ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kajijarus Piromthamsiri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
3 การยับยั้งแบคทีเรียของสีธรรมชาติบางชนิดบนผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
5 เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ
6 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
7 รูปแบบเทคนิคการตัดเย็ยและคุณภาพของเสื้อผ้าชนเผ่าไทย
8 The development of Thai standard size models
9 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ ครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
11 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม
12 The development of a drying machine for improving the quality of local silk dyeing
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2550
14 การเก็บรักษาเปลือกมังคุดสำหรับการย้อมสีสิ่งทอโดยวิธีอบแห้ง
15 ความคิดเห็นที่มีต่อลวดลายผ้าจกที่พัฒนาจากลายดั้งเดิมของบ้านนามน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2549
16 คุณลักษณะสิ่งทอพื้นเมืองที่ต้องการสำหรับห้องพักโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
17 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้
18 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก
ปี พ.ศ. 2546
19 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2545
20 โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี