ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา นันทบุตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 5
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 2546 1
11 2544 1
12 2543 1
13 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลสุขภาวะพื้นที่อีสานใต้
ปี พ.ศ. 2554
3 แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
4 สนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพขบวนการและการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง:พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษกิจของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบข้อมูล
6 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษกิจของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและการพัฒนาระบบ.
7 การพัฒนารูปแบบการป้องกันระดับปฐมภูมิ ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการตำบลสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อชุมชน
9 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการตำบลสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อชุมชนในการเสริมพลังขององค์กรหลักของตำบล(โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน)
10 กรอบการปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
12 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
13 การสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ระยะที่ 2 (สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน)
14 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
15 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการ แผนงานสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน บนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน
18 การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน บนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน
ปี พ.ศ. 2546
19 การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอการจัดระดับบริการสุขภาพในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
20 การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน บนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
21 การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน บนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังขว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนมีส่วนร่วม
23 ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
24 การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
25 การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามถนน ณ ที่เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว