ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขจรยศ อยู่ดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ 3
4 ชาญ ถิรพร 2
5 โสภณ สินธุประมา 2
6 วิรุฬห์ สายคณิต 2
7 วัฒนะ วัฒนานนท์ 2
8 ธำรง เมธาศิริ 1
9 วิชิต ศรีตระกูล 1
10 ไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ 1
11 จงอร พีรานนท์ 1
12 จามรี อมรโกศลพันธ์ 1
13 ไม่มีข้อมูล 1
14 คมกฤษณ์ ปุ่นอุดม 1
15 Cahen Weizmann 1
16 ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์ 1
17 ทวี ดีจะมาลา 1
18 โอนาเบะ, เคนทาโร 1
19 ราม ติวารี 1
20 เกษรารัตน์ อักษรรัตน์ 1
21 วิโรจน์ ตันตราภรณ์ 1
22 งามนิตย์ วงษ์เจริญ 1
23 ธนากร โอสถจันทร์ 1
24 พงษ์ ทรงพงษ์ 1
25 ธนา สุทธิโอภาส 1
26 กิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์ 1
27 ชาญวิทย์ จิตยุทธการ 1
28 เกรียงไกร วันทอง 1
29 ฐิตินัย แก้วแดง 1
30 ณรงค์ แสงแก้ว 1
31 วิชิต ศิริโชติ 1
32 สุคคเณศ ตุงคะสมิต 1
33 กัลยา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ 1
34 ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน 1
35 ประเสริฐ แข่งขัน 1
36 สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2547 1
3 2545 1
4 2544 2
5 2543 3
6 2540 1
7 2539 1
8 2538 2
9 2532 1
10 2531 5
11 2530 3
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของการเติมไนโตรเจนต่อสมบัติเชิงแสง และสมบัติเชิงโครงสร้างของอัลลอยกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซไนด์ [ไนไตรด์] ที่ปลูกผลึกโดยวิธีเมทอล-ออแกนิกเวปเปอร์เฟสเอพิแทกซี
ปี พ.ศ. 2547
2 การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ซัลไฟด์โดยวิธีการเคลือบอาบสารเคมี
ปี พ.ศ. 2545
3 ฟิล์มบางโปร่งใสนำไฟฟ้า ZnO(AI) เตรียมโดยอาร์เอฟและดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบตามลำดับ
ปี พ.ศ. 2544
4 ผลของโปรไฟล์อุณหภูมิต่อองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง Cu(In, Ga)Se2
5 โครงสร้างผลึกและค่าช่องว่างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวนำ Cu2In4Se7
ปี พ.ศ. 2543
6 กระบวนการการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมโดยวิธีการอาบเคลือบสารเคมี
7 การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยว CuIn[subscript 3]Se[subscript 5]
8 การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์
ปี พ.ศ. 2540
9 การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์แบบโปร่งใสและนำไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
10 ระบบวัดสมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2538
11 ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของรอยต่อวิวิธพันธุ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ CulnSe2/CdS ชนิดฟิล์มบาง
12 การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2532
13 การปลูกผลึกและการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ ของสารกึ่งตัวนำซิงค์ซีลีไนด์
ปี พ.ศ. 2531
14 การเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของการดูดกลืนแสงพื้นฐาน ของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ และส่วนหางของเออบาค
15 การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง
16 การศึกษารอยต่อแบบโลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนำของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์
17 การศึกษารอยต่อแบบพี-เอ็น โฮโมจังค์ชันของคอปเปอร์อินเดียมไดชีลีไนด์
18 ระบบซี-วี ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาสมบัติของรอยต่อกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2530
19 การศึกษาและการพัฒนาสารประกอบกึ่งตัวนำ ซาลโดไพไรท์ของทองแดง และเงิน สำหรับเซลแสงอาทิตย์
20 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวนำ คอปเปอร์อินเดียนไดซีลีไนด์ (CuInSe2)
21 การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารประกอบซาลโคไพโรท์กลุ่ม I-III-VI2 โดยใช้ทฤษฎีพันธะและแถบพลังงาน