ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุสุมาลี ไชยเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มใน รายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต