ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
9 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
11 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 คัคนางค์ มณีศรี 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 วัลลภ แย้มเหมือน 1
29 ช่อเพชร พานระลึก 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
32 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
33 คัทรียา รัตนวิมล 1
34 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
35 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
41 สำเริง แย้มโสภี 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 สมพร พรมดี 1
44 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 โศรดา วัลภา 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 Sumphan Wongseripipatana 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 Garnpimol C. Ritthidej 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 Supa Chantharasakul 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
56 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 Chalermpol Leevailoj 1
71 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
72 Srilert Chotpantarat 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 ศิริชัย ศิริกายะ 1
81 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 Wilai Anomasiri 1
84 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
85 กาญจนา แก้วเทพ 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 สุมิตรา พูลทอง 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 กำจัด มงคลกุล 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 Yeshey Penjor 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 ๋Janes, Gavin W. 1
98 ชอุ่ม มลิลา 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 วินัย งามแสง 1
102 Jittima Chatchawansaisin 1
103 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
104 Chayaporn Supachartwong 1
105 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
106 Chonticha Srisawang 1
107 Phanphen Wattanaarsakit 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
110 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 Kitpramuk Tantayaporn 1
113 ละอองทิพย์ เหมะ 1
114 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
121 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
124 Chakkaphan Sutthirat 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 กมลชนก ยวดยง 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Pornpimol Muanjai 1
144 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
145 ไววิทย์ พุทธารี 1
146 Varunee Padmasankh 1
147 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 Walaisiri Muangsiri 1
151 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
152 Thanathon Sesuk 1
153 Chariya Uiyyasathian 1
154 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
155 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
156 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
157 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
158 สิทธิพร แอกทอง 1
159 Waraporn Siriterm 1
160 Kasidit Nootong 1
161 Acom Sornsute 1
162 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
163 กระมล ทองธรรมชาติ 1
164 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
165 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
166 ศุกันยา ห้วยผัด 1
167 สมชัย วัฒนการุณ 1
168 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
169 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 6
6 2549 1
7 1086 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2 การพัฒนาอาหารพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ทสาหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
4 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชัน และคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
6 List assignment problems
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชัน และคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
9 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
10 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
12 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
13 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
14 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
15 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
16 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
17 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 เครื่องดื่มโปรตีนสูตรไร้น้ำตาทรายเสริมสารสกัดจากรำข้าว ( Sucrose-free Protein Beverage Added with Rice Bran Extract)
19 เครื่องดื่มโปรตีนสูตรไร้น้ำตาลทรายเสริมสารสกัดจากรำข้าว
20 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย