ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขันทอง สุนทราภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขันทอง สุนทราภา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑารัตน์ ตรีสุวรรณ 5
2 ศิริรัตน์ เชยอุบล 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
4 ชมพูนุช อุศรัตนิวาส 4
5 Khantong Soontarapa 4
6 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 3
7 จารุรัตน์ เชาว์เลิศ 2
8 อัญชลี แท่นนิล 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 สุพัตรา รักษาพรต 1
11 ธัชพงศ์ ชูศรี 1
12 จิรโรจน์ อานุสาร 1
13 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
14 ประวิทย์ โคมหอม 1
15 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 1
16 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
17 กันตสุดา เวชรักษ์ 1
18 นันทชัย ศรีนภาวงศ์ 1
19 เกษม สีดอกบวบ 1
20 ทรงศักดิ์ กล่ำคลัง 1
21 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
22 นันทวัน สุวรรณ 1
23 วัณณนา ทรัพย์สภาพ 1
24 Jarurat Chaolert 1
25 Anchalee Inta 1
26 อัญชลี อินตรา 1
27 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
28 เบญจพร มีมุข 1
29 ปัณฑิตา บัวจันทร์ 1
30 เบญจวรรณ สุทธไชย 1
31 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 1
32 ยุวดี วงศ์ศิริ 1
33 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 4
6 2551 6
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 5
10 2546 4
11 2545 4
12 2544 2
13 2543 4
14 2542 1
15 2532 2
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
3 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2554
4 การจัดการเทคโนโลยีใน ฟาร์มสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ
5 การผลิตไบโอดีเซลจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 ผลของความเข้มข้นของของแข็งต่อการผลิตแก๊สชีวภาพในฟาร์มสุกรที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2553
7 การย่อยร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมูลสุกร ใบปาล์ม และขยะของแข็งชุมชนในถังปฏิกรณ์ร่วม 2 ขั้นตอนและถังปฏิกรณ์เมมเบรน
8 การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ
9 การย่อยร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมุลสุกร ใบปาล์ม และขยะของแข็งชุมชนในถังปฏิกรณ์ร่วม 2 ขั้นตอนและถังปฏิกรณ์เมมเบรน
ปี พ.ศ. 2552
10 การจัดการเทคโนโลยีใน ฟาร์มสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ
11 การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ
12 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
13 การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2551
14 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์สำหรับการแยกมีเทนในแก๊สชีวภาพ
15 การเคลือบแพลทินัมแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนเมมเบรนฐานไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
16 เมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์เคลือบแพลเลเดียมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
17 เมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์เคลือบแพลเลเดียม สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
18 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์ สำหรับการแยกมีเทนในแก๊สชีวภาพ
19 การเคลือบแพลทินัมแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนเมมเบรนฐานไคโตซาน สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2549
20 การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพซิตพอลิสไตรีน/เกลือลิเธียม และไคโตซาน/ซีโอไลต์
21 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน-อะลูมินา
22 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2548
23 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนจากพอลิสไตรีนคอมโพสิต
24 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน/ลิเธียมไนเตรต
ปี พ.ศ. 2547
25 การบำบัดน้ำล้างเห็ดดองเค็มโดยใช้เมมเบรนไคโตซาน
26 การลดความขมในน้ำสัมโดยใช้ไคโตซาน
27 การกำจัดตะกั่วและปรอทในน้ำชะมูลฝอยด้วยเกล็ดไคโตซาน
28 การบำบัดน้ำผิวดินให้เป็นน้ำดื่มด้วยเมมเบรนพอลิซัลโฟน
29 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมประเภทละลายน้ำด้วยเกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
30 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนจากไคโตซานคอมโพสิต
31 การกำจัดตะกั่ว และปรอทในน้ำเสียจากสถานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชด้วยเกล็ดไคโตซาน
32 การแยกสารละลายอะซีโอโทรบของเอธานอลโดยกระบวนการเพอร์แวปเพอเรชันด้วยเยื่อแผ่นผสมจากลาเท็กซ์ยางธรรมชาติ
33 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
34 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
35 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
36 เยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนประเภทพอลิอิเล็กโทรไลต์
37 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2544
38 การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
39 การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2543
40 การเตรียมเยื่อแผ่นชนิดชอบน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
41 การกำจัดอิออนโลหะหนักในน้ำเสียโดยไคโตแซน
42 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบร่วมเยื่อแผ่น-ถังโปรยกรอง
43 การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2542
44 การจำลองเชิงตัวเลขของเพอร์แวปเพอเรชันสถานะไม่คงตัวของน้ำ
ปี พ.ศ. 2532
45 การศึกษาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ชื่อ "Crster" และ "Valley"
46 การศึกษาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ชื่อ "CRSTER" และ "VALLEY"