ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คงศักดิ์ พร้อมเทพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 15
2 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 7
3 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 6
4 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
5 ปราณี นางงาม 4
6 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
7 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
8 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
9 ธนากร วงษ์ศา 3
10 เกศรา บางสารี 3
11 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
12 คงศักดิ์ พร้อมเพพ 2
13 รัตนา สนั่นเมือง 2
14 กรกนก อิงคนินันท์ 2
15 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
16 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
17 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
18 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
19 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
20 สุชาดา บัวพันธ์ 2
21 พันธิตรา กมล 2
22 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
23 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
24 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
25 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
26 ชาคริต สวัสดิดล 2
27 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
28 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
29 วิลาศ วูวงศ์ 2
30 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
31 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
32 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
33 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
34 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
35 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
36 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
37 บุญส่ง แสงอ่อน 2
38 กัลยา จิตสว่าง 2
39 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
40 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
41 ธิดา ธนารักษ์ 2
42 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
43 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
44 ชยันต์ บุญยรักษ์ 2
45 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
46 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
47 งบประมาณแผ่นดิน 1
48 ดวงพร เปรมจิต 1
49 อุดมพร แพ่งนคร 1
50 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
51 สุภกร พงศบางโพธิ์ 1
52 สมจิตต์ ทินกระโทก 1
53 วิทยา ผาคำ 1
54 เนติ วระนุช 1
55 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 8
3 2553 5
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2547 1
8 2545 3
9 2544 2
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 2
13 2532 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีระยะที่ 2
3 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การเพาะเลี้ยงพรรณพืชวงศ์ขิงบางชนิดที่พบที่เขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5 อนุกรมวิธานและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินบางชนิดที่สำรวจพบในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ต่อโรคที่ เกิดจากการเสื่อม
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
9 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
11 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
12 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
14 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
15 ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
16 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามมิติ
ปี พ.ศ. 2550
18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
19 แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามมิติ
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
22 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
23 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชผักที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
24 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชผักที่พบในประเทศไทย
25 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชผักที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2540
27 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
28 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2539
29 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
30 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532
31 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม