ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
2 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
3 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
4 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
5 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
6 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
7 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
8 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
9 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
10 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
11 - 47
12 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
13 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
14 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
15 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
16 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
17 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
18 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
19 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
20 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
21 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
22 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
23 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
24 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
27 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
28 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
29 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
30 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
31 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
32 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
33 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
34 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
35 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
36 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
37 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
38 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
39 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
40 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
41 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
42 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
43 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
44 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
45 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
46 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
47 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 3
48 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 3
49 พรภัทร ธรรมสโรช 3
50 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 3
51 Kongkiat Kulkantrakorn 2
52 ศรีสุมล ศรีแสงเงิน 1
53 ภครตี ชัยวัฒน์ 1
54 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 1
55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร - 1
57 เลิศศิริร์ บวรกิตติ 1
58 Praween Lolekha 1
59 ประวีณ โลห์เลขา 1
60 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 6
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2545 1
10 1086 48
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 New perspectives of dementia prevention and treatment
ปี พ.ศ. 2554
2 โรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกิน
ปี พ.ศ. 2553
3 Association between HLA-B*1502 and carbamazepine-induced severe cutaneous adverse drug reactions in a Thai population
4 Factors correlating quality of life in patients with myasthenia gravis.
5 Quality of life of myasthenia gravis patients.
6 คุณภาพชีวิตและปัญหาการนอนหลับของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 สภาพชักต่อเนื่อง
8 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2552
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก จากการขาดเลือด
10 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบ ที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2551
11 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก จากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2550
12 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2548
13 การประเมินสมรรถภาพการขับขี่ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2547
14 บทบาทของจิตวิญญาณด้านการรักษาสุขภาพ
15 ความศิวิไลซ์กับโรคระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 Emerging concepts and treatment in neuropathic pain kongkiat kulkantrakorn
65 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด