ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 3
2 สรยุทธ มีนะพันธ์ 3
3 ภิญโญ มีชำนะ 2
4 ธีระ พันธุมวานิช 2
5 สันต์ รัชฎาวงศ์ 2
6 Quanchai Leepowpanth 2
7 อภิชาติ วงศ์แก้ว 2
8 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 จารุรัตน์ แดงทน 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 สง่า ตั้งชวาล 1
13 ทวี ธนะเจริญกิจ 1
14 ดวงใจ อินทรประวิช 1
15 อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย 1
16 มานุส มณีนุษย์ 1
17 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
18 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
19 ฉดับ ปัทมสูต 1
20 ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล 1
21 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
22 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
23 Pinyo Meechumna 1
24 ดาวัลย์ กังวัชกุล 1
25 Qiu Ganzhou 1
26 ชรัช ฉวีบุญยาศิลป์ 1
27 มนัสวี เชื้อรื่น 1
28 สุรพล ภู่วิจิตร 1
29 วิสารัช มั่นประพันธ์ 1
30 ณัฐพร สุขพลอย 1
31 ชัยโรจน์ รัตนกวิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2552 1
4 2550 2
5 2549 1
6 2546 1
7 2543 1
8 2540 2
9 2538 3
10 2534 3
11 2533 3
12 2532 1
13 2531 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการเก็บกลับคืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้จุลินทรีย์ สายพันธุ์ Chromobacterium violeceum
ปี พ.ศ. 2554
2 พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการลดขนาดด้วยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยและเครื่องบดแบบแท่งโลหะ
3 การเก็บกลับคืนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จากน้ำขมของการผลิตเกลือสมุทรโดยใช้แคลไซน์โดโลไมท์
4 การเก็บกลับคืนสังกะสีจากฝุ่นเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าโดยวิธีการชะละลายด้วยกรดซัลฟิวริกเจือจาง
5 การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการออกแบบสถานีไฟฟ้าต้นทางและสถานีไฟฟ้าย่อย
ปี พ.ศ. 2550
7 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง
8 การศึกษาเพื่อทบทวนความเหมาะสมและกำหนดทางเลือกรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยการเผาขยะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2546
10 การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2540
12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก : โครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล
13 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย : โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรณี
ปี พ.ศ. 2538
14 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
15 การผลิตแอนติโมนีไตรออกไซด์โดยตรงจากแร่พลวงโดยกรรมวิธีไฮโดรเมทัลเลอร์จี
16 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2534
17 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย : รายงานการศึกษา
18 การจำลองแบบวงจรลอยแร่ฟลูออไรด์
19 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย : โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรณี
ปี พ.ศ. 2533
20 การจัดประชุมวิชาการทางด้านทรัพยากรธรณี
21 ผลของตัวแปรทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการคัดขนาดดินขาว ของไฮโดรไซโคลนขนาด 2 นิ้ว
22 ประสิทธิภาพวงจรการบดแร่ด้วยหม้อบดเซมิ-ออโตจีเนียสและไฮโดรไซโคลน
ปี พ.ศ. 2532
23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล
ปี พ.ศ. 2531
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก : โครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การปรับปรุงคุณภาพแร่ดินขาวโดยอ้างอิงแหล่งแร่ดินขาวอุตรดิตถ์