ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 Suchin Arunsawatwong 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 เอกชัย อดุลยธรรม 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 Thada Jirajaras 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 กมลชนก ยวดยง 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 Kasidit Nootong 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 Acom Sornsute 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
55 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
56 สำเริง แย้มโสภี 1
57 โศรดา วัลภา 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
61 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
62 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
63 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
64 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
65 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
71 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
72 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
73 คัทรียา รัตนวิมล 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 ช่อเพชร พานระลึก 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
85 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 Pornpimol Muanjai 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
93 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
94 Jaitip Paiboon 1
95 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Panee Boonthavi 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Srilert Chotpantarat 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 Somying Tumwasorn 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
121 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
122 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
123 Chalermpol Leevailoj 1
124 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
128 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
129 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
130 Garnpimol C. Ritthidej 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 ๋Janes, Gavin W. 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 รุ่งราวี ทองกันยา 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 Yeshey Penjor 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 วินัย งามแสง 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 นภสร โกวรรธนะกุล 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 Sompol Sanguanrungsirikul 1
162 Puttipongse Varavudhi 1
163 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
164 วิมล เหมะจันทร 1
165 สุมา เมืองใย 1
166 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 Kitpramuk Tantayaporn 1
169 ละอองทิพย์ เหมะ 1
170 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
171 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้