ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา เจริญลาภ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 3
4 2553 1
5 2552 2
6 2550 5
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 3
10 2546 2
11 2545 1
12 2540 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคสำหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2 การกำจัดสีย้อมด้วยเม็ดบีดถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินปริมาณและลักษณะน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4 การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร
5 การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2557
6 ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสีย จากพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ปรับปรุงประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษสา และย้อมสีด้าย โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 ปรับปรุงประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานกระดาษสา และย้อมสีด้าย โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2553
9 การบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
10 การบำบัดน้ำเสียโรงงานทอผ้าด้วยเครื่องวอเตอร์เจ็ตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2550
12 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนมลสารบริเวณปากน้ำเวฬุ
13 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
14 ผลของโลหะไอออนในน้ำต่อกระบวนการฟอกผ้าฝ้ายถัก
15 ผลของโลหะในน้ำต่อกระบวนการย้อมผ้าฝ้าย
16 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
ปี พ.ศ. 2549
17 อิทธิพลของยีสต์ที่มีต่อการลอกแป้งด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2548
18 อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
20 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
21 การพัฒนาการจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสี
ปี พ.ศ. 2546
22 อิทธิพลของยีสต์ที่มีต่อการลอกแป้งด้วยเอนไซม์
23 อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2545
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2540
25 การบำบัดตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และนิเกิลในน้ำเสีย ชุมชนเมืองเพชรบุรี โดยใช้ดินในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับ พืช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