ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญตา บาลทิพย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 6
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
3 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 5
4 ทิพมาส ชิณวงศ์ 4
5 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 4
6 กิตติกร นิลมานัต 3
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
8 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
9 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 2
10 ประนอม หนูเพชร 2
11 ประณีต ส่งวัฒนา 2
12 พัชรียา ไชยลังกา 2
13 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 2
14 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
15 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
16 ขนิษฐา นาคะ 2
17 วิภาวี คงอินทร์ 2
18 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 1
19 อุษณีย์ XXX ตัณตรีบูรณ์ 1
20 อารีรัตน์ สิริวณิชชัย 1
21 ศศิธร พุมดวง 1
22 พรทิพย์ อารีย์กุล 1
23 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
24 Prince of Songkhla University 1
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 Praneet Songwatta 1
27 สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 1
28 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
29 งบประมาณแผ่นดิน 1
30 โครงการพระราชดำริฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2550 1
5 2545 1
6 2544 5
7 2543 1
8 2541 1
9 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองและบำบัดอย่างย่อสำหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพติด ในงานสาธารณสุขปฐมภูมิ
3 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
4 กระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิต โดยการใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคใต้
5 กระบวนการสร้างและ/หรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ
7 โครงการวิจัยแบบประเมินสุขภาวะด้าน จิตวิญญาณ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2544
10 การรับรู้สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอด
11 การเจ็บป่วยของเด็กที่มารับบริการที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐศาสตร์
12 สถานภาพการวิจัยทางการพยาบาลในภาคใต้ปี พ.ศ.2538-2543
13 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543
14 การสังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
15 ระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2541
16 ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 กระบวนการพัฒนา การดูแล สุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล