ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา วรธงชัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา วรธงชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2534 2
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อการลดระดับความเครียดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเจาะน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์
ปี พ.ศ. 2551
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร การรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการดูและตนเองที่บ้านของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด
4 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2550
5 การวิเคราะห์ความต้องการและลักษณะที่พึ่งประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2549
6 การวิเคราะห์ความต้องการและลักษณะที่พึ่งประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2534
7 การศึกษาอาการที่ใช้แปลผลว่าทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการปวดของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การศึกษาอาการที่ใช้แปลผลว่า ทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บปวด และกลวิธีในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการปวด ของพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันภาวะตัวเหลืองจากการได้รับน้ำนมไม่เพียงพอในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
10 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดยาวนานในระยะที่ 2 ของการคลอด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัดสกลนคร
11 การพัฒนารูปแบบการเตรียมมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกก่อนคลอดโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
12 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อการลดระดับความเครียดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด