ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
4 สุเมธ ตันตระเธียร 3
5 รมณี สงวนดีกุล 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 วินัย งามแสง 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 Yeshey Penjor 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 Chayaporn Supachartwong 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 Chonticha Srisawang 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 สิทธิพร แอกทอง 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 พรรณี กาญจนพลู 1
47 ๋Janes, Gavin W. 1
48 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 Thada Jirajaras 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 กมลชนก ยวดยง 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
64 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
71 Acom Sornsute 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
75 Chariya Uiyyasathian 1
76 Kasidit Nootong 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
85 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
86 สมชัย วัฒนการุณ 1
87 ศุกันยา ห้วยผัด 1
88 กระมล ทองธรรมชาติ 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
95 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
104 วิไล ชินธเนศ 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
107 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 โศรดา วัลภา 1
112 ช่อเพชร พานระลึก 1
113 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
114 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 คัทรียา รัตนวิมล 1
117 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
118 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
122 วัลลภ แย้มเหมือน 1
123 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 สุวิชา ทองสิมา 1
126 สมพร พรมดี 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 สิริพร สิวราวุฒิ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
131 อุทัย บุญประเสริฐ 1
132 วัฒนชัย สมิทธากร 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
135 Panee Boonthavi 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
144 บรรจง คณะวรรณ 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
157 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
159 Somying Tumwasorn 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
161 Boonchai Sangpetngam 1
162 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
163 ศิริชัย ศิริกายะ 1
164 Vanida Chantarateptawan 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
167 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
168 Chalermpol Leevailoj 1
169 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
170 Srilert Chotpantarat 1
171 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้