ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
3 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
6 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
7 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
8 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
12 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
13 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
14 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
15 - 47
16 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
17 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
18 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
19 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
20 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
21 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
22 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
25 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
26 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
27 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
28 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
29 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
30 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
33 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
36 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
37 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
38 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
39 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
40 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
41 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
42 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
43 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
44 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
47 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข 3
48 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 3
49 พรภัทร ธรรมสโรช 3
50 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 3
51 Kongkiat Kulkantrakorn 2
52 ศรีสุมล ศรีแสงเงิน 1
53 ภครตี ชัยวัฒน์ 1
54 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 1
55 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร - 1
57 เลิศศิริร์ บวรกิตติ 1
58 Praween Lolekha 1
59 ประวีณ โลห์เลขา 1
60 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 1
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2545 1
9 1086 48
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 New perspectives of dementia prevention and treatment
ปี พ.ศ. 2554
2 โรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกิน
ปี พ.ศ. 2553
3 Association between HLA-B*1502 and carbamazepine-induced severe cutaneous adverse drug reactions in a Thai population
4 Factors correlating quality of life in patients with myasthenia gravis.
5 Quality of life of myasthenia gravis patients.
6 คุณภาพชีวิตและปัญหาการนอนหลับของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7 สภาพชักต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2552
8 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบ ที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2550
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2548
10 การประเมินสมรรถภาพการขับขี่ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2547
11 บทบาทของจิตวิญญาณด้านการรักษาสุขภาพ
12 ความศิวิไลซ์กับโรคระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2545
13 การพัฒนาและนำแบบจำลองการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติในผู้ป่วยสูงอายุ บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 Emerging concepts and treatment in neuropathic pain kongkiat kulkantrakorn