ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล สถิตย์เสถียร 8
2 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 6
3 วิวัฒน์ วิริยกิจจา 5
4 ประภา นันทวรศิลป์ 4
5 วสุธร ตันวัฒนกุล 4
6 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 4
7 พัชนี สุวรรณศรี 4
8 ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 3
9 พิศมัย เสรีขจรศักดิ์เจริญ 3
10 ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2
11 วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 2
12 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 2
13 เอมอร ประจวบมอญ 2
14 สุรีย์ จันทรโมลี 2
15 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
16 ยุวดี รอดจากภัย 2
17 ธนัญชัย บุญหนัก 2
18 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 2
19 ณัฐกานต์ เล็กเจริญ 2
20 นิภา มนูญปิจุ 2
21 อรพิน ทองดี 2
22 สุพรรณ เลื่อมใส 2
23 สุนันทา ภู่สุวรรณ์ 2
24 พัชนี นนทศักดิ์ 2
25 สมศักดิ์ โสภณพินิจ 2
26 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 2
27 พิจิตรา ปฏิพัตร 2
28 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
29 อนามัย ธีรวิโรจน์ 2
30 สุนิศา แสงจันทร์ 2
31 จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ 2
32 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
33 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
34 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
35 บุษบา บุศยพลากร 2
36 บุระณี อินทุภูติ 2
37 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
38 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
39 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
40 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
41 สุพร ผดุงศุภไลย 2
42 สาวิตรี จงดี 2
43 นิโลบล จุลภาค 2
44 นัชนันท์ ทองเงิน 2
45 นพรัตน์ กระต่ายทอง 2
46 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
47 เอมอร วสันตวิสุทธิ์ 2
48 วินัย แก้วมุณีวงศ์ 2
49 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
50 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 2
51 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
52 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
53 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
54 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
55 เมธี จันท์จารุภรณ์ 2
56 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
57 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
58 นรา หัตถสิน 2
59 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
60 นภาพร หงษ์ภักดี 2
61 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
62 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
63 โชคชัย เดชรอด 2
64 ชวลิต สันถวะโกมล 2
65 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
66 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
67 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
68 บุญเฉิด โสภณ 2
69 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
70 บุษกร สำโรงทอง 2
71 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
72 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
73 อารยา ศานติสรร 2
74 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
75 วิเชียร ทองสิน 2
76 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
77 จิตรี โพธิมามกะ 2
78 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
79 ธราธิป พุ่มกำพล 2
80 สุภา ทองคง 2
81 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
82 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
83 สมสุข โชติปาละกุล 2
84 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
85 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
86 อำพัน พรหมบุตร 2
87 อำพล ศิริพันธุ์ 2
88 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
89 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
90 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
91 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
92 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
93 บัณฑิต ศรีเมือง 2
94 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
95 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
96 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
97 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
98 วิทยา อินทรพิมล 2
99 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
100 รัชนี แสงศิริ 2
101 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
102 วนัสรา เชาวน์นิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2536 1
3 543 37