ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก้องเกียรติ คงสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 3
5 2548 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง
3 การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
5 การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
6 Synthesis and Mechamical Properties of Poly(LLA-co-DLLA) Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน
8 พอลิแลคไทด์โคพอลิเมอร์: การสังเคราะห์และการตรวจสอบสมบัติ
9 การสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิแลคติกแอสิด
ปี พ.ศ. 2548
10 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2545
11 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุอุดฟันคอมโพสิตชนิดฉายแสง
ปี พ.ศ. 2543
13 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2539
14 การสังเคราะห์และวิเคราะห์บีส-จีเอ็มเอ เพื่อใช้งานด้านทันตวัสดุ