ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่อเกียรติ บุญชูกุศล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ก่อเกียรติ บุญชูสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 พูลพร แสงบางปลา 2
3 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 2
4 ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ 2
5 เอกชัย ลีลารัศมี 2
6 อธิปัตย์ ไชยชาญ 2
7 รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล 1
8 พลายุทธ ศรีโอฬาร์ 1
9 สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ 1
10 สมชาย เดโชธรรมสถิต 1
11 สมยศ ไม้หลากสี 1
12 Pibul Itiravivong 1
13 วิกรม วัชระคุปต์ 1
14 Wikrom Vajragupta 1
15 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 1
16 พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 1
17 ประสม ดำรงพงษ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 นนท์ โรจน์วชิรนนท์ 1
20 ดุลยฤทธิ์ พุทธิกานต์ 1
21 สมบูรณ์ บวรวณิชยกูร 1
22 เชิดพันธ์ วิทูราพรณ์ 1
23 ภาณุ ประทุมนพรัตน์ 1
24 ยุทธนา เจริญวงศ์ 1
25 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
26 สมประสงค์ บริกัปปกุล 1
27 จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย 1
28 รังสินี รังกุพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 1
3 2546 1
4 2544 1
5 2543 1
6 2542 3
7 2540 2
8 2539 3
9 2538 1
10 2528 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การศึกษาการลดการบิดตัวระหว่างกระบวนการเชื่อมเหล็กกล้า SS400
2 การศึกษาการลดการบิดตัวระหว่างกระบวนการเชื่อมเหล็กกล้า SS400
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาผลของอัตราส่วนภาระต่อการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าในบริเวณใกล้ขีดเริ่มความล้าของเหล็กกล้า JIS SCM 440
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาอุปกรณ์ยืดกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนหน้า
ปี พ.ศ. 2544
5 ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22
ปี พ.ศ. 2543
6 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยึดกระดูกภายนอก
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ทดสอบการเติบโตของรอยร้าวภายใต้อุณหภูมิสูง
8 การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัด
9 การศึกษาแบบรูปสัญญาณการสั่นสะเทือนจากปรากฏการณ์คาวิเทชันในชุดทดลอง
ปี พ.ศ. 2540
10 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษา
11 การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม
ปี พ.ศ. 2539
12 การวิเคราะห์ผลของความหนาชิ้นทดสอบต่อการทดสอบความต้านทาน ในการแตกร้าวภายใต้สภาวะความเครียดระนาบ ของท่อเหล็กเอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335 เกรด พี.22
13 การศึกษาผลของภาระเฉลี่ย และแอมปลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140
14 การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว
ปี พ.ศ. 2538
15 การวิเคราะห์อายุความล้าของวัสดุเหล็กเพลาขาวภายใต้ภาระเกินพิกัด ซึ่งกระทำเป็นคาบ
ปี พ.ศ. 2528
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตถังบรรจุก๊าซทนความดันสูง