ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 23
2 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
3 ธรรมนูญ โปรดปราน 9
4 วิลัสนา โพธิ์ศรี 8
5 มุทิตา มีนุ่น 7
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
7 โครงการวิจัย Matching Fund 4
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 มณี วิทยานนท์ 3
10 ภาวิณี ชินะโชติ 3
11 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
12 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
13 ปัทมา ชูอ๋อง 2
14 สิริฤทัย สรรพพันธ์ 2
15 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
16 ไพรัตน์ โสภโณดร 2
17 บัญชา อุไรกุล 2
18 สินีนาถ สุขไกว 2
19 สนธิยา แซ่ล่อ 2
20 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
21 นงพร โตวัฒนะ 1
22 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
23 Kongkarn Kitrongrote 1
24 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
25 ดวงพร คันธโชติ 1
26 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
27 ปิยฉัตร แมนมาศวิหค 1
28 เบญจพร สุขเจริญ 1
29 เอกรัฐ คำเจริญ 1
30 ชนากานต์ เกตุแก้ว 1
31 ปิยกาญจน์ ใจเสียง 1
32 ปรียากมล จันทร์สง 1
33 วรรณพ วิเศษสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2557 6
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 6
9 2551 4
10 2550 6
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 3
15 2544 5
16 2543 11
17 2542 2
18 2541 1
19 2538 1
20 1086 1
21 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
3 การพัฒนากระบงนการอบแห้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากดอกกาแฟ
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
5 คุณลักษณะและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวเจ้ากล้องและข้าวเหนียวกล้องที่มีรงควัตถุในประเทศไทย
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
7 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
9 การผลิตสารให้กลิ่นรสและสารให้สีจากวัสดุเศษเหลือจากกุ้งและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
10 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
11 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
12 การสกัดสารให้กลิ่นรสจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม
13 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
ปี พ.ศ. 2555
14 ผลของสารทดแทนกะทิบางชนิดต่อคุณภาพไอศกรีมกะทิ
15 ผลของสารทดแทนกะทิบางชนิดต่อคุณภาพไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2554
16 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2553
17 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
19 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
21 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
22 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็ปฐมวัย
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
26 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
27 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อ และการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
30 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
31 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งที่สามารถอุ่นซ้ำได้ด้วยเตาไมโครเวฟ
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
34 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2549
35 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)
36 ผลของสารพรีไบโอติกบางชนิดที่มีต่อคุณภาพเต้าหู้ปลา
37 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2548
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี่จากปลาทูน่า
39 พัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า
40 พัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส
43 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
44 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันทอดและผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งทอด
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนความชื้นปานกลาง
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูสมุนไพรไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2544
47 ผลของปริมาณไขมัน โปรตีนถั่วเหลือง และสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพหมูยอ
48 ผลของโปรตีนนมที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังปลาแซลมอนทอดกรอบปรุงรส
50 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
51 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2543
52 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
53 การผลิตไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
54 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยปะรมควัน
55 การผลิตซอสปรุงรสสูตรกระเพราจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
56 การปรับปรุงคุณภาพปลาเส้นปรุงรส
57 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด
58 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
59 การศึกษาการลดความเค็มและกลิ่นคาวในน้ำซุปปลาทูน่า
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาเบญจพรรณ
61 การผลิตเยลลี่ผลไม้โดยใช้กัมจากพืชทดแทนจากเจลาติน
62 ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพในไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
63 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
64 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2541
65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
ปี พ.ศ. 2538
66 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเสริมคอลลาเจนไฮโดรไลเสทและไบโอแคลเซียม
68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
69 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
70 การสกัดสารให้กลิ่นรสจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม