ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 วาสนา เสียงดัง 1
9 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
10 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 คัทรียา รัตนวิมล 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 ช่อเพชร พานระลึก 1
17 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
18 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
21 ธวัชชัย สันติสุข 1
22 โศรดา วัลภา 1
23 สำเริง แย้มโสภี 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 วัลลภ แย้มเหมือน 1
26 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
27 สมพร พรมดี 1
28 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
29 Thada Jirajaras 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 เอกชัย อดุลยธรรม 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 กมลชนก ยวดยง 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 Vanida Chantarateptawan 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
66 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 Boonchai Sangpetngam 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
76 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 Kitpramuk Tantayaporn 1
100 สุมา เมืองใย 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Kittisak Likhitwitayawuid 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 Wilai Anomasiri 1
118 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
132 Acom Sornsute 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 Chariya Uiyyasathian 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
146 Thanathon Sesuk 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 Kasidit Nootong 1
152 Waraporn Siriterm 1
153 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
154 วินัย งามแสง 1
155 Phanphen Wattanaarsakit 1
156 นภสร โกวรรธนะกุล 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 Yeshey Penjor 1
159 สุมิตรา พูลทอง 1
160 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
161 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
162 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
163 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
164 Anawatch Mitpratan 1
165 สิทธิพร แอกทอง 1
166 Chayaporn Supachartwong 1
167 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
168 Chonticha Srisawang 1
169 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
170 Jittima Chatchawansaisin 1
171 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้