ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คงศักดิ์ ธาตุทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- คงศักดิ์ ธาตุทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คุณภาพผลงานและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมกับคำถามปลายเปิด
2 การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คุณภาพผลงานและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมกับคำถามปลายเปิด
ปี พ.ศ. 2556
3 การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คุณภาพผลงานและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมกับคำถามปลายเปิด
ปี พ.ศ. 2554
4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน (เพิ่มเติม 2551)
5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน (เพิ่มเติม 2551)
6 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยภาวะโลกร้อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
8 ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของแหล่งธรรมชาติอันสมควรอนุรักษ์บริเวณป่าสาละเมิน ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
9 เจตคติและพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10 ผลของการสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำหรับเยาวชน
12 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำหรับเยาวชน
13 ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย และโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 จังหวัดหนองคาย
14 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาป่าสาธารณะหนองตะแบก อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สำหรับเยาวชน
16 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
17 การสร้างและผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนองหาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2550
18 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
19 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
20 การพัฒนาสูตรบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดช้ โคกภูตากา เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขต อำเภอภูเวียง
21 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ "โคกภูตากา" เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขต อำเภอภูเวียง
22 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ "โคกภูตากา" เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขต อำเภอภูเวียง
23 การพัฒนาสูตรบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
24 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
25 การพัฒนาหลักสูตร [แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้] แบบบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ป่าไม้ภูตากาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอภูเวียง
26 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู
ปี พ.ศ. 2547
27 การประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนการสอน
28 การประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนการสอน
29 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion)
ปี พ.ศ. 2545
30 การประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2520
31 การศึกษาความเป็นพิษและพิษตกค้างของยาฆ่าแมลง ประเภทออร์แกโนคลอรีนบางชนิด กับลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti (Linnaeus) และลูกน้ำยุงบ้าน, Culex quinquefasciatus Say