ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
22 Somying Tumwasorn 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 สำเริง แย้มโสภี 1
29 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
32 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
33 ช่อเพชร พานระลึก 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 คัทรียา รัตนวิมล 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 สายฝน ควรผดุง 1
39 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
40 โศรดา วัลภา 1
41 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
42 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 สิริพร สิวราวุฒิ 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 บรรจง คณะวรรณ 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 Kitpramuk Tantayaporn 1
62 ละอองทิพย์ เหมะ 1
63 Sompol Sanguanrungsirikul 1
64 Naiyana Chaiyabutr 1
65 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
69 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
70 Srilert Chotpantarat 1
71 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 ศิริชัย ศิริกายะ 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
83 วัฒนชัย สมิทธากร 1
84 Jaitip Paiboon 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 กำจัด มงคลกุล 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 Yeshey Penjor 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 Chayaporn Supachartwong 1
103 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
104 Anawatch Mitpratan 1
105 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
108 Chonticha Srisawang 1
109 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
110 ชอุ่ม มลิลา 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
116 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
117 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
118 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
119 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
120 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
121 วิมล เหมะจันทร 1
122 Chakkaphan Sutthirat 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
125 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
134 ประธาน ดาบเพชร 1
135 Thada Jirajaras 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
144 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
147 Pornpimol Muanjai 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 Varunee Padmasankh 1
151 Suchin Arunsawatwong 1
152 สุวดี ยาป่าคาย 1
153 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
154 Acom Sornsute 1
155 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
156 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
157 Chariya Uiyyasathian 1
158 Kasidit Nootong 1
159 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
160 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
161 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
162 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
163 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
164 Thanathon Sesuk 1
165 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
166 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
167 กระมล ทองธรรมชาติ 1
168 Pantharee Boonsatorn 1
169 สมชัย วัฒนการุณ 1
170 ศุกันยา ห้วยผัด 1
171 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้