ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 ช่อเพชร พานระลึก 1
14 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
15 สมพร พรมดี 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 ธวัชชัย สันติสุข 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
23 โศรดา วัลภา 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
26 คัทรียา รัตนวิมล 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 Thada Jirajaras 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
37 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
42 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
47 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
48 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
49 ศิริชัย ศิริกายะ 1
50 Vanida Chantarateptawan 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 Panee Boonthavi 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 Wilai Anomasiri 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
73 วิไล ชินธเนศ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
90 Suchin Arunsawatwong 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
93 วิมล เหมะจันทร 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 Kitpramuk Tantayaporn 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 Naiyana Chaiyabutr 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Supa Chantharasakul 1
114 Sumphan Wongseripipatana 1
115 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
116 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
117 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
118 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
119 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 Yeshey Penjor 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 Acom Sornsute 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
150 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
152 Kasidit Nootong 1
153 วินัย งามแสง 1
154 Phanphen Wattanaarsakit 1
155 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 นภสร โกวรรธนะกุล 1
158 สุมิตรา พูลทอง 1
159 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
160 กำจัด มงคลกุล 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 Chonticha Srisawang 1
163 Anawatch Mitpratan 1
164 สิทธิพร แอกทอง 1
165 Waraporn Siriterm 1
166 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
167 Chayaporn Supachartwong 1
168 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
169 Jittima Chatchawansaisin 1
170 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
171 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 5
5 2549 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
3 List assignment problems
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
7 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
8 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
9 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
10 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
11 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้