ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขันทอง สุนทราภา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขันทอง สุนทราภา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑารัตน์ ตรีสุวรรณ 5
2 ศิริรัตน์ เชยอุบล 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
4 ชมพูนุช อุศรัตนิวาส 4
5 Khantong Soontarapa 4
6 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
8 จารุรัตน์ เชาว์เลิศ 2
9 อัญชลี แท่นนิล 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 1
11 นันทวัน สุวรรณ 1
12 เบญจพร มีมุข 1
13 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
14 ยุวดี วงศ์ศิริ 1
15 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
16 วัณณนา ทรัพย์สภาพ 1
17 จิรโรจน์ อานุสาร 1
18 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
19 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
20 ปัณฑิตา บัวจันทร์ 1
21 เบญจวรรณ สุทธไชย 1
22 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 1
23 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
24 สุพัตรา รักษาพรต 1
25 ธัชพงศ์ ชูศรี 1
26 ประวิทย์ โคมหอม 1
27 ทรงศักดิ์ กล่ำคลัง 1
28 เกษม สีดอกบวบ 1
29 Anchalee Inta 1
30 อัญชลี อินตรา 1
31 กันตสุดา เวชรักษ์ 1
32 นันทชัย ศรีนภาวงศ์ 1
33 Jarurat Chaolert 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 6
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 5
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 3
14 2542 1
15 2532 2
16 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
3 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตไบโอดีเซลจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
5 ผลของความเข้มข้นของของแข็งต่อการผลิตแก๊สชีวภาพในฟาร์มสุกรที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2553
6 การย่อยร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมูลสุกร ใบปาล์ม และขยะของแข็งชุมชนในถังปฏิกรณ์ร่วม 2 ขั้นตอนและถังปฏิกรณ์เมมเบรน
7 การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ
8 การย่อยร่วมแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมุลสุกร ใบปาล์ม และขยะของแข็งชุมชนในถังปฏิกรณ์ร่วม 2 ขั้นตอนและถังปฏิกรณ์เมมเบรน
ปี พ.ศ. 2552
9 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
10 การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2551
11 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์สำหรับการแยกมีเทนในแก๊สชีวภาพ
12 การเคลือบแพลทินัมแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนเมมเบรนฐานไคโตซานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
13 เมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์เคลือบแพลเลเดียมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
14 เมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์เคลือบแพลเลเดียม สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
15 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์ สำหรับการแยกมีเทนในแก๊สชีวภาพ
16 การเคลือบแพลทินัมแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนเมมเบรนฐานไคโตซาน สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2549
17 การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพซิตพอลิสไตรีน/เกลือลิเธียม และไคโตซาน/ซีโอไลต์
18 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน-อะลูมินา
19 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2548
20 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนจากพอลิสไตรีนคอมโพสิต
21 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนคอมโพสิตไคโตซาน/ลิเธียมไนเตรต
ปี พ.ศ. 2547
22 การบำบัดน้ำล้างเห็ดดองเค็มโดยใช้เมมเบรนไคโตซาน
23 การลดความขมในน้ำสัมโดยใช้ไคโตซาน
24 การกำจัดตะกั่วและปรอทในน้ำชะมูลฝอยด้วยเกล็ดไคโตซาน
25 การบำบัดน้ำผิวดินให้เป็นน้ำดื่มด้วยเมมเบรนพอลิซัลโฟน
26 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมประเภทละลายน้ำด้วยเกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
27 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนจากไคโตซานคอมโพสิต
28 การกำจัดตะกั่ว และปรอทในน้ำเสียจากสถานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชด้วยเกล็ดไคโตซาน
29 การแยกสารละลายอะซีโอโทรบของเอธานอลโดยกระบวนการเพอร์แวปเพอเรชันด้วยเยื่อแผ่นผสมจากลาเท็กซ์ยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2545
30 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
31 เยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนประเภทพอลิอิเล็กโทรไลต์
32 การพัฒนาเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2544
33 การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2543
34 การเตรียมเยื่อแผ่นชนิดชอบน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
35 การกำจัดอิออนโลหะหนักในน้ำเสียโดยไคโตแซน
36 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบร่วมเยื่อแผ่น-ถังโปรยกรอง
ปี พ.ศ. 2542
37 การจำลองเชิงตัวเลขของเพอร์แวปเพอเรชันสถานะไม่คงตัวของน้ำ
ปี พ.ศ. 2532
38 การศึกษาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ชื่อ "Crster" และ "Valley"
39 การศึกษาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ชื่อ "CRSTER" และ "VALLEY"