ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา นาคะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่ ต้นแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
2 ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
3 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2559
4 โครงการจัดทำประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
6 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
7 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
8 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
9 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
10 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2556
11 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
ปี พ.ศ. 2555
12 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2549
14 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับทักษะพื้นฐานและความสามารถทางสังคม ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2549
ปี พ.ศ. 2545
15 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
16 สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
17 วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคใต้
18 วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในภาคใต้