ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
4 สุเมธ ตันตระเธียร 3
5 รมณี สงวนดีกุล 3
6 กัลยา เลาหสงคราม 2
7 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 Chonticha Srisawang 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Jittima Chatchawansaisin 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
16 วินัย งามแสง 1
17 Phanphen Wattanaarsakit 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 Chariya Uiyyasathian 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 วิมล เหมะจันทร 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 Yeshey Penjor 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 ประคอง ชอบเสียง 1
45 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
46 ๋Janes, Gavin W. 1
47 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
48 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 Pornpimol Muanjai 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 ประธาน ดาบเพชร 1
56 Thada Jirajaras 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สมชัย วัฒนการุณ 1
71 ศุกันยา ห้วยผัด 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 Pantharee Boonsatorn 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 Acom Sornsute 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
83 กมลชนก ยวดยง 1
84 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
85 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 สุวดี ยาป่าคาย 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
92 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
106 อุทัย บุญประเสริฐ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
113 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
114 วาสนา เสียงดัง 1
115 ช่อเพชร พานระลึก 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 คัทรียา รัตนวิมล 1
120 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
123 สำเริง แย้มโสภี 1
124 โศรดา วัลภา 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 สุวิชา ทองสิมา 1
127 สายฝน ควรผดุง 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 สมพร พรมดี 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
132 Sumphan Wongseripipatana 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
136 Supa Chantharasakul 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Vimolmas Lipipun 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 Ampa Luiengpirom 1
148 มยุรี ตันติสิระ 1
149 บรรจง คณะวรรณ 1
150 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
151 วัฒนชัย สมิทธากร 1
152 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
153 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 Chalermpol Leevailoj 1
157 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
158 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 ศิริชัย ศิริกายะ 1
163 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
164 Jaitip Paiboon 1
165 Wilai Anomasiri 1
166 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
167 กาญจนา แก้วเทพ 1
168 Vanida Chantarateptawan 1
169 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
170 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
171 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 6
6 2549 1
7 1086 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2 การพัฒนาอาหารพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ทสาหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
4 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชัน และคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
6 List assignment problems
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชัน และคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
9 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
10 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
12 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
13 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
14 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
15 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
16 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
17 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 เครื่องดื่มโปรตีนสูตรไร้น้ำตาทรายเสริมสารสกัดจากรำข้าว ( Sucrose-free Protein Beverage Added with Rice Bran Extract)
19 เครื่องดื่มโปรตีนสูตรไร้น้ำตาลทรายเสริมสารสกัดจากรำข้าว
20 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย