ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุหลาบ รัตนสัจธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล สถิตย์เสถียร 8
2 ถิรพงษ์ ถิรมนัส 6
3 วิวัฒน์ วิริยกิจจา 5
4 ประภา นันทวรศิลป์ 4
5 วสุธร ตันวัฒนกุล 4
6 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 4
7 พัชนี สุวรรณศรี 4
8 พิศมัย เสรีขจรศักดิ์เจริญ 3
9 ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ 3
10 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
11 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
12 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
13 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
14 สุภา ทองคง 2
15 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
16 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
17 อำพัน พรหมบุตร 2
18 อำพล ศิริพันธุ์ 2
19 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
20 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
21 รัชนี แสงศิริ 2
22 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
23 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
24 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
25 บัณฑิต ศรีเมือง 2
26 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
27 นพรัตน์ กระต่ายทอง 2
28 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
29 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
30 วิทยา อินทรพิมล 2
31 สมสุข โชติปาละกุล 2
32 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข 2
33 นิภา มนูญปิจุ 2
34 เอมอร ประจวบมอญ 2
35 ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2
36 วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 2
37 ณัฐกานต์ เล็กเจริญ 2
38 มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 2
39 เมธี จันท์จารุภรณ์ 2
40 พิจิตรา ปฏิพัตร 2
41 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
42 ธนัญชัย บุญหนัก 2
43 สุรีย์ จันทรโมลี 2
44 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 2
45 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
46 สุพรรณ เลื่อมใส 2
47 สุนันทา ภู่สุวรรณ์ 2
48 พัชนี นนทศักดิ์ 2
49 อรพิน ทองดี 2
50 สุนิศา แสงจันทร์ 2
51 ยุวดี รอดจากภัย 2
52 จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ 2
53 ฉันทนา จันทวงศ์ 2
54 อนามัย ธีรวิโรจน์ 2
55 สมศักดิ์ โสภณพินิจ 2
56 ชวลิต สันถวะโกมล 2
57 พัชรินทร์ ไชยเสนีย์ 2
58 บุษบา บุศยพลากร 2
59 บุระณี อินทุภูติ 2
60 นิโลบล จุลภาค 2
61 เพชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 2
62 ลดาวัลย์ นกหมุด 2
63 สุพัฒน์ ธาตุเพชร 2
64 สุพร ผดุงศุภไลย 2
65 สาวิตรี จงดี 2
66 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 2
67 นัชนันท์ ทองเงิน 2
68 ธิดารัตน์ อนุรัตน์ 2
69 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
70 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
71 เอมอร วสันตวิสุทธิ์ 2
72 วินัย แก้วมุณีวงศ์ 2
73 กอบแก้ว หุ่นเก่า 2
74 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 2
75 ธิดารัตน์ นาคหลง 2
76 ทินกร จงกิตตินฤกร 2
77 ชุติมณฑน์ ยาใจ 2
78 อุไรวรรณ จันทร์วงษ์ 2
79 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
80 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
81 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
82 นรา หัตถสิน 2
83 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
84 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
85 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
86 ธราธิป พุ่มกำพล 2
87 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
88 โชคชัย เดชรอด 2
89 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
90 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
91 นภาพร หงษ์ภักดี 2
92 อารยา ศานติสรร 2
93 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
94 บุษกร สำโรงทอง 2
95 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
96 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
97 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
98 บุญเฉิด โสภณ 2
99 จิตรี โพธิมามกะ 2
100 วิเชียร ทองสิน 2
101 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
102 วนัสรา เชาวน์นิยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2536 1
3 543 37