ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล สถิตย์เสถียร 8
2 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 6
3 วิวัฒน์ วิริยกิจจา 5
4 ประภา นันทวรศิลป์ 4
5 วสุธร ตันวัฒนกุล 4
6 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 4
7 พัชนี สุวรรณศรี 4
8 พิศมัย เสรีขจรศักดิ์เจริญ 3
9 ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 3
10 เอมอร วสันตวิสุทธิ์ 2
11 วินัย แก้วมุณีวงศ์ 2
12 พิจิตรา ปฏิพัตร 2
13 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
14 เมธี จันท์จารุภรณ์ 2
15 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
16 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
17 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 2
19 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
20 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
21 เอมอร ประจวบมอญ 2
22 วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 2
23 สุรีย์ จันทรโมลี 2
24 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 2
25 ยุวดี รอดจากภัย 2
26 ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2
27 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
28 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 2
29 ณัฐกานต์ เล็กเจริญ 2
30 นิภา มนูญปิจุ 2
31 ธนัญชัย บุญหนัก 2
32 บุษบา บุศยพลากร 2
33 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
34 บุษกร สำโรงทอง 2
35 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
36 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
37 อารยา ศานติสรร 2
38 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
39 บุญเฉิด โสภณ 2
40 วิเชียร ทองสิน 2
41 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
42 จิตรี โพธิมามกะ 2
43 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
44 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
45 จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ 2
46 บุระณี อินทุภูติ 2
47 นิโลบล จุลภาค 2
48 นัชนันท์ ทองเงิน 2
49 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
50 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
51 สุพร ผดุงศุภไลย 2
52 สาวิตรี จงดี 2
53 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
54 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
55 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
56 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 2
57 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
58 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
59 ธราธิป พุ่มกำพล 2
60 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
61 บัณฑิต ศรีเมือง 2
62 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
63 รัชนี แสงศิริ 2
64 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
65 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
66 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
67 โชคชัย เดชรอด 2
68 ชวลิต สันถวะโกมล 2
69 นรา หัตถสิน 2
70 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
71 นภาพร หงษ์ภักดี 2
72 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
73 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
74 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
75 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
76 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
77 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
78 วิทยา อินทรพิมล 2
79 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
80 สมศักดิ์ โสภณพินิจ 2
81 นพรัตน์ กระต่ายทอง 2
82 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
83 อำพัน พรหมบุตร 2
84 พัชนี นนทศักดิ์ 2
85 สุนันทา ภู่สุวรรณ์ 2
86 อนามัย ธีรวิโรจน์ 2
87 สุนิศา แสงจันทร์ 2
88 อรพิน ทองดี 2
89 สุพรรณ เลื่อมใส 2
90 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
91 อำพล ศิริพันธุ์ 2
92 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
93 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
94 สมสุข โชติปาละกุล 2
95 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
96 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
97 สุภา ทองคง 2
98 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
99 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
100 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
101 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
102 วนัสรา เชาวน์นิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 4
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 3
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 2
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 2
14 2540 2
15 2539 1
16 2538 1
17 2536 1
18 2535 1
19 2534 1
20 2531 2
21 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน
3 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร
4 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาลสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
5 การพัฒนาแผนกลยุทธ์เครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน
7 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการอุบัติเหตุจราจรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร
8 การวิจัยระบบข้อมูลการวิจัยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท
9 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน
10 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการอุบัติเหตุจราจร ของหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุจราจรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ปี พ.ศ. 2550
12 การวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัจจัยทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยอง
13 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย
15 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
16 การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
17 การวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัจจัยทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยอง
18 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
20 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2544
21 การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากต่างถิ่นกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานถิ่นเดิม ในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย
22 การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากต่างถิ่นกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานถิ่นเดิม ในชุมชนเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
23 ตัวแปรทำนายการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
24 การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
25 สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
26 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของลูกจ้างผู้ประกันตนในประเทศไทย
27 ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
ปี พ.ศ. 2541
28 ตัวแปรทำนายการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก
29 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2540
30 สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
31 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของลูกจ้างผู้ประกันตนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
32 การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2538
33 การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัย ที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2536
34 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การระดับคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2535
35 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2534
36 บทบาทครูต่องานสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน ในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2531
37 บทบาทครูต่องานสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนในภาคตะวันออก
38 ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การประเมินผลกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาลสู่มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยวิธีการสร้างเสริมพลังอำนาจ
40 การวิจัยระบบข้อมูลการวิจัยการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท