ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
10 คัทรียา รัตนวิมล 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 ช่อเพชร พานระลึก 1
13 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
14 ไววิทย์ พุทธารี 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 สมพร พรมดี 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 สิริพร สิวราวุฒิ 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
26 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
27 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
28 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 Chalermpol Leevailoj 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
57 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
64 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
65 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 Vanida Chantarateptawan 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
69 Somying Tumwasorn 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 โศรดา วัลภา 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Sompol Sanguanrungsirikul 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 มยุรี ตันติสิระ 1
98 บรรจง คณะวรรณ 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
116 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
117 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
118 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
119 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
120 วัฒนชัย สมิทธากร 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Sumphan Wongseripipatana 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
128 Panee Boonthavi 1
129 Kittisak Likhitwitayawuid 1
130 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
131 Chakkaphan Sutthirat 1
132 Kasidit Nootong 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 Acom Sornsute 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
151 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
152 Jittima Chatchawansaisin 1
153 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
154 Yeshey Penjor 1
155 สุมิตรา พูลทอง 1
156 รุ่งราวี ทองกันยา 1
157 ชอุ่ม มลิลา 1
158 ประคอง ชอบเสียง 1
159 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
160 ๋Janes, Gavin W. 1
161 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
162 กำจัด มงคลกุล 1
163 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
164 Chonticha Srisawang 1
165 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
166 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
167 Phanphen Wattanaarsakit 1
168 นภสร โกวรรธนะกุล 1
169 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
170 วินัย งามแสง 1
171 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้