ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญเรือน กิติวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขวัญเรือน กิติวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 เมสิริณ ขวัญใจ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 4
4 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 2
5 สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค 1
6 ดวงแข ธาราสมบัติ 1
7 ปริชัย ศตะสุข 1
8 สุภัทธา สุขชู 1
9 พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์, 2521- 1
10 อภิวรรณ เนื่องผลมาก, 2519- 1
11 ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร์ 1
12 รจนา ไชยนิรันดร์กูล, 2514- 1
13 ยุคลธร ไกรวศิน 1
14 พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ 1
15 นันทพร ศรีวิเศษ 1
16 ปอแก้ว ทิพยมณฑล 1
17 กิตานันท์ มลิทอง 1
18 วิภาวี วิโรจน์พันธุ์ 1
19 เกรียงอนันต์ กิจวิเชียรชัย 1
20 วุฒิดา คงเจริญ 1
21 สุธี พลพงษ์ 1
22 ระพีภัทร ดิสถาพร 1
23 ภัทร์ศินี แสนสำแดง 1
24 กฤษดา เกิดดี 1
25 ทวีศักดิ์ จันทร์ลอย 1
26 ดวงฤดี รัตนโอฬาร 1
27 อัจฉราพร ณ สงขลา 1
28 อารยา ขันทปราบ 1
29 อมรา จุลวงศ์ 1
30 อรมณี ดิษฐพันธุ์ 1
31 ศราวุฒิ ห้วงสมุทร 1
32 พัชริดา วัฒนา 1
33 นภัส เปาโรหิต 1
34 พรทิพย์ ท้วมเริงรมย์ 1
35 คุณวดี อึ้งสกุล 1
36 จริยา สมประสงค์ 1
37 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
38 ณีลวรรณ์ วรานิชสกุล 1
39 จิตรลดา ดิษยนันทน์ 1
40 อังคณา รุ่งพรนุรักษ์ 1
41 อังคณา รุ่งพรนุรักษ์ 1
42 ทนงศักดิ์ คนองนึก 1
43 ศิริพงษ์ สุทธิโยธิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 4
3 2550 2
4 2549 1
5 2546 1
6 2545 4
7 2544 3
8 2542 1
9 2541 3
10 2539 1
11 2538 2
12 2537 5
13 2536 6
14 2535 4
15 2534 1
16 2530 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2551
2 การประกอบสร้างความหมายในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
3 เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์
4 เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์
5 การประกอบสร้างความหมายในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่กับวิถีชีวิตประจำวันของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
7 บทบาทของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการให้ความรู้การเกษตรและบริการสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2549
8 สื่อโทรทัศน์กับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
9 แบบแผนการเปิดรับสื่อมวลชนและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง
ปี พ.ศ. 2545
10 ศักยภาพในการให้บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
11 รายการ "500 สู่สภา" กับบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นสื่อกลางทางการเมือง
12 การเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า
13 รายการเจาะใจกับการสะท้อนภาพประสบการณ์ชีวิตและสังค
ปี พ.ศ. 2544
14 การถ่ายทอดเนื้อหาการกีฬาผ่านสื่อโทรทัศน์
15 ประเมินภารกิจการส่งเสริมการเกษตรของสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 การสื่อสารการตลาดของธุรกิจบริการสารสนเทศกีฬาฟุตบอลในเว็บไซต์ของไทย
ปี พ.ศ. 2542
17 การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสนองตอบความต้องการข่าวสารของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
18 กระบวนการทำข่าวของเสียงอเมริกาประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
19 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและการจัดผังรายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
20 การขัดเกลาทางสังคมผ่านรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ประเภทรายการปกิณกะบันเทิง
ปี พ.ศ. 2539
21 การสร้างความหมายวัฒนธรรมวัยรุ่นในรายการปกิณกะบันเทิงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2538
22 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตรายการประเด็นข่าวเศรษฐกิจ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
23 กลยุทธ์ในการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ของบริษัท กันตนา วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ปี พ.ศ. 2537
24 การใช้สื่อมวลชนเพื่อขจัดความว้าเหว่ของลูกเรือประมงโชคเบญจา 3
25 รายการวิทยุ "ใจถึงใจ" กับการปรับบทบาทของสถาบันทหารในสังคมไทยในปัจจุบัน
26 กระบวนการผลิตข่าวกรองของทหารจากสื่อมวลชน
27 บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกในช่วงวิกฤติการณ์ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535
28 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนา ขององค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พ.ศ. 2509-2536
ปี พ.ศ. 2536
29 อำนาจของนักการเมืองต่อการเสนอข่าว ขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
30 ศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน : วิถีทางในการสร้างความมีชื่อเสียง
31 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมดูแลการโฆษณาทางสื่อมวลชน
32 บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อความบันเทิงต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
33 การศึกษาเปรียบเทียบการเข้าสู่อาชีพนักข่าวขององค์กรราชการ และองค์กรเอกชน
34 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในรายการวิทยุเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สถานีวิทยุ จส.เอฟ.เอ็ม. 100 เมกะเฮิร์ต
ปี พ.ศ. 2535
35 กลยุทธ์ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์รูปแบบกิณกะบันเทิง พ.ศ.2532-2535
36 บทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน
37 การศึกษาสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นในการสื่อสารทรัพยากรทางการสื่อสาร และสิทธิการสื่อสาร เพื่อพิจารณาหาความเหมาะสมในการจัดตั้ง สถาบันวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย
38 การใช้สื่อมวลชนในภาวะวิกฤติของกรณีอุบัติเหตุทางเครื่องบินโดยสาร ของบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2534
39 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกระบวนการวิจารณ์ภาพยนตร์ไทย :/bสนานจิตต์ บางสพานกับ สุทธากร สันติธวัช
ปี พ.ศ. 2530
40 การวิเคราะห์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย