ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่อโชค จันทวรางกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ก่อโชค จันทวรางกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บารเมศ วรรธนะภูติ 4
2 วิชาญ ภู่พัฒน์ 3
3 กฤษณ์ เสาเวียง 3
4 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
5 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
6 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
7 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
8 ดร. อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช 2
9 ชัยพร บัวสรวง 2
10 นุชนารถ ศรีวงสิตานนท์ 2
11 สรศักดิ์ เซียวศิริกุล 2
12 อภินิติ โชติสังกาศ 2
13 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
14 ลือชัย ครุธน้อย 2
15 เสถียร รุจิรวนิช 2
16 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
17 สุลักษณ์ ศรีบุรี 2
18 ธนพรรณ สุนทระ 2
19 ธีรพล คังคะเกตุ 2
20 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
21 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
22 มัทยา จิตติรัตน์ 2
23 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
24 วีณา จันทร์ขุนพัฒน์ 1
25 สมพิศ เลิศสงคราม 1
26 กาหลง อิ่มสำอางค์ 1
27 พัชรียา ธานีวรรณ 1
28 สุภาวดี แคลลา 1
29 มะลิ พงษ์เงิน 1
30 รัชนี วีรุตมเสน 1
31 ภัคจิรา นาคพล 1
32 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
33 สุวัฒนา จิตตลดากร 1
34 วรากร ไม้เรียง 1
35 นฤมล ทองแกมแก้ว 1
36 ยุพา ชิดทอง 1
37 ศักรินทร์ นันทะจันทร์ 1
38 จารุวรรณ สาครมณีรัตน์ 1
39 ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว 1
40 ธนวรรณ วรรณวงษ์ 1
41 วัชรินทร์ วิทยกุล 1
42 ยุตติกร สินสุขศรีวิไล 1
43 ดร.จุฑา สุนิตย์สกุล 1
44 ศุภกิจ นนทนานันท์ 1
45 ด.จุฑา สุนิตย์สกุล 1
46 วีระเกษตร สวนผกา 1
47 ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข 1
48 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ 1
49 สุดสายสิน แก้วเรือง 1
50 ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 1
51 รศ. ดร. ธีรพงษ์ พิพัฒน์พงศา 1
52 พีระยศ แสนโภชน์ 1
53 ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี 1
54 วิชัย สุระพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2552 3
5 2551 1
6 2543 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาใช้สารผสมเพิ่มด้วยวิธีการทำผิวทางแบบผสมอุ่น
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1
3 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวแข็งกรุงเทพฯ แบบคงสภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
5 การกระจายหน่วยแรงในมวลดินจากฐานรากเสาเข็มโดยทฤษฎีอีลาสติก
ปี พ.ศ. 2552
6 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
7 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
8 การศึกษาพฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน
ปี พ.ศ. 2543
10 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย