ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คงฤทธิ์ แม้นศิริ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
2 การศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้นในระยะยาว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
4 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
5 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
6 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
7 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
8 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
9 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจน สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
10 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
11 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
12 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
13 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
14 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
15 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
16 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
17 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
18 การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
19 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
20 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2550
21 การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
22 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
23 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
24 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2549
25 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
26 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
ปี พ.ศ. 2548
27 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
28 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
29 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย