ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล สถิตย์เสถียร 8
2 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 6
3 วิวัฒน์ วิริยกิจจา 5
4 ประภา นันทวรศิลป์ 4
5 วสุธร ตันวัฒนกุล 4
6 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 4
7 พัชนี สุวรรณศรี 4
8 ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 3
9 พิศมัย เสรีขจรศักดิ์เจริญ 3
10 สุพรรณ เลื่อมใส 2
11 สุนันทา ภู่สุวรรณ์ 2
12 สมศักดิ์ โสภณพินิจ 2
13 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 2
14 พัชนี นนทศักดิ์ 2
15 จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ 2
16 นพรัตน์ กระต่ายทอง 2
17 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
18 อนามัย ธีรวิโรจน์ 2
19 สุนิศา แสงจันทร์ 2
20 อรพิน ทองดี 2
21 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
22 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
23 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
24 สุภา ทองคง 2
25 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
26 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
27 ยุวดี รอดจากภัย 2
28 อำพัน พรหมบุตร 2
29 อำพล ศิริพันธุ์ 2
30 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
31 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
32 เอมอร ประจวบมอญ 2
33 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
34 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
35 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
36 เอมอร วสันตวิสุทธิ์ 2
37 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 2
38 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
39 นัชนันท์ ทองเงิน 2
40 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
41 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
42 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
43 วินัย แก้วมุณีวงศ์ 2
44 เมธี จันท์จารุภรณ์ 2
45 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
46 ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2
47 วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 2
48 สุรีย์ จันทรโมลี 2
49 นิภา มนูญปิจุ 2
50 ณัฐกานต์ เล็กเจริญ 2
51 พิจิตรา ปฏิพัตร 2
52 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
53 ธนัญชัย บุญหนัก 2
54 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 2
55 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 2
56 รัชนี แสงศิริ 2
57 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
58 บุษกร สำโรงทอง 2
59 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
60 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
61 อารยา ศานติสรร 2
62 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
63 บุญเฉิด โสภณ 2
64 วิเชียร ทองสิน 2
65 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
66 จิตรี โพธิมามกะ 2
67 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
68 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
69 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
70 บุษบา บุศยพลากร 2
71 บุระณี อินทุภูติ 2
72 นิโลบล จุลภาค 2
73 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
74 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
75 สุพร ผดุงศุภไลย 2
76 สาวิตรี จงดี 2
77 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
78 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
79 นภาพร หงษ์ภักดี 2
80 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
81 บัณฑิต ศรีเมือง 2
82 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
83 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
84 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
85 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
86 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
87 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
88 วิทยา อินทรพิมล 2
89 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
90 สมสุข โชติปาละกุล 2
91 ธราธิป พุ่มกำพล 2
92 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
93 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
94 นรา หัตถสิน 2
95 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
96 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
97 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
98 โชคชัย เดชรอด 2
99 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
100 ชวลิต สันถวะโกมล 2
101 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
102 วนัสรา เชาวน์นิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2536 1
3 543 37