ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่องแก้ว เจริญอักษร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
2 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกของงานอาชีพ ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจของนักศึกษาผู้ใหญ่ ประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
5 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
6 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับบทบาทของครูสังคมศึกษา ในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในด้านความมีวินัยในตนเอง
7 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชา "สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต" ตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ฉบับพุทธศักราช 2522
ปี พ.ศ. 2525
8 การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
9 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบรรยายกับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
10 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบรรยายกับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
12 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2522
13 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการ