ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 9
2 Koichi Eguchi 9
3 Ryuji Kikuchi 7
4 Nawin Viriya-empikul 6
5 Naohiro SHimoda 5
6 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 4
7 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 4
8 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 4
9 Wiwut Tanthapanichakoon 4
10 Tetsuya Fukunaga 3
11 Navadol Laosiripojana 3
12 Takeyuki Kikuchi 2
13 Noriaki Sano 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
15 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 2
16 Apinan Soottitantawat 2
17 พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง 2
18 Pongtanawat Khemthong 2
19 Daorattanachai, Pornlada 2
20 Boonyawan Yoosuk 2
21 Sukanya Pisduangdaw 2
22 Pawnprapa Krasae 2
23 Buppa Puttasawat 2
24 Joongjai Panpranot 2
25 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 2
26 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
27 Kyo-Seon Kim 1
28 ณัฐพร ลีลาวิวัฒน์ 1
29 Chantamanee Poonjarernsilp 1
30 Siriporn Monchayapisut 1
31 ปรัชญา โรจน์อโณทัยกุล 1
32 ศิรชยา กุญชร ณ อยุธยา 1
33 Nattaporn Leelaviwat 1
34 ศิริพร มนชยาพิสุทธิ์ 1
35 Jittima Meeprasert 1
36 T. Charinpanitkul 1
37 A. Soottitantawat 1
38 ธีรพงศ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์ 1
39 K. Faungnawakij 1
40 N. Viriya-empikul 1
41 จิตติมา มีประเสริฐ 1
42 S. Ratchahat 1
43 ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ 1
44 Wassana Dedsuksophon 1
45 วาสนา เดชสุขโสภณ 1
46 Ryuji Kikuchic 1
47 Parncheewa Udomsap 1
48 Verawat Champreda 1
49 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 1
50 Choowong Chaisuka 1
51 นวดล เหล่าศิริพจน์ 1
52 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
53 พรประภา กระแสร์ 1
54 Chatthip Methastidsook 1
55 Choowong Chaisuk 1
56 ชูวงศ์ ชัยสุข 1
57 Piyasan Praserthdam 1
58 จูงใจ ปั้นประณต 1
59 Nuwong Chollacoop 1
60 นุวงศ์ ชลคุป 1
61 โอกร เมฆาสุวรรณดํารง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 7
4 2553 5
5 2552 7
6 2551 3
7 2547 1
8 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนสำหรับการสังเคราะห์พาราโทลูอีนซัลโฟนิลไซโคลเด็กซ์ตริน
ปี พ.ศ. 2555
2 Microwave-induced fabrication of copper nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material
3 5-Hydroxymethylfurfural production from sugars and cellulose in acid- and base-catalyzed conditions under hot compressed water
4 Copper phosphate nanostructures catalyze dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfufural
ปี พ.ศ. 2554
5 A Combined Experimental and Theoretical Study on the Hydrolysis of Dimethyl Ether over H-ZSM-5
6 Evaluation of the thermodynamic equilibrium of the autothermal reforming of dimethyl ether
7 Flame sprayed tri-metallic Pt–Sn–X/Al2O3 catalysts (X = Ce, Zn, and K) for propane dehydration
8 Dimethyl Ether—Reforming Catalysts for Hydrogen Production
9 A study of various zeolites and CuFe2O4 spinel composite catalysts in steam reforming and hydrolysis of dimethyl ether
10 Hydrolysis/dehydration/aldol-condensation/hydrogenation of lignocellulosic biomass and biomass-derived carbohydrates in the presence of Pd/WO3-ZrO2 in a single reactor.
