ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คงศักดิ์ พร้อมเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 15
2 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 7
3 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 6
4 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
5 ปราณี นางงาม 4
6 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
7 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
8 ธนากร วงษ์ศา 3
9 เกศรา บางสารี 3
10 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
11 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
12 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
13 ชยันต์ บุญยรักษ์ 2
14 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
15 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
16 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
17 วิลาศ วูวงศ์ 2
18 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
19 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
20 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
21 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
22 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
23 กัลยา จิตสว่าง 2
24 บุญส่ง แสงอ่อน 2
25 ธิดา ธนารักษ์ 2
26 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
27 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
28 รัตนา สนั่นเมือง 2
29 คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 2
30 ชาคริต สวัสดิดล 2
31 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
32 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
33 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
34 กรกนก อิงคนินันท์ 2
35 ศิริรัตน์ แสงอ่อน 2
36 คงศักดิ์ พร้อมเพพ 2
37 พันธิตรา กมล 2
38 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
39 อุรัตน์ พิมลศรี ลี 2
40 สุชาดา บัวพันธ์ 2
41 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
42 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
43 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
44 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
45 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
46 อุดมพร แพ่งนคร 1
47 สุภกร พงศบางโพธิ์ 1
48 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
49 งบประมาณแผ่นดิน 1
50 สมจิตต์ ทินกระโทก 1
51 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
52 วิทยา ผาคำ 1
53 เนติ วระนุช 1
54 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
55 ดวงพร เปรมจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 1
6 2545 1
7 2544 1
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
3 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
4 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 2
5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
6 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
7 ผลของไคโตซานต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 แบบจำลองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสามมิติ
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์พรรณไม้วงศ์ขิงบางชนิด ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
11 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชผักที่พบในประเทศไทย