ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา สมตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
2 กฤษกร ปาสาใน 1
3 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
4 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
5 ปิยะพร แสนสุข 1
6 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
7 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
8 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
9 ราตรี แมนไธสง 1
10 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
11 นิชธิมา แพ่งนคร 1
12 วัชรา กาญจนรัช 1
13 ปารณีย์ บุญไชย 1
14 ยศฐา ศรีเทพ 1
15 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
16 บรรจบ วันโน 1
17 ไพบูลย์ บุญไชย 1
18 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
19 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
20 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
21 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
22 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
23 ทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
24 อาจารย์นักวิจัย 1
25 เสนีย์ เครือเนตร 1
26 อุทัย สาขี 1
27 ทรงคุณ จันทจร 1
28 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
29 ไพโรจน์ ประมวล 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
32 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
33 ประสาท เนืองเฉลิม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 6
3 2556 3
4 2555 15
5 2554 20
6 2553 15
7 2552 7
8 2551 1
9 2550 2
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟนซัลเฟตโดยการใช้พืชสองชนิดร่วมกัน
3 Phytoremediation of Endosulfan Sulfate-Contaminated Soil by Single and Mixed Plant Cultivations
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 Phytotoxicity of single and combined polycyclic aromatic hydrocarbons toward economic crops
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2555
11 ความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูสภาพดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่างโลหะหนักกับสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วยพืช
12 ผลของกรดอินโดลบิวไทริกต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต .
13 ผลความเป็นพิษร่วมต่อพืชของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนต่อข้าวโพด (Zea mays L. var sacharata Bailey) ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และฟักทอง (Cucurbita moschata) .
14 Phytotoxicity of single and combine polycyclic aromatic hydrocarbons to economic crops
15 การฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนด้วยเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตโดยปลูกพืชสองชนิดร่วมกัน
16 ผลความเป็นพิษร่วมต่อพืชของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนต่อข้าวโพด (Zea mays L. var sacharata Bailey) ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และฟักทอง (Cucurbita moschata)
17 Phytotoxicity of single and combine polycyclic aromatic hydrocarbons to economic crops ,
18 Phytotoxicity of heptachlor and endosulfan sulfate contaminants in soils to economic crops
19 ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ.
20 ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
21 ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ.
22 ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
23 ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
24 ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ.
25 -
ปี พ.ศ. 2554
26 ความเป็นพิษของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจในระยะต้นกล้า
27 ผลของฟลูโอรีนและฟลูโอแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว .
28 ความเป็นพิษของแอนทราซีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชตระกูลถั่วระยะต้นกล้า .
29 การปนเปื้อน ความเป็นพิษ และการสะสมในพืชของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน .
30 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนโดยการปลูกถั่วฝักยาวและข้าวโพดหวาน .
31 ผลของแบคทีเรียที่สังเคราะห์กรดอินโดลอะซีติกที่คัดแยกจากวัชพืชต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ.
32 ผลของกรดแอลฟาแนฟทาลีนอะซิติกและไทเดียซูรอนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต .
33 การประเมินความเป็นพิษของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนร่วมกันในดินต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์ถั่ว
34 Phytotoxicity of heptachlor and endosulfan sulfate contaminants in soils to economic crops .
35 ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
36 Phytotoxicity of heptachlor and endosulfan sulfate contaminants in soils to economic crops
37 Phytotoxicity of single and combined polycyclic aromatic hydrocarbons toward economic crops
38 ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า
39 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
40 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
41 ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า
42 ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
43 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
44 ผลของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว.
45 ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า
ปี พ.ศ. 2553
46 การคัดเลือกพืชที่มีความทนทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพดิน
47 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยพืช
48 ผลของการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา
49 ความเป็นพิษของเฮปตาคลอร์ต่อการงอกและการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชผัก.
50 ความเป็นพิษของฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของฟักทอง
51 การตอบสนองของต้นกล้าฟักทองต่อการปนเปื้อนร่วมกันระหว่างพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 4 ชนิด, .
52 ความเป็นพิษของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนร่วมกันต่อข้าวฟ่าง,
53 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน .
54 บทบาทของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยพืช .
55 ความเป็นพิษของฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า .
56 บทบาทของสารลดแรงตึงผิวกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยวิธีทางชีวภาพ .
57 ความเป็นพิษร่วมกันของเอ็นโดซัลแฟน-ซัลเฟตและเฮปตาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของพืชชนิดต่างๆ .
58 ความเป็นพิษร่วมกันของฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนทีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 6 และผักบุ้ง .
59 ความเป็นพิษร่วมของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว
60 Teaching "Global Warming" through Socioscientific Issues-Based Instruction.
ปี พ.ศ. 2552
61 การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ
62 บทบาทของสารลดแรงตึงผิวต่อการสะสมสารมลพิษด้วยพืช .
63 การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารประกอบพอลิไซคลิก อะโรมาติกคาร์บอนด้วยวิธีทางชีวภาพ .
64 การฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่างสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนกับโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ .
65 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
66 The transnational retail trade: Model of management for thai Isan community retail trade development
67 -
ปี พ.ศ. 2551
68 Comparing phenanthrene degradation by alginate-encapsulated and free Pseudomonas sp. UG14Lr cells in heavy metal-contaminated soils
ปี พ.ศ. 2550
69 Enhance biodegradation of anthracene in acidic soil by Burkholderia sp. VUN10013 .
70 Phenanthrene stimulates the degradation of pyrene and fluoranthene by Burkholderia sp. VUN10013