดล้อม
122 การวัดแรงบดเคี้ยวทางอ้อมโดยใช้คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของแมสซีเตอร์
123 ผลของเมล็ดทานตะวันในการลดปริมาณเชื้อเสตรปโตค็อคคัสมิวแทนส์
124 อุบัติการณ์ของฟันคุดและพยาธิสภาพที่เกิดจากฟันคุดการศึกษาภาพถ่ายรังสีในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
125 การเปรียบเทียบค่าสีและความทนแรงดัดของเซรามิกเซอร์โคเนียที่มีแยทเทียมคงสภาพผลึกเตตระโกนอลที่วีเนียร์ด้วยพอร์ซเลนจากวิธีกดหลอมด้วยความร้อนและวิธีแบบดั้งเดิม
126 การเปรียบเทียบวิธีโมดิฟายด์ฮัดดาร์ทโบเดนแฮมและดัชนีมาตรฐานกอสลอนในการประเมินการสบฟันภายหลังการผ่าตัดปฐมภูมิในคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดด้านเดียว
127 การประเมินผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสุดท้ายในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการรักษาโดยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวและที่ได้รับการรักษาโดยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดโดยดัชนีชี้วัดพาร์
128 การเปรียบเทียบอัตราการปลูกกระดูกซ้ำระหว่างการจัดฟันและไม่จัดฟันก่อนปลูกกระดูกในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียว
129 ประสิทธิภาพของแอนโทไซยานิน (ไซยานิดิน) โคโปรพอร์ไฟริน กับอีริโทรซิน ในการสร้างรีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีส์ และการฆ่า พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในไบโอฟิล์มโดยการบำบัดด้วยโฟโตไดนามิกส์ในหลอดทดลอง
130 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะฟันผุกับภาวะโภชนาการและการบริโภคขนม เครื่องดื่มที่มีรสหวานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวภู
131 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่ เขตอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
132 ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดในรูปแบบตำรับเจลที่มีส่วนผสมของปาเปน ต่อการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอดคัส มิวแทนส์ในห้องปฏิบัติการ
133 การเปรียบเทียบกำลังดัดขวางของการซ่อมฟันเทียมฐานเรซินอะคริลิกด้วยเรซินอะคริลิกที่บ่มด้วยวิธีการต่างๆ
134 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 35-80 ปี
135 สภาวะทันตสุขภาพและผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
136 ผลของเซ็ลล์สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ที่ไม่มีชีวิตต่อการสร้างแผ่นฟิล์มชีวภาพฟันและการเกิดฟันผุในห้องปฏิบัติการ
137 อุบัติการณ์ของการสบฟันที่ผิดปกติและปัจจัยที่มีผลต่อการสบเหลื่อมแนวราบและการสบเหลื่อมแนวดิ่งที่มากกว่าปกติ ในระยะชุดฟันผสม ในเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
138 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียฟันจากโรคฟันผุของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
139 ผลของแลคโตเฟอริน ไคเมอรา ต่อเชื้อแอกกริเกติแบคเตอร์ แอคติโนมัยซีเทมคอมิแทนส์ และการสร้างไบโอฟิล์มใต้เหงือกในห้องปฏิบัติการ
140 การเกิดฟองอากาศและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือและเครื่องผสมอัตโนมัติ
141 การทดสอบสมบัติด้านสีและการยึดอยู่ของกระเบื้องเคลือบโลหะผสมที่ทำการ ขึ้นรูปด้วยวิธีการกดอัดและการเผากระเบื้องเคลือบด้วยวิธีการเผาเคลือบแบบดั้งเดิม
142 ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์
143 ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของการพยากรณ์แผนการรักษาจากสมการทำนายแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
144 ความสัมพันธ์ของส่วนโค้งแนวฟันในผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดข้างเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
145 วิธีการตรวจทางคลินิก และวิธีการตรวจทางภาพภ่ายรังสีเพื่อประเมินผลการปลูก กระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
146 ผลของสารสกัดจากใบข่อยและน้ำมันตะไคร้ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มใต้เหงือกในหลอดทดลอง
147 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
148 ความวิตกกังวลในการรักษาทางทันตกรรม กลุ่มผู้ใหญ่ในชนบทอายุ 35-44 ปี อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
149 ผลของน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรปรับปรุงต่อการเสริมฤทธิ์ การยับยั้งไบโอฟิล์ม ความจำเพาะต่อมิวแทนส์ สเตร็ปโตคอคไค และความพึงพอใจในรสชาติ
150 วิธีเสริมเพื่อลดความเจ็บปวดขณะรักษารากฟันในฟันหลังล่างที่มีเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานตามแนวทางขององค์กรนานาชาติคอคแครน
151 การออกแบบและสร้างเครื่องมือช่วยเรียงฟันหลังในงานฟันเทียมทั้งปากโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต
152 การเปรียบเทียบผลการคืนแร่ธาตุของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียม ฟอสเฟต สารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ และสารผนึกหลุมและร่องฟันกลาสไอโอโนเมอร์ ในห้องปฏิบัติการ
153 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับความผิดปรกติของฟันและขากรรไกรในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
154 ผลของแกรนูลฟู่น้ำมันตะไคร้ต่อการยึดเกาะของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ กับฟันเทียมอะคริลิก และการทดสอบทางคลินิก
155 การศึกษารอยซึมเล็กในห้องปฏิบัติการของวัสดุบูรณะฟันชนิดแก้วไอโอโนเมอร์ และ คอมโพสิต เรซิน
156 ผลของเจลตะไคร้ในการป้องกันการยึดเกาะของเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์บนวัสดุบุฐานฟันปลอมชนิดนุ่ม
157 การศึกษานำร่องเพื่อเปรียบเทียบรากเทียมระบบพีดับบลิวพลัสกับระบบออสเทมส์ที่รองรับครอบฟันซี่เดียวบริเวณฟันหลังในขากรรไกรล่างเป็นระยะเวลา 1 ปี
158 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
159 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและโรคฟันผุในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2555
160 การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักาฟันผุด้วยวิธีใช้พาพาแครี่เจล กับวิธีสามัญ (ปกติ):การวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม
161 ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ปี 2555
162 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก ในจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2555
163 การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในภาคภาษาไทย
164 ประสิทธิผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันจากสารสกัดเปลือกมังคุดกับปาเปนและจากสารสกัดพรอพอลิสกับปาเปน ต่อเชื้อสเต็ปโตคอคคัส กอร์โดไน ผสมกับเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟิคัลลิส
165 ผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ สตรอนเทียม อะซิเทต และอาร์จินีน ในการลดภาวะเนื้อฟันไวเกิน:การทดลองแบบสุ่มในคลินิก
166 ผลของการสกัดพรอพอลิสไทยต่อความเป็นพิษและการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์เนื้อเยื่อในและเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
167 ผลของสารสกัดหนุมานประสานกายต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และการแสดงออกของยีนไฟโบรเนคตินต่อเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
168 การศึกษาเปรียบเทียบอายุกระดูกระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอกับกระดูกข้อมือในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
169 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการรักษาความมีชีวิตของฟันกรามแท้ที่ผุเผยเนื้อเยื่อใน: การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
170 ความชุกและชนิดของวิกลภาพแห่งฟันในผู้ป่วยไทยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการโรค
171 การศึกษาเปรียบเทียบอายุปฏิทินระหว่างผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และคนปกติในประเทศไทยโดยใช้กระดูกต้นคอในการประเมิน
172 การศึกษานำร่องเรื่องการประเมินผลลัพท์ของการปลูกกระดูกเบ้ารากฟัน โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสีภาพอาศัยส่วนตัดคดมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
173 ฟันผุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุในชุดฟันน้ำนมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
174 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกินในฟันกรามและฟันตัดในเด็กอายุ 7-8 ปี ในเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น
175 การสำรวจวิธีการหาความสัมพันธ์ในศูนย์สำหรับสร้างฟันเทียมทั้งปากด้วยเทคนิคเคลฟายแบบปรับปรุงในประเทศไทย
176 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ำมันตะไคร้ในรูปแบบสารละลายเข้มข้นต่อการต้านเชื้อแคนดิดา บนฐานฟันเทียมอะคริลิก
177 การหาความเที่ยงตรงในงานบูรณะฟันเซรามิกล้วนแคดแคมจากวิธีการได้มาซึ่งภาพและวิธีการตบแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้ายที่แตกต่างกัน
178 การเกิดฟองอากาศและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเจตที่ได้รับการผสมด้วยมือ และเครื่องผสมอัตโนมัติ : เครื่องต้นแบบรุ่นที่ 2
179 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการตอบสนองการอักเสบโดยเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
180 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการแสดงออกของจีนแรงค์แอลและจีนโอพีจีในเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวานิส ที่ถูกทำให้แตกตัว
181 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดพฤติกรรมการละเลยสุขภาพฟันกับสภาวะช่องปากในกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
182 การสร้างและการศึกษาคุณลักษณะของสายพันธุ์แทนที่สเตร็ปโตคอกกัส มิวเทนส์
183 การแสดงออกของยีนฟอกซ์โซและทรีฟอยล์แฟคเตอร์ในเนื้อเยื่อเหงือกของมนุษย์
184 อัตราความสำเร็จในการรักษาโดยทันตกรรมรากเทียมในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดสมองตีบตัน โรคปริทันต์และคุณภาพชีวิตในผู้ใหญ่
186 การพัฒนาสารเคลือบผิวฟันที่มีคุณสมบัติต้านการยึดติด การผุกร่อน และการซึมเล็ก