ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุศล สุนทรธาดา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 9
2 ปริษฐา อังคะรัตนา 4
3 อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ 4
4 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 3
5 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 3
6 กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 3
7 อรทัย อาจอ่ำ 2
8 อุไรพร จิตต์แจ้ง 2
9 ศิรินันท์ สายประเสริฐ 2
10 Kusol Soonthorndhada 2
11 วรชัย ทองไทย 2
12 สุรีย์พร พันพึ่ง 2
13 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
14 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
15 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
16 อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 2
17 กมล รอดคล้าย 2
18 สมชาย สุขะกูล 2
19 Pattanee Winichagoon 1
20 Kriengsak Thamma-Aphiphol 1
21 Virapun Wirojratana 1
22 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 1
23 Waraporn Srisupan 1
24 Saowapa Pornsiripongse 1
25 พัตธนี วินิจจะกูล 1
26 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
28 วราพร ศรีสุพรรณ 1
29 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
30 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
31 Supattra Srivanichakorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2551 1
3 2550 4
4 2549 1
5 2548 2
6 2546 2
7 2544 2
8 2543 1
9 2542 4
10 2541 5
11 2540 7
12 2539 1
13 2538 1
14 2536 1
15 2532 1
16 2529 1
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
ปี พ.ศ. 2551
2 การเตรียมการด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 รูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4 โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคม : บทบาทภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5 รูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6 สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2549
7 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2548
8 สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา
9 สภาพการทำงานและปัญหาในงานบางช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2546
10 รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
11 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
ปี พ.ศ. 2544
12 รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
13 รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
14 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยบนพื้นที่สูง : โครงการวิจัยสถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
15 โครงการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย
16 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
17 จังหวัดน่าน : บนเส้นทางสู่การสร้างประชาสังคมของไทย
18 สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
19 สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
20 สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
21 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยบนพื้นที่สูง : โครงการวิจัยสถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
22 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
23 แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
24 กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
25 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
26 จังหวัดน่าน : บนเส้นทางสู่การสร้างประชาสังคมของไทย
27 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
28 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
29 กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมือง และความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
30 ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2539
31 จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือจุดเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากร
ปี พ.ศ. 2538
32 แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
33 ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2532
34 ประสิทธิผลของต้นทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในชนบท
ปี พ.ศ. 2529
35 ประสิทธิผลของต้นทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในชนบท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี