ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญตา บาลทิพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 6
2 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 6
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
4 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 4
5 ทิพมาส ชิณวงศ์ 4
6 กิตติกร นิลมานัต 3
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
8 ประณีต ส่งวัฒนา 3
9 Prince of Songkhla University 2
10 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 2
11 ขนิษฐา นาคะ 2
12 วิภาวี คงอินทร์ 2
13 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
14 สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 2
15 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
17 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
18 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
19 พัชรียา ไชยลังกา 2
20 ประนอม หนูเพชร 2
21 ศศิธร พุมดวง 1
22 อุษณีย์ XXX ตัณตรีบูรณ์ 1
23 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 1
24 โครงการพระราชดำริฯ 1
25 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
26 อารีรัตน์ สิริวณิชชัย 1
27 พรทิพย์ อารีย์กุล 1
28 Praneet Songwatta 1
29 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
30 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2544 5
5 2541 1
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
3 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
4 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
5 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
7 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2544
8 การรับรู้สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอด
9 การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐศาสตร์
10 สถานภาพการวิจัยทางการพยาบาลในภาคใต้ปี พ.ศ.2538-2543
11 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543
12 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2541
13 ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 กระบวนการพัฒนา การดูแล สุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล