ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คงศักดิ์ พร้อมเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 15
2 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 7
3 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 6
4 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
5 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
6 ปราณี นางงาม 4
7 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
8 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
9 ธนากร วงษ์ศา 3
10 เกศรา บางสารี 3
11 อนุพันธ์ กงบังเกิด 3
12 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
13 บุญส่ง แสงอ่อน 2
14 ธิดา ธนารักษ์ 2
15 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
16 ชยันต์ บุญยรักษ์ 2
17 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
18 กัลยา จิตสว่าง 2
19 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
20 กรกนก อิงคนินันท์ 2
21 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
22 คงศักดิ์ พร้อมเพพ 2
23 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
24 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
25 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
26 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
27 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
28 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
29 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
30 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
31 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
32 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
33 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
34 รัตนา สนั่นเมือง 2
35 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
36 สุชาดา บัวพันธ์ 2
37 ชาคริต สวัสดิดล 2
38 วิลาศ วูวงศ์ 2
39 พันธิตรา กมล 2
40 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
41 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
42 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
43 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
44 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
45 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
46 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
47 งบประมาณแผ่นดิน 1
48 ดวงพร เปรมจิต 1
49 อุดมพร แพ่งนคร 1
50 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
51 สุภกร พงศบางโพธิ์ 1
52 สมจิตต์ ทินกระโทก 1
53 วิทยา ผาคำ 1
54 เนติ วระนุช 1
55 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 1
6 2545 1
7 2544 1
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามมิติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
4 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
5 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
7 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
8 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
11 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชผักที่พบในประเทศไทย