ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 กัลยา เลาหสงคราม 2
7 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 Pantharee Boonsatorn 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
13 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
14 Acom Sornsute 1
15 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 สุวดี ยาป่าคาย 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 Jittima Chatchawansaisin 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 วินัย งามแสง 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
38 Chayaporn Supachartwong 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 Kasidit Nootong 1
43 Waraporn Siriterm 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 Anawatch Mitpratan 1
46 สิทธิพร แอกทอง 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 สมพร พรมดี 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 โศรดา วัลภา 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
71 Varunee Padmasankh 1
72 Pornpimol Muanjai 1
73 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
74 Walaisiri Muangsiri 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ประธาน ดาบเพชร 1
77 Thada Jirajaras 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
80 ไววิทย์ พุทธารี 1
81 คัทรียา รัตนวิมล 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 ช่อเพชร พานระลึก 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
86 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
87 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
88 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
89 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
90 Yeshey Penjor 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
106 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 คัคนางค์ มณีศรี 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
119 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
124 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 วิไล ชินธเนศ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 สุมา เมืองใย 1
133 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
134 พรรณี กาญจนพลู 1
135 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
136 วิมล เหมะจันทร 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 ละอองทิพย์ เหมะ 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
154 Garnpimol C. Ritthidej 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
157 Supa Chantharasakul 1
158 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
159 Panee Boonthavi 1
160 Kittisak Likhitwitayawuid 1
161 Vimolmas Lipipun 1
162 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
164 Sompol Sanguanrungsirikul 1
165 Puttipongse Varavudhi 1
166 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
167 Ampa Luiengpirom 1
168 มยุรี ตันติสิระ 1
169 บรรจง คณะวรรณ 1
170 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
171 กำจัด มงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้