11 การเตรียมอนุภาคเมกนีเซียมคลอไรด์ทรงกลมโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2553
12 Synthesis of Carbon Microspheres from Starch by Hydrothermal Process
13 Catalytic behavior toward oxidative steam reforming of dimethyl ether over CuFe2O4-Al2O3 composite catalysts
14 Limiting mechanisms in catalytic steam reforming of dimethyl ether
15 Magnesia modified with strontium as a solid base catalyst for transesterification of palm olein
16 Waste shells of mollusk and egg as biodiesel production catalysts
ปี พ.ศ. 2552
17 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
18 Catalytic Performance Enhancement by Heat Treatment of CuFe2O4 Spinel and ?-Alumina Composite Catalysts for Steam Reforming of Dimethyl Ether
19 X-ray photoelectron spectroscopy characterization of copper–iron spinel as a catalyst for steam reforming of oxygenated hydrocarbon
20 Crystal structure and surface species of CuFe2O4 spinel catalysts in steam reforming of dimethyl ether
21 Stability Enhancement in Ni-Promoted Cu-Fe Spinel Catalysts for Dimethyl Ether Steam Reforming
22 Characteristics and Catalytic Properties of Pt-Sn/Al2O3 Nanoparticles Synthesized by One-Step Flame Spray Pyrolysis in the Dehydrogenation of Propane
23 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
ปี พ.ศ. 2551
24 Effect of Thermal Treatment on Activity and Durability of CuFe2O4–Al2O3 Composite Catalysts for Steam Reforming of Dimethyl Ether
25 Catalytic Hydrogen Production from Dimethyl Ether over CuFe2O4 Spinel–Based Composites: Hydrogen Reduction and Metal Dopant Effects
26 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
27 การบำบัดพร้อมกันของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในก๊าซและฟีนอลในน้ำโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปล่อยโคโรนา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 Experimental and theoretical investigations on the hydrolysis of dimethyl ether to methanol over H-ZSM-5
29 Removal of acetaldehyde in air using a wetted-wall corona discharge reactor
30 Deactivation and regeneration behaviors of copper spinel-alumina composite catalysts in steam reforming of dimethyl ether
31 A comparative study of solid acids in hydrolysis and steam reforming of dimethyl ether
32 Thermodynamic analysis of carbon formation boundary and reforming performance for steam reforming of dimethyl ether
33 Catalytic hydrogen production from dimethyl ether over CuFe2O4 spinel-based composites: Hydrogen reduction and metal dopant effects
34 Cu-based spinel catalysts CuB2O4 (B = Fe, Mn, Cr, Ga, Al, Fe0.75Mn0.25) for steam reforming of dimethyl ether
35 Catalytic behavior toward oxidative steam reforming of dimethyl ether over CuFe2O4-Al2O3 composite catalysts
36 Limiting mechanisms in catalytic steam reforming of dimethyl ether
37 Waste shells of mollusk and egg as biodiesel production catalysts
38 Crystal structure and surface species of CuFe2O4 spinel catalysts in steam reforming of dimethyl ether
39 X-ray photoelectron spectroscopy characterization of copper-iron spinel as a catalyst for steam reforming of oxygenated hydrocarbon
40 A combined experimental and theoretical study on the hydrolysis of dimethyl ether over H-ZSM-5
41 Evaluation of the thermodynamic equilibrium of the autothermal reforming of dimethyl ether
42 The effect of catalyst types and starting materials on furan production in hot compressed water
43 Dimethyl Ether-Reforming Catalysts for Hydrogen Production
44 Erratum: Catalytic behavior toward oxidative steam reforming of dimethyl ether over CuFe2O4-Al2O3 composite catalysts (Applied Catalysis A: General (2010) 382 (21-27))
45 Magnesia modified with strontium as a solid base catalyst for transesterification of palm olein
46 Sr-Mg Mixed Oxides as Biodiesel Production Catalysts
47 Biodiesel production over Ca-based solid catalysts derived from industrial wastes
48 Effects of Kraft lignin on hydrolysis/dehydration of sugars, cellulosic and lignocellulosic biomass under hot compressed water
49 Catalytic behavior and surface species investigation over ?-Al 2O3 in dimethyl ether hydrolysis
50 Copper phosphate nanostructures catalyze dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfufural
51 Conversion of fructose, glucose, and cellulose to 5-hydroxymethylfurfural by alkaline earth phosphate catalysts in hot compressed water
52 5-Hydroxymethylfurfural production from sugars and cellulose in acid- and base-catalyzed conditions under hot compressed water
53 Industrial eggshell wastes as the heterogeneous catalysts for microwave-assisted biodiesel production
54 Cu-Cr, Cu-Mn, and Cu-Fe spinel-oxide-type catalysts for reforming of oxygenated hydrocarbons
55 Conversion of xylose to levulinic acid over modified acid functions of alkaline-treated zeolite Y in hot-compressed water
56 Gel-combusted Ca-based catalysts for methanolysis of palm oil
57 Production of bio-hydrogenated diesel by catalytic hydrotreating of palm oil over NiMoS2/?-Al2O3 catalyst
58 Synthesis, structural characterization, and magnetic property of nanostructured ferrite spinel oxides (AFe2O4, A = Co, Ni and Zn)
59 Biodiesel production catalyzed by strontium-based mixed oxides